“Building Back Better”: een andere code voor de wereldwijde coup – Alles volgt de Agenda 2030

Building Back Better (BBB) is een Great Reset-strategie die beoogt het risico voor mensen in landen en gemeenschappen na rampen te verminderen. De strategie omvat acties om het rampenrisico te verminderen en omvat ogenschijnlijk de wederopbouw van infrastructuur, sociale systemen en onderdak, alsmede het herstel van de middelen van bestaan, de economie en het milieu. Om iets opnieuw op te bouwen, moet echter eerst iets worden vernietigd, zoals momenteel overal het geval is in landen met een restrictief Coronabeleid, bericht Wochenblick.

Joe Biden was niet de enige die de Build Back Better slogan gebruikte als onderdeel van zijn campagne om te laten zien dat hij achter het Great Reset plan staat. Voor een goede inleiding op het onderwerp raden wij het artikel “Joe Biden’s disturbing connection to the socialist ‘Great Reset’ movement” aan dat reeds op 23 juli 2020 verscheen op FOX News. In het Nederlands: “Joe Biden’s verontrustende connectie met de socialistische ‘Great Reset’ beweging”. In de VS wordt al heel lang openlijk over deze plannen gesproken, terwijl ze in Europa tot op de dag van vandaag worden afgedaan als “samenzweringstheorieën”. Opmerkelijk – als je bedenkt hoeveel toppolitici en staatslieden er volledig open over zijn, hun emblemen dragen en hun codes gebruiken.


John Kerry onthult Biden’s toewijding aan de radicale ‘Great Reset’ beweging


BBB werd voor het eerst officieel vermeld in het Sendai-document van de Verenigde Naties. De VN stelt dat het kader een leidraad is voor het minimaliseren van rampenrisico’s. Het werd op 3 juni 2015 door de lidstaten van de VN goedgekeurd als een van de vier prioriteiten in het Sendai Framework voor herstel na rampen, risicobeperking en “duurzame ontwikkeling”.

Klimaatverandering, Great Reset

Het Sendai-document is het resultaat van drie jaar VN-besprekingen. Daarin heeft de VN, een fervent deelnemer aan de Great Reset, een kader geschetst voor de wederopbouw na rampscenario’s, met inbegrip van een reeks gemeenschappelijke normen. De VN achtte het noodzakelijk dat landen bij de wederopbouw rekening houden met de vermeende klimaatverandering. Tegelijkertijd zouden de doelstellingen van de Great Reset voor “duurzame ontwikkeling” ten uitvoer kunnen worden gelegd. Het WEF, dat nooit door enig volk is gekozen om het te vertegenwoordigen, is al jaren bezig zijn doelstellingen in de VN opgenomen te krijgen. Blijkbaar is het zo dat wie veel geld heeft, ook veel macht en invloed heeft en de wereldpolitiek kan beïnvloeden. De 2030-agenda van de VN bevat expliciet een plan voor een “duurzamere” wereld, en daarom moet alles “beter worden herbouwd”. De wederopbouw maakt deel uit van de Great Reset en is een strategie om de wereldorde opnieuw op te bouwen.

Bovenstaand artikel genoemd door FOX: “Al enkele jaren hebben het WEF en zijn bondgenoten het over “building back better”. Het kan geen toeval zijn dat Biden nu precies die taal gebruikt terwijl hij oproept tot bijna identiek beleid. Biden volgt duidelijk het voorbeeld van het Wereld Economisch Forum en andere voorstanders van de Great Reset.

Zoals uit de foto’s blijkt, staat het Build Back Better Program op de agenda van vele wereldleiders. Dit gebeurt allemaal openlijk. De “samenzwering”, zo u wilt, is zo groot dat men erop vertrouwt dat het niet wordt opgemerkt of geloofd door het grote publiek, zelfs als het ronduit wordt verklaard.

Lees meer
BBC promoot transhumanisme van Klaus Schwab's WEF in griezelige videoclip

Het “SDG”-programma is sinds 2016 officieel operationeel

Het WEF heeft 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in het leven geroepen, die de Verenigde Naties (VN) ogenschijnlijk als beleidsdoelstelling hebben gesteld om wereldwijd duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en milieuniveau te waarborgen. Zij zijn op 1 januari 2016 in werking getreden met een looptijd van 15 jaar (tot 2030) en gelden voor alle landen.

De officiële titel is “Transformatie van onze wereld: de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling (kortweg Agenda 2030)”. Af en toe hoort men ook Global Sustainability Agenda, Post-2015 Development Agenda, Global Goals van de VN, World Future Treaty of New World Order NWO. Voor degenen die zich storen aan deze laatste term, die in Wikipedia als een samenzweringstheorie wordt beschouwd, zij eraan herinnerd dat talrijke staatshoofden thans openlijk spreken over een “Nieuwe Wereldorde”. Hier is de Duitse kanselier Angela Merkel. Hier het Franse staatshoofd Sarkozy.

Goedkeuring van de VN in 2012 – voordat de doelstellingen werden aangekondigd

In 2012 stemden de VN-lidstaten tijdens de Rio+20-conferentie voor de doelstellingen, hoewel de specifieke doelstellingen op dat moment nog niet waren geformuleerd. Het was blijkbaar voldoende dat het WEF het voorstel indiende om het te laten goedkeuren. Het proces maakt duidelijk dat de VN haar richtsnoeren krijgt uit handen van het WEF.

Centrale aspecten van de 2030-agenda zijn zogenaamd het bevorderen van economische groei, het verkleinen van de verschillen in levensstandaard, het creëren van “gelijke kansen”, en een “duurzaam” beheer van natuurlijke hulpbronnen dat zorgt voor het behoud van ecosystemen en hun veerkracht opbouwt.

De 2030-agenda (Engels Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) bestaat uit de volgende onderdelen:
– Een korte inleidende
– politieke verklaring
– 17 duurzame-ontwikkelingsdoelen (als kern van de 2030-agenda) plus 169 subdoelen, met opnieuw 107 inhoudelijke streefdoelen.
– Hoofdstuk over de wijze van uitvoering en wereldwijd partnerschap

In eerste instantie lijkt het alsof de 2030-agenda alleen betrekking heeft op het niveau van de natiestaten; de 2030-agenda is echter het meest relevant op regionaal en lokaal niveau. De 2030 Agenda gaat iedereen aan. Zo ontwikkelen steden en gemeenten in het kader van de 2030-agenda lokale duurzaamheidsstrategieën aan de hand van de 17 doelstellingen. De doelstellingen van de Agenda zijn:

1. een einde maken aan de armoede
2. veilige voeding
3. een gezond leven voor iedereen
4. onderwijs voor iedereen
5. gelijkheid van mannen en vrouwen
6. water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7. duurzame en moderne energie voor iedereen
8. duurzame economische groei en fatsoenlijk werk voor iedereen
9. veerkrachtige infrastructuur en duurzame industrialisering
10. vermindering van de ongelijkheid
11. duurzame steden en menselijke nederzettingen
12. duurzame consumptie en productie
13. dringend maatregelen te nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan
14. instandhouding en duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de mariene rijkdommen
15. aardse ecosystemen beschermen
16. vrede
17. De middelen voor uitvoering en mondiaal partnerschap versterken.

Lees meer
Italiaanse Ultras voorkomen tweede 'Dag van Verwoesting' door negroïde horden in Peschiera - Slaan Afrikaanse 'Maranza' in elkaar; "Dit is ons thuis!"

Wat op het eerste gezicht geweldig klinkt, is een catalogus van maatregelen van de globalisten om de wereld naar hun wensen en ideeën te vormen en te overheersen, ongeacht de regeringen. Kiezers en democratische stemmen zijn onbelangrijk in de agenda, de agenda werd over al onze hoofden heen aangenomen en is van toepassing in alle landen waar de VN invloed heeft. Als het allemaal zo prachtig en wenselijk was, zou het toch niet echt gedwongen ingevoerd hoeven te worden, maar zou het volk er in de democratieën toch over kunnen stemmen?

Vrede is niet zo belangrijk

Merk op dat het punt over vrede bijna aan het eind komt? Amerikaanse stichtingen en organisaties wilden de doelen van de agenda beperken tot economische en humanitaire aangelegenheden, waarop VN-secretaris-generaal António Guterres in zijn toespraak tot de Verenigde Naties op 1 januari 2017 zei: “Laten we afspreken om vrede (doel 16) aan het begin te zetten.” Het belang van doelstelling 16 (vrede) is tot dusver echter afgewezen door zowel de VS, de EU als de OESO, terwijl China, India en talrijke ontwikkelingslanden de doelstelling steunen. De afwijzing komt tot uiting in het negeren en niet vermelden van Doelstelling 16, bijvoorbeeld in een OESOdocument over de 2030 Agenda.

Hoewel de uitvoering van de 17 VN-doelstellingen naar schatting 2500 miljard dollar zal kosten, vormen deze doelstellingen de kern van de 2030-agenda van de VN, die ieder van ons aangaat.

Laten we punt 1 nemen: een einde maken aan de armoede klinkt geweldig, maar hoe zou dat haalbaar zijn? De VN had, als een snelle en gemakkelijke oplossing hiervoor (communistisch nota bene), kunnen bepalen dat de superrijken van de wereld hun rijkdom “billijk” moeten verdelen. Maar de miljarden van deze elite mogen in het geheel niet worden aangeraakt. In plaats daarvan worden de ontwikkelde landen geacht hun rijkdommen te delen zodat de ontwikkelingslanden ervan kunnen profiteren. Ons geld, bijvoorbeeld, wordt verondersteld de armoede in Afrika te bestrijden. Ondertussen leunen de superrijken achterover en kijken toe hoe onze economie wordt vernietigd, zodat de economie daarna “duurzamer” kan worden opgebouwd – vooral duurzaam voor de huidige ontwikkelingslanden.

Verslechtering van de voeding in de geïndustrialiseerde landen, verbetering ervan in de ontwikkelingslanden.

Punt 2 verschilt niet van punt 1: er wordt gesteld dat we moeten stoppen met zoveel vlees te eten “zodat er meer overblijft voor Afrika en de ontwikkelingslanden”. Opnieuw wordt in geen enkel subpunt vermeld dat het probleem van de tekorten in de ontwikkelingslanden wel eens zou kunnen worden verlicht door ingrijpen van de rijkste en machtigste bedrijven. Alleen de resterende rijkdom van de industrielanden moet worden herverdeeld, dat de wereld gelijker moet worden. In werkelijkheid zal echter iedereen waarschijnlijk armer worden. Gezond leven voor iedereen betekent niet dat we gezond moeten blijven dankzij vitamines. Veeleer wordt hier de winst veilig gesteld van de farmaceutische industrie, die natuurlijk niet met lege handen wil weglopen en die bijvoorbeeld door middel van inentingen elke dag rijker wordt. De huidige eis van Bill Gates, bijvoorbeeld, dat de mensheid voor 100% moet overschakelen op synthetisch vlees, past in dit kader.

Lees meer
Angela Merkel: De pandemie is pas overwonnen als alle mensen op de wereld gevaccineerd zijn

Vanwege punt 5 is er de genderideologie, die ertoe moet leiden dat allen gelijk zijn en de verschillen verdwijnen. Het individu wordt irrelevant, de mens moet alleen nog het collectief dienen en zich gedragen als een onderdeel van een bedrijf. Welkom in het communisme. Fatsoenlijk werk impliceert dat er te veel industrie zou zijn in de geïndustrialiseerde landen, maar te weinig in de ontwikkelingslanden. Het doel van de Agenda is dus ook een wereldwijde spreiding van de werkgelegenheid, die alleen kan worden bereikt door een spreiding van de economie, d.w.z. een verplaatsing naar hier en een hervestiging in voorheen armere landen.

In de catalogus van maatregelen komt herhaaldelijk het woord “duurzaam” voor, wat op het eerste gezicht misschien mooi klinkt, maar niets anders is dan de subtiele verklaring van een wereldwijde staatsgreep. Onder het mom van “duurzaamheid” moet een wereldregering worden ingesteld en een nieuwe wereldorde tot stand worden gebracht waarin democratieën en verkiezingen overbodig zullen worden.

Corona is een voorwendsel voor omverwerping

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het Corona-beleid bedoeld is om een “window of opportunity” te creëren, zodat de economie in die tijd kan worden aangepast om aan de bovengenoemde doelstellingen te voldoen. De bijgedachte hierachter is dat ontwikkelingslanden zich niet zomaar kunnen opwaarderen om op hetzelfde niveau te komen als ontwikkelde landen. Om alles meer gelijk te trekken, moeten de ontwikkelde landen dus degraderen. Daarom wordt ons altijd verteld dat na Corona, niets meer hetzelfde zal zijn. De poppenspelers op de achtergrond kijken toe hoe kappers, kleine bedrijfjes, enz. worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het zou voor hen gemakkelijk zijn om veel van de doelstellingen van de VN-agenda 2030 met hun eigen geld uit te voeren, maar dan zou een belangrijk punt verloren gaan: er zou geen nieuwe wereldorde komen.

De globalisten, die al jaren politici over de hele wereld beïnvloeden, willen niet langer op de achtergrond aan de touwtjes trekken, zij willen in de schijnwerpers staan en een wereldregering vormen die samengaat met een Nieuwe Wereldorde. Corona (kroon) dient om de nieuwe wereldregering te bekronen, misschien is de naam geen toeval. Het is de plicht van iedere democraat om hier kritiek te leveren en zich te verzetten. Bovendien moet worden blootgelegd wie zich allemaal heeft laten omkopen door de globalisten en deze mensen horen thuis in het Wereldgerechtshof, aangezien zij bezig zijn de wereldpolitiek aan te passen aan hun doelstellingen en dit ondanks het feit dat niemand van ons ooit op hen heeft gestemd. Hun tekens en slogans worden volledig openlijk gebruikt, geen van hen probeert zich nog te vermommen. “Build Back Better” is er een van.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/01/30/merkel-en-de-eu-bevestigen-corona-dient-de-great-reset/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties