“Het minst slechte scenario is een harde landing, een wereldwijde recessie erger dan de jaren 1930. Het slechtste scenario is gebaseerd op de vier ruiters van de Apocalyps: oorlog, hongersnood, pest en dood.” – Kenneth S. Deffeyes

“Wanneer hoop en dromen rondwaren in de straten, is het goed voor de schuchtere mensen om deuren te sluiten, ramen te sluiten en zich gedeisd te houden tot de toorn voorbij is. Want er is vaak een monsterlijke ongerijmdheid tussen de hoop, hoe nobel en teder ook, en de actie die erop volgt. Het is alsof met klimop getooide maagden en met bloemen versierde jongeren de vier ruiters van de apocalyps aankondigen.” – Eric Hoffer

Ik pretendeer niet een bijbelgeleerde te zijn of bijzondere deskundigheid te hebben in het interpreteren van geschriften, en zeker niet het Boek Openbaring, dat vermoedelijk geschreven is door Johannes van Patmos tijdens de regering van de Romeinse keizer Domitianus ergens tussen 81 en 96 na Christus. Maar ik heb wel twaalf jaar katholieke school doorstaan, met genoeg tijd om de bijbel te lezen voor huiswerkopdrachten. Ik weet dat veel mensen alles in de bijbel letterlijk nemen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik geloof dat de bijbel grotendeels, zo niet geheel, bestaat uit parabels en symboliek, geschreven door mensen als een middel om de vroege christenen te leiden in hoe zij hun leven moesten leiden. De wijsheid van deze schrijvers is groot en diep. Het boek Openbaring is het meest apocalyptisch, mysterieus en profetisch, meldt The Burning Platform.

Ik ben het eens met geleerden die zeggen dat Openbaring niet verwijst naar werkelijke personen of gebeurtenissen, maar een allegorie is van het spirituele pad en de voortdurende strijd tussen goed en kwaad. Maar nu onze hedendaagse wereld lijkt te ontploffen, bereikt de strijd tussen goed en kwaad een hoogtepunt dat alleen te zien is op cruciale keerpunten in de geschiedenis.

De omvang van de propaganda om het publiek te misleiden, de omvang van het bedrog van onze zelfgekozen leiders, het niveau van goddeloosheid in de doelbewuste vernietiging van economische systemen op basis van leugens over de klimaatcrisis, het doelbewust toebrengen van pijn en lijden aan de massa’s door de vernietiging van conventionele voedsel- en energiestructuren, de implosie van het financiële systeem als gevolg van incompetentie en/of moedwillige kwade bedoelingen, en de onophoudelijke provocaties tegenover Rusland en China om een wereldwijde vuurzee aan te wakkeren, maken allemaal deel uit van één duivels plan.

De wetenschap dat we de meest gewelddadige fase van deze Vierde Omwenteling bereiken en dat dit soort verschrikkelijke wervelwind zich heeft voorgedaan tijdens de val van vorige rijken, maakt het er niet gemakkelijker op om het hoofd te bieden of te verdragen.

Terwijl de aandelenmarkt implodeert, waardoor het pensioenspaargeld van werkende mannen en vrouwen opnieuw wordt opgeslokt, de inflatie uit de hand loopt, waardoor gezinnen uit de lagere en middenklasse aan de rand van de afgrond worden gebracht, en het militair industrieel complex probeert Oekraïne en Taiwan te gelde te maken om hun schatkist te vullen met miljarden aan oorlogswinst. De wereld balanceert op de rand van de afgrond, waardoor de Grote Depressie/Wereldoorlog II een wandeling in het park lijkt.

En heel weinig mensen zien het aankomen of zijn voorbereid op de gevolgen. Ze hebben te veel tijd doorgebracht in indoctrinatiecentra van overheidsscholen, te veel propaganda opgezogen van de gevestigde media die het werk doen van de machthebbers, zijn verkeerd geïnformeerd en misleid door de linkse Silicon Valley sociale media conglomeraten, en zijn te veel afgeleid door hun gadgets, sociale media likes, nep reality TV, en moderne sportcircussen.

Ik voorspel zeker niet de eindtijd of de tweede komst van Christus, maar de gelijkenis van de Vier Ruiters van de Apocalyps lijkt zeker van toepassing in deze hedendaagse Crisis – de nieuwste tijden die de ziel van de mens op de proef stellen. Wij bevinden ons in een tijd van Crisis, net als in de jaren 1780, 1860 en 1940, alle 80 jaar na elkaar. De jaren 2020 zullen ook de geschiedenis ingaan als een tijd van noodlottige beslissingen, grote veldslagen, helden, schurken, en uiteindelijk een zuivering van de bestaande sociale orde – om te worden vervangen door iets beters of veel ergers.

Het is echt een tijd waarin de tirannie van de regering in opdracht van de miljardair-globalistische elite zal moeten worden overwonnen door ware patriotten die vrijheid genoeg waarderen om er hun leven voor op te offeren. Terwijl het kwaad de wereld van alle kanten overspoelt, zijn de paar dapperen het enige dat tussen een nooit eindigende tirannie en de mogelijkheid staat om weer een schijn van de republiek in te stellen die ons oorspronkelijk werd gegeven. De woorden van Thomas Paine kunnen ons bemoedigen.

“Dit zijn de tijden die de ziel van de mens op de proef stellen. De zomersoldaat en de zonnige patriot zullen in deze crisis terugdeinzen voor de dienst van hun land; maar hij die het nu bijstaat, verdient de liefde en dank van man en vrouw. Tirannie, zoals de hel, is niet gemakkelijk te overwinnen; toch hebben we deze troost bij ons, dat hoe harder het conflict, hoe glorieuzer de triomf. Wat we te goedkoop verkrijgen, waarderen we te licht: het is alleen de kostbaarheid die alles zijn waarde geeft. De hemel weet een juiste prijs te geven aan zijn goederen; en het zou inderdaad vreemd zijn als zo’n hemels artikel als Vrijheid niet hoog gewaardeerd zou worden.” – Thomas Paine, De crisis

De parallellen tussen onze huidige stand van zaken en de voorspellingen in Openbaringen 6:1 – 8 lijken zeker griezelig en verontrustend. De vier ruiters lijken symbolisch vier rampzalige gebeurtenissen voor te stellen die zullen plaatsvinden vóór de tweede komst van Jezus Christus. Aangezien deze boeken zijn geschreven tijdens het hoogtepunt van het Romeinse Rijk, koppelen veel historici de passages aan gebeurtenissen uit die tijd. In de openbaring van Johannes rijdt de eerste ruiter op een wit paard, draagt een boog en krijgt een kroon – hij rijdt vooruit als een veroveringsfiguur, misschien een verwijzing naar de pest, Christus of de antichrist.

De tweede draagt een zwaard en rijdt op een rood paard en is de schepper van Burgeroorlog, conflict en strijd. De derde, een voedselhandelaar op een zwart paard, symboliseert Honger. Hij draagt de weegschaal. Het vierde en laatste paard is bleek, en daarop rijdt de Dood, vergezeld van Hades. De vier paarden lijken vandaag zeker goed vertegenwoordigd, nu een wereldwijd conflict op het punt staat uit te breken; onze onwettige president verklaart het halve land tot gevaarlijke extremisten, in een poging een burgeroorlog uit te lokken; opzettelijk gecreëerde voedseltekorten en hongersnood brengen het leven van miljoenen mensen in gevaar; en dood op grote schaal doemt op over de hele wereld, nu de kwaadwillende leveranciers van de satanische Grote Reset proberen de planeet te ontvolken.

Het Witte Paard – Verovering, Oorlog, Antichrist, Pestilentie

“Toen zag ik dat het Lam een van de zeven zegels verbrak, en ik hoorde een van de vier levende wezens als met een donderstem zeggen: “Kom.” Ik keek, en zie, een wit paard, en hij die daarop zat had een boog; en hem werd een kroon gegeven, en hij ging uit om te overwinnen en te veroveren.” – Openbaring 6:1-2

Het Witte Paard van de Verovering lijkt het meest verwarrende van de vier, omdat de vroege christenen de ruiter interpreteerden als Christus. Vele eeuwen later werd deze interpretatie door evangelischen geherdefinieerd als de antichrist. Aangezien de andere drie paarden duidelijk negatieve gebeurtenissen voorstelden, is de negatieve connotatie van de ruiter op het Witte Paard logischer. Andere historici dachten dat het Witte Paard de welvarende tijden van het Romeinse Rijk voorstelde. Een andere interpretatie richtte zich op de verspreiding van pest en ziekte, zoals vermeld aan het eind van de passage over het witte paard.

“De ruiter op het witte paard was gekleed in een opzichtig en barbaars gewaad. Terwijl zijn paard bleef galopperen, spande hij zijn boog om de pest te verspreiden. Op zijn rug zwaaide de koperen koker gevuld met vergiftigde pijlen, die de kiemen van alle ziekten bevatten.” – Vicente Blasco Ibáñez, De vier ruiters van de Apocalyps.

Als ik een stap terug doe en kijk naar de pure kwaadaardigheid van onze overheersers, die de wereld achter de schermen controleren via nuttige idioten en lege vaten (Biden, Trudeau, Johnson, Macron, Ardern), neig ik zeker naar het negatieve standpunt van een of meer antichristelijke figuren die uit zijn op de vernietiging van de wereld voor hun satanische doeleinden. Ik weet dat links en hun neoconservatieve wapenbroeders beweren dat Trump en Poetin de antichristelijke figuren van vandaag zijn. Beiden passen niet in het profiel van leiders die de wereld willen veroveren. Trump begon geen oorlogen en wilde niemand veroveren. Het waren de oorlogszuchtigen die hem in de rug staken.

Het echte Oekraïne-conflict begon in 2014 met de door de VS geïnitieerde staatsgreep tegen de democratisch gekozen president. De afgelopen acht jaar heeft Oekraïne, naast het functioneren als een witwasoperatie van de familie Biden, Russisch sprekende burgers afgeslacht in de Donbass-regio. Poetin heeft enorme terughoudendheid getoond bij het beperken van zijn speciale operatie en heeft geen neiging getoond om Oekraïne te veroveren. Het waren Biden, de NAVO en hun globalistische controleurs die Zelensky ervan weerhielden te onderhandelen over een vredesverdrag en de wereld naar een apocalyptische uitkomst duwen.

Naar mijn mening vertegenwoordigt het triumviraat van Soros, Gates en Schwab de kwade krachten die opzettelijk proberen de wereld te vernietigen, zodat zij hun Grote Reset-agenda kunnen invoeren van ontvolking, digitale valuta, het plebs dwingen om insecten te eten, het instellen van sociale kredietscores in een technogolische wereld, en het creëren van een moderne donkere tijd. Deze maniakale narcisten zijn niets anders dan een kwaadaardig kankergezwel dat over de hele wereld groeit en met alle mogelijke middelen moet worden uitgeroeid. We zijn echt in een strijd om de ziel van deze planeet.

Of je nu religieus bent of niet, je kunt niet ontkennen dat er een duidelijke grens is tussen goed en kwaad in de interacties die dagelijks worden gepropageerd. Kinderen verminken in naam van transgender deviantie, dragshow freaks promoten die door kinderen worden aangeraakt, porno pushen in schoolbibliotheken, een misdaadgolf van wetteloosheid ontketenen in onze steden door veroordeelden vrij te laten en misdadigers niet te vervolgen, ziekten bewapenen als bio-wapens, miljoenen doden door levensreddende behandelingen te onderdrukken (ivermectine, hydroxychloroquine), en het injecteren van een miljard mensen met een giftig brouwsel dat meer mensen zal doden dan er stierven aan het griepvirus dat het niet tegenhield, zijn allemaal opzettelijk opgedrongen door deze duivelse satanische monsters in hun zucht naar macht, rijkdom en onbelemmerde controle over de planeet.

Ze zijn echt representatief voor de Antichrist, die zich voordoet als redders van de wereld, maar gedreven wordt door kwade motieven. De strijd is begonnen, maar de meesten zijn niet tot dit besef gekomen.

Het Rode Paard – Burgeroorlog, Vervolging van Christenen

“Toen Hij het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: “Kom.” En een ander, een rood paard, ging uit; en aan hem die erop zat, werd het toegestaan om de vrede van de aarde weg te nemen, en dat mensen elkaar zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.” — Openbaring 6:3–4

De ruiter op het vurige rode paard met een opgeheven zwaard wordt geassocieerd met oorlog, en specifiek met burgeroorlog. De rode kleur en het zwaard suggereren dat er bloed zal vloeien. De tweede ruiter staat voor een burgeroorlog, in tegenstelling tot de veroveringsoorlog die de eerste ruiter zou brengen. Anderen hebben gesuggereerd dat hij ook de vervolging van christenen voorstelt. Edward Bishop Elliott’s interpretatie van het Rode Paard was een voorspelling van de periode van het Romeinse Rijk na de dood van Commodus, een turbulente periode van 92 jaar, waarin 32 keizers en 27 pretendenten van het Rijk elkaar van de troon stootten door onophoudelijke burgeroorlog.

De eerste twee paarden voorspellen oorlog, en de wereld stevent duidelijk af op een conflict op vele fronten. We weten al dat Biden de proxy-oorlog tegen Rusland in Oekraïne leidt, terwijl de tientallen miljarden aan “hulp” rechtstreeks in de kas van het Amerikaanse militair-industriële complex vloeien. Denken dat ze Poetin met sancties failliet kunnen laten gaan en hem met wapens kunnen laten bloeden, is volledig mislukt voor de lakeien van de EU en Slow Joe. Bevriezing en hongersnood liggen in het verschiet voor Europa, terwijl de razende inflatie en crashende financiële markten de controle over het Congres verschuiven naar de “extremistische partij” van opstandelingen.

Biden’s donkere haatdragende toespraak op de trappen van Independence Hall, waar dappere “opstandelingen” tweehonderdzesenveertig jaar geleden in het oog van een tiran spuwden, wierp de eerste steen in de onvermijdelijke burgeroorlog die over het land zal woeden wanneer de zogenaamde MAGA-extremisten daadwerkelijk terugslaan tegen de tirannie die hen wordt aangedaan door de FBI, DOJ, en hun medesamenzweerder sociale media censuur politie.

We zitten midden in zowel een fysieke oorlog, waar Biden en zijn apparatsjiks de macht van de staat gebruiken om hun totalitaire straffen op te leggen, als een geestelijke oorlog waar afwijkend gedrag wordt gevierd en christenen worden vervolgd. Onschuldige mannen en vrouwen die op 6 januari in het Capitool ronddwaalden, nadat ze door undercover FBI-agenten waren binnengeloodst, opgehitst door Ray Epps en ANTIFA-planten, blijven wegrotten in kerkers in DC, terwijl echte criminelen die Trump-aanhangers vermoorden met hun voertuigen binnen enkele uren weer op straat zijn.

Vorige week nog stuurden Biden’s knechten bij de criminele DOJ een SWAT team van 25 tot 30 zwaarbewapende FBI agenten om een christelijke anti-abortus voorstander te terroriseren en te arresteren voor de ogen van zijn zeven jonge kinderen, gebaseerd op valse beschuldigingen van een klein incident van meer dan een jaar geleden. De handlangers van Biden hebben sinds zijn installatie als Trojaanse paard president intimidatietactieken gebruikt om christenen en normale mensen te provoceren tot gewelddadige reacties op hun autoritaire wreedheden.

Tot nu toe is het enige geweld gepleegd door linkse extremisten, terwijl door Democraten geleide stedelijke getto’s afglijden naar wetteloze moordparadijzen, met door Soros gekochte officieren van justitie die de spiraal van gewelddadige onrust aanwakkeren. De tijd zal komen dat er terugslag komt op een niveau dat deze verachtelijke wormen niet voorzien, omdat ze hun giftige slijm blijven verspreiden, denkend dat ze onaantastbaar zijn. Dat zijn ze niet.

Het Zwarte Paard – Plagen en Hongersnood

“Toen Hij het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: “Kom.” Ik keek, en zie, een zwart paard; en hij die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde iets als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: “Een kwart tarwe voor een denarius, en drie kwart gerst voor een denarius; maar beschadig de olie en de wijn niet.” – Openbaring 6:5-6

De ruiter op het zwarte paard wordt algemeen geïnterpreteerd als een voorstelling van hongersnood en de plagen die daarmee gepaard gaan. Hongersnood gaat inderdaad hand in hand met oorlog, en de huidige omstandigheden bevestigen zeker dit verband. De sancties die de VS en de EU aan Rusland hebben opgelegd, hebben honger en hongersnood veroorzaakt, vooral in de derdewereldlanden. Oekraïne en Rusland zijn goed voor het grootste deel van de tarweproductie in de wereld. Deze NAVO/VS proxyoorlog heeft geleid tot tekorten aan tarwe en tot een wereldwijde energiecrisis die verdere hongersnood en verstoringen van de bevoorradingsketen in de hand werkt.

Deze acties waren doelbewust, met rampzalige gevolgen die nog maar net begonnen zijn. Het opdrijven van de prijzen van diesel en kunstmest tot torenhoge niveaus heeft boeren tot faillissement gedreven en de voedselprijzen tot stratosferische niveaus. Wanneer Mr. Depopulation – Bill Gates – de meeste landbouwgrond in Amerika bezit, moet je je zorgen maken. Zijn agenda komt u niet ten goede.

De verwijzing naar tarwe en gerst die te duur worden, terwijl olie en wijn worden gespaard, laat zien hoe de armen opnieuw lijden, terwijl de rijken overvloedig blijven eten en drinken. Dat was zo tijdens het Romeinse Rijk, en het is nog steeds zo in de nadagen van het Amerikaanse Rijk. De uitspraak suggereert een voortdurende overvloed aan luxe voor de rijken, terwijl basisvoedingsmiddelen, zoals brood, schaars zijn, hoewel niet volledig uitgeput.

De selectieve schaarste van voedingsmiddelen voor het gemiddelde gezin is het resultaat van onrecht dat de massa’s wordt aangedaan door onze rijke machtige overheersers. Ik weet dat de passage verwijst naar olijfolie, maar in de huidige context komen hoge olieprijzen ten goede aan de machtige belangen, terwijl ze de massa pijn doen. Een nooit eindigende oorlog is in het voordeel van Biden’s controleurs, terwijl hij momenteel Oekraïense burgers ter dood veroordeelt. Jonge Amerikanen zullen worden aangeboden als kanonnenvoer voor de diepe staat.

Zij die aan de touwtjes van de samenleving trekken (de onzichtbare regering volgens Edward Bernays) weten dat de beschaving zal instorten als voedsel en energie schaars worden en te duur voor het plebs om zich te kunnen veroorloven. Zij beheersen de moderne mechanismen van massale voedselproductie en fossiele brandstofproductie. Wat ze ook gedaan hebben met geo-engineering van ons weer via chemtrails om droogtes en overstromingen te creëren, het wordt niet gedaan om jullie ten goede te komen.

Het is geen toeval dat het afgelopen jaar honderden voedselverwerkende fabrieken zijn platgebrand. Het sluiten van kerncentrales in heel Europa, zonder vervangende energiebronnen is waanzin, maar wordt gedaan door globalistische marionettenleiders over het hele continent. Biden en zijn handlangers hebben pijpleidingen, fracking, boren en alles wat ontworpen is om meer energie uit fossiele brandstoffen te produceren, verboden. De groene energie leugens worden 24/7 gespuwd, gebaseerd op fantasieën. Deze kwaadaardige acolieten van Satan willen dat jullie verhongeren en bevriezen en dan smeken om jullie te redden door jullie vrijheid en levens over te geven aan hun totalitaire grillen.

Het Witte Paard – Dood

“Toen het Lam het vierde zegel verbrak, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: “Kom.” Ik keek, en zie, een bleek paard; en hij die daarop zat had de naam Dood; en Hades volgde met hem. Aan hen werd gezag gegeven over een vierde deel van de aarde, om te doden met zwaard en met hongersnood en met pest en door de wilde dieren der aarde.” – Openbaring 6:7-8

De ruiter op het witte paard heette de Dood, en Hades, de god van de doden en koning van de onderwereld, volgde. Volgens mij is de profetie van het witte paard niet ingewikkeld. Wanneer voedselvoorraden slinken, brandstof opraakt en oorlogen uitbreken, volgt de dood vanzelf. De bleke kleur staat voor dood, want mensen worden bleek als de dood nadert en hun levenssap wordt afgetapt. Ik veronderstel ook dat de dodelijke bleekheid een symptoom is van de naderende ontbinding van het rijk.

Voor mij is het duidelijk dat we getuige zijn van de verblekende glorie van een stervend rijk, met het gejammer en tandengeknars dat in zo’n fase te verwachten is. De ongebreidelde afwijking, corruptie, hebzucht, intimidatie door slinkende militaire macht, en dreigementen van een ouder wordende bullebak tegen verzonnen vijanden, zijn allemaal tekenen van een rijk dat verbleekt, maar bereid is op grote schaal dood te zaaien tijdens zijn eigen doodsstrijd.

De Dood is de laatste ruiter, want de vorige drie hebben het zaad van de dood over de aarde gezaaid. Als de Dood gezag heeft over een kwart van de aarde, staat ons een moeilijke laatste 5 tot 10 jaar van deze Vierde Omwenteling te wachten. Strauss & Howe beschouwen het slechtste scenario als een van hun vier uitkomsten:

“Deze Vierde Omwenteling kan het einde van de mens betekenen. Het zou een almachtig Armageddon kunnen zijn, dat alles vernietigt en niets overlaat. Als de mensheid zichzelf ooit uitroeit, zal dit waarschijnlijk gebeuren wanneer haar dominante beschaving een Vierde Omwenteling in gang zet dat gruwelijk eindigt. Om deze Vierde Omwenteling een einde te laten maken aan dit alles zou een extreem onwaarschijnlijke mix van sociale rampspoed, menselijke kwaadwillendheid, technologische perfectie en pech nodig zijn.” – The Fourth Turning, Strauss & Howe

Toen zij deze woorden in 1997 schreven, leek deze bijzondere uitkomst ongehoord en ondenkbaar. Als ik uit mijn normale bubbel stap en alles rond deze demente wereld bekijk, zie ik dit scenario zich afspelen als gevolg van de misrekening van slechte mensen die hun kwade plannen proberen uit te voeren. Als de dood een kwart van de planeet overspoelt, zal dat resulteren in de dood van 1 tot 2 miljard mensen. Hades zou het druk hebben.

De Soros, Gates, Schwab Great Reset agenda is gebaseerd op een massale ontvolking van de planeet, gecentraliseerde controle van de wereld in de handen van een paar miljardairs, een totalitaire technocratie afgedwongen door politie en leger, en een bevolking die dankbaar is dat ze insecten eet, niets bezit, en voor altijd onderdanig is aan hun overheersers van de duisternis. Dit is niet de toekomst die een vrijheidslievend persoon zou moeten accepteren of tolereren.

Zijn we in de eindtijd beland? Weet ik veel. Met de technologische vooruitgang van de laatste tachtig jaar, bestaat de mogelijkheid van een Armageddon zeker. Ik concentreer me liever op een manier om mijn eigen dood zo lang mogelijk te vermijden en ervoor te zorgen dat mijn zonen en hun kinderen een toekomst hebben die het waard is om voor te leven, en niet wegrotten in een goelag, omdat ik niet terugvocht toen ik de verantwoordelijkheid had om dat te doen. Twee citaten uit Solzjenitsyn’s De Goelag Archipel resoneren met mij als ik nadenk over de slechte daden van de huidige machthebbers.

Het eerste gaat over het dilemma van goed versus kwaad. Voor mij laat het zien hoe ingewikkeld het is om een leider als goed en betrouwbaar te beschouwen. Ieder mens heeft goed en kwaad in zijn hart (behalve Hillary Clintons zwarte houtskoolziel), en we zijn in staat een van beide te volgen wanneer we in bepaalde omstandigheden terechtkomen. Ik geloof dat de meeste mensen die naar de kwade kant zijn overgelopen, in die richting zijn gelokt door de belofte van extreme rijkdom en macht. Satan (aka Soros) weet dat hebzucht en gierigheid de grootste zwakte van de mens zijn en maakt daar optimaal gebruik van.

“Was het allemaal maar zo eenvoudig! Waren er maar ergens slechte mensen die verraderlijk slechte daden begingen, en was het maar nodig om hen van de rest van ons te scheiden en te vernietigen. Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad snijdt door het hart van ieder mens. En wie is bereid een stuk van zijn eigen hart te vernietigen?” – Aleksandr Solzjenitsyn, De Goelag Archipel 1918-1956

“En hoe we later in de kampen brandden, denkend: Hoe zou het geweest zijn als iedere veiligheidsagent, wanneer hij ‘s nachts op pad ging om een arrestatie te verrichten, in onzekerheid had verkeerd of hij levend zou terugkeren en afscheid had moeten nemen van zijn familie? Of als in periodes van massa-arrestaties, zoals bijvoorbeeld in Leningrad, toen een kwart van de hele stad werd gearresteerd, de mensen niet gewoon in hun holen hadden gezeten en bij elke klap op de benedendeur en bij elke stap op de trap in angst waren verschrompeld, maar hadden begrepen dat ze niets meer te verliezen hadden en in de hal beneden een hinderlaag van een half dozijn mensen hadden opgezet met bijlen, hamers, poken of wat er maar voorhanden was? … De Organs zouden heel snel een tekort aan officieren en transport hebben gehad en, ondanks alle dorst van Stalin, zou de vervloekte machine tot stilstand zijn gekomen! Als…als…We hielden niet genoeg van vrijheid. En meer nog – we hadden geen besef van de echte situatie…. We verdienden simpelweg alles wat er daarna gebeurde.” – Aleksandr I. Solzjenitsyn, De Goelag Archipel 1918-1956

Zoals Pedo Peter (alias Dementie Joe) een paar weken geleden verklaarde, zijn hij en zijn volgelingen al in oorlog. Ze gebruiken hun Stasi-veiligheidstroepen in de DOJ en FBI al om deuren open te breken, onschuldige mensen op valse beschuldigingen op te sluiten, politieke vijanden te intimideren door hun huizen binnen te vallen, geen eerlijk proces te volgen voor J6-verdachten, alle oppositie tot nazi’s en extremisten te verklaren en de Grondwet dagelijks te vernielen. De tegenstanders van het bestaande establishment zijn al tot staatsvijanden verklaard.

Binnenkort zullen veiligheidsagenten, net als onder Stalin, goede mensen gaan oppakken en intimideren, alleen maar omdat ze tegen Biden zijn. Zullen genoeg mensen de moed en vastberadenheid hebben om terug te vechten als het zover is? Passief toegeven en hopen op gerechtigheid in een rechtbank is een dwaze opdracht. Verwachten dat we onszelf uit deze situatie kunnen stemmen is een andere dwaasheid. Als de enorme vuurkracht van de huidige patriotten goed wordt gebruikt, zullen de huidige Organs snel geen manschappen meer hebben en zullen ze pauzeren voordat ze midden in de nacht deuren intrappen. Onze resterende keuzes zijn verbranden in kampen of vechten voor onze afnemende vrijheid.Als een Apocalyps met 4 paarden al eng is, wat te denken dan van een Apocalyps met 5 paarden …


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De Coronahoax loopt ten einde – De elite beseft dat een oorlog hun doelen beter dient

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Dee
Dee
5 maanden geleden

Deze oorlog wordt gevoerd om te verliezen.
Winnen is geen optie, want dit talmoedische geld systeem heeft maar een omlooptijd van 80 jaar.
Daarna moet het gereset worden.

Edwin Vissers
Edwin Vissers
5 maanden geleden

DE VIERDE RUITERMAN VAN DE APOCALYPSE RIJDT OP EEN GROEN PAARD (CHLOROS) – WAT KRIJG JE ALS JE BLAUW EN GEEL MENGT?

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.6&permmsgid=msg-a:r-510137757424587333&th=181510d9f1310154&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8SSgjPNm0VNgU-JeQBXqYdu9MaLffnVCJUTUii75_hjAsUgeVOMDUuZl7zsmkFd3sZHgQxmFB-zBhlbCSaIjpSnFOrYYVBKto9EorjNkUwFCXXkxXuNoorcm8&disp=emb&realattid=ii_l27cj1at0

De vierde zegel wordt verbroken en evenals bij de vorige drie paarden en hun berijders stapt een door God aangewezen afgezant naar voren om te bevelen: ‘Kom!’

Openbaring 6:8 “En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde”

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.7&permmsgid=msg-a:r-510137757424587333&th=181510d9f1310154&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ86OIw_TPYO6o1oA5r1HIXJQoOjCp7mFQCBCCl–dz_P8ZGvjn_87RCeffp2nAyGehiUZj9TRlPuvFlTn7a_UNqbAymGi9qZixVQUOp5gPLqbrCf2siLyjrOn8&disp=emb&realattid=ii_l27eovbw3

Zelensky – Green – Worried Mum22 mrt. 2022″Zelensky Zelensky is a Slavic masculine surname. Its Polish version is Żeleński (masculine) or Żeleńska (feminine). Its Russian version (Russian: Зеленский) is romanized Zelenski, Zelenskii, Zelenskiy, or Zelensky, and originates from the toponym Zelyonoe, meaning “green”; its feminine counterpart is Zelenskaya or Zelenskaia.”

Ivanneau
Ivanneau
5 maanden geleden

Het eerste witte paard is de leugen van de tovenaars. Tovenaars is pharmakeia in het Grieks en wij kennen het als farmacie. Paulus leert in de bijbel dat in de laatste dagen velen betoverd zullen worden. De leugenaars dragen witte jassen (medici) en veroveren de wereld agressief en onder dreiging (de boog) maar gebruiken geen fysiek geweld (pijlen ontbreken). De kroon betekent dat zij velen zullen overwinnen. De corona hoax was een test om te kijken hoeveel mensen de leugens zouden geloven. Dat weten we ondertussen. De volgende leugens zullen gemakkelijker wereldwijd te verkopen zijn en nog grover dan de cojona hoax. Velen zullen de leugens geloven tot aan hun dood toe.

Walt
Walt
5 maanden geleden
Antwoord aan  Ivanneau

Yep en ze zullen denken er goed aan te doen en hun eigen kinderen en kinderen hun eigen ouders en natuurlijk ons te verraden en over te leveren aan deze monsters om gedood(vermoord) te worden……het verzet verliest door verraad na een eerdere “overwinning”…..dan geeft het verzet massaal op door de schok en geeft zich over, diegene die stand houden worden binnen een paar jaren wereldwijd gedood…..voorspelling in De Openbaring die Je LETTERLIJK moet nemen!!!!!!!