Dat de VS de Duitse economie willen vernietigen wordt beschouwd als een complottheorie en Russische propaganda, maar het is duidelijk. Een zeer interessant document bevestigt dit, schrijft Thomas Röper.

Niemand kan ontkennen dat de anti-Russische sancties tot gevolg hebben dat de Duitse – en uiteindelijk de Europese – economie wordt vernietigd. De explosie van de energieprijzen maakt hele sectoren van de economie onrendabel en zal ofwel leiden tot een massale golf van faillissementen in hele bedrijfstakken, ofwel tot de onmiddellijke migratie ervan naar landen buiten de EU. Dit kan niet langer worden voorkomen, aangezien gas in Europa nu tien keer zoveel kost als anderhalf jaar geleden, en ook de elektriciteitsprijzen in Duitsland met meer dan 1000 procent zijn gestegen.

De geopolitieke situatie

De anti-Russische sancties schaden de EU meer dan Rusland, en het is bijzonder opmerkelijk dat de VS alleen anti-Russische sancties hebben opgelegd die hen nauwelijks schaden. Terwijl de EU economische zelfmoord pleegt namens de VS, houden de VS zich in en heffen zelfs sancties op wanneer zij beseffen dat deze hen ernstige schade kunnen toebrengen, hetgeen in de EU ondenkbaar is.

Dat het al honderd jaar een van de belangrijkste geopolitieke doelstellingen van de VS is om Rusland en Duitsland permanent van elkaar te scheiden, is algemeen bekend onder geopolitieke analisten en wordt ook in de VS vrij openlijk gezegd, alleen vinden de Duitse “kwaliteitsmedia” het niet nodig om hun lezers hierover in te lichten. De vrees van Amerikaanse geostrategen is dat een combinatie van Duitse technologie en Russische mankracht en minerale rijkdommen een einde zou maken aan de wereldwijde dominantie van de VS, en daarom is een van de belangrijkste doelstellingen van de VS het voorkomen van een combinatie van Duitsland en Rusland.

Aangezien de VS thans verzwakt zijn, vreest het dat het niet in staat zal zijn een dergelijke fusie van Duitsland en Rusland voor altijd te voorkomen. Vanuit Amerikaans gezichtspunt ligt het dus voor de hand – geopolitiek is cynisch – om de Duitse economie te vernietigen voordat het niet meer mogelijk is te voorkomen dat Duitsland en Rusland hun krachten bundelen. Een vernietigde Duitse economie zou het gevaar voor de VS afwenden.

En dat is precies waar we getuige van zijn.

Een interessant document

Helaas moet ik weer iets doen waar ik zeer terughoudend in ben, namelijk verslag uitbrengen over informatie uit een niet nader genoemde bron. Dat heb ik een paar dagen geleden al gedaan, toen het ging over de film die Chodorkovsky financiert, waarin Merkel de schuld krijgt van de huidige gas- en energiecrisis en dus van de inflatie en de komende ineenstorting van de economie, om zo de aandacht af te leiden van de verantwoordelijkheid van de huidige regeringen. Overigens is deze informatie nu waar gebleken, want de eerste informatie over de film is op het net opgedoken en de film zou de komende dagen op een filmfestival in première moeten gaan. Ik zal hierover apart verslag uitbrengen.

Nu is mij een document toegezonden, opnieuw omdat een (andere) collega wilde weten hoe ik het vanuit geopolitiek oogpunt beoordeelde. Ik kan de echtheid van het document niet verifiëren, maar het zou op 25 januari 2022 naar Amerikaanse overheidsinstanties zijn gestuurd en door iemand zijn uitgelekt. Het document is getiteld “Weakening Germany, Strengthening the US” en het is een korte geopolitieke en economische analyse met suggesties over hoe de Duitse economie kan worden verzwakt in geval van een Russische intrede in de Oekraïense oorlog in de Donbass om de Amerikaanse economie te stabiliseren of zelfs te versterken. Het document is een – in mijn ogen – zeer professionele analyse van de huidige situatie.

Nu zijn er twee mogelijkheden: Ten eerste, het document is echt, in welk geval het een sensatie zou zijn omdat het reeds in januari werd geschreven. Ten tweede is het document niet gelekt uit kringen van de Amerikaanse regering, maar geschreven door iemand anders (op een latere datum). In dat geval zou het een zeer nauwkeurige analyse van de huidige situatie zijn, zoals men die gewoonlijk aantreft op portaalsites van professionele denktanks die in dit onderwerp zijn gespecialiseerd, zoals de RAND-Corperation. De structuur, stijl en formuleringen ervan klinken ook als wat ik ken uit openbare documenten van transatlantische Amerikaanse denktanks.

Ik heb het document vertaald omdat het in ieder geval de moeite van het lezen waard is, ook al zou het “slechts” een zeer professionele analyse zijn. Maar als het inderdaad een uitgelekt document is van Amerikaanse overheidsdiensten, zou het nog interessanter zijn.

Ter herinnering: de VS hebben de Russische militaire operatie in Oekraïne, waarvan de details hier te vinden zijn, uitgelokt en lang voorbereid. Vooral de Amerikaanse Lend-Lease Act, waarmee de VS Oekraïne nu van wapens voorzien “tegen de Russische invasie”, is hiervan een duidelijk bewijs, aangezien deze al op 19 januari 2022 in het Congres werd ingediend, d.w.z. ruim een maand voordat de Russische interventie begon.

Voor mij is dit een aanwijzing dat het document echt zou kunnen zijn, want in januari 2022, toen de VS wisten dat Rusland geen andere keuze had dan militair in te grijpen in Oekraïne, moeten geostrategen in Washington overuren hebben gedraaid om de gevolgen in te schatten en Amerikaanse reacties voor te bereiden. Het document is – ik herinner u eraan – gedateerd 25 januari, hetgeen precies in dit scenario past.

Daarom heb ik het document vertaald en op sommige plaatsen een toelichting toegevoegd voor een beter begrip voor degenen die niet zo goed thuis zijn in de geopolitiek. Ik herinner u eraan om bij het lezen in gedachten te houden: Als het document echt is, is het zeven maanden geleden geschreven en één maand voordat de Russische interventie in Oekraïne begon.

Begin van de vertaling:

25 Januari 2022

Vertrouwelijk

Distributie: WHCS, ANSA, Ministerie van Buitenlandse Zaken, CIA, NSA, DNC

Samenvatting

Duitsland verzwakt, de VS versterkt

De huidige toestand van de Amerikaanse economie wijst er niet op dat zij kan functioneren zonder financiële en materiële steun van buitenaf. Het kwantitatieve versoepelingsbeleid waartoe de Fed de afgelopen jaren regelmatig haar toevlucht heeft genomen, alsook de ongecontroleerde uitgifte van contant geld tijdens de Covid-lockdowns van 2020 en 2021, hebben geleid tot een sterke stijging van de buitenlandse schuld en een toename van het aanbod van dollars.

De voortdurende verslechtering van de economie zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verlies van de positie van de Democratische Partij in het Congres en de Senaat bij de komende verkiezingen in november 2022. Een aanklacht tegen de president kan onder deze omstandigheden niet worden uitgesloten en moet koste wat het kost worden vermeden.

Er moeten dringend middelen naar de nationale economie stromen, vooral naar het bankstelsel. Alleen Europese landen die gebonden zijn aan de verplichtingen van de EU en de NAVO zullen in staat zijn deze te leveren zonder aanzienlijke militaire en politieke kosten voor ons.

Het belangrijkste obstakel daarvoor is de groeiende onafhankelijkheid van Duitsland. Hoewel het nog steeds een land met beperkte soevereiniteit is, is het al tientallen jaren voortdurend op weg om deze beperkingen op te heffen en een volledig onafhankelijke staat te worden. Deze beweging is langzaam en voorzichtig, maar gestaag. Extrapolatie wijst uit dat het einddoel wellicht pas over enkele decennia zal worden bereikt. Indien de sociale en economische problemen in de Verenigde Staten echter escaleren, zou het tempo aanzienlijk kunnen versnellen.

Een andere factor die bijdraagt tot de economische onafhankelijkheid van Duitsland is Brexit. Nu het VK de EU-structuren verlaat, hebben wij een belangrijke kans verloren om invloed uit te oefenen op de onderhandelingen over regeringsoverschrijdende besluiten.

Het is de angst voor onze negatieve reactie die in grote lijnen bepalend is voor het betrekkelijk trage tempo van deze veranderingen. Als wij op een dag Europa verlaten, is er een goede kans dat Duitsland en Frankrijk een volledige politieke consensus bereiken. Vervolgens zouden Italië en andere landen van het oude Europa – met name de voormalige EGKS-leden – zich er onder bepaalde voorwaarden bij kunnen aansluiten. Groot-Brittannië, dat momenteel geen lid is van de Europese Unie, zal de druk van het Frans-Duitse duo niet alleen kunnen weerstaan. Als dit scenario zich voordoet, zal Europa niet alleen een economische maar ook een politieke concurrent van de Verenigde Staten worden.

Bovendien zal, indien de VS enige tijd door binnenlandse problemen worden geteisterd, het oude Europa beter weerstand kunnen bieden aan de invloed van de op Amerika georiënteerde Oosteuropese landen.

Zwakke punten in de Duitse en de EU-economie

Een toename van de stroom van middelen van Europa naar de VS kan worden verwacht indien Duitsland in een gecontroleerde economische crisis terechtkomt. Het tempo van de economische ontwikkeling in de EU hangt bijna zonder alternatief af van de toestand van de Duitse economie. Het is Duitsland dat de last draagt van de uitgaven aan de armere EU-lidstaten.

Het huidige Duitse economische model berust op twee pijlers. Het gaat om onbeperkte toegang tot goedkope Russische energiebronnen en tot goedkope Franse elektriciteit, dankzij de exploitatie van kerncentrales. Het belang van de eerste factor is veel groter. Een onderbreking van de Russische leveranties zou wel eens een systeemcrisis kunnen veroorzaken die verwoestend zou zijn voor de Duitse economie en indirect voor de gehele Europese Unie.

Ook de Franse energiesector zou binnenkort in grote problemen kunnen komen. De te verwachten stopzetting van de levering van splijtstof onder Russische controle, in combinatie met de onstabiele situatie in de Sahel, zou de Franse energiesector in een kritieke afhankelijkheid brengen van Australische en Canadese splijtstof. In het kader van de oprichting van AUCUS doen zich nieuwe mogelijkheden voor om druk uit te oefenen. Deze kwestie valt echter buiten het bestek van dit verslag.

(Opmerking van de schrijver: Ik zie dit onderwerp momenteel vaak in artikelen van analisten, omdat Rusland bijna 50 procent van de wereldmarkt voor splijtstofstaven voor reactoren in handen heeft. Daarom bespreken analisten de vraag hoe Franse en Amerikaanse kerncentrales in de toekomst zullen draaien als Rusland stopt met exporteren. In dit verband zijn de ontwikkelingen in Mali die momenteel de krantenkoppen halen van belang, omdat het daar helemaal niet gaat om de strijd tegen terroristen, maar om het veiligstellen van de uraniumleveranties aan Frankrijk, die in gevaar zouden kunnen komen door een terugtrekking van Duitse en Franse troepen, waarover hier meer. Daarom is AUKUS zeer belangrijk, omdat de nieuwe alliantie een ander machtsinstrument van de VS is om zijn invloed tot Australië uit te breiden).

Een gecontroleerde crisis

Als gevolg van de coalitiebeperkingen heeft de Duitse leiding de situatie in het land niet volledig in de hand. Dankzij onze precieze acties kon de ingebruikneming van de Nord Stream 2-pijpleiding worden verhinderd, ondanks het verzet van lobbyisten uit de staal- en chemische industrie. De dramatische verslechtering van de levensstandaard zou de Duitse leiders er echter toe kunnen brengen hun beleid te heroverwegen en terug te keren naar het idee van Europese soevereiniteit en strategische autonomie.

De enige levensvatbare manier om de afwijzing van Russische energieleveranties door Duitsland te garanderen is beide partijen te betrekken bij het militaire conflict in Oekraïne. Onze voortdurende acties in dat land zullen onvermijdelijk leiden tot een Russische militaire reactie. Natuurlijk zullen de Russen de massale druk van het Oekraïense leger op de niet-erkende Donbass-republieken niet onbeantwoord kunnen laten. Dit zou het mogelijk maken Rusland tot agressor te verklaren en het gehele pakket van eerder voorbereide sancties tegen het land toe te passen. (Opmerking van de schrijver: Het feit dat de sancties lang van tevoren waren voorbereid, werd later door kanselier Scholz verscheidene malen publiekelijk bekendgemaakt).

Poetin van zijn kant zou kunnen besluiten beperkte tegensancties op te leggen – met name tegen Russische energieleveranties aan Europa. De schade voor de EU-landen zal dus vergelijkbaar zijn met die voor de Russen, en in sommige landen – vooral Duitsland – zelfs groter.

De voorwaarde voor Duitsland om in deze val te lopen is de leidende rol van de Groene partijen en ideologie in Europa. De Duitse Groenen zijn een sterk dogmatische, zo niet ijverige beweging, waardoor het vrij gemakkelijk is hen zover te krijgen dat zij economische argumenten negeren. In dit opzicht overtreffen de Duitse Groenen hun tegenhangers in de rest van Europa. De persoonlijke kwaliteiten en het gebrek aan professionalisme van hun leiders – Annalena Baerbock en Robert Habeck in het bijzonder – doen vermoeden dat het voor hen bijna onmogelijk is hun eigen fouten op tijd toe te geven.

Het zal dus volstaan om het beeld van Poetins agressieve oorlog in de media snel vorm te geven om de Groenen te veranderen in vurige en harde voorstanders van sancties, in een “partij van de oorlog”. Op die manier kan de sanctieregeling zonder belemmeringen worden ingevoerd. Het gebrek aan professionalisme van de huidige leiders zal in de toekomst geen tegenwicht bieden, ook niet als de negatieve gevolgen van het gekozen beleid duidelijk genoeg worden. De partners in de Duitse regeringscoalitie zullen hun bondgenoten gewoon moeten volgen – althans totdat de last van de economische problemen groter is dan de vrees een regeringscrisis uit te lokken.

Maar zelfs als de SPD en de FDP bereid zijn het tegen de Groenen op te nemen, zal het vermogen van de volgende regering om de betrekkingen met Rusland snel genoeg te normaliseren, merkbaar beperkt zijn. De betrokkenheid van Duitsland bij grootschalige wapen- en bewapeningsleveranties aan het Oekraïense leger zal onvermijdelijk een sterk gevoel van wantrouwen in Rusland teweegbrengen, waardoor het onderhandelingsproces tamelijk lang zal duren.

Indien oorlogsmisdaden en Russische agressie tegen Oekraïne worden bevestigd, zal de Duitse politieke leiding niet in staat zijn het veto van haar EU-partners tegen hulp aan Oekraïne en verscherpte sanctiepakketten te overwinnen. Dit zal zorgen voor een voldoende lange kloof in de samenwerking tussen Duitsland en Rusland, waardoor grote Duitse ondernemingen niet meer concurrerend zullen zijn.

Verwachte gevolgen

Een vermindering van de Russische energieleveranties – idealiter een volledige stopzetting van deze leveranties – zou rampzalige gevolgen hebben voor de Duitse industrie. De noodzaak om in de winter aanzienlijke hoeveelheden Russisch gas voor de verwarming van particuliere huishoudens en openbare voorzieningen aan te wenden, zal de tekorten nog verergeren. Stilstand van industriële ondernemingen zal leiden tot tekorten aan onderdelen en reserveonderdelen voor de productie, tot de ineenstorting van logistieke ketens en uiteindelijk tot een domino-effect. In de grootste ondernemingen in de chemische, de metallurgische en de machinebouwindustrie is een volledige stillegging waarschijnlijk, aangezien zij vrijwel geen reservecapaciteit hebben om het energieverbruik te verminderen. Dit zou kunnen leiden tot de sluiting van ondernemingen met een continue cyclus, hetgeen hun ondergang zou betekenen. (Opmerking van de schrijver: Dit geldt bijvoorbeeld voor de staalindustrie, want als een oven eenmaal volledig is stilgelegd, is hij vernietigd. De ovens moeten altijd met een minimale belasting werken).

De cumulatieve verliezen voor de Duitse economie kunnen slechts bij benadering worden geraamd. Zelfs indien de beperking van de Russische leveringen beperkt blijft tot 2022, zullen de gevolgen verscheidene jaren aanhouden en kunnen de totale verliezen oplopen tot 200 à 300 miljard euro. Dit zal niet alleen een verwoestende slag toebrengen aan de Duitse economie, maar de gehele EU-economie zal onvermijdelijk instorten. Wij hebben het niet over een daling van de economische groei, maar over een langdurige recessie en een daling van het BBP alleen al in de materiële produktie met drie à vier procent per jaar in de komende vijf à zes jaar. Een dergelijke daling zal onvermijdelijk leiden tot paniek op de financiële markten en mogelijk tot de ineenstorting ervan.

De euro zal onvermijdelijk en hoogstwaarschijnlijk onherroepelijk onder de dollar zakken. Een sterke daling van de euro zal bijgevolg leiden tot de wereldwijde verkoop ervan. Het zal een giftige munt worden en alle landen van de wereld zullen het aandeel ervan in hun deviezenreserves snel verminderen. Dit gat zal hoofdzakelijk met dollars en yuan worden opgevuld.

Een ander onvermijdelijk gevolg van een langdurige economische recessie zal een scherpe daling van de levensstandaard en een stijgende werkloosheid zijn (tot 200.000 à 400.000 alleen al in Duitsland), met als gevolg een uittocht van geschoolde werknemers en goed opgeleide jongeren. Er zijn tegenwoordig letterlijk geen andere bestemmingen voor een dergelijke migratie dan de Verenigde Staten. Een iets kleinere, maar ook niet onbelangrijke stroom migranten kan worden verwacht uit andere EU-landen.

Het onderzochte scenario zal dus zowel indirect als vrij direct bijdragen tot de versterking van de nationale financiën. Op korte termijn zal zij de tendens van de dreigende economische recessie ombuigen en bovendien de Amerikaanse samenleving consolideren door haar af te leiden van de onmiddellijke economische zorgen. Dit zal op zijn beurt het electorale risico verminderen.

Op middellange termijn (4-5 jaar) zouden de cumulatieve voordelen van kapitaalvlucht, herschikte logistieke stromen en verminderde concurrentie in belangrijke industrieën kunnen oplopen tot zeven à negen biljoen dollar.

Helaas zal ook China op middellange termijn waarschijnlijk van dit evoluerende scenario profiteren. Terzelfder tijd stelt de sterke politieke afhankelijkheid van Europa van de VS ons in staat eventuele pogingen van afzonderlijke Europese staten om toenadering te zoeken tot China effectief te neutraliseren.

Einde vertaling

Vooral de opmerkingen over de Groenen en met name over Baerbock en Habeck zijn interessant omdat Baerbock zojuist (op 31 augustus) openlijk heeft gezegd dat zij precies wil uitvoeren wat in dit document wordt bepleit. De details van Baerbocks verklaring, inclusief de link naar de video met haar verklaring, zijn hier te vinden.

Aanvullling

Een paar uur nadat ik dit artikel had geschreven, kreeg ik naast de “naakte” tekst ook het “origineel” toegestuurd, d.w.z. de schutbladen. Ik moest lachen omdat het document eigenlijk geschreven is door de RAND Corporation. Ik heb zoveel van hun verslagen en studies gelezen dat ik hun stijl zelfs in een “naakte” tekst herken. Ik heb meteen het vermoeden geuit dat de RAND Corporation de auteur is in dit artikel.

Op dit moment gebruikt de heer X zijn mogelijkheden om na te gaan of het document ook al ergens is gepubliceerd, bijvoorbeeld op de pagina’s van de Amerikaanse regering, hoewel het oorspronkelijk als “vertrouwelijk” was geclassificeerd. Ik zal het document de komende dagen nog eens doornemen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over Duitsland

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hagar
Hagar
5 maanden geleden

De Amerikanen gaven vanaf het begin zelf toe waarom ze de EU na de oorlog hadden opgericht:

“To keep the Americans IN, the Russians OUT, and the Germans DOWN.”