Dodelijke injectie; Spoed-arts geeft angstaanjagend verslag van ongewone ziekte veroorzaakt door vaccin

0

“Amerikanen zijn doodsbang…. Mensen lopen weg, niet omdat ze hun baan willen verliezen, maar ze willen niet doodgaan door het vaccin! … Ze zeggen, ‘Luister, ik wil niet sterven. Dat is de reden waarom ik het vaccin niet neem. Zo duidelijk is het.” – Dr. Peter McCullough

In een rapport in de Britse Telegraph wordt uitgelegd hoe het Covid-19 vaccin heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal sterfgevallen, schrijft Mike Whitney. Hier is een uittreksel uit het artikel:

“Bijna 10.000 meer mensen dan normaal zijn de afgelopen vier maanden gestorven door andere oorzaken dan Covid, terwijl deskundigen opriepen tot een dringend onderzoek van de regering of de sterfgevallen te voorkomen waren….
Uit de laatste cijfers van het Office for National Statistics blijkt dat Engeland en Wales in de afgelopen 18 weken 20.823 meer sterfgevallen hebben geregistreerd dan het vijfjarig gemiddelde. Bij slechts 11.531 sterfgevallen was Covid betrokken.” (Alarm grows as mortuaries fill with thousands of extra non-Covid deaths“, UK Telegraph)

De sterfte stijgt omdat er meer mensen sterven. En meer mensen sterven omdat meer mensen zijn ingeënt. Er is een verband tussen de stijgende sterfte en het Covid-19 vaccin. Natuurlijk wil de media de verantwoordelijkheid voor de sterfgevallen afschuiven op “vertraagde behandelingen” en “het gebrek aan te voorkomen zorg”. Maar dit is slechts een afleidingsmanoeuvre. De hoofdoorzaak van de sterfgevallen is de injectie van een giftige ziekteverwekker in de bloedbaan van ongeveer 70% van de bevolking. Dat veroorzaakt de stolling, de bloedingen, de longembolieën, de hartaanvallen, de beroertes, en de vroegtijdige sterfgevallen. Het is het vaccin. Hier is meer.

“Wekelijkse cijfers voor de week eindigend op 5 november toonden aan dat er 1.659 meer sterfgevallen waren dan normaal verwacht zou worden in deze tijd van het jaar. Daarvan werden er 700 niet veroorzaakt door Covid.
De overschrijding zal waarschijnlijk toenemen naarmate in de komende weken meer sterfgevallen worden geregistreerd.
Uit gegevens van het Britse Health Security Agency blijkt dat er sinds de zomer duizenden meer sterfgevallen dan het vijfjarig gemiddelde zijn geweest door hartfalen, hartziekten, aandoeningen van de bloedsomloop en diabetes.
Het aantal sterfgevallen in particuliere woningen ligt ook 40,9 procent boven het vijfjarig gemiddelde, met 964 extra sterfgevallen in de meest recente week, die loopt tot 5 november.” (Alarm grows as mortuaries fill with thousands of extra non-Covid deaths“, UK Telegraph)

De plotselinge stijging van het sterftecijfer is geen nietszeggende blip op de radar. Het is een rode vlag die wijst op een belangrijke breuk in de vijfjarige trend. Er is iets vreselijk misgegaan. Massale vaccinatie had het aantal ziektegevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen moeten verminderen. In plaats daarvan blijven de sterfgevallen stijgen.

Waarom?

Het antwoord op die vraag is te vinden in de gegevens zelf. Zoals de auteur toegeeft, is er een sterke stijging van hartfalen, hartziekten, aandoeningen van de bloedsomloop en beroertes. (Diabetes is de uitschieter) Dit zijn precies de kwalen die men zou verwachten als men miljoenen mensen had geïnjecteerd met een stolselgenererend biologisch middel dat een hevige immuunreactie uitlokt die de binnenbekleding van de bloedvaten aanvalt en ernstige schade toebrengt aan de kritieke infrastructuur van het lichaam. Dus ja, het sterftecijfer door alle oorzaken is gestegen, en het zal zeker nog verder stijgen naarmate meer mensen worden gevaccineerd en geleidelijk bezwijken onder de (vaak) vertraagde effecten van een hybride brouwsel dat de hoeksteen is van een kwaadaardig plan om de wereldbevolking drastisch te verminderen. Bekijk deze grafiek gevolgd door een kort commentaar van diagnostisch patholoog, Dr Claire Craig:

Dr Clare Craig @ClareCraigPath

“Sinds de zomer zijn er twee keer zo veel covid-sterfgevallen, maar zeven keer zo veel sterfgevallen als vorig jaar.” (Twitter)

En hier is nog een blurb van Craig:

“Als je begint bij week 22 en alle sterfgevallen sindsdien voor elk jaar optelt, dan is er dit jaar iets heel abnormaals aan de hand onder 15-19 jarige mannen.”

Er sterven dus niet alleen meer mensen, maar de demografie is naar beneden verschoven omdat steeds jongere mensen in de draaikolk van vaccins worden gezogen. Eenvoudig gezegd blijft het aantal jonge mensen dat sterft aan door vaccinatie veroorzaakte hartstilstand en myocarditis toenemen zonder dat het einde in zicht is.

Het is niet verrassend dat het sterftecijfer door alle oorzaken hoger is onder gevaccineerden dan onder niet-gevaccineerden, wat het weer gemakkelijker maakt het probleem terug te voeren tot de wortel, een cytotoxische “gif-dood-prik” die het aangeboren immuunsysteem onderdrukt, vitale organen beschadigt en het leven van normale, gezonde mensen jaren korter maakt.

Misschien hebt u een van de vele korte video’s gezien van fitte, jonge atleten die plotseling dood neervielen op het speelveld of met spoed naar het ziekenhuis werden gebracht kort nadat ze een injectie hadden gekregen. Zo niet, dan is hier een link naar twee van hen. (Atleten storten in na vaccinatie: zie hier and hier)

Volgens Israeli Real-Time News is er een “500% toename van sterfgevallen van spelers in 2021… Sinds december zijn 183 professionele atleten en coaches plotseling ingestort! 108 van hen zijn overleden!”

“500% toename van het aantal sterfgevallen” onder sporters?!? Wat moeten we hier van maken?

Om te beginnen, het Covid-19 vaccin is geen medicijn. Het is een essentieel onderdeel van het elitaire plan voor uitroeiing op industriële schaal. Het is ontworpen om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen aan de mensen die het innemen. Het is schokkend dat mensen zo diep in de ontkenning zitten dat ze niet kunnen zien wat er vlak voor hun ogen gebeurt. (Bekijk alstublieft de videoclips van de atleten. Dit zijn de fitste mensen op de planeet en toch worden ze geveld door de mysterieuze stof in het vaccin). Hier is hoe de Zuid-Afrikaanse arts Shankara Chetty het samenvatte in een recente video geplaatst op Bitchute:

“De ziekteverwekker die alle sterfgevallen door de ziekte veroorzaakt is de spike proteïne. En de spike proteïne is wat het vaccin verondersteld wordt te maken in je lichaam. …Spike proteïne is een van de meest gekunstelde vergiften die de mens ooit heeft gemaakt. En, het doel van dit gif, is om miljarden mensen te doden zonder dat iemand het merkt. Het is dus een vergif met een agenda.” (“South African Physician Dr. Shankara Chetty Talks about “The Bigger Plan”, Bitchute)

Dat is het in een notendop. En Chetty is niet de enige die het vaccin koppelt aan de agenda van de globalistische elites die van plan zijn om de dekmantel van een pandemie te gebruiken om hun “bevolkingsbeheersplan” uit te voeren. Voormalig vice-president van Pfizer, Mike Yeadon, gaf slechts enkele dagen geleden op zijn website een soortgelijk standpunt. Hij zei:

“We zitten midden in het grootste depopulatieprogramma dat de wereld ooit heeft gezien, waarbij het grootste deel van de mensheid zich gedraagt als nuttige idioten voor het programma en voor hun eigen ondergang.”

Inderdaad, en wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verstrekken over het biologische middel dat wordt gebruikt om deze kwaadaardige agenda na te streven, het spike-eiwit. In eerdere verslagen gaven wij het onderzoek door van Dr. Patrick Whelan, die het gevaar van het spike eiwit eerder inzag dan wie dan ook. Hier volgt een korte samenvatting van zijn analyse uit een brief die hij op 8 december 2020 aan de FDA stuurde:

“Ik maak me zorgen over de mogelijkheid dat de nieuwe vaccins die gericht zijn op het creëren van immuniteit tegen het SARS-CoV-2 spike-eiwit het potentieel hebben om microvasculaire schade aan de hersenen, het hart, de lever en de nieren te veroorzaken op een manier die momenteel niet lijkt te worden beoordeeld in veiligheidstests van deze potentiële geneesmiddelen.
… Meinhardt et al…. tonen aan dat het spike-eiwit in hersenendotheelcellen geassocieerd is met de vorming van microthrombi (klonters)… Met andere woorden, virale eiwitten blijken weefselschade te veroorzaken zonder actief replicerend virus…. Het Pfizer/BioNTech vaccin (BNT162b2) is samengesteld uit een mRNA dat een membraanverankerd spike-eiwit van de volle lengte produceert. De studies in muizen suggereren dat een dergelijke onverkorte vorm van het S1-eiwit een microvasculopathie kan veroorzaken in weefsels die veel ACE2-receptor tot expressie brengen.
…blijkt dat het virale spike-eiwit… ook een van de belangrijkste veroorzakers is van de schade aan organen op afstand, waaronder de hersenen, het hart, de longen en de nieren. Voordat een van deze vaccins wordt goedgekeurd voor wijdverbreid gebruik bij mensen, is het belangrijk om bij gevaccineerde proefpersonen de effecten van vaccinatie op het hart te evalueren…. Hoe belangrijk het ook is om de verspreiding van het virus snel een halt toe te roepen door de bevolking te immuniseren, het zou nog veel erger zijn als honderden miljoenen mensen langdurige of zelfs permanente schade zouden oplopen aan hun hersen- of hartmicrovasculatuur als gevolg van het niet op korte termijn onderkennen van een onbedoeld effect van vaccins op basis van spike-eiwitten van de volledige lengte op deze andere organen. (“FDA shrugs off dire warning about lethal spike protein, Truth in the Age of Covid)

Vanaf het allereerste begin hebben de regeringsregulatoren en hun bondgenoten in het establishment van de volksgezondheid de waarschuwingen van bekwame artsen en onderzoekers genegeerd (of gecensureerd). Zij hebben ook de immunoloog en vaccinoloog, Dr. Byram Bridle, afgewimpeld, die als eerste in zijn beroep het spike eiwit identificeerde als “een specifieke veroorzaker van ziekte”; aka-“een ziekteverwekker”. Hier is Bridle:

“We weten al lang dat het spike eiwit pathogeen is…. Het is een toxine. Het kan schade veroorzaken in ons lichaam als het in omloop is. Nu hebben we duidelijk bewijs dat … het vaccin zelf, plus het eiwit, in de bloedsomloop komt.””
Zodra dat gebeurt, kan het spike-eiwit zich verbinden met receptoren op bloedplaatjes en met cellen die onze bloedvaten bekleden. Daarom kan het, paradoxaal genoeg, zowel bloedstolling als bloedingen veroorzaken. En natuurlijk is het hart erbij betrokken, als onderdeel van het cardiovasculaire systeem… Dat is de reden waarom we hartproblemen zien. Het eiwit kan ook de bloed-hersenbarrière passeren en neurologische schade veroorzaken.
Kortom… we hebben een grote fout gemaakt. We realiseerden het ons niet tot nu. We realiseerden ons niet dat door mensen te vaccineren we ze onbedoeld inenten met een gifstof.”…  (“Vaccine scientist: ‘We’ve made a big mistake’“, Conservative Woman)

Hier hebben we weer een hoog aangeschreven immunoloog, met meer dan 3 decennia ervaring, die zijn goed geïnformeerd en op bewijs gebaseerd onderzoek aanbood over een kwestie die van groot belang had moeten zijn voor de regelgevende instanties die beslissingen namen over de veiligheid op lange termijn van het experimentele geneesmiddel dat zij miljoenen mensen in het hele land aansmeerden. Maar er was helemaal geen interesse. Ondanks het feit dat de wetenschap zijn conclusies ondersteunde, werd Bridle venijnig aangevallen, gecensureerd, door het slijk gehaald en gedwongen zijn werkplek te verlaten.

Lees meer
The Future Of Global Totalitarianism Is Here - Dr Robert Malone

Waarom?

Omdat hij dezelfde conclusies trok als Dr. Patrick Whelan. Er is eigenlijk geen wezenlijk verschil tussen de twee, behalve dat Bridle’s opmerkingen meer aandacht trokken in de media, waardoor hij een grotere bedreiging werd voor de “universele vaccinatie” strategie. Dat was zijn echte misdaad; hij ontdekte de waarheid en maakte zijn bevindingen bekend aan het publiek, hen in feite waarschuwend voor de gevaren van de “gif-dood-prik”. Daarvoor werd hij verpletterd.

Bridle heeft sindsdien andere beweringen gedaan die iedereen zouden moeten verontrusten wiens kanker in remissie zou kunnen zijn. Dit is wat hij zei in een recent interview:

“Ik heb veel te veel mensen gezien die kanker hadden die in remissie was, of die goed onder controle werden gehouden; hun kanker is volledig uit de hand gelopen nadat ze dit vaccin hadden gekregen. En we weten dat het vaccin een daling van het aantal T-cellen veroorzaakt, en die T-cellen maken deel uit van ons immuunsysteem en zij maken deel uit van de kritische wapens die ons immuunsysteem heeft om kankercellen te bestrijden; dus er is daar een potentieel mechanisme. Ik kan alleen maar zeggen dat te veel mensen contact met me hebben opgenomen met deze rapporten om me op mijn gemak te voelen. Ik zou zeggen dat dit mijn nieuwste grote veiligheidszorg is, en het is ook degene die het meest ondergerapporteerd zal worden in de bijwerkingen database, want als iemand kanker heeft gehad voordat het vaccin werd toegediend, is er geen enkele manier waarop volksgezondheidsfunctionarissen dit ooit in verband zullen brengen met het vaccin.”  (Dr Byram Bridle speaks”, Bitchute, :55 second-mark)

Dus, het vaccin onderdrukt het immuunsysteem?

Ja, dat doet het, en auteur Alex Berenson heeft dit onlangs bewezen in een artikel dat hij op Substack heeft geplaatst. Hier is een uittreksel:

“… de Britse regering…. gaf vandaag toe, in haar nieuwste vaccinatie toezichtsrapport, dat:
“N-antilichaam niveaus lijken lager te zijn bij mensen die infectie oplopen na twee doses vaccinatie.” (Blz. 23)
Wat betekent dit?…
Wat de Britten zeggen is dat ze nu ontdekken dat het vaccin interfereert met het aangeboren vermogen van je lichaam om na infectie antilichamen te produceren tegen niet alleen het spike-eiwit maar ook tegen andere delen van het virus….
Dit betekent dat gevaccineerde mensen veel kwetsbaarder zijn voor mutaties in de spike proteïne ZELFS NADAT ZIJ ZIJN geïnfecteerd EN EENVOUDIG HERSTELD…
… het is waarschijnlijk nog meer bewijs dat de vaccins kunnen interfereren met de ontwikkeling van robuuste lange termijn immuniteit na infectie.” (“URGENT: Covid vaccines will keep you from acquiring full immunity EVEN IF YOU ARE INFECTED AND RECOVER”, Alex Berenson, Substack)

Berenson’s observaties komen overeen met onderzoek dat eerder in het jaar werd samengesteld door wetenschappers in Nederland en Duitsland die:

“….waarschuwden dat het … (COVID-19) vaccin complexe herprogrammering van aangeboren immuunresponsen induceert waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling en het gebruik van op mRNA gebaseerde vaccins… het onderzoeksteam van het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC in Nederland… toonde aan dat het vaccin de productie van ontstekingsbevorderende cytokines door aangeboren immuuncellen veranderde na stimulatie met zowel specifieke (SARS-CoV-2) als niet-specifieke stimuli.
Na vaccinatie vertoonden de aangeboren immuuncellen een verminderde reactie op de TLR4, TLR7 en TLR8 – allemaal liganden die een belangrijke rol spelen in de immuunrespons tegen virusinfecties…. Een nog niet onderzocht gebied is of vaccinatie tegen BNT162b2 langetermijneffecten heeft op de aangeboren immuunresponsen …
Dit zou zeer relevant kunnen zijn in COVID-19, waarin ontregelde ontsteking een belangrijke rol speelt in de pathogenese en de ernst van de ziekte,” schrijft het team. “Meerdere studies hebben aangetoond dat de aangeboren immuunresponsen op lange termijn kunnen worden verhoogd (getrainde immuniteit) of verlaagd (aangeboren immuuntolerantie) na bepaalde vaccins of infecties.”  (Research suggests Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine reprograms innate immune responses, new-medical-net)

Berenson’s bevindingen sluiten ook aan bij baanbrekend onderzoek waaruit blijkt dat het spike-eiwit de adaptieve immuniteit sterk “belemmert” door te voorkomen dat DNA beschadigde cellen repareert. Het artikel suggereert dat het spike-eiwit in feite “invloed heeft op de celkern, waar we ons DNA opslaan, ons belangrijkste genetische materiaal”. Hier is meer van Berenson’s uitsplitsing van het artikel:

“…. onze cellen hebben mechanismen om hun eigen DNA te repareren.
Maar – althans in de experimenten die deze twee wetenschappers uitvoerden – leek het spike-eiwit onze eigen DNA-reparatie-eiwitten te verstoren: “Mechanistisch gezien ontdekten we dat het spike-eiwit zich in de kern lokaliseert en het herstel van DNA-schade remt door te verhinderen dat het belangrijke DNA-reparatie-eiwit BRCA1 en 53BP1 op de plaats van de schade wordt gerekruteerd.”
Om duidelijk te zijn, de wetenschappers hebben NIET bewezen dat het spike-eiwit deze problemen veroorzaakt bij mensen, of zelfs bij dieren… Niettemin, in een tijd waarin geavanceerde landen met hoge mRNA (en DNA/AAV) vaccinatiepercentages ongewoon volle ziekenhuizen en hoger dan normale sterftecijfers zien, zijn ze nog meer reden tot bezorgdheid. Zoals de auteurs verklaarden:
“Onze bevindingen onthullen een potentieel moleculair mechanisme waardoor het spike eiwit de adaptieve immuniteit zou kunnen belemmeren en onderstrepen de potentiële neveneffecten van full-length spike gebaseerde vaccins.”  (“URGENT: Worrisome paper about the spike protein’s impact on DNA and DNA repair”, Alex Berenson, Substack)

Waar het op neerkomt: Als het vaccin inderdaad de aangeboren immuunrespons van het lichaam remt, dan zullen mensen veel zieker worden van seizoensgebonden infecties die zich routinematig onder de bevolking verspreiden. Hun weg naar herstel zal ook veel moeilijker zijn.

Lees meer
Explosieve vragen voor Biontech: Waarom staat Cov-19 vaccinatie in het jaarverslag van 2019?

Maar in plaats van het immuniteitsaspect te belichten, gaan we nu over tot het onderzoek van Dr Charles Hoffe, die de eerste arts was die hard bewijs leverde dat vaccins bloedklonters veroorzaken door een immuunreactie op te wekken waarbij het lichaam de dunne laag cellen aanvalt die de wanden van de bloedvaten bekleden. Hoffe ontdekte dat 62% van zijn patiënten die gevaccineerd waren, positief testten op bloedklonters met een D-dimeertest. Natuurlijk was hij gealarmeerd door wat hij aantrof, vooral omdat het vaccin “ernstige neurologische voorvallen en zelfs de dood veroorzaakte”. Toen hij zijn bezorgdheid kenbaar maakte aan het BC College of Physicians, voerden zij onmiddellijk een spreekverbod in en berispten hem in een poging hem te intimideren en het zwijgen op te leggen”.

Hoffe is een aantal keren geïnterviewd en geeft altijd een gedetailleerd en meeslepend verslag van zijn bevindingen. In een recent interview voorspelde hij dat sommige gevaccineerden die aan stollingsgerelateerde problemen leden, waarschijnlijk binnen slechts drie jaar zouden overlijden. Dit is wat hij zei:

“… zodra je een aanzienlijk aantal bloedvaten naar je longen afsluit, moet je hart op een veel grotere weerstand pompen om het bloed door je longen te krijgen. Dat veroorzaakt een aandoening die pulmonale arteriële hypertensie wordt genoemd, wat een hoge bloeddruk in je longen is omdat zoveel van de bloedvaten in je longen geblokkeerd zijn. En het angstaanjagende hieraan is dat mensen met pulmonale arteriële hypertensie gewoonlijk binnen drie jaar sterven aan rechtszijdig hartfalen… En niet alleen zijn de vooruitzichten op lange termijn zeer grimmig, maar met elke opeenvolgende injectie zal de schade toenemen en toenemen en toenemen. Het zal cumulatief zijn omdat je meer en meer beschadigde haarvaten krijgt.” (“Shock: Doctor Warns That Majority Of Vaccinated Patients Could HavePermanent Heart Damage, Some May Die Within Three Years”Permanent Heart Damage, Some May Die Within Three Years”, Infowars; Minute 6:10)

Wederom is er geen discrepantie tussen de analyse van Whelan, Bridle en Hoffe. En hoewel de focus van hun aandacht misschien iets verschilt, zijn hun conclusies dezelfde. Deze experimentele injecties houden ernstige risico’s in voor iedereen die zich laat inenten.

Kijk nu eens hoezeer de analyse van Hoffe lijkt op die van Dr. Rochagne Kilian, die arts was op de Spoedeisende Hulp van het GBHS ziekenhuis totdat zij uit protest ontslag nam. Dit is een bijzonder belangrijke video omdat hij de “vreemde” symptomen en uiterst zeldzame aandoeningen beschrijft die zich nu overal op de eerste hulp voordoen na de massale vaccinatie van miljoenen mensen met de “gif-dood-prik”. (Ik heb de video zelf getranscribeerd, dus er kunnen fouten in zitten.)

Dr. Rochagné Kilian – slaat alarm over Covid-19 Vaccins en D-Dimeerwaarden
“Wat ik op mijn ER-afdeling zag, vooral in de laatste 8 tot 9 maanden, heeft te maken met de D-Dimeerwaarden. Wij gebruiken D-Dimers specifiek in verband met longembolieën en diepe veneuze trombose. D-Dimeer spoort elke trombose (klonters) in het lichaam op, maar het geeft je geen diagnose, het geeft je een basis om verder te gaan en een echografie en CT-scan te doen om de aanwezigheid van een longembolie of diepe veneuze trombose te bevestigen of te ontkennen.
Het eerste deel van 2020 was waarschijnlijk het traagste ooit op de spoedeisende hulp, maar toen we 2021 ingingen en de vaccinatiecampagne begon, zagen we een toename van beroertes, transient ischemic attacks en beroerte-achtige presentaties. (Er kwamen beslist veel meer van die mensen binnen. Ik deed uiteindelijk D-dimeertesten op deze mensen en nog nooit in mijn klinische ervaring had ik D-dimers en het aantal mensen met positieve D-dimers hoger dan 2.000, hoger dan 3.000 en hoger dan 5.000 gezien. Mijn klinische ervaring vertelde me dat ik op zoek moest gaan naar een grote klonter in de benen of de longen. En uiteindelijk deed ik een CT scan bij deze mensen. De meeste van hen, en ik zal zeggen bijna allemaal, hadden een negatieve scan, wat mij aan het denken zette dat als er geen grote klonter in hun longen zat, maar mijn D-dimeer was zoveel hoger dan wat ik gewoonlijk zag, dat het misschien niet in één klonter geconcentreerd was. Maar dat het meerdere microtrombi verspreid over het lichaam zijn, en dat is zo gemakkelijk te missen omdat de CT-scan het niet zal oppikken.
“Deze mensen die op de eerste hulp kwamen, waren allemaal mensen tussen een week en vier maanden na hun tweede injectie. Er zijn bepaalde factoren die een D-dimeer test kunnen beïnvloeden die je een gevoel kunnen geven van een hoger niveau dan verwacht zou worden in het lichaam. Dat gezegd hebbende, de patiënten bij wie ik D-Dimeer-testen deed, hadden geen niveau van misschien een positieve 500 of 400 meting. Het was meer dan 3500, meer dan 5000 ng/ml. Dus die zijn significant positief zonder enig bewijs van het hebben van een longembolie. Als ik hoge niveaus van D-dimeer zag zonder een definitieve diagnose, moest ik meer vragen stellen.
Eén studie zei: negeer nooit extreem verhoogde D-dimeerwaarden. Ze zijn specifiek voor een ernstige ziekte, inclusief veneuze trombose, sepsis, en/of kanker. Zelfs als sterk verhoogde D-dimeerwaarden een schijnbaar eenmalige bevinding zijn, moet klinische verdenking van ernstige onderliggende ziekte worden gehandhaafd.
Er waren twee aandoeningen die eruit sprongen en de eerste was gedissemineerde intravasculaire stolling ook bekend als DIC. De tweede is het antifosfolipidensyndroom. Beide aandoeningen houden verband met een afwijking in de initiatie of de terugkoppeling van het stollingstraject alsook met trombose of de trombosecyclus waarbij stolsels worden afgebroken. DIC is een ernstige, soms levensbedreigende situatie, waarbij de eiwitten in het bloed die betrokken zijn bij de bloedstolling overactief worden. Het is een cascade die moeilijk te stoppen is als het eenmaal een bepaald niveau heeft bereikt. Er zijn bepaalde omstandigheden die DIC veroorzaken: ernstige bloedvergiftiging, onderliggende virussen, trauma, zware operaties, zwangerschap en bevalling. En minder vaak voorkomende oorzaken zijn toxische drugsreacties, bloedtransfusiereacties en orgaantransplantaties. Er was dus een verband met intravasculaire producten en een mogelijke DIC.
De meeste gevallen van DIC worden snel en plotseling gediagnosticeerd, wat de acute presentatie is. Maar er zijn ook gevallen waarin de ziekte zich geleidelijk ontwikkelt en over een langere periode optreedt. Dit staat bekend als een chronische vorm van DIC en ik zou zelfs willen zeggen een subacute vorm van DIC die zeer gemakkelijk te missen is. Gelijktijdige stolling en bloeding kunnen optreden bij chronische DIC. Het bloedende deel komt in bloed in de urine, hoofdpijn en andere symptomen geassocieerd met hersenbloedingen, blauwe plekken, ontsteking van rood, kleine puntjes op de ledematen, bloeding op plaatsen van wonden en mucosale bloedingen. wat betekent bloeden uit het tandvlees en de neus. Ik zag zeker een toename van neusbloedingen en bloedingen uit eerdere wonden. zweren, en ook uitslag die niet verklaard kon worden. Bloedstolling symptomen en tekens waren symptomen zoals pijn op de borst, hartaanvallen, beroertes, TIA’s, en hoofdpijn al dan niet gerelateerd aan bloedingen. Evenals symptomen die verband houden met nierfalen, vanwege de stolling van die kleinere bloedvaten die naar de nieren gaan. Het antifosfolipidensyndroom is een zeer vergelijkbare aandoening. Maar de basis van het antifosfolipidensyndroom is een auto-immuunaandoening, wat betekent dat het immuunsysteem van het lichaam eiwitten aanmaakt – antilichamen genoemd – die ten onrechte het eigen lichaam of de eigen weefsels aanvallen. Dat geeft de huid het cascade-effect van stollingsstoornis, maar het is gekoppeld aan een auto-immuun trigger. In principe presenteerde het zich op precies dezelfde manier; hoge bloeddruk die ik veel zag; eerste diagnose van hoge bloeddruk, hartaanvallen, beroertes, TIA’s, hartklepproblemen, herhaalde hoofdpijn of migraine, gezichtsverlies, evenwichts- en mobiliteitsproblemen, moeite met concentreren of helder denken,
De scherpzinnige luisteraar zou zich een beeld beginnen te vormen van wat ons is verteld over Covid-19, en er zijn onderzoekspapers die Covid 19 verbinden met een onderliggende vasculaire ziekte. Een van deze was een studie genaamd “Covid 19; het ontrafelen van de klinische progressie van Nature’s Virtually perfect Biological weapon.”
“SARS-Cov-2, dat zich presenteert als het Covid-19 syndroom, had geen ademhalingsbasis, maar een onderliggende vasculaire basis. die bepaalde fasen van incubatie had, pulmonale fase, pro-ontstekingsfase, (die weer overgaat in een cytotoxisch ontstekingsproces) dan overgaat in een protothrombische fase . Covid-19 is een trombotische ziekte. implicaties voor preventie, antitrombotische therapie en follow up…..
Dit beeld toont ons bepaalde risicofactoren, Homeostatische Afwijkingen, evenals klinische resultaten. Het geeft verhoogde D-dimeer niveaus aan. Het vermeldt ook veneuze trombo-embolie, myocardinfarct, en gedissemineerde intravasculaire stolling die verbonden is met veronderstelde mechanismen van coagulathopie evenals parthenogenese van trombose in Covid-19…
Ik begon de vraag te stellen, als we in staat zijn om bepaalde verbanden te ontdekken tussen vasculaire afwijkingen en Covid-19, en we hebben onze voorgestelde behandeling gebaseerd op het spike-eiwit, waaronder de Pfizer en Moderna injecties, moeten we dan niet op zoek gaan naar soortgelijke bijwerkingen of complicaties van diezelfde injectie?
Als we bepaalde behandelingen verplicht stellen, moeten we wel de nodige zorgvuldigheid betrachten om er zeker van te zijn wat de bijwerkingen en complicaties zijn, vooral in een tijd waarin er geen lange termijn studies zijn geweest. En dat is wat mij ertoe heeft gebracht om me te concentreren op D-dimers.” (“Dr Rochagné Kilian – Blows the Whistle on Covid-19 Vaccines and D-Dimer Levels“, Bitchute)

Kilian’s verklaring zou steeds opnieuw gelezen moeten worden. Het is de meest gedetailleerde beschrijving die we hebben van de mysterieuze en diep sinistere machinaties van een in een laboratorium ontwikkeld biowapen dat in feite het vasculaire systeem en het immuunsysteem keert tegen de persoon die werd gevaccineerd. Gedissemineerde intravasculaire stolling en antifosfolipidensyndroom zijn namen die het Amerikaanse volk totaal onbekend zijn, en toch zijn deze bizarre aandoeningen nu verantwoordelijk voor een groeiend aantal patiënten dat te maken krijgt met bloedingen, stolling, hoofdpijn, huiduitslag, blauwe plekken, hoge bloeddruk en ontstekingen. En – in extremere gevallen – pijn op de borst, hartaanvallen, beroertes, hartklepproblemen, en hersenbloedingen. Het laat zich raden hoe de media deze buitengewoon zeldzame en potentieel levensbedreigende aandoeningen zullen proberen te verdoezelen?

Lees meer
Zeldzame hersenziekte ontwikkeld na COVID-vaccinatie heeft een verrassend hoog sterftecijfer

Als Kilian vraagt:

“Als we in staat zijn om bepaalde verbanden te ontdekken tussen vasculaire afwijkingen en Covid-19… zouden we dan niet moeten zoeken naar soortgelijke bijwerkingen of complicaties van diezelfde injectie?”

Bingo! Als de spike proteïne, geproduceerd door de vaccins, dezelfde interne schade toebrengt als Covid-19, moeten artsen dan niet dezelfde symptomen verwachten?

Ja, dat zouden ze moeten. En als de symptomen hetzelfde zijn, dan is er een goede kans dat vaccin-geïnduceerde verwondingen verkeerd gediagnosticeerd worden als Covid-19.

Denk daar eens een minuutje over na. Dat zou het perfecte scenario zijn voor de pandemie managers en hun miljardairs die graag zouden zien dat de dreigende slachting de schuld krijgt van het afnemende virus in plaats van hun eigen gif-dood injectie.

En dat is het kwaadaardige genie van de globalistische strategie: de vingerafdrukken van het rokende pistool verwijderen voordat de onderzoekers zelfs maar op de plaats van het misdrijf zijn aangekomen.

De hoeveelheid planning die in deze zwendel moet zijn gegaan, is gewoon adembenemend.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


https://dissident.one/2021/10/10/20838/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties