Naamsvermelding: Dr. Ernst Klett, Dr. Aurelio Peccei, Prof. Dr. Eduard Pestel (beiden lid van het Uitvoerend Comité van de Club van Rome) - Bundesarchiv, B 145 Bild-F041173-0013 / Reineke, Engelbert / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 NL, via Wikimedia Commons

Belangrijk om te begrijpen is dat de zogenaamde Great Reset-agenda van Klaus Schwab voor de wereld geen enkel nieuw of origineel idee bevat. Ook zijn agenda voor de Vierde Industriële Revolutie of zijn bewering dat hij het begrip Stakeholderkapitalisme heeft uitgevonden, is geen product van Schwab, schrijft William Engdahl.

Klaus Schwab is weinig meer dan een gladde pr-agent voor een mondiale technocratische agenda, een corporatistische vereniging van bedrijfsmacht met overheid, inclusief de VN, een agenda waarvan de oorsprong teruggaat tot het begin van de jaren zeventig, en zelfs eerder. De Great Reset van Davos is slechts een bijgewerkte blauwdruk voor een wereldwijde dystopische dictatuur onder VN-controle die al tientallen jaren in ontwikkeling is. De hoofdrolspelers waren David Rockefeller en zijn protégé, Maurice Strong.

In het begin van de jaren zeventig was er waarschijnlijk niemand die meer invloed had op de wereldpolitiek dan wijlen David Rockefeller, toen vooral bekend als voorzitter van de Chase Manhattan Bank.

Het creëren van het nieuwe paradigma

Aan het eind van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig lanceerden de internationale kringen die rechtstreeks met David Rockefeller verbonden waren, een duizelingwekkende reeks eliteorganisaties en denktanks. Deze omvatten de Club van Rome, de 1001: A Nature Trust, verbonden met het Wereld Natuur Fonds (WWF), de Stockholm United Nations Earth Day conferentie, de door MIT geschreven studie Limits to Growth, en David Rockefeller’s Trilaterale Commissie.

Club van Rome

In 1968 richtte David Rockefeller samen met Aurelio Peccei en Alexander King een neomalthusiaanse denktank op, de Club van Rome. Aurelio Peccei, was een senior manager van het autobedrijf Fiat, eigendom van de machtige Italiaanse familie Agnelli. Fiat’s Gianni Agnelli was een intieme vriend van David Rockefeller en lid van het Internationale Adviescomité van Rockefeller’s Chase Manhattan Bank. Agnelli en David Rockefeller waren sinds 1957 goed bevriend. Agnelli werd in 1973 stichtend lid van David Rockefellers Trilaterale Commissie. Alexander King, hoofd van het OESO Wetenschapsprogramma was ook adviseur van de NAVO. [i] Dat was het begin van wat de neo-Malthusiaanse “mensen vervuilen” beweging zou worden.

In 1971 publiceerde de Club van Rome een zeer gebrekkig rapport, Grenzen aan de groei, dat het einde voorspelde van de beschaving zoals wij die kenden vanwege de snelle bevolkingsgroei, gecombineerd met vaste hulpbronnen zoals olie. Het rapport concludeerde dat zonder substantiële veranderingen in het verbruik van hulpbronnen “het meest waarschijnlijke resultaat een vrij plotselinge en oncontroleerbare afname van zowel de bevolking als de industriële capaciteit zal zijn.”

Het was gebaseerd op valse computersimulaties van een groep MIT-computerwetenschappers. Het bevatte de gewaagde voorspelling: “Als de huidige groeitrends in wereldbevolking, industrialisatie, vervuiling, voedselproductie en uitputting van grondstoffen ongewijzigd doorgaan, zullen de grenzen van de groei op deze planeet ergens in de komende honderd jaar worden bereikt.” Dat was in 1971. In 1973 nodigde Klaus Schwab tijdens zijn derde jaarlijkse Davos business leader meeting Peccei uit om Limits to Growth te presenteren aan de verzamelde CEO’s van bedrijven. [ii]

In 1974 verklaarde de Club van Rome stoutmoedig: “De Aarde heeft kanker en de kanker is de Mens.” Daarna: “de wereld wordt geconfronteerd met een ongekende reeks in elkaar grijpende mondiale problemen, zoals overbevolking, voedseltekorten, uitputting van niet-hernieuwbare hulpbronnen [olie], aantasting van het milieu en slecht bestuur.” [iii]. [iii] Zij stelden dat,

een ‘horizontale’ herstructurering van het wereldsysteem nodig is…drastische veranderingen in de normen – dat wil zeggen, in het waardesysteem en de doelen van de mens – zijn noodzakelijk om de energie-, voedsel- en andere crises op te lossen, d.w.z. sociale veranderingen en veranderingen in de individuele houding zijn nodig om de overgang naar organische groei te laten plaatsvinden. [iv]

In hun rapport uit 1974, Mankind at the Turning Point, stelde de Club van Rome verder:

Toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen naties en regio’s moet zich dan vertalen in een afname van onafhankelijkheid. Naties kunnen niet van elkaar afhankelijk zijn zonder dat elk van hen iets van zijn eigen onafhankelijkheid opgeeft, of tenminste de grenzen daarvan erkent. Nu is de tijd gekomen om een masterplan op te stellen voor organische duurzame groei en wereldontwikkeling op basis van een wereldwijde verdeling van alle eindige hulpbronnen en een nieuw mondiaal economisch systeem. [v]

Dat was de vroege formulering van de VN Agenda 21, Agenda2030 en de Great Reset van 2020 in Davos.

David Rockefeller en Maurice Strong

Verreweg de meest invloedrijke organisator van Rockefellers ‘nulgroei’-agenda in het begin van de jaren zeventig was David Rockefellers oude vriend, een miljardair-olieman genaamd Maurice Strong.

De Canadees Maurice Strong was een van de belangrijkste voorvechters van de wetenschappelijk onjuiste theorie dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot van transportvoertuigen, kolencentrales en landbouw een dramatische en versnellende wereldwijde temperatuurstijging veroorzaakt die “de planeet” bedreigt, de zogenaamde opwarming van de aarde.

Als voorzitter van de Earth Day VN-conferentie van Stockholm in 1972 promootte Strong een agenda van bevolkingsvermindering en verlaging van de levensstandaard over de hele wereld om “het milieu te redden”.

Strong verklaarde zijn radicale ecologische agenda:

“Is de enige hoop voor de planeet niet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?” [vi]

Dit is wat er nu gebeurt onder de dekmantel van een gehypete wereldwijde pandemie.

Strong was een merkwaardige keuze om een belangrijk VN-initiatief te leiden om actie voor het milieu te mobiliseren, aangezien zijn carrière en zijn aanzienlijke fortuin waren gebouwd op de exploitatie van olie, zoals een ongewoon aantal van de nieuwe voorstanders van “ecologische zuiverheid”, zoals David Rockefeller of Robert O. Anderson van het Aspen Institute of John Loudon van Shell.

Strong had David Rockefeller in 1947 als jonge Canadese achttienjarige ontmoet en vanaf dat moment werd zijn carrière verbonden met het netwerk van de Rockefeller familie.[vii] Door zijn nieuwe vriendschap met David Rockefeller kreeg Strong, op 18-jarige leeftijd, een sleutelpositie bij de VN onder de VN penningmeester, Noah Monod. De fondsen van de VN werden gemakshalve beheerd door Rockefeller’s Chase Bank. Dit was typerend voor het model van “publiek-private samenwerking” dat door Strong zou worden ingezet – privaat gewin uit publiek bestuur. [viii]

In de jaren zestig was Strong president geworden van het enorme energieconglomeraat en oliebedrijf van Montreal, Power Corporation, toen eigendom van de invloedrijke Paul Desmarais. Power Corporation werd naar verluidt ook gebruikt als een politiek doorsluisfonds om campagnes te financieren van selecte Canadese politici zoals Pierre Trudeau, vader van Davos protegé Justin Trudeau, volgens de Canadese onderzoekster Elaine Dewar. [ix]

Earth Summit I en Rio Earth Summit

In 1971 werd Strong benoemd tot ondersecretaris van de Verenigde Naties in New York en tot secretaris-generaal van de komende Earth Day-conferentie, de Conferentie van de Verenigde Naties over het menselijk milieu (Earth Summit I) in Stockholm, Zweden. Hij werd dat jaar ook benoemd tot trustee van de Rockefeller Foundation – die zijn lancering van het Stockholm Earth Day project financierde.[x] In Stockholm werd het United Nations Environment Program (UNEP) opgericht met Strong als hoofd.

In 1989 werd Strong door de secretaris-generaal van de VN benoemd tot hoofd van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling van 1992 (“Rio Earth Summit II”). Hij hield daar toezicht op het opstellen van de VN-doelstellingen inzake “duurzaam milieu”, de Agenda 21 voor duurzame ontwikkeling die de basis vormt van Klaus Schwab’s Great Reset, en de oprichting van het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) van de VN. Strong, die ook bestuurslid was van het WEF in Davos, had Schwab geregeld als belangrijke adviseur voor de Milieutop van Rio.

Als secretaris-generaal van de VN-conferentie van Rio gaf Strong ook opdracht voor een rapport van de Club van Rome, The First Global Revolution, geschreven door Alexander King, waarin werd toegegeven dat de bewering over de opwarming van de aarde door CO2 slechts een verzonnen list was om verandering af te dwingen:

“De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens.
 Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke in aanmerking zouden komen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen, en alleen door een andere houding en gedrag kunnen ze worden overwonnen.
De echte vijand is dus de mensheid zelf.” [xi]

De afgevaardigde van president Clinton naar Rio, Tim Wirth, gaf hetzelfde toe en verklaarde,

“We moeten het probleem van de opwarming van de aarde aanpakken. Zelfs als de theorie over de opwarming van de aarde fout is, zullen we het juiste doen in termen van economisch beleid en milieubeleid.” [xii]

In Rio introduceerde Strong voor het eerst het manipulatieve idee van “duurzame samenleving” gedefinieerd in relatie tot dit arbitraire doel om CO2 en andere zogenaamde broeikasgassen te elimineren. Agenda 21 werd Agenda 2030 in september 2015 in Rome, met de zegen van de paus, met 17 “duurzame” doelen. Het verklaarde onder andere,

“Land, vanwege zijn unieke aard en de cruciale rol die het speelt in de menselijke nederzetting, kan niet worden behandeld als een gewoon goed, dat wordt gecontroleerd door individuen en onderworpen is aan de druk en de inefficiëntie van de markt. Particulier grondbezit is ook een belangrijk instrument voor de accumulatie en concentratie van rijkdom en draagt derhalve bij tot sociale onrechtvaardigheid … Sociale rechtvaardigheid, stadsvernieuwing en ontwikkeling, het verschaffen van behoorlijke woningen en gezonde omstandigheden voor de mensen kunnen alleen “worden bereikt indien grond wordt gebruikt in het belang van de samenleving als geheel.”

Kortom, particulier grondbezit moet gesocialiseerd worden voor de “maatschappij als geheel”, een idee dat bekend was in de tijd van de Sovjet-Unie en een belangrijk onderdeel vormde van de Great Reset van Davos.

In Rio in 1992, waar hij voorzitter en algemeen secretaris was, verklaarde Strong:

“Het is duidelijk dat de huidige levensstijl en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse – met een hoge vleesconsumptie, de consumptie van grote hoeveelheden diepvries- en kant-en-klaar voedsel, het gebruik van fossiele brandstoffen, apparaten, airconditioning thuis en op het werk, en woningen in de voorsteden – niet duurzaam zijn.” [xiii] (nadruk toegevoegd)

Tegen die tijd stond Strong in het middelpunt van de transformatie van de VN in het voertuig voor het opleggen van een nieuw mondiaal technocratisch “paradigma” door stiekem gebruik te maken van bittere waarschuwingen voor het uitsterven van de planeet en de opwarming van de aarde, waarbij overheidsinstanties werden samengevoegd met bedrijfsmacht in een ongekozen controle over vrijwel alles, onder de dekmantel van “duurzaamheid”. In 1997 hield Strong toezicht op de totstandkoming van het actieplan na de Aarde Top, The Global Diversity Assessment, een blauwdruk voor de uitrol van een Vierde Industriële Revolutie, een inventarisatie van elke hulpbron op de planeet, hoe deze gecontroleerd zou worden, en hoe deze revolutie tot stand zou komen.[xiv]

In die tijd was Strong medevoorzitter van Klaus Schwab’s Wereld Economisch Forum in Davos. In 2015 bij het overlijden van Strong schreef Davos-oprichter Klaus Schwab,

“Hij was mijn mentor sinds de oprichting van het Forum: een grote vriend; een onmisbare adviseur; en gedurende vele jaren lid van ons stichtingsbestuur.” [xv]

Voordat hij de VN verliet vanwege een corruptieschandaal rond voedsel-voor-olie in Irak, was Strong lid van de Club van Rome, trustee van het Aspen Institute, trustee van de Rockefeller Foundation en de Rothschild Foundation. Strong was ook directeur van de Temple of Understanding of the Lucifer Trust (alias Lucis Trust), gehuisvest in de Kathedraal van St. John the Divine in New York City,

“waar heidense rituelen bestaan uit het begeleiden van schapen en vee naar het altaar voor zegening. Hier hield vice-president Al Gore een preek, terwijl de gelovigen naar het altaar marcheerden met schalen compost en wormen…” [xvi].

Dit is de duistere oorsprong van Schwabs Great Reset-agenda, waarin we wormen moeten eten en geen privébezit mogen hebben om “de planeet te redden”. De agenda is duister, dystopisch en bedoeld om miljarden van ons “gewone mensen” te elimineren.

Notities

[i] Biographies of 1001 Nature Trust members, Gianni Agnelli, accessed in http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_1001club02.htm

[ii] Klaus Schwab, The World Economic Forum: A Partner in Shaping History–The First 40 Years: 1971 – 2010, 2009, World Economic Forum, p. 15, https://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf

[iii] Quoted from Club of Rome Report, Mankind at the Turning Point, 1974, cited in http://www.greenagenda.com/turningpoint.html

[iv] Ibid.

[v] The Club of Rome, Mankind at the Turning Point, 1974, quoted in Brent Jessop,  Mankind at the Turning Point – Part 2 – Creating A One World Consciousness, accessed in http://www.wiseupjournal.com/?p=154

[vi] Maurice Strong, Opening Speech to UN Rio Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992, accessed in http://www.infowars.com/maurice-strong-in-1972-isnt-it-our-responsibility-to-collapse-industrial-societies/

[vii] Elaine Dewar, Cloak of Green: The Links between key environmental groups, government and big business, Toronto, James Lorimer & Co., 1995, pp. 259-265.

[viii] Brian Akira, LUCIFER’S UNITED NATIONS, http://www.fourwinds10.com/siterun_data/religion_cults/news.php?q=1249755048

[ix] Elaine Dewar, op cit. p. 269-271.

[x] Ibid., p. 277.

[xi] What is Agenda 21/2030 Who’s behind it ? Introduction, https://sandiadams.net/what-is-agenda-21-introduction-history/

[xii] Larry Bell, Agenda 21: The U.N.’s Earth Summit Has Its Head In The Clouds, Forbes, June 14, 2011, https://www.forbes.com/sites/larrybell/2011/06/14/the-u-n-s-earth-summit-has-its-head-in-the-clouds/?sh=5af856a687ca

[xiii] John Izzard, Maurice Strong , Climate Crook, 2 December, 2015, https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2015/12/discovering-maurice-strong/

[xiv] What is Agenda 21/2030 Who’s behind it ? Introduction, https://sandiadams.net/what-is-agenda-21-introduction-history/

[xv] Maurice Strong An Appreciation by Klaus Schwab, 2015, https://www.weforum.org/agenda/2015/11/maurice-strong-an-appreciation

[xvi] Dr. Eric T. Karlstrom, The UN, Maurice Strong, Crestone/Baca, CO, and the “New World Religion”, September 2017, https://naturalclimatechange.org/new-world-religion/part-i/


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Het Wereld Economisch Forum werd opgericht door Amerikaanse beleidsmakers

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Liberté
Liberté
3 maanden geleden

Ze hebben gelijk. We zijn met veel te veel.
Maar….er moet een andere reden zijn want waarom is de fokpremie op voortplanten niet gewoon stopgezet in de jaren 70?????!!!!

Andre
Andre
3 maanden geleden
Antwoord aan  Liberté

Zonder slaven heb je geen koninkrijk.

Angie
Angie
3 maanden geleden
Antwoord aan  Liberté

We zijn niet met teveel. Als je alle mensen 1 hectare grond geeft, past de gehele mensheid in Alaska. En de rest vd wereld is leeg. Het is een compleet waanzinnige aanname dat overbevolking de aarde uitput. Intensieve landbouw zorgt dat al die monden keurig gevoed blijven. Zelfs wel 100 miljard mensen. Vervuiling is het echte probleem. Dat moet aangepakt worden.

Digital Overlord
Digital Overlord
3 maanden geleden
Antwoord aan  Angie

“Vervuiling is het echte probleem.”

Recycling bestond al heel lang. Maar de mens moest het maar even opnieuw uitvinden….

Alles in de natuur doet aan recycling. De cyclus is zo grondig, dat zelfs ruwe mineralen terug keren naar de bodem en dat vulkanen essentieel zijn voor de balans. Elke eigenschap van de planeet Aarde is gericht op duurzaam (en kwalitatief hoogwaardig) leven.

Zo’n beetje het enige wat de mens gemaakt heeft wat ook nog eens recyclebaar is, is glas. Maar dat kost weer veel energie om te recyclen. De natuur doet het recyclen iets langzamer, maar dan ook compleet in balans met de beschikbare energie.

Als de mens vanaf het begin de balans met de natuur had behouden, dan hadden we “organische groei” gehad. Maar door de industrialisering (Rockefeller’s olie) ging deze “organische groei” verloren. Waarom was er industrialisering? Niet omdat de wereldbevolking sneller groeide dan dat er gemeengoed kwam. De industrialisering was enkel in gang gezet vanwege, jawel: geld.

Tussendoor waren er natuurlijk de vele oorlogen die zorgden voor onbalans in de “organische groei”. En waar kwamen die vele oorlogen vandaan? Wederom vanwege, jawel: geld.

En welke clique heeft de meeste focus op geld? Dat mag je dan weer niet zeggen. Terwijl elke paus, elke koning, elke regent en elke burgemeester te kampen heeft gehad met deze clique die er geen normale, waardige praktijken op na hielden.

Deze clique heeft de vorige eeuw zulke grote, dramatische vooruitgang geboekt voor hun agenda, dat de hoogmoed op dit moment een hoogtepunt heeft bereikt.

Ik ben niet tegen buitenaardse wezens an sich. Ik ben tegen buitenaardse wezens die onderdrukking, afpersing, uitbuiting, verkrachting, moord normaal vinden om hun agenda te bevorderen uit naam van hun overtuiging en hun mondeling overgeleverde dogma’s. Vervang “buitenaardse wezens” met “de clique”.

Kees
Kees
7 dagen geleden
Antwoord aan  Liberté

Om uiteindelijk genoeg mensen te hebben om oorlog te kunnen voeren!

It's me
It's me
3 maanden geleden

Geld als drek maar een iQ van een pasgeboren downsyndroom baby