Aartsbisschop Viganò: De vrijmetselarij gebruikt de WHO en de ‘Bergogliaanse kerk’ om haar wereldwijde coup te bevorderen

0

‘We worden geregeerd door leden van een wereldwijde lobby van criminele samenzweerders die ons rechtstreeks vertellen dat hun plan is om ons te elimineren, en de hele tijd zitten we ons hier af te vragen waarom we maskers moeten dragen in bussen en niet in restaurants.’

Hieronder volgt de transcriptie door LifeSite van een video-interview dat aartsbisschop Carlo Maria Viganò gaf aan Armando Manocchia van Byoblu TV. De video is in het Italiaans en is in twee delen te vinden, hier en hier.

Armando Manocchia: Excellentie, [Hier in Italië] bevinden we ons nu in een economisch en financieel bankroet, waar de staatsschuld nu meer dan 2,7 miljard euro bedraagt. Naar mijn mening is het probleem het morele en ethische bankroet, niet alleen van de heersende klasse, maar ook van een aanzienlijk deel van de bevolking. Wat kunnen we doen om een sociaal weefsel te reconstrueren dat een ethisch en moreel besef omvat?

Aartsbisschop Viganò: Het bankroet is het onvermijdelijke resultaat van meerdere factoren. De eerste is de overdracht van de monetaire soevereiniteit van de afzonderlijke naties aan een supranationale instantie zoals de Europese Unie. De Europese Centrale Bank is een particuliere bank, die geld uitleent tegen rentetarieven aan de lidstaten en hen dwingt tot een eeuwigdurende schuldenlast. Ik herinner er en passant aan dat de Europese Centrale Bank officieel eigendom is van de centrale banken van de landen die er deel van uitmaken; aangezien de centrale banken worden gecontroleerd door particuliere ondernemingen, is de ECB dus zelf in wezen een particuliere onderneming, en handelt zij ook als zodanig.

De tweede factor is de seigniorage, d.w.z. de inkomsten die de Centrale Bank verkrijgt uit de uitgifte van geld namens de staat, die bij haar leent niet voor de materiële kosten van het drukken van bankbiljetten, maar voor de nominale waarde ervan: een diefstal ten nadele van de gemeenschap, omdat het geld aan de burgers toebehoort en niet aan een particulier subject, bestaande uit particuliere banken.

De derde factor ligt in het economisch en financieel beleid van de Europese Unie, die leningen tegen rente opdringt door de middelen toe te kennen die de afzonderlijke naties eerder hebben betaald. Italië, dat een nettobetaler is, moet dus miljarden voorschieten waarover het niet alleen geen rente ontvangt, maar die het tegen woekerrente terugkrijgt alsof ze niet van Italië waren.

De vierde factor is te wijten aan het erbarmelijke fiscale beleid van de recente [Italiaanse] regeringen, op bevel van de Trojka, te weten het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank, die de officiële schuldeisers van de aangesloten landen zijn. De aanzienlijke belastingvrijstelling van grote financiële en zakelijke groepen en de intimidatie van kleine ondernemingen liggen aan de basis van de geleidelijke verarming van het land en de mislukking van vele activiteiten, met de daaruit voortvloeiende toename van de werkloosheid en het creëren van goedkope arbeidskrachten. En laten we niet vergeten dat het altijd de Europese Unie is die de zogenaamde hervormingen oplegt, gebaseerd op een vals verhaal – denk aan de opwarming van de aarde of overbevolking – met de chantage van de leningen die zij aan de lidstaten heeft verstrekt: gelijkheid van man en vrouw en andere gruwelen zijn in de nationale wetgevingen ingevoerd zonder enige raadpleging van de burgers, terwijl men heel goed wist dat zij ertegen waren.

Tot slot heeft de subversieve actie van de Agenda 2030 van de VN – dat wil zeggen de Grote Reset van het Economisch Wereldforum – als verklaarde doelstelling de overdracht van de rijkdom van naties en individuen naar grote investeringsfondsen die worden beheerd door de globalistische maffia. Deze subversieve operatie moet aan de kaak worden gesteld en door de magistratuur worden vervolgd, want zij vormt een ware stille staatsgreep tegen de gemeenschap.

Ik wil er echter op wijzen dat het economische aspect slechts één middel is om veel verontrustender doelen te bereiken, zoals de totale controle over de wereldbevolking en haar onderwerping: als de burgers het bezit van een huis wordt ontzegd; als hun de vrijheid van ondernemerschap wordt ontzegd; als de endemische werkloosheid wordt veroorzaakt en vergroot door ongecontroleerde immigratie en gezondheidscrises, waardoor de arbeidskosten dalen; als de Italianen worden lastiggevallen met exorbitante belastingen; als het traditionele gezin wordt gestraft door het praktisch onmogelijk te maken voor twee jonge mensen om te trouwen en kinderen te krijgen; Als het onderwijs vanaf de lagere school wordt afgebroken en het culturele vacuüm wordt gecreëerd door het talent van individuen te frustreren; als de geschiedenis van ons geboorteland wordt geannuleerd en het roemrijke erfgoed dat Italië groot heeft gemaakt wordt ontkend in naam van de inclusiviteit en het opgeven van onze nationale identiteit, wat kan men dan verwachten, anders dan een samenleving zonder toekomst, zonder hoop, zonder de wil om te strijden en zich in te zetten?

Om het sociale weefsel weer op te bouwen, is het allereerst van essentieel belang dat men zich bewust is van de staatsgreep die momenteel aan de gang is en die is uitgevoerd met de medeplichtigheid van degenen die regeren en de hele politieke klasse. Begrijpen dat wij van onze onvervreemdbare rechten zijn beroofd door een internationale criminele organisatie is de eerste, onontbeerlijke stap die gezet moet worden. Zodra dit wordt begrepen, vooral door de gezonde kant van de instellingen en de rechterlijke macht, zal het mogelijk zijn de verraders die deze stille staatsgreep mogelijk hebben gemaakt, te berechten en hen voor altijd van het politieke toneel te verbannen. Het spreekt vanzelf dat Italië zijn soevereiniteit zal moeten herwinnen, in de eerste plaats door uit de Europese Unie te treden.

A Manocchia: Wat zullen de eerste initiatieven zijn in dit werk van wederopbouw, waarin de door u geïnitieerde Anti-Globalistische Alliantie een beslissende rol zal spelen?

Aartsbisschop Viganò: Het zal noodzakelijk zijn een vooruitziend en veelomvattend project ten uitvoer te leggen, dat de intellectuele, wetenschappelijke, culturele, politieke en zelfs religieuze vorming van de toekomstige heersende klasse ten doel heeft, door haar het vermogen tot kritisch oordelen en vaste morele referenties bij te brengen. Er moeten scholen en stichtingen worden opgericht waaruit een heersende klasse zal voortkomen van rechtschapen burgers, eerlijke heersers en ondernemers die de legitieme eisen van winstbejag weten te verzoenen met de rechten van werknemers en consumentenbescherming.

Zij die een openbaar ambt bekleden moeten, net als iedere eerlijke burger, beseffen dat zij voor God verantwoordelijkheid dragen voor wat zij doen, en dat zij het algemeen welzijn boven het persoonlijk belang moeten stellen, als zij zich willen heiligen in de rol die de Heer hun heeft toebedeeld en het paradijs willen verdienen. Wij moeten kinderen en jongeren opvoeden in eerlijkheid, in plichtsbesef en discipline, in de beoefening van de kardinale deugden als een samenhangend gevolg van de theologische deugden; in de verantwoordelijkheid te weten dat goed en kwaad bestaan, en dat onze vrijheid erin bestaat ons te bewegen in de sfeer van wat goed is, omdat dit is wat God ons heeft gewild. Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik jullie opdraag, zei Onze Heer (Joh 15,14). En dit geldt ook voor de openbare zaken, waar de moraal vervangen is door corruptie, het zoeken naar persoonlijk gewin, het misbruiken van wetten, het verraden van burgers en het lafhartig onderwerpen aan vijandige machten. Laten we een voorbeeld nemen aan de allegorie van het goede bestuur, door Ambrogio Lorenzetti uitgebeeld in de zalen van het Palazzo Comunale te Siena: we vinden er die eenvoud van principes terug die de overheid in de Italiaanse gemeenten [Comuni] van de vijftiende eeuw inspireerde en leidde.

Lees meer
Hongarije roept oorlogsnoodtoestand uit

A Manocchia: In Italië heeft de niet-politieke cultuur van de laatste 50 jaar een corrupte heersende klasse voortgebracht, en nu hebben we, misschien juist daardoor, een totalitair regime. Ons geliefde en prachtige land ondergaat de meest negatieve gevolgen in zijn geschiedenis. Het lijkt niet langer deel uit te maken van Europa of het Westen. De burgers, de individuele mensen, tellen niet meer mee. Eerst de politici, daarna de regeringen en nu hele naties zijn onderworpen aan de diktaten van de Globalistische Agenda van de Nieuwe Wereldorde. Is er, naast de hierboven genoemde corruptie, een verband met het feit dat Italië historisch gezien de bakermat van het Christendom en het centrum van de Katholieke Kerk was?

Aartsbisschop Viganò: Maar het is duidelijk! De razernij van de globalisten treft vooral de katholieke landen, waartegen zij al eeuwen woedt om hun geloof, identiteit, cultuur en tradities uit te wissen, op een meedogenloze en wrede manier. Het zijn juist de katholieke landen – Italië, Spanje, Portugal, Ierland – die het meest te lijden hebben onder de aanval van de vrijmetselaarselite, die daarentegen de protestantse naties bevoordeelt waar de vrijmetselarij eeuwenlang ongestoord heeft geheerst. Met de Franse Revolutie werd de Capetiaanse Monarchie vernietigd; met de Eerste Wereldoorlog werd het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, eveneens katholiek, vernietigd, evenals het orthodoxe Russische Rijk. Met de Tweede Wereldoorlog werd de Savoye-monarchie vernietigd, die eerst medeplichtig was aan de zogenaamde Risorgimento en vervolgens het slachtoffer ervan werd. Regime-change is geen recente innovatie, integendeel!

Er zijn landen die niet dulden dat katholieke naties welvarend en concurrerend zijn, onafhankelijk en in vrede, omdat dit het bewijs zou zijn dat het mogelijk is goede christenen te zijn, goede en rechtvaardige wetten te hebben, eerlijke belastingen, pro-gezinsbeleid, welvaart en vrede. Er mag geen vergelijkingsmateriaal zijn. Daarom willen zij niet alleen de ellende van de bevolking, maar ook haar corruptie, de lelijkheid van ondeugden, het cynische egoïsme van winstbejag, de onderwerping aan de laagste hartstochten. Een volk dat gezond is van ziel en lichaam, vrij, onafhankelijk en trots op zijn identiteit is angstaanjagend, omdat het niet gemakkelijk afstand doet van wat het is en zich niet laat onderwerpen zonder te reageren. Een volk dat Christus eert als zijn Koning weet dat zijn heersers zich zien als zijn plaatsvervangers, en niet als despoten die gehoorzaam zijn aan degenen die hen verrijken of machtigen.

Laten we niet vergeten dat de Franse Revolutie de koninklijke kroon van Jezus Christus heeft weggerukt, door de vermeende “rechten van de mens en van de burger” tegenover de soevereine rechten van God te stellen. Rechten die, bevrijd van het respect voor de natuurlijke morele wet, nu abortus, euthanasie (zelfs van de armen, zoals vandaag in Canada), het “huwelijk” met mensen van hetzelfde geslacht, het “huwelijk” met dieren, en zelfs het “huwelijk” met levenloze dingen omvatten (u hebt het goed begrepen: er zijn wetsvoorstellen tot goedkeuring van deze dingen gedaan door de 5 Stelle [Italiaanse politieke partij]), gendertheorie, LGBTQ-ideologie en al het ergste dat een samenleving zonder principes en zonder geloof kan claimen. Het secularisme van de staat is geen verovering van de beschaving, maar veeleer een bewuste keuze voor de barbaarsheid van het sociale lichaam, waarop de vermeende neutraliteit van de overheid ten opzichte van de godsdienst wordt opgelegd, die in feite een religieuze keuze is van militant en anti-katholiek atheïsme. En waar de manipulatie van de massa’s er niet in slaagt hen tot bepaalde “hervormingen” te dwingen, neemt de chantage van de EU-fondsen het over, die alleen worden gegeven aan degenen die de dictaat van de EU gehoorzamen. In wezen vernietigen ze eerst de economie en ontnemen ze de nationale monetaire soevereiniteit en beslissingsautonomie in fiscale en economische zaken, en vervolgens koppelen ze de hulp aan de aanvaarding van een corrupt en egoïstisch maatschappijmodel waarin geen eerlijk mens zou willen leven. “Europa vraagt ons om het te doen!” – dat wil zeggen, een lobby van technocraten die door niemand gekozen zijn en die zich laten inspireren door principes die volstrekt onverenigbaar zijn met de natuurwet en met het katholieke geloof.

Maar als de diepe staat zich heeft ingespannen om de katholieke godsdienst uit te wissen uit het openbare leven van naties en uit het privé-leven van burgers, moeten we erkennen dat de diepe kerk ook haar eigen bijdrage heeft geleverd aan deze secularisatie, sinds het Tweede Vaticaans Concilie, tot op het punt dat zij het secularisme goedkeurt, ook al is het veroordeeld door zalige Pius IX, en de leer van het sociale Koningschap van Christus degradeert tot een symbolische en eschatologische dimensie. Na zestig jaar dialoog met de mentaliteit van de wereld is Jezus Christus zelfs geen koning meer van de katholieke kerk, terwijl Bergoglio ook afstand doet van de titel van zijn Vicaris en liever zijn tijd doorbrengt met het spelen met de Pachamama in de Sint Pieter.

A Manocchia: De kunstig gecreëerde psycho-pandemie heeft psychoses, paniek, terreur en lichamelijk en geestelijk lijden teweeggebracht die een onuitwisbaar spoor hebben achtergelaten, ernstige sociale onrust, iets wat in de geschiedenis van de mensheid nog nooit op zo’n manier is voorgekomen. Ze hebben de mens gereduceerd tot een zombie. Wat is de boodschap die kan worden uitgedragen tegenover deze opgelegde conformering en vervorming van de bevolking?

Aartsbisschop Viganò: U hebt terecht de term “vervorming” gebruikt, die in zekere zin precies herinnert aan de Grote Reset die door de psycho-pandemie in gang is gezet en die vandaag voortduurt met de oorlog en de energienood. We moeten ons afvragen wat hele volkeren ertoe gebracht kan hebben hun geloof af te zweren, hun identiteit zonder wroeging uit te wissen, hun tradities te vergeten en zich te laten vormen naar het model van de Angelsaksische idee van de melting pot. Deze kwestie is vooral van toepassing op ons geliefde Italië, dat ontsierd is door decennia van ideologische onderwerping aan enerzijds Frans links of Sovjet-communisme en anderzijds het “neo-con” Amerikaanse liberalisme. Vandaag zien we dat het Chinese communisme en het mondialistische liberalisme zijn samengesmolten in het Economisch Wereldforum van Davos, waardoor de hele wereld en ons land in het bijzonder worden bedreigd.

Natuurlijk heeft de Tweede Wereldoorlog de voorwaarden geschapen voor de kolonisatie van Italië, volgens een geconsolideerd model dat we vandaag de dag nog steeds door de NAVO zien overgenomen: vernietigen, bombarderen en met de grond gelijk maken van echte of vermeende dictaturen, om ze te vervangen door marionettenregimes ten dienste van buitenlandse belangen. Het herontdekken van de trots van het bevestigen van de eigen identiteit en soevereiniteit is een essentiële stap voor de verlossing van Italië en de wederopbouw van alles wat verwoest is. Daarom beschouw ik het model van multipolariteit als een interessant vooruitzicht om de strijd aan te binden met de globalistische Leviathan die ons vandaag in alle aspecten van het dagelijkse leven bedreigt.

De nederlaag van de deep state door de gezonde krachten binnen de Verenigde Staten van Amerika zal de premisse zijn voor een vreedzame co-existentie van naties, zonder dat er één natie is die zichzelf superieur en gelegitimeerd acht om de anderen te onderwerpen. Dit is de reden waarom Donald Trump door verkiezingsfraude van het presidentschap van de Verenigde Staten werd verdreven, waardoor hij – alweer een regimeverandering – werd vervangen door een figuur die zo corrupt is dat hij niet in staat is te regeren zonder gemanoeuvreerd te worden.

A Manocchia: Kan men zeggen dat het Westen in een crisis verkeert omdat het God en de natuurwet verwerpt, en vooral omdat het de waarde van het leven onderschat en vanuit moreel, economisch en sociaal oogpunt een enorme fout heeft gemaakt die heeft geleid tot de huidige ethische drift en tot moreel verval?

Aartsbisschop Viganò: Ik denk niet dat we kunnen spreken van een “fout”; het is eerder bedrog, verraad van diegenen die, in machtsposities, schuldbewust hebben besloten Italië te veranderen in een kolonie deels van Duitsland (wat de economie betreft), deels van Frankrijk (wat de cultuur betreft), deels van de Verenigde Staten (wat de internationale politiek betreft), en deels van de hele Europese Unie (wat het fiscale beleid en de zogenaamde hervormingen betreft). Wij zijn altijd aan iemand ondergeschikt, ondanks het feit dat ons land in de geschiedenis vele malen – in tijden die veel moeilijker en onrustiger waren – heeft laten zien dat het heel goed kan concurreren met grote buitenlandse mogendheden.

Lees meer
VN verklaart oorlog aan 'gevaarlijke' samenzweringstheorieën: 'De wereld wordt NIET in het geheim gemanipuleerd door een wereldwijde elite'

Het fundamentele probleem is dat de regeringen die we hebben gehad – sinds de Savoye Monarchie – volledig zijn gecontroleerd door de vrijmetselarij, die over hervormingen heeft beslist, oorlogen heeft verklaard, grenzen heeft getrokken en verdragen heeft bepaald, altijd en alleen op bevel van de Loges. Vrijmetselaar-parlementsleden, vrijmetselaar-ministers, vrijmetselaar-universiteitsprofessoren, eerste vrijmetselaars, hoge vrijmetselaar-officieren, vrijmetselaar-uitgevers en vrijmetselaar-bisschoppen hebben de eed van trouw aan de Grootloge gehoorzaamd en de belangen van de Italiaanse natie verraden. Tegenwoordig maakt de vrijmetselarij gebruik van haar “seculiere arm”, het Forum van Davos, dat de agenda bepaalt voor de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, de verschillende “filantropische” stichtingen, de politieke partijen en de Bergoglische kerk.

Maar het feit dat deze staatsgreep zo omvangrijk en vertakt is, betekent niet dat zij minder reëel is; de huidige situatie is juist zeer ernstig omdat er honderden naties bij betrokken zijn die in feite worden geregeerd door één elitegroep van criminele samenzweerders. Aan de andere kant is het niet nodig om over “samenzweringstheorieën” te praten: luister maar naar wat de belangrijkste architect van de Grote Reset, Klaus Schwab, op 23 mei zei tijdens een toespraak op het Forum van Davos: “De toekomst wordt niet vanzelf gebouwd: wij [van het World Economic Forum] zijn het die de toekomst zullen bouwen. Wij hebben de middelen om de wereld op te leggen die wij willen. En dat kunnen we doen door als ‘stakeholder’ in de gemeenschappen op te treden en met elkaar samen te werken”.

De Oekraïense crisis maakt ook deel uit van dit plan: “Met het juiste verhaal zullen we de oorlog gebruiken om jullie groen te maken.” Schwab’s adviseur, Yuval Noah Harari – die alle “talenten” van de wakkere intellectueel samenvat als een Israëlische, homoseksuele, veganistische dierenrechtenactivist, die anti-Poetin en anti-Russisch is, evenals fel tegen Trump – ging zelfs zo ver om schaamteloos te verklaren: “Over tien jaar zal iedereen een hersenimplantaat hebben en eeuwig leven in het digitale rijk… Google en Microsoft zullen beslissen welk boek we moeten lezen, met wie we moeten trouwen, waar we moeten werken en op wie we moeten stemmen…”. Harari is de auteur van verschillende essays, waaronder Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità. [Sapiens. From Animals to Gods. A Brief History of Humanity] (2011) en van Homo Deus. Breve storia del futuro. [Homo Deus. Een korte geschiedenis van de toekomst] (2015). Het is het onzinnige geraaskal van de transhumane mens die denkt dat hij de dood kan verslaan en van zichzelf een god kan maken.

Het bedrog dat tegen het Italiaanse volk werd gepleegd, was dat om hen te doen geloven, beginnend in de negentiende eeuw, dat het hun wil was om zich te bevrijden van het juk van de tirannie van de verschillende Italiaanse staten van voor de eenwording, onder auspiciën van de Piemontesi heersers die gehoorzaam waren aan de vrijmetselarij; dat het hun wil was om in opstand te komen tegen het gezag van de legitieme Vorsten in de naam van de “vrijheid”, zonder te begrijpen dat zij onderworpen zouden worden aan veel ergere corrupte individuen; dat het hun wil was om zich te ontdoen van de Savoye Monarchie in de onmiddellijke naoorlogse periode om de Italiaanse Republiek in zijn plaats op te richten; dat het hun wil was om toe te treden tot de Europese Unie met de fata morgana van het Eldorado [dat zou leiden tot rijkdom en welvaart], om vervolgens uit te vinden welk bedrog dit alles vertegenwoordigde. En wie zat er achter deze roep om vrijheid, democratie, vooruitgang? Altijd en alleen de vrijmetselarij, met haar dienaren overal geïnfiltreerd.

Misschien is de tijd gekomen dat de Italianen beginnen te beslissen over hun eigen toekomst zonder dat die wordt gedicteerd door regelrechte verraders, en dat verraders worden berecht voor wat ze zijn – misdadige samenzweerders – waardoor ze voor altijd uit de politiek worden verbannen en van elke mogelijkheid om zich met het leven van het land te bemoeien. Laat de magistraten en de politie eraan denken dat zeer binnenkort degenen die dit dictatoriale regime hebben gesteund als collaborateur zullen worden beschouwd en als zodanig zullen worden veroordeeld. Een stoot waardigheid en eergevoel van hun kant zou op dit moment nog geloofwaardig zijn.

A Manocchia: Waarom denkt het Westen, dat zo rijk is aan geschiedenis en cultuur, niet na over de gevolgen van deze houding die in tegenspraak is met de natuurwet en deze ontkent? Hoe is het mogelijk dat een rationeel mens deze wet ontkent?

Aartsbisschop Viganò: De mens is rationeel, ja. Maar hij is ook onderworpen aan de hartstochten, aan de concupiscie, aan de verlokkingen van de wereld. Alleen in het leven van bovennatuurlijke genade wordt de mens door God geholpen om zichzelf in vriendschap met God te bewaren en in staat te zijn te handelen in het goede. Maar wat heeft de veelgeprezen stroming van de Romantiek ons geleerd, anders dan dat de rede moet wijken voor het gevoel en dat de wil de hartstochten niet kan beheersen, dat “het hart niet geboden is”, terwijl in feite het tegendeel waar is? Ook hier zien we hoe door manipulaties van de betrekkelijk banale massa’s – te beginnen met Giuseppe Verdi, alle opera’s en romans – het besef van morele plicht bij het volk en de bourgeoisie is uitgewist en vervangen door slavernij aan irrationaliteit en kortstondige hartstocht, met alle schade van dien.

Aan de oorsprong van de ontkenning van de natuurwet ligt het relativisme, dat alle ideeën aanvaardbaar en legitiem acht, en het bestaan ontkent van een transcendent principe dat door de Schepper in de mens is ingeschreven. Geschiedenis, cultuur en kunst worden dan verschijnselen die geanalyseerd moeten worden in een sociologische of psychologische sleutel en zijn niet meer wat een beschaving uitmaakt. Maar let op: zij die God als Schepper en Verlosser ontkennen, doen dat niet om degenen die geen christen zijn in staat te stellen hun godsdienst te beoefenen, maar veeleer om degenen die wel christen zijn te beletten de samenleving vorm te geven volgens de beginselen van de sociale leer en het algemeen welzijn. Achter dit alles staan mensen die Onze Lieve Heer haten.

De vraag die u mij stelt, Dr. Manocchia, zou dan moeten zijn: “Waarom zouden de dienaren van Satan ophouden alles te verafschuwen wat ook maar in de verste verte op Christus lijkt, aangezien zij dat altijd al gedaan hebben?” Denken dat wij een dialoog kunnen voeren met een vijand die ons wil vernietigen, is onverantwoordelijk of misdadig: er zijn vijanden die zonder enige scrupules moeten worden verslagen, omdat zij het kwaad zijn toegedaan.

De fout van het Westen is dat het de leugens van de Revolutie heeft geloofd, – die ook een Grote Reset was – dat het zich heeft laten meeslepen in een draaikolk van rebellie en afvalligheid, van geweld en dood. Maar is dat uiteindelijk niet wat er met Adam en Eva gebeurde toen zij zich lieten verleiden door de slang? Zelfs toen was Satans belofte overduidelijk vals en leugenachtig, maar Adam en Eva bezweken voor de woorden van de verleider – Jullie zullen zijn als goden! – en zij ontdekten dat zij misleid waren.

Lees meer
Weer komt een Globalistische 'Simulatie' uit - Hunger Games

Wat dachten wij westerlingen te bereiken door de hoofden van koningen, edelen en prelaten af te hakken? Wat dachten wij te kunnen verbeteren, met figuren als Fouchet, Danton, Robespierre en het hele zootje corrupte moordenaars dat de plaats moest innemen van degenen die geguillotineerd werden? Dacht iemand van ons echt dat het toestaan van echtscheiding vooruitgang was? Of dat het geven van het recht aan de moeder om het kind dat ze in haar baarmoeder draagt te doden een verovering van de vrijheid was? Of dat het vergiftigen van bejaarden in hun slaap of van zieken of armen een teken van beschaving is? Is er iemand die er oprecht van overtuigd is dat het opscheppen van de meest afschuwelijke ondeugden een grondrecht is, of dat iemand van geslacht kan veranderen, waardoor op groteske wijze wordt veranderd wat de natuur al heeft besloten? Degenen die deze gruwelen aanvaarden, doen dat alleen maar omdat deze gruwelen worden opgelegd als een model van “beschaving” en “vooruitgang”, en degenen die ze aanvaarden willen de massa volgen zonder op te vallen.

Het probleem is dat de hedendaagse mens de zoon is van de Revolutie, onbewust geïndoctrineerd in “politieke correctheid”, in relativisme, in het idee dat er geen objectieve waarheid is en dat alle ideeën even aanvaardbaar zijn. Deze ziekte van het denken is de eerste oorzaak van het succes van de tegenstanders, omdat veel mensen zich scharen achter het aanvaarden van hun principes zonder te begrijpen dat het juist deze ideeën zijn die het mogelijk hebben gemaakt onze maatschappij [op zo’n destructieve manier] te veranderen.

De onderwerping aan de Europese Unie – en haar helse ideologie – was slechts een van de laatste stappen waarmee Italië de genadeslag kreeg. Daarom huiver ik wanneer ik de Revolutie, de verklaring van de rechten van de mens, de Verlichting, het Risorgimento en de Expeditie van de Duizend [een legendarisch patriottisch moment in de geschiedenis van de Italiaanse hereniging in 1860] hoor ophemelen: het globalisme is de uitzaaiing van alle moderne dwalingen, die alleen de Kerk – vanaf haar prille begin – met vooruitziende blik heeft weten te veroordelen. En in feite, als het globalisme een versnelling heeft ondergaan, dan hebben we dat juist te danken aan het feit dat sinds Vaticanum II de hiërarchie is veranderd van een gezworen vijand van de vrijmetselaars samenzwering in haar ijverige bondgenoot.

A Manocchia: Het Westen ondergaat een voortdurende en onstuitbare demografische achteruitgang, met alle gevolgen van dien. De huidige “Vulgate” beweert dat dit een verontrustend verschijnsel is voor de mensheid omdat het meer armoede zal veroorzaken. Zou demografische achteruitgang de hoofdoorzaak kunnen zijn van economische achteruitgang? Dit verschijnsel lijkt de regeringen van de westerse landen niet te verontrusten. Waarom is dat zo, volgens u?

Aartsbisschop Viganò: We weten, door de expliciete bekentenis van de globalisten, dat hun voornaamste doel is de wereldbevolking drastisch te verminderen. De Italiaanse minister voor Ecologische Transitie Roberto Cingolani – die toevallig afkomstig is van het bedrijf Leonardo [lucht- en ruimtevaart, defensie en veiligheid] – beweert dat de planeet “ontworpen” is voor niet meer dan drie miljard mensen. Hij zou ons genadig moeten uitleggen hoe hij het verschil wil opheffen, en vooral wie hem ooit gemachtigd heeft – samen met zijn regering, de Europese Unie, de V.N., de WHO en de hele globalistische maffia – om motu proprio te besluiten in deze richting verder te gaan met abortus, euthanasie, pandemieën, experimentele serums, oorlogen, hongersnoden, en massahomoseksualiteit. Wie benoemde hen tot “ruiters van de Apocalyps”? Wie heeft hun project bij volksstemming goedgekeurd, aangenomen dat een dergelijk project ooit ter goedkeuring aan de burgers van een land kan worden voorgelegd?

Het verbaast me dan ook niet dat de westerse leiders zich geen zorgen maken over het dalende geboortecijfer, waarvan de gegevens voor ons land grotendeels worden gecompenseerd door de aanwezigheid van veel niet-EU-burgers, die veel vruchtbaarder zijn dan Italianen. De bevolkingsafname is het resultaat van de premissen die juist daarvoor zijn ingesteld, net zoals de lockdowns hebben gediend om de economie te vernietigen die al was platgelegd door de concurrentie van multinationale ondernemingen en oneerlijke belastingen. Kortom: wij worden geregeerd door leden van een wereldwijde lobby van criminele samenzweerders die ons rechtstreeks vertellen dat het hun plan is ons te elimineren, en de hele tijd zitten wij ons hier af te vragen waarom wij in bussen maskers moeten dragen en in restaurants niet.

A Manocchia: Lopen zij die nihilistische en neo-Malthusiaanse theorieën niet aanvaarden, misschien omdat zij trouw zijn aan de beginselen van het christendom, het risico uit machtsposities te worden verwijderd?

Aartsbisschop Viganò: Maar het is duidelijk: wie het psychopandemische verhaal, de gendertheorie, de LGBTQ-ideologie, het collectivistische liberalisme van het WEF, de Nieuwe Wereldorde en de grote universele religie niet steunt, wordt uitgestoten, gedelegitimeerd en afgedaan als gek of crimineel. Elke afwijkende stem is ongemakkelijk wanneer macht gebaseerd is op psychologisch geweld en massamanipulatie. Het overkomt de arts die de protocollen van Speranza [de Italiaanse minister van Volksgezondheid] niet aanvaardt, de leraar die de ongevaccineerden niet discrimineert, de journalist die de waarheid over de Oekraïense neonazi’s brengt, de pastoor die zich niet wil laten inenten, en de kardinaal die de onderwerping van het Vaticaan aan de Chinese dictatuur aan de kaak stelt.

A Manocchia: Spreken over het leven en de natuurwet betekent ook spreken over de ruggengraat van de samenleving, het gezin. Wat zijn, afgezien van het dalende geboortecijfer, de gevolgen van de economische crisis voor het gezin?

Aartsbisschop Viganò: Het gezin staat zeker in het middelpunt van de aanval van de globalisten. Gezin betekent traditie, identiteit, geloof, wederzijdse hulp en steun, en de overdracht van principes en waarden. Gezin betekent vader en moeder, elk met hun eigen specifieke rol, onvervangbaar en niet inwisselbaar, zowel in de onderlinge relatie tussen de echtgenoten als ook in de opvoeding van de kinderen, en ook tegenover de gemeenschap. Gezin betekent doorleefde godsdienst, godsdienst die wordt meegedeeld door kleine gebaren, goede gewoonten, de vorming van het geweten en het zedelijk besef.

U begrijpt wel dat het treffen van het gezin onherroepelijk leidt tot de ontbinding van het sociale lichaam, dat van nature niet in staat is de rol van het gezin te vervangen. Zo zijn er de volgende verschijnselen: echtscheiding, abortus, “huwelijken” tussen personen van hetzelfde geslacht, adoptie van kinderen door alleenstaanden of ongeregelde paren, ontneming van het ouderlijk gezag om ideologische redenen, verwijdering van grootouders en verwanten uit het huiselijk leven, arbeidsomstandigheden voor moeders die hen niet in staat stellen gezinstaken te verrichten, bestraffing van vrouwen die gehuwd zijn of kinderen hebben wanneer zij werk zoeken, indoctrinatie van kinderen vanaf de lagere school. Ook op dit gebied moet moedig en vastberaden worden opgetreden voor de verdediging van het natuurlijke gezin en voor de bescherming van de rechten van de ouders bij de opvoeding van hun kinderen, die niet het eigendom van de staat zijn.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/03/28/aartsbisschop-vigano-de-great-reset-is-de-komst-van-satan/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties