Kijk: Lavrov vermorzelt de Westerse wereldorde in VN toespraak!

0

Dit is een zeer krachtige toespraak van Sergei Lavrov bij de VN. Geen wonder dat de Amerikaanse regering zijn reisvisum pas op het laatste moment goedkeurde. Deze aanklacht tegen de Verenigde Staten en haar onderworpen westerse “partners” verdient aandacht. Er komt verandering.

Betere versie:

Het transcript:

Mevrouw de Voorzitter,

collega’s,

Dames en heren,

Wij komen bijeen op een zowel uitdagend als dramatisch moment. Crisissituaties nemen toe en de internationale veiligheidssituatie verslechtert snel.

In plaats van een eerlijke dialoog aan te gaan en naar compromissen te zoeken, moeten wij het hoofd bieden aan desinformatie en aan grof geënsceneerde incidenten en provocaties. De door het Westen gevolgde beleidslijn ondermijnt het vertrouwen in de internationale instellingen, die tot taak hebben de verschillende belangen te coördineren en het internationaal recht als waarborg van billijkheid om de zwakken te beschermen tegen willekeur. Wij zijn getuige van deze negatieve tendensen in hun quintessentiële vorm hier in de Verenigde Naties, die zijn verrezen uit de puinhopen van het Duitse fascisme en het Japanse militarisme en zijn opgericht om vriendschappelijke betrekkingen tussen hun leden te bevorderen en onderlinge conflicten te voorkomen.

Over de toekomstige wereldorde wordt vandaag beslist, zoals elke onbevooroordeelde waarnemer duidelijk kan zien. De vraag is of deze wereldorde één enkele hegemoon zal hebben die alle anderen dwingt te leven volgens zijn beruchte regels, die alleen deze hegemoon ten goede komen en niemand anders. Of dat dit een democratische en rechtvaardige wereld zal zijn, vrij van chantage en intimidatie van ongewenste personen, en vrij van neonazisme en neokolonialisme. Rusland kiest resoluut voor de tweede optie. Samen met onze bondgenoten, partners en gelijkgestemde landen roepen wij op tot inspanningen om dit te verwezenlijken.

Het unipolaire mondiale ontwikkelingsmodel, dat ten dienste stond van de gouden miljard die eeuwenlang hun buitensporige consumptie hadden gevoed door een beroep te doen op Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse hulpbronnen, verdwijnt naar het verleden. Vandaag, met de opkomst van soevereine staten die bereid zijn voor hun nationale belangen op te komen, krijgt een gelijkwaardige, sociaal ingestelde en duurzame multipolaire architectuur vorm. Washington en de heersende elites in de westerse landen die zich daaraan volledig hebben onderworpen, zien deze objectieve geopolitieke processen echter als een bedreiging voor hun dominantie.

De Verenigde Staten en hun bondgenoten willen het vliegwiel van de geschiedenis stoppen. Nadat Washington zichzelf ooit tot overwinnaar in de Koude Oorlog had uitgeroepen, heeft het zichzelf bijna verheven tot de rang van de boodschapper van de Here God op aarde, begiftigd met geen verplichtingen, maar slechts heilige rechten om ongestraft te handelen waar het maar wil. Elke staat kan het volgende doelwit worden van dergelijke acties, vooral als deze staat de zelfbenoemde meesters van de wereld op de een of andere manier niet bevalt. Iedereen herinnert zich hoe onder vergezochte voorwendsels agressie-oorlogen werden ontketend tegen Joegoslavië, Irak en Libië, waarbij honderdduizenden burgerslachtoffers vielen. Stonden in een van deze landen de legitieme belangen van het Westen op het spel? Hebben ze Engels of talen van andere NAVO-lidstaten verboden, of westerse media, of cultuur? Hebben zij Angelsaksen als onmensen bestempeld of zware wapens tegen hen ingezet? Wat waren de resultaten van de roekeloze onderneming van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten? Hebben ze geholpen de mensenrechtensituatie te verbeteren of de rechtsstaat te bevorderen? Hebben ze geholpen de sociaal-economische situatie te stabiliseren of de bestaansmiddelen van de bevolking te verbeteren? Noem een land waar het leven ten goede is veranderd na de gewelddadige interventie van Washington.

In zijn pogingen om het unipolaire model nieuw leven in te blazen onder het label van een op regels gebaseerde orde, heeft het Westen overal scheidslijnen opgelegd, volgens de logica van een op blokken gebaseerde confrontatie waarbij je ofwel met ons ofwel tegen ons bent. Er bestaat geen derde optie of compromis. De Verenigde Staten bleven volharden in hun irrationele beleid om de NAVO naar het oosten uit te breiden en hun militaire infrastructuur dichter bij de grenzen van Rusland te brengen. Nu willen de VS Azië onderwerpen. Op de NAVO-top van juni in Madrid kondigde deze zelfbenoemde defensieve alliantie de ondeelbaarheid aan van de veiligheid voor de Euro-Atlantische en de Indo-Pacifische regio. Als onderdeel van de Indo-Pacific-strategieën worden gesloten kaders gecreëerd, die de open en inclusieve regionale architectuur van de ASEAN, die gedurende tientallen jaren vorm heeft gekregen, ondermijnen. Voortbouwend op al deze ontwikkelingen hebben zij besloten om met vuur te spelen ten aanzien van Taiwan, door dit land zelfs militaire steun toe te zeggen.

Het is duidelijk dat de beruchte Monroe Doctrine een mondiaal karakter krijgt. Washington probeert de hele wereld tot zijn eigen achtertuin te maken, terwijl het illegale unilaterale sancties gebruikt als een instrument om degenen die het er niet mee eens zijn te dwingen. Al vele jaren worden deze unilaterale sancties in strijd met het VN-Handvest opgelegd en gebruikt als instrument voor politieke chantage. Het cynisme van deze praktijk is duidelijk. De beperkingen eisen een tol van de gewone mensen, waardoor zij geen toegang hebben tot basisgoederen zoals medicijnen, vaccins en voedsel. De blokkade die de Verenigde Staten al meer dan 60 jaar aan Cuba opleggen, is zo’n flagrant voorbeeld. Al geruime tijd eist de Algemene Vergadering van de VN met een overweldigende meerderheid dat deze blokkade onmiddellijk wordt opgeheven. De secretaris-generaal, die onder meer tot taak heeft de uitvoering van de resoluties van de Algemene Vergadering te vergemakkelijken, moet bijzondere aandacht aan dit probleem besteden. Hij heeft ook een bijzondere rol te spelen bij het mobiliseren van inspanningen om de voedsel- en energiecrises te boven te komen die het gevolg zijn van het ongecontroleerd bijdrukken van geld in de Verenigde Staten en de EU tijdens de pandemie, alsmede het onverantwoordelijke en onprofessionele optreden van de Europese Unie op de koolwaterstofmarkten. Washington en Brussel hebben de situatie nog verergerd door een economische oorlog tegen Rusland te verklaren. Dit heeft geleid tot hogere wereldprijzen voor voedsel, meststoffen, olie en gas. Wij verwelkomen de inspanningen van de secretaris-generaal, die heeft meegewerkt aan de akkoorden van Istanbul van 22 juli 2022. Deze overeenkomsten moeten echter worden uitgevoerd. Tot dusver zijn de meeste schepen met Oekraïens graan niet naar de armste landen gegaan, terwijl de Verenigde Staten en de EU de financiële en logistieke obstakels die Rusland beletten zijn graan en kunstmest te exporteren, nog niet volledig uit de weg hebben geruimd. Wij zeggen al enkele weken dat 300.000 ton meststoffen in Europese havens worden tegengehouden en stellen voor deze gratis te verschepen naar de Afrikaanse landen die ze nodig hebben, maar de Europese Unie reageert niet.

Lees meer
Democraten sturen nationale garde om illegale immigranten van Martha's Vineyard te verwijderen

De officiële russofobie heeft in het Westen ongekende en groteske vormen aangenomen. Ze hebben niet meer de scrupules om te verklaren dat ze niet alleen ons land militair willen verslaan, maar ook Rusland willen vernietigen en breken. Met andere woorden, zij willen een geopolitieke entiteit die te onafhankelijk is om van de politieke wereldkaart te verdwijnen.

Hoe heeft het optreden van Rusland in de afgelopen decennia eigenlijk de belangen van zijn tegenstanders geschaad? Zou het kunnen dat zij ons niet kunnen vergeven omdat de positie van ons land de militaire en strategische detente in de jaren tachtig en negentig mogelijk heeft gemaakt? Of dat wij vrijwillig de Verdragsorganisatie van Warschau hebben ontbonden, waardoor de NAVO haar bestaansreden verloor? Of dat wij de hereniging van Duitsland onvoorwaardelijk en in tegenstelling tot de standpunten van Londen en Parijs hebben gesteund? Dat wij onze strijdkrachten uit Europa, Azië en Latijns-Amerika hebben teruggetrokken en de onafhankelijkheid van de voormalige Sovjetrepublieken hebben erkend? Dat wij de beloften van de westerse leiders dat zij de NAVO niet naar het oosten zouden uitbreiden met een centimeter geloofden, en dat wij, toen dit proces begon, ermee instemden dit in feite te legitimeren door de oprichtingsakte van Rusland en de NAVO te ondertekenen? Kan het zijn dat wij de belangen van het Westen hebben geschonden toen wij het waarschuwden dat het voor ons onaanvaardbaar zou zijn om zijn militaire infrastructuur dichter bij onze grens te brengen?

Met het einde van de Koude Oorlog hebben westerse arrogantie en Amerikaans exceptionalisme een bijzonder destructief karakter gekregen. In 1991 erkende de Amerikaanse onderminister van Defensie Paul Wolfowitz tijdens een gesprek met de geallieerde opperbevelhebber van de NAVO in Europa Wesley Clark ronduit dat zij na het einde van de Koude Oorlog hun militairen naar believen konden gebruiken… en dat zij vijf of misschien tien jaar de tijd hadden om surrogaat-sovjetregimes als Irak en Syrië uit te schakelen voordat er een nieuwe supermacht zou opduiken om hen uit te dagen. Ik weet zeker dat we ooit uit iemands memoires zullen leren hoe de Verenigde Staten hun Oekraïne-beleid hebben opgebouwd. De plannen van Washington zijn echter al duidelijk.

Zou het kunnen dat ze het ons niet kunnen vergeven dat we op verzoek van de Verenigde Staten en de Europese Unie het akkoord hebben gesteund dat de toenmalige president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, en de oppositie hadden gesloten om de crisis van februari 2014 op te lossen? Duitsland, Frankrijk en Polen stonden garant voor deze akkoorden, maar de volgende ochtend werden ze door de leiders van de regeringscoup met voeten getreden, waardoor de Europese bemiddelaars werden vernederd. Het Westen haalde gewoon de schouders op en keek in stilte toe hoe de putschisten Oost-Oekraïne begonnen te bombarderen, waar de mensen weigerden de staatsgreep te aanvaarden. Zij keken toe toen degenen achter de staatsgreep nazi-medeplichtigen die betrokken waren bij gruwelijke etnische zuiveringen tegen Russen, Polen en Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot nationale helden verhieven. Moesten wij lijdzaam toezien hoe Kiev de Russische taal, het onderwijs, de Russische media en cultuur volledig verbood, erop aandrong de Russen van de Krim te verdrijven en de oorlog verklaarde aan de Donbass? De toenmalige autoriteiten in Kiev, evenals de huidige leiding, hebben deze mensen bestempeld als wezens en niet als mensen – dit is wat we horen van de hoogste functionaris van het land. Hoe kunnen we dit tolereren?

Of bemoeide Rusland zich misschien met de westerse belangen toen het een sleutelrol speelde bij het stoppen van de vijandelijkheden die door de neonazi’s van Kiev in Oost-Oekraïne waren ontketend, en vervolgens aandrong op de uitvoering van het Minsk-pakket van maatregelen, zoals dat in februari 2015 unaniem door de VN-Veiligheidsraad was goedgekeurd, maar vervolgens door Kiev met directe betrokkenheid van de Verenigde Staten en de Europese Unie ten grave werd gedragen?

Al vele jaren bieden wij herhaaldelijk aan om overeenstemming te bereiken over de regels voor het samenleven in Europa op basis van de beginselen van gelijke en ondeelbare veiligheid zoals die op het hoogste niveau in de OVSE-documenten zijn vastgelegd. Volgens dit beginsel kan niemand proberen zijn veiligheid te versterken ten koste van de veiligheid van anderen. De laatste keer dat we met een voorstel kwamen om juridisch bindende overeenkomsten in die zin uit te werken was in december 2021, maar het enige wat we als antwoord kregen was een arrogante weigering.

Lees meer
Antifa heeft het ministerie van Sociale Zaken overgenomen
Advertisement

Gezien het onvermogen van de westerse landen om gesprekken aan te gaan, en het feit dat het regime in Kiev de oorlog tegen de eigen bevolking voortzette, restte ons geen andere keuze dan de onafhankelijkheid van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk te erkennen en een speciale militaire operatie te starten om de Russen en andere mensen in Donbass te beschermen, en tegelijkertijd de bedreigingen voor onze eigen veiligheid weg te nemen, die de NAVO consequent op Oekraïens grondgebied heeft gecreëerd, en die de facto pal aan onze grens ligt. Deze operatie wordt uitgevoerd in uitvoering van de verdragen inzake vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand die Rusland en deze republieken krachtens artikel 51 van het VN-Handvest hebben gesloten. Ik ben ervan overtuigd dat in deze situatie elke soevereine, zichzelf respecterende staat die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn eigen volk, hetzelfde zou doen.

Het Westen is nu in een driftbui over de referenda in de Oekraïense regio’s Lugansk, Donetsk, Kherson en Zaporozhye. De mensen daar reageren echter gewoon op het advies van het hoofd van het regime in Kiev, Vladimir Zelensky. In een van zijn interviews in augustus 2021 adviseerde hij allen die zichzelf als Russen beschouwen naar Rusland te vertrekken ten behoeve van hun kinderen en kleinkinderen. Dit is wat de mensen in de genoemde regio’s doen, het land meenemen waar hun voorouders eeuwenlang hebben gewoond.

Het is voor elke onbevooroordeelde waarnemer duidelijk dat voor de Angelsaksen, die Europa volledig hebben onderworpen, Oekraïne slechts een vervangbaar materiaal is in hun strijd tegen Rusland. De NAVO heeft verklaard dat ons land een onmiddellijke bedreiging vormt voor de Verenigde Staten in hun streven naar totale dominantie, terwijl zij de Volksrepubliek China aanmerkt als een strategische uitdaging voor de lange termijn. Tegelijkertijd zendt het collectieve Westen, geleid door Washington, intimiderende signalen uit naar alle andere landen zonder uitzondering: wie niet gehoorzaamt kan de volgende zijn.

Een van de gevolgen van de door het Westen uitgeroepen kruistocht tegen ongewenste regimes is dat de multilaterale instellingen in een steeds hoger tempo afnemen. De Verenigde Staten en hun bondgenoten gebruiken deze instellingen als instrumenten om hun egoïstische belangen te verwezenlijken. Dit is de aanpak die zij hebben gehanteerd in de Verenigde Naties, haar Mensenrechtenraad, UNESCO en andere multilaterale organisaties. De OPCW is de facto geprivatiseerd. Er worden verwoede pogingen ondernomen om in het kader van het Verdrag inzake biologische wapens een mechanisme op te zetten om de transparantie te waarborgen van de honderden militaire biologische programma’s die het Pentagon overal ter wereld heeft, ook langs de Russische grenzen en in heel Eurazië. Onweerlegbaar bewijs dat op Oekraïens grondgebied is ontdekt, toont aan dat deze programma’s verre van onschuldig zijn.


De vertaling van het transcript is nog niet af. Je hebt zo’n waardeloze ‘speech naar text’ dinges en dan heb je het in het Engels en dan moet je er normale zinnen van bouwen.

De andere optie is om het helemaal uit te typen en te vertalen, of al luisterend te vertalen, maar dan moet je elke 10 seconden terugspoelen. Dat kost een beetje veel tijd en dat heb ik niet vandaag.

Hier heb je de rest als ‘speech naar text’ vertaling. Misschien wordt het later vandaag nog netjes als ik tijd over heb …

Maar het idee van de speech van Lavrov is duidelijk. Hij heeft de VS en diens Europese marionetten de wacht aangezegd:

Dit is onweerlegbaar volgens
het feit dat we in Oekraïne
er een assertieve lijn is om de privatisering van
het secretariaat van de VS te introduceren
in zijn werk bij het neoliberale verhaal
dat de culturele en
beschavings veelzijdige aard van
de wereld waarop we een beroep kunnen doen om ervoor te zorgen
dat we het handvest volgen en zorgen voor een…
eerlijke geografische vertegenwoordiging van
lidstaten en ervoor zorgen dat er
geen enkel land dominant is in het
Een onmogelijke situatie werd gecreëerd
gecreëerd door Washington in verband met
de verplichting van het gastland van een
zetelovereenkomst om ervoor te zorgen dat
normale voorwaarden voor de deelname
van alle lidstaten aan het werk van de V.N. de
verplichtingen uit hoofde van deze gastland
overeenkomst ook op de
Secretaris-Generaal en inactiviteit is…
onaanvaardbaar. We zijn ook bezorgd over de…
inspanningen van landen die…
de prerogatieven van de Veiligheidsraad ondermijnen.
Raad en natuurlijk moet de raad in de VN…
moet zich aanpassen aan de hedendaagse…
realiteiten zien we het vooruitzicht om…
de Veiligheidsraad democratischer te maken
uitsluitend door
het verbreden van de vertegenwoordiging van de
landen van Afrika, Azië en Latijns
Amerika kennen we India en Brazilië in het bijzonder
in het bijzonder als belangrijke internationale actoren
en waardige kandidaten voor een permanent
lidmaatschap binnen de raad en tegelijkertijd
tegelijkertijd eenzijdig en
het profiel van
Afrika is het vandaag van groot belang
ervoor te zorgen dat alle lidstaten
ondubbelzinnig en zonder voorbehoud
hun gehechtheid aan de
doelstellingen en beginselen van het handvest
als een eerste en noodzakelijke stap om de
De collectieve verantwoordelijkheid voor het lot
van de mensheid en dat was de reden waarom
in juli 2021 een groep vrienden ter
het handvest te ondersteunen werd opgericht en
co-sponsor van de groep was Rusland en…
het telt nu 20 landen
het doel is om ervoor te zorgen dat er
strengere naleving van de
universele normen van het internationaal recht om
tegenwicht te bieden aan eenzijdige benaderingen
en waar je iedereen oproept om
mee te doen en in deze context een groot…
potentieel in handen van
organisaties als de niet-gebonden
beweging breekt SEO en asean de
Westerse collega’s zijn zeer agressief
bij het opleggen van hun begrip van
democratie als een manier om het leven te organiseren
aan alle landen die categorisch niet
willen zich laten leiden door democratische normen in…
internationale zaken en een zeer goed
voorbeeld de situatie in Oekraïne.
het lijkt erop dat Rusland
zijn positie heeft gerechtvaardigd
al jaren en de rest…
zei dat ze het er niet mee eens waren, maar laat andere…
leden van de internationale gemeenschap
zelf beslissen wat hun
aan de kant van de ene, aan de kant van de andere.
de kant van anderen of neutraal, dat is…
wat er gebeurt in democratieën wanneer…
politici die tegenover elkaar staan…
hun standpunten verdedigen en proberen
over te brengen aan anderen door de Verenigde Staten
en bondgenoten geven niet de vrijheid van
keuze geven aan iedereen, dan dreigen ze met het verdraaien
de armen van iedereen die voor zichzelf durft te denken
en eisen door dreigementen dat
landen meedoen met anti-Russische
sancties die niet erg goed werken
maar het is heel duidelijk dat deze acties van
Verenigde Staten en haar satellieten geen
democratie is, het is pure onvervalste…
dictatuur of een poging om het op te leggen.
We hebben sterk de indruk dat…
Washington en het onderworpen Europa…
proberen hun verdwijnende
hegemonie met behulp van
verboden middelen diplomatie voortdurend wordt
wordt vervangen door illegale sancties
tegen concurrenten in de economische sport
informatie gebied cultuur en in het algemeen
in contacten met mensen laten we ons wenden tot
het probleem met visa voor
afgevaardigden voor internationale vergaderingen in
New York, Genève, Wenen en Parijs…
ook zien we de wens om de
om ervoor te zorgen dat alternatieve…
gezichtspunten niet in multilaterale
discussies

Lees meer
De Biden misdaadfamilie probeerde meer dan 10 miljoen dollar aan buitenlandse betalingen te verbergen

Ik ben ervan overtuigd dat we de
de V.N. en alles wat
confronterend en oppervlakkig van
daar en het zijn reputatie teruggeven
en een eerlijk platform voor een beleg voor
evenwicht voor alle lidstaten en dit
is de aanpak die wij voorstaan
wanneer we onze nationale
initiatieven naar voren brengen, is het van primair
belang om ervoor te zorgen dat we een
alomvattend verbod op de
inzet van wapens in de ruimte en dit
is een reden voor het ontwerp van rusland-china
internationaal verdrag dat door de
conferentie over ontwapening
um het is bijzonder belangrijk om
onze cyberspace te beschermen binnen de
open werkgroep van de algemene
assemblee over de afspraken over
hoe de internationale veiligheid te beschermen
en om een speciale commissie voor
Universele overeenkomst over hoe het gebruik van
het gebruik van ICT voor criminele doeleinden wij
blijven het bureau steunen
tegen terrorisme en evenmin
antiterroristische entiteiten binnen de V.N.
en wij gaan door met
um relaties te ontwikkelen tussen de
uncsto een Europese
Unie GOS
om onze inspanningen in een groter
Eurazië
wij roepen op tot een intensiever werk aan
het overwinnen van regionale conflicten.
dat de prioriteit hier ligt bij het overwinnen van
de impasse bij het creëren van een onafhankelijke
Palestijnse staat te herstellen
um die was
het herstellen van de staat Irak en Libië
vernietigd door de NAVO agressie neutraliseren
de bedreigingen voor Syrië
um een duurzaam proces van
nationaal
um

verzoening in Jemen het overwinnen van de
zware last van de NAVO-aanwezigheid in
Afghanistan en we werken aan
het herstellen van de oorspronkelijke jcpoa inzake Iran een
nucleair programma te waarborgen
alomvattende regeling op het Koreaanse
schiereiland vele complexe situaties in
Afrika vereisen dat wij de
verleiding om een zero-sum game te spelen dan
dan dat externe spelers
consolideren
rond de initiatieven van de lucht
voor um Afrikaanse Unie zijn wij bezorgd over
de situatie en de kosten van een Bosnië
Herzegovina waar de Verenigde Staten en
EU hardnekkig leiden tot de
vernietiging van de internationale wettelijke
basis uh zoals we die nu hebben in
resolutie 12 tot 44 en de datum en
vreedzame overeenkomst.
Mevrouw de President, in tijden als deze…
is het natuurlijk om wijsheid te zoeken bij onze
voorgangers, dus in de kernachtige uitdrukking…
van de voormalige secretaris-generaal Doug
Doug Hamashold die zich de verschrikkingen van de…
wereldoorlog zei hij en ik citeer de VN…
niet is opgericht om de mensheid naar het
Paradijs te brengen, maar om de mensheid te redden…
van de hel. Dit zijn zeer actuele woorden.
ze roepen ons op om onze individuele…
individuele collectieve verantwoordelijkheid voor
het scheppen van voorwaarden voor een vreedzame en
harmonieuze ontwikkeling voor onze toekomstige
generaties en iedereen moet
daarvoor de politieke wil tonen wanneer
we klaar zijn voor zulk eerlijk werk en we
zijn ervan overtuigd dat de stabiliteit van de
wereldorde kan worden gewaarborgd is
uitsluitend door terug te keren naar de
oorsprong van de U.N diplomatie door ons te baseren…
op het basisprincipe van echte
democratie, het respect voor de soevereine…
gelijkheid van staten.
Ik dank de minister van buitenlandse zaken
van de Russische Federatie


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/09/22/lavrov-zegt-dat-de-een-wereld-regering-voorbij-is-niemand-kan-de-grote-ontrafeling-stoppen/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties