“Grootste staatsgreep sinds het einde van de oorlog” – Advocaat over nieuwe § 28b van de Infectiebeschermingswet

De nieuw geplande § 28b gaat veel verder dan het krijgsrecht, legt advocate Beate Bahner, specialist in medisch recht, uit. Het is de “grootste staatsgreep sinds het einde van de oorlog” en de “beëindiging van alle vrijheden, de volledige vernietiging van rechten en de definitieve uitschakeling van de democratie”.

De advocate Beate Bahner waarschuwt voor de goedkeuring van de geplande nieuwe uitgave van de wet ter bescherming tegen infecties in de Bondsdag en de afschaffing van de rechtsstaat in Duitsland, die zij als gevolg daarvan ziet:

“De nieuwe geplande § 28b Infectiebeschermingswet is het instellen van permanente lockdown, permanente afsluiting en permanent contactverbod. Dit is niet alleen het instellen van een permanente noodtoestand, de voorschriften van §§ 28a en b IfSG gaan veel verder dan de krijgswet van art. 115a GG ff”.

Volgens de advocaat moeten de parlementsleden goed nadenken of zij met het voorstel willen instemmen, omdat zij zich daarmee schuldig zouden maken aan “misdaden tegen de menselijkheid”, die kan leiden tot levenslange gevangenisstraf, bericht Epoch Times.

Zeven dagen incidentie van 100 en het land staat volledig stil

In een video van 11 april richt zij zich tot Duitsland en wijst op het volgende:

 • Met de nieuwe paragraaf 28 b zouden de bevoegdheden van de federale staten, de steden en de gemeenten in één klap worden afgeschaft. Als één op de 1000 mensen in het land een positieve testuitslag zou hebben, dan zou “volgens het besluit van mevrouw Merkel alle leven in ons land tot stilstand komen”.
 • Alle scholen, hogescholen en kinderdagverblijven zouden worden gesloten, alle winkels, alle sportfaciliteiten, alle musea, theaters, culturele instellingen, alle festivals en vieringen zouden worden verboden, zingen verboden, dansen verboden, bidden verboden. Bijna alle contact verboden, avondklok van 9 uur ‘s avonds tot 5 uur ‘s ochtends. Overtreders kunnen boetes krijgen tot 25.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar.

Advocaat Bahner vraagt, “Is dit echt uw rechtsstaat? Is dit echt uw begrip van democratie?” Ze gaat verder, “Dit is de grootste staatsgreep die je hebt gezien sinds het einde van de oorlog. Dit is de beëindiging van al uw vrijheden, de volledige vernietiging van uw rechten, en de definitieve uitschakeling van uw democratie.”

Ze vraagt mensen om te kijken naar George Orwell’s “1984” en Huxley’s “Brave New World.” Omdat:

Vanaf volgende week is je vorige vrije, intellectuele, atletische, sociale, culturele en economische leven voorgoed voorbij als je niet terugvecht. Anders kom je terecht in een wereld die je nooit voor mogelijk had gehouden.”

En verder: “Ben je echt zo bang voor het leven dat je liever helemaal opgesloten zit?”

Misdaden tegen de menselijkheid

Volgens de advocaat zijn alle leden van de Bundestag die met deze wet instemmen medeplichtig aan de misdaad van afdeling 7 van het Internationaal Wetboek van Strafrecht, “Misdaden tegen de Menselijkheid”. Er staat:

(1) Een ieder die, in het kader van een wijdverbreide of systematische aanval tegen een burgerbevolking.
1. een mens doodt,
2. met het oogmerk een bevolking geheel of gedeeltelijk te vernietigen, deze bevolking of een deel daarvan in levensomstandigheden brengt die haar gehele of gedeeltelijke vernietiging kunnen meebrengen,

…wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf.

Ms. Bahner waarschuwt: “Op een gegeven moment zal de rekening vereffend worden. De parlementsleden en politici die hier mee doen en de volledige afschaffing van de grondrechten en het democratische staatsbestel steunen, zouden moeten weten wat zij 83 miljoen mensen bewust en met open ogen aandoen. Waarom ze dit doen, daar komen we nog wel achter. Hoe dan ook, de gezondheid en het welzijn van de bevolking is niet hun drijfveer. Daar komen we nog wel achter. Op een gegeven moment, zal er een afrekening zijn.”

De controversiële inhoud van de geplande “Wijzigingswet infectiebeschermingswet”

Niet alleen de gespecialiseerde advocaat voor medisch recht, Beate Bahner, waarschuwt tegen de door de federale regering gewenste § 28b. Ook vele andere publieke figuren spreken zich uit tegen de veranderingen.

Lees meer  Oostenrijk komt dichter bij het opleggen van een lockdown voor ongevaccineerden

In de omgangstaal worden deze maatregelen “noodremmen” genoemd. Deze treden automatisch in werking vanaf een zevendaagse incidentie van 100 nieuwe besmettingen met het coronavirus SARS-CoV-2 per 100.000 inwoners. De federale staten zullen dan niet in staat zijn om op eigen houtje soepelere maatregelen te nemen.

Daartoe moet een nieuwe bepaling, § 28 b, worden ingevoegd. In het kort voorziet het in de volgende maatregelen:

 • Beperking van privébijeenkomsten in openbare of privé-ruimte tot de leden van een huishouden plus één extra persoon per dag per huishouden, met een maximum van vijf personen in totaal. Kinderen tot 14 jaar worden niet meegeteld.
 • Nachtklok van 9 uur ‘s avonds tot 5 uur ‘s morgens, met bepaalde uitzonderingen.
  Verbod op de exploitatie van commerciële recreatiefaciliteiten (b.v. discotheken, zwembaden, pretparken).
 • Een algemeen verbod op face-to-face onderwijs in kinderdagverblijven, scholen, colleges en dergelijke.
 • Een verplichting voor werkgevers om kantoren aan huis toe te staan.
 • De sluiting van winkels en markten met klantenverkeer. Met uitzondering van kruidenierswinkels, inclusief direct marketing, drankenmarkten, natuurvoedingswinkels, apotheken, drogisterijen en benzinestations.

 

 • Sluiting van theaters, opera’s, concertzalen, podia, bioscopen, musea, tentoonstellingen, gedenktekens en zoölogische en botanische tuinen.
 • Verbod op sportbeoefening, met uitzondering van individuele sporten (bv. joggen) en beroepssporten (bv. de Duitse voetbalbond) zonder toeschouwers.
 • Sluiting van alle soorten restaurants, een afhaalservice blijft mogelijk.
 • Verplichting tot het dragen van FFP2 gelaatsmaskers of medische maskers met een vergelijkbaar beschermend effect. Enerzijds voor diensten waarbij de fysieke nabijheid tot de klant onontbeerlijk is, anderzijds voor het vervoer van personen in het openbaar vervoer over korte en lange afstand, alsmede voor taxiritten en schoolvervoer.
 • Verbod op hotelaccommodatie voor toeristische doeleinden.

Paragraaf 28 b en de daarop gebaseerde maatregelen zijn van toepassing voor de duur van de vaststelling van een epidemische situatie van nationale omvang overeenkomstig artikel 5, lid 1, vierde zin, van de Wet bescherming tegen besmettelijke ziekten. De instemming van de Bundesrat wordt niet overwogen.

Een ander gevolg van de bepalingen op federaal niveau zou zijn dat de administratieve rechtbanken de evenredigheid van de maatregelen voor de burgers niet meer zouden kunnen toetsen indien zij een rechtszaak aanspannen. In het geval van federale wetten zijn administratieve rechtbanken niet bevoegd. Burgers zouden alleen nog voor het Federale Constitutionele Hof kunnen procederen, ervan uitgaande dat dit Hof de klacht überhaupt zou aanvaarden. Bovendien staat Karlsruhe niet bekend om snelle beslissingen.

De formulering van de nieuwe paragraaf § 28b

Op 13 april verscheen een nieuwe versie van de omstreden paragraaf. Infectiebeschermingswet ontwerp 8am.pdf_bn-230236143. Een eerste vergelijking is hier te vinden: Beslist doorgaan – Een blik op de nieuwe versie van de Infectiebeschermingswet

Versie van 9 april, 16:30 uur.

Hier volgt de alinea in de formulering (bron: “Formuleringshulp van de bondsregering aan de fracties van de CDU/CSU en de SPD – Wetsontwerp tot wijziging van de wet op de infectiebescherming (Wijzigingswet infectiebeschermingswet)”, 9 april 2021, 16:30. Citaat:

“De wet ter bescherming tegen infecties van 20 juli 2000 (Bundesgesetzblatt I blz. 1045), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 29 maart 2021 (Bundesgesetzblatt I blz. 370), wordt als volgt gewijzigd:

(1) In de inhoudsopgave wordt het volgende ingevoegd na de vermelding betreffende artikel 28 bis: “§ 28b Landelijke uniforme beschermende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus ziekte-2019 (COVID-19) in geval van een bijzonder besmettingsgeval, machtiging tot het uitvaardigen van verordeningen”.

(2) Na sectie 28 bis, wordt de volgende sectie 28 ter ingevoegd “Afdeling 28b [Rijksbrede uniforme beschermende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus ziekte-2019 (COVID-19) tijdens bijzondere besmettingsevenementen, machtiging voor verordening]

(1) Indien de incidentie in de zin van artikel 28 bis, lid 3, zin 13, in een provincie of een stad zonder provincie gedurende drie opeenvolgende dagen de drempelwaarde van 100 overschrijdt, worden in die provincie of stad met ingang van de eerstvolgende dag de volgende maatregelen toegepast.

1. besloten bijeenkomsten in openbare of private ruimten zijn alleen toegestaan indien
a. zij worden bijgewoond door niet meer dan de leden van een huishouden plus één andere persoon per dag per huishouden; en
b. een maximum aantal van vijf personen niet wordt overschreden, tenzij de overschrijding het gevolg is van de aanwezigheid van kinderen tot 14 jaar die behoren tot één of beide bij de bijeenkomst betrokken huishoudens;
Bijeenkomsten die uitsluitend tussen echtgenoten of partners of in het kader van de uitoefening van een gezags- of omgangsrecht plaatsvinden, blijven onverlet.

Lees meer  De Corona-Hoax: De stoomwals naar Tirannie

2. van 21.00 uur tot 05.00 uur is het verboden zich buiten een woning op te houden, tenzij die aanwezigheid wordt gerechtvaardigd op grond van
a. een medisch of veterinair noodgeval of een andere behandeling die om medische redenen niet kan worden uitgesteld,
b. de uitoefening van professionele of officiële activiteiten of onderwijsdoeleinden die niet kunnen worden uitgesteld,
c. de uitoefening van het voogdij- en omgangsrecht,
d. de verzorging van hulpbehoevenden of minderjarigen, of de begeleiding van stervenden, die niet kan worden uitgesteld,
e. handelingen in verband met de verzorging van dieren of

f. om even gewichtige en onweerlegbare redenen.

3. De exploitatie van vrijetijdsvoorzieningen zoals met name pretparken, overdekte speelplaatsen, commerciële vrijetijdsactiviteiten, allerlei soorten stads-, gast- en natuurtochten, de exploitatie van kabelbanen, rivier- en meervaart in het kader van excursies, toeristisch trein- en busvervoer en riviercruises, voorzieningen zoals badinrichtingen, pretbaden, hotelzwembaden, thermale baden en wellnesscentra, alsmede sauna’s, voorzieningen zoals met name speelhallen, casino’s, wedkantoren, clubs, discotheken, prostitutie-inrichtingen, bordelen, zijn verboden.

(4) Voor gemeenschapsvoorzieningen in de zin van artikel 33, instellingen voor hoger onderwijs, voorzieningen voor buitenschoolse volwasseneneducatie of soortgelijke voorzieningen is face-to-face-onderwijs verboden en alleen afstandsonderwijs toegestaan, tenzij de volgens de deelstaatwetgeving bevoegde instanties volgens door hen vastgestelde criteria noodopvang hebben ingesteld, die niet meer dan twintig procent van de regulier onderwezen personen mag bedragen.

Bij wijze van uitzondering is klassikaal onderwijs toegestaan voor personen die niet meer dan 36 uur eerder negatief hebben gereageerd op een test op SARS-CoV-2 volgens een erkende testprocedure overeenkomstig de specificaties van het Robert Koch-Instituut of die binnen een kalenderweek twee overeenkomstige tests hebben overgelegd. Dit geldt niet met ingang van de eerstvolgende dag, wanneer de incidentie in de zin van artikel 28 bis, lid 3, zin 13, in het district of de zelfstandige stad op drie opeenvolgende dagen de drempelwaarde van 200 heeft overschreden.

(5) In geval van kantoorwerk of soortgelijke activiteiten staat de werkgever de werknemers toe deze activiteiten thuis te verrichten indien er geen dwingende operationele redenen zijn om dit niet te doen.

6. het openen van winkels en markten met klantenverkeer voor handel, dienstverlening en ambachtelijk aanbod is verboden, met uitzondering van de handel in levensmiddelen, met inbegrip van direct marketing, drankenmarkten, natuurvoedingswinkels, apotheken, drogisterijen en benzinestations, met dien verstande dat

a. de verkoop van goederen die buiten het gebruikelijke assortiment van de respectieve winkel vallen, is verboden, en
b. voor de eerste achthonderd vierkante meter totale verkoopoppervlakte wordt een limiet van één klant per twintig vierkante meter verkoopoppervlakte in acht genomen, en boven een totale verkoopoppervlakte van achthonderd vierkante meter wordt een limiet van één klant per veertig vierkante meter verkoopoppervlakte in acht genomen, waarbij het voor de klanten in het algemeen mogelijk moet zijn te allen tijde een afstand van ten minste 1,50 meter tot elkaar te bewaren, mede rekening houdend met de specifieke ruimtelijke omstandigheden.

7. Inrichtingen zoals theaters, operahuizen, concertzalen, podia, bioscopen, musea, tentoonstellingen, gedenkplaatsen, alsook zoölogische en botanische tuinen zijn gesloten; overeenkomstige evenementen zijn verboden.

8. de beoefening van sport is verboden, met uitzondering van individuele sporten die alleen, met z’n tweeën of met leden van het eigen gezin worden beoefend, alsmede de beoefening van individuele sporten en teamsporten in het kader van de wedstrijd- en trainingsactiviteiten van beroepssporters en wedstrijdsporters van de federale en staatsselecties, die plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
a. De aanwezigheid van toeschouwers is uitgesloten
b. alleen die personen toegang krijgen tot de sportaccommodatie die nodig zijn voor de wedstrijd of training of voor de verslaggeving door de media, en
c. passende beschermings- en hygiëneconcepten in acht worden genomen.

Lees meer  VIDEO: Massale rellen treffen Europa na Marokko's WK-overwinning tegen Spanje

9. Catering van welke aard dan ook, met inbegrip van bedrijfskantines, is verboden; de verstrekking en levering van meeneemmaaltijden en -dranken is toegestaan, waarbij de eet- en drinkwaren niet ter plaatse mogen worden genuttigd.

(10) Bij het verrichten en gebruiken van diensten waarbij fysieke nabijheid tot de klant onontbeerlijk is, dragen de betrokken personen – onverminderd de bepalingen van de ARBO-wetgeving en voor zover de aard van de dienst dit toelaat -FFP2 gelaatsmaskers of medische maskers met een gelijkwaardig beschermend effect.

11. Voor het openbaar personenvervoer over korte en lange afstand, met inbegrip van het vervoer van personen per motorvoertuig voor rekening van derden of voor eigen rekening, met inbegrip van taxi’s en schoolvervoer, moeten de passagiers en het bedienings- en dienstpersoneel dat met passagiers in aanraking komt een FFP2-gezichtsmasker of een medisch masker dat een gelijkwaardige bescherming biedt, dragen, zowel tijdens het vervoer als wanneer zij zich in een met het betrokken vervoer verband houdende inrichting bevinden; moet een maximale bezetting van de respectieve vervoermiddelen van vijftig procent van het normale aantal passagiers worden gegarandeerd.

12. Overnachting voor toeristische doeleinden is verboden indien op de overnachtingsplaats of in de woonplaats van de gast aan de in zin 1 gestelde eisen wordt voldaan.

2. Indien de incidentie in de zin van artikel 28 bis, lid 3, zin 13, in een district of een zelfstandige stad gedurende drie opeenvolgende dagen, te rekenen vanaf de dag na de inwerkingtreding van de maatregelen krachtens lid 1, zin 2, onder de drempelwaarde van 100 daalt, zijn de maatregelen krachtens lid 1, zin 2, op de eerstvolgende dag niet langer van toepassing. Dit geldt in de gevallen van lid 1, zin 2, nummer 4, derde zin, met dien verstande dat een drempelwaarde van 200 moet worden onderschreden.

(3) Verdergaande eisen en verboden inzake infectiebestrijding blijven onverlet. 2. Vergaderingen in de zin van artikel 8 van de grondwet en bijeenkomsten ten dienste van de godsdienstoefening in de zin van artikel 4 van de grondwet zijn niet onderworpen aan de beperkingen van lid 1.

(4) De federale regering is bevoegd om door middel van wettelijke besluiten en verbodsbepalingen overeenkomstig artikel 28, lid 1, zin 1 en 2, en artikel 28 bis vast te stellen ter bestrijding van door het SARS-CoV-2 coronavirus veroorzaakte ziekten in gevallen waarin de incidentie in de zin van artikel 28 bis, lid 3, zin 13, de drempelwaarde van 100 overschrijdt.

Deze verordeningen kunnen met name voorzien in verdergaande voorschriften en maatregelen ter bescherming tegen besmetting of in versoepelingen en vrijstellingen, alsook in bijzondere regelingen voor personen die geacht worden te zijn geïmmuniseerd tegen het SARS-CoV-2-coronavirus of die een negatief resultaat van een test op SARS-CoV-2 kunnen voorleggen. Wettelijke verordeningen van de bondsregering overeenkomstig zin 1 behoeven de goedkeuring van de Bundesrat.

(5) De deelstaat Berlijn en de Vrije Hanzestad Hamburg worden als zelfstandige steden in de zin van deze bepaling beschouwd.

(6) Deze bepaling geldt slechts voor de duur van de vaststelling door de Duitse Bundestag van een epidemische situatie van nationaal belang overeenkomstig artikel 5, lid 1, eerste zin.

(7) De grondrechten van lichamelijke integriteit (artikel 2, lid 2, eerste zin, van de grondwet), vrijheid van persoon (artikel 2, lid 2, tweede zin, van de grondwet), vrij verkeer (artikel 11, lid 1, van de grondwet) en onschendbaarheid van de woning (artikel 13, lid 1, van de grondwet) worden beperkt en kunnen ook worden beperkt door verordeningen op grond van onderafdeling (5)”.


Help ons BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/03/22/zweden-als-bewijs-lockdowns-beschermen-niemand-product-van-hysterie-en-angstzaaierij/

Meer Laden

Leave a Comment