Pathologieconferentie: Vaccin-geïnduceerde spike productie in hersenen en andere organen nu bewezen

0

De telefoontjes van praktijkmedewerkers naar Prof. Burkhardt nemen toe. Zij klagen over de onwaardige behandeling door artsen van die patiënten die hun klachten in verband brengen met de Covid-vaccinatie. De standaardformulering: “Het heeft niets te maken met de vaccinatie.” Burkhardt en zijn team zijn er echter in geslaagd aan te tonen dat Covid-vaccins een rol kunnen spelen bij het intreden van de dood en onder meer in staat zijn de bloed-hersenbarrière te overschrijden, meldt Report24.

Prof. Dr. Arne Burkhardt wist niet wat hem te wachten stond toen hij ermee instemde familieleden bij te staan van overledenen wier dood in verband zou kunnen worden gebracht met het vaccin Covid-19 dat zij hadden gekregen, en dit mogelijke verband nader te onderzoeken.

MWGFD – Meldpunt voor het onderzoek van sterfgevallen na coronavaccinatie:

“Met financiële steun van het “Corona-comité” en de vereniging “Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.”. (MWGFD)”, heeft een team van pathologen onder leiding van prof. Arne Burkhardt hiervoor een nieuw instituut opgericht, waarin met onmiddellijke ingang verdere pathologische of histologische onderzoeken ter vaststelling van de doodsoorzaak in verband met de COVID-vaccinatie kunnen worden aangeboden.”

Een golf van verzoeken

Burkhardt werkt al 40 jaar als patholoog. Hij kijkt terug op vele jaren van lesgeven en gasthoogleraarschappen in – en ook buiten – Europa. Gedurende 18 jaar was hij hoofd van het Instituut voor Pathologie in Reutlingen, Baden-Württemberg, en daarna werkte hij als praktiserend patholoog. Hij publiceerde meer dan 150 artikelen in tijdschriften en handboeken en certificeerde ook pathologische instituten. Volgens zijn eigen informatie heeft Burkhardt ongeveer 40.000 autopsies verricht en ongeveer een half miljoen biopsies onderzocht. Hij had altijd een open oor voor artsen, familieleden en patiënten die om een second opinion vroegen over autopsie- of biopsiebevindingen. Dit was ook zijn motivatie om zich te wijden aan de vaccinatiedoden en hij hoopte, zoals meestal het geval is, ook in deze gevallen de patiënten gerust te kunnen stellen en doodsoorzaken als “hartaanval” of “longontsteking” te kunnen bevestigen. Reeds bij de eerste vijf gevallen bleek echter, door verontrustende resultaten, dat de zaken zich anders zouden ontwikkelen wat de Covid-vaccinaties betreft – een “golf van verzoeken” kwam zijn kant uit

Op de 95e zitting (“Behind the Curtain”) van de Stichting Corona Comité, presenteerde Prof. Burkhardt nu de laatste bevindingen. Zie zijn opmerkingen over “Pathologie van sterfgevallen door vaccins en vaccinschade: na bewijs Eerste bewijs” op de website van de Pathologieconferentie, via Telegram of hier in het artikel:

Bovenstaande video is in het Duits. Hier heb je een samenvatting in het Nederlands over dezelfde materie:

Vaccinatie tegen Covid-19 speelde een rol bij overlijden

Ondertussen voegden zich, volgens Burkhardt, een andere patholoog en twee mannen van 21 en 22 jaar bij de groep.

Er zij op gewezen dat de meeste patiënten thuis of niet in het ziekenhuis zijn overleden. De aanzienlijke orgaanveranderingen die optreden ten gevolge van de in ziekenhuizen uitgevoerde therapieën en die moeilijk te onderscheiden zijn van de werkelijke infectie- of vaccinatieschade, zijn derhalve niet aanwezig. In de regel, vielen de onderzochten plotseling dood neer.

In het eerste onderzoek – waarvan er acht werden uitgevoerd door forensische artsen, zeven door pathologen – waren de doodsoorzaken “onduidelijk” of “natuurlijk”. Het vervolgonderzoek in Reutlingen leverde echter andere resultaten op. Burkhardt benadrukt dat sterfgevallen na de leeftijd van 50 jaar multifactorieel zijn – ook reeds bestaande ziekten spelen een rol: “In al deze gevallen zeggen we niet in de eerste plaats dat ze zijn gestorven als gevolg van de vaccinatie. We zeggen alleen dat de vaccinatie een rol heeft gespeeld bij de dood. Dit moet voor elk geval afzonderlijk door een deskundige worden vastgesteld. Je kunt hier niet generaliseren.”

Lees meer
Patholoog waarschuwt voor Covid-'vaccin': 'Kankers nemen toe als een raket' (video)

Belangrijkste bevindingen van de Vaten

Obliteratie: afsluiting van het vat
Dissectie: splijten van het vat
Perforatie: scheuring van het bloedvat

Loslating en vernietiging van endotheelcellen van een bloedvat na vaccinatie

Aorta breuk. De patiënt stierf door doodbloeden. In de diepere lagen worden textuurstoornissen of loslating en lymfocytaire infiltraten gezien. Dichte inflammatoire infiltraten perivasculair.

Cerebrale slagader met “vreemd materiaal waarvan ik niet weet wat het is. Andere pathologen weten ook niet wat het is”. (originele sound bite Burkhardt). Verrassend, zo beschrijft de patholoog, alle andere onderzochte slagaders in het lichaam waren onopvallend. Alleen de hersenen vertoonden dit beeld.

Detectie van het spike-eiwit door immunohistochemie

Opsporing van het spike-eiwit van het vaccin

Positieve en negatieve controles in celculturen.

Critici, aldus Burkhardt, maakten er bezwaar tegen dat de ontdekte veranderingen niet noodzakelijk veroorzaakt werden door het spike-eiwit dat als gevolg van de vaccinatie werd geproduceerd. Volgens hen zou het ook kunnen gaan om een vaccindoorbraak, en zouden de patiënten aan een echte coronabesmetting kunnen zijn overleden. De patholoog legt echter uit dat dit uiterst onwaarschijnlijk is, omdat een plotselinge ineenstorting, een overlijden als gevolg van een echte coronavirusinfectie zonder antecedent (hoest, kortademigheid, …) praktisch ondenkbaar is. Als bewijs hebben Burkhardt en zijn team ook overeenkomstige controles uitgevoerd door middel van nucleocapsidedetectie. Aangezien vaccinatie tegen Covid-19 alleen de vorming van antilichamen tegen het spike-eiwit induceert, terwijl het nucleocapsid aantoonbaar is bij een echte coronavirusinfectie, kan in dit opzicht een duidelijk onderscheid worden gemaakt.

Nucleocapside in de long van een overleden persoon besmet met SARS-CoV-2.

Detectie van het vaccin-geïnduceerde spike-eiwit:

Precies in het gebied van de laesies (haarvaten, endotheel, binnenste wandlagen van de kleine slagaders, …) kon het spike-eiwit worden gedetecteerd (bruin gekleurde gebieden).

Detectie van spike proteïne in de aorta (breuk). Duidelijke accentuering (bruin gekleurd).

Aortadissectie. Het bloedvat brak in het midden.

Aortadissectie – het bloedvat brak. Daartussen, de bloeding leidend tot de dood.

22-jarige man (in leven). Voorheen gezond en zonder klachten.

“Vaatwand duplicatie”. Burkhardt merkt op dat de radiologen met wie hij deze bevinding besprak, nog nooit zoiets hadden gezien. Zijn eigen gedachten gaan in de richting van een mediane necrose.

Belangrijkste bevindingen van de lymfatische organen

De bruin gekleurde gebieden tonen de detectie van het spike-eiwit. Behalve de kleine vaten, die in dit opzicht positief zijn, produceert de lever geen spike-eiwit. Nogal in tegenstelling tot de milt. Burkhardt: “Eerst diffuus positief en dan zie je deze ringvormige structuren. Dat zijn de vaten die gewoon knal positief zijn en die het spike eiwit maximaal tot expressie brengen.”

In grotere vergroting:

Lever: Hoewel de hepatocyten geen spike-eiwitten produceren, zijn de endotheelcellen “duidelijk positief en zo specifiek dat men er niet echt aan kan twijfelen”. (origineel citaat Burkhardt).

Milt, losgeraakte vaatwand lagen. Volgens Burkhardt, meestal gevonden in auto-immuunziekten. Zij werden in de loop van de onderzoeken in talrijke gevallen waargenomen.

Duidelijk bewijs van spike proteïnen in de vasculaire wanden van de milt.

Geen van de ongeveer 50 pathologen die zich tot nu toe met dit verschijnsel hebben beziggehouden, had het eerder opgemerkt, aldus Burkhardt: “Er is eigenlijk sprake van een scheuring van de kleine centrale slagaders in de milt met een uitbarsting van lymfocyten en lymfoïde follikels in de vaten.”

Sterk vergrote lymfeklier.

Belangrijkste bevindingen van de andere organen

Burkhardt: “We hebben in de vorige sessie al laten zien dat de vaten in de hartspier deze duidelijke expressie van spike-eiwitten vertonen. Op dat moment veronderstelden wij dat deze kleuring van de hartspiercellen eerder een artefact was. Maar bij het verdere onderzoek dat wij nu hebben, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het spike-eiwit ook hier tot expressie komt in de spiercellen van het hart zelf en natuurlijk wordt de op zich gewenste afweerreactie tegen het spike-eiwit opgewekt in de hartspier, dus op de verkeerde plaats. We moeten dit nog verder onderzoeken, dus we zijn er bij wijze van spreken nog mee bezig, en veel is ook voorlopig en we vragen ook vaak hoe anderen het zien.”

Lees meer
Bescherming prik AstraZeneca en Janssen naar nul

Lymfocytaire infiltraten of lymfocyten amok in de harde hersenvliezen. Prof. Burkhardt: “Lymfocyten hebben echt niets te zoeken in de harde hersenvliezen.”

Belangrijkste bevindingen van de hersenen

De rode markeringen tonen waar letsels werden gevonden in de hersenen.

Het rode gebied toont de bloeding die een 26-jarige opliep in de subarachnoïdale ruimte.

Necrotiserende encefalitis bij 76-jarige man. Hier kon het spike-eiwit zeer specifiek worden gedetecteerd (bruin gekleurde gebieden):

Expressie van het spike-eiwit in hersenweefsel.

Burkhardt: “Blijkbaar kan de bloed-hersenbarrière doorbroken worden door het vaccin. (…) Deze korrelige expressie is zeer specifiek en het zijn niet alleen de hersencellen maar ook de endotheelcellen van de hersencellen die dit spike-eiwit produceren. (…) Dit is een van onze belangrijkste bevindingen. (…) Deze bevindingen kunnen ook enkele van de veranderingen in de natuur en dergelijke verklaren die na vaccinatie kunnen worden waargenomen.”

Spike-eiwitten werden ook opgespoord bij onderzoek van resecties en biopsieën (appendectomie, bronchiale biopsie, huidlaesies). Bovendien is een bevinding die nog steeds onduidelijk is, volgens prof. Burkhardt waarschijnlijk bijna opgelost:

Burkhardt: “Intussen hebben wij in vijf gevallen vreemde, niet-geïdentificeerde structuren in het weefsel aangetroffen, die zich bevinden in de musculatuur, in het vetweefsel en heel vaak in de vaten, namelijk in de milt. Eerst dachten we dat het vetcellen waren die misschien op een of andere manier daarheen waren meegevoerd. Maar ze hebben een inwendige structuur die waaiervormig is en ze hebben eigenlijk geen kernen. Daarom zijn het duidelijk geen cellen in de strikte zin.”

Betrouwbare bevindingen over vreemde lichamen in weefsels en vaccins zijn beschikbaar

De vreemde lichamen die tijdens de eerste pathologieconferentie werden besproken – sommige waren dubbelbrekende materialen die in de weefsels werden gevonden – leidden tot de vraag of deze in de Covid-vaccins zaten, d.w.z. of ze uit het vaccinmateriaal kwamen. Hiervoor is nu betrouwbaar bewijs beschikbaar. De vreemde lichamen konden verder worden onderscheiden met behulp van een scanning elektronenmicroscoop (SEM).

Samenvatting van de bevindingen van de natuurkundige die samenwerkt met Prof. Burkhardt. Verdere onderzoeken zijn aan de gang.

Embolismen veroorzaakt door COVID vaccins?

Is het mogelijk dat de vreemde lichamen in de vaccins micro- of macro-embolieën veroorzaken? Hoe komen de vreemde lichamen in de bloedstroom? Deze vragen waren reeds besproken op de pathologieconferenties in september en december van het voorgaande jaar. Op dat moment werd bij twee van de onderzochte overledenen een embolie van een vreemd lichaam vermoed. Met name werden vraagtekens geplaatst bij de aanbeveling van het STIKO, die inmiddels met betrekking tot de Covid-vaccins is herzien, volgens welke om redenen van pijnpreventie moet worden afgezien van de tot dan toe gebruikelijke aspiratie voorafgaand aan de toediening van een vaccin. Het bewijs dat een injectienaald zeker dun genoeg is om een bloedvat te penetreren of aanzienlijk te verwonden, werd duidelijk geleverd door middel van overeenkomstige foto’s. Prof. Burkhardt benadrukt: “Een absoluut veilige, zuiver intramusculaire injectie is helemaal niet mogelijk. Het is alleen mogelijk na belichting en voorbereiding van de spier.” Bij een “gewoon blinde” injectie kan in 1-100 procent van de gevallen een intraveneuze of zelfs een intra-arteriële injectie worden verwacht. De patholoog gaat ervan uit dat de meeste overledenen die door hem en zijn team zijn onderzocht, het (de) Covid-vaccin(en) kregen toegediend via een intravasculaire injectie.

Lees meer
Vrouwen-blad publiceert een stuk waarin lezers worden gewaarschuwd geen seks te hebben met mannen die tegen 'COVID' zijn gevaccineerd

Vragen aan BioNTech en groteske antwoorden van de vaccinfabrikant

In februari 2022 hebben de pathologen Dr. Burkhardt en zijn collega Dr. Walter Lang contact opgenomen met de fabrikant van het vaccin BioNTech om antwoorden te krijgen op tien gedetailleerde vragen over dit Covid-vaccin. De door het bedrijf verstrekte informatie kon de veiligheidszorgen van de vragenstellers niet wegnemen.

De eerste vraag luidde: “In welke cellen van welke organen of weefsels moeten de vorming van spike-eiwitten en de immuunrespons op gang worden gebracht na de intramusculaire injectie van Comirnaty?”

BioNTech antwoord: “In de cytosol van de cellen.”
Antwoord van RKI op dezelfde vraag: “In de lichaamseigen cellen.”

Origineel citaat Burkhardt: “Dat dacht ik ook, dat als ik een injectie krijg, dat in mijn lichaam gebeurt en niet in dat van mijn buurman.”

Het antwoord op de tweede vraag was nog grotesker:

“Kan worden uitgesloten dat de spike-eiwitten worden gevormd buiten de cellen die u in punt 1 hebt aangegeven? Zo ja, op basis van welke wetenschappelijk bewezen gegevens kan dit worden uitgesloten?”

Antwoord BioNTech: “We hebben geen informatie over andere cellen.”

Burkhardt: “Wij kunnen het RKI en Pfizer BionTech zeker vertellen waar deze spike-eiwitten worden geproduceerd. De spiercellen in de deltoideus produceren inderdaad spike proteïnen. Maar het zijn niet alleen zij, het zijn een heleboel lichaamscellen.”

Detectie van spike proteïne productie in de deltoide spier.

Veel patiënten zullen in de toekomst door pathologen moeten worden “behandeld”

Burkhardt besluit met te zeggen dat hij niet wist wat hem te wachten stond toen hij ermee instemde te onderzoeken of de Covid-19 vaccins een oorzakelijk verband konden hebben met de dood van mensen. Momenteel ontvangt hij ongeveer twintig oproepen per dag, en hij neemt drie verschillende thema’s of fasen waar:

  • In de eerste fase namen vooral familieleden van overledenen contact met hem op die twijfels hadden over een natuurlijke doodsoorzaak.
  • In de tweede fase wendden vooral levende benadeelden zich tot hem omdat “je niet met de artsen kunt praten”. De standaardformulering van de artsen is: “Het heeft niets te maken met de vaccinatie.”
  • In de derde fase ten slotte – die volgens Burkhardt onlangs is begonnen – zijn het vooral praktijkmedewerkers en doktersassistenten die contact met hem opnemen. Ze klagen over de onwaardige behandeling van patiënten door de dokter. Zij noemen hem soms een “vaccinatie razende” en melden dat zelfs vijf sterfgevallen per week na een vaccinatie op vrijdag nog steeds als toeval worden afgedaan. In veel gevallen krijgen patiënten die een verband leggen tussen hun klachten en de Covid-vaccinatie een doorverwijzing naar de psychiatrie aangeboden.

Tijdens een hoorzitting bracht Prof. Burkhardt verslag uit over deze incidenten en merkte hij op dat het een perversie is als een patiënt geen advies krijgt van de behandelende arts, maar zich daarvoor moet wenden tot de patholoog. Hij werd tegengesproken door een voorzitter van de medische vereniging dat pathologen ook artsen zijn. Burkhardt doet dus de “evidence-based” prognose (evidence: van het Latijnse ex ‘van’ en videre ‘zien’, in zijn geval als patholoog door dingen onder een microscoop te bekijken) dat in de toekomst waarschijnlijk veel patiënten door pathologen zullen moeten worden “behandeld”.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


https://dissident.one/2021/09/27/19960/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties