De oorlog die momenteel in Oekraïne woedt, en die Oekraïne als proxy van het collectieve Westen tegenover Rusland plaatst, is in de eerste plaats een ideologische of religieuze oorlog, waarbij Rusland vertegenwoordigt wat er nog over is van het christelijke Europa, en “het Westen” een totalitaire ideologie vertegenwoordigt die religie in het algemeen en het christendom in het bijzonder verafschuwt, schrijft Emmet Sweeney.

Deze uitspraak kan vreemd klinken, gezien het feit dat sommige westerlingen – hoewel het er elke dag minder worden – “het Westen” (in feite Europa en Noord-Amerika) nog steeds als christelijk beschouwen, en Rusland als communistisch, of crypto-communistisch. Maar dit is niet langer het geval, en al geruime tijd niet meer. In feite zijn in de dertig jaar die zijn verstreken sinds de val van de Berlijnse muur en het einde van de Sovjet-Unie, de rollen volledig omgedraaid; het collectieve Westen is nu een totalitair en agressief antireligieus machtsblok dat zijn antichristelijke en antimenselijke ideologie naar de rest van de wereld tracht te exporteren. En Rusland wordt door de heersende elite van het Westen verafschuwd juist omdat het zich tegen dit proces heeft verzet en bovendien de tegenovergestelde richting is ingeslagen: na ooit een actieve voorstander van “wetenschappelijk materialisme” en atheïsme te zijn geweest, is Rusland teruggekeerd naar zijn orthodox-christelijke wortels en het heeft de meer verderfelijke beleidsmaatregelen en houdingen van het Sovjettijdperk teruggedraaid.

Om de waarheid hiervan aan te tonen, moeten we kijken naar de geschiedenis van Rusland en zijn interactie met het Westen sinds het begin van de jaren negentig.

Tegen 1991, toen de Sovjet-Unie officieel werd afgeschaft, was het duidelijk dat het Westen de Koude Oorlog had gewonnen. Rusland zelf, onder zijn nieuwe president Boris Jeltsin, verkondigde openlijk het einde van alle vijandelijkheden. De Russische satellieten in Oost-Europa mochten hun eigen weg gaan, en autonome republieken binnen de Sovjet-Unie mochten zich onafhankelijk verklaren. Het oude Sovjetsysteem van staatseigendom werd officieel afgeschaft, en bijna alles werd geprivatiseerd. De pers en de media in het algemeen werden bevrijd van alle censuur en konden nu zeggen wat zij wilden. Rusland reikte onder Jeltsin de hand van vriendschap naar het Westen – een gebaar dat niet werd beantwoord en uiteindelijk door het Westen werd afgewezen.

De euforie van 1991 verdween snel en de jaren negentig werden een catastrofaal decennium voor Rusland en zijn bevolking. Eerst en vooral bleek het privatiseringsbeleid rampzalig te zijn. Er werd een wet aangenomen die buitenlanders verbood Russische nutsbedrijven en industrieën op te kopen; alleen Russen konden dit doen. Helaas had niemand in Rusland, tot dan toe een communistisch land, geld. Bepaalde groepen in het land – vooral etnische joden – hadden echter belangrijke en rijke connecties in het buitenland. Zij zorgden ervoor dat geld naar Rusland werd gestuurd om de staatsbedrijven van het land op te kopen. Wanhopig om dollars en euro’s te bemachtigen, verkocht de regering Jeltsin deze industrieën voor een fractie van hun werkelijke waarde. (Alleen al de natuurlijke hulpbronnen van Rusland maken het land potentieel tot een van de rijkste landen ter wereld). De kopers van deze industrieën werden de beruchte “oligarchen”, die het land systematisch plunderden gedurende bijna tien jaar, in wat is beschreven als de grootste plunderingsdaad in de geschiedenis. In plaats van een deel van de winst terug te pompen in de bedrijven, exporteerden de oligarchen bijna alle winsten, waardoor zowel hun werknemers als het land in het algemeen verarmden. Het gevolg was dat grote delen van de bevolking het zwaar te verduren kregen. Velen kwamen dicht bij de hongerdood en velen stierven aan onderkoeling tijdens de bittere Russische winters. Sommige staatsambtenaren werden in kool betaald, en naar schatting zijn er in Rusland tussen 1991 en 2000 meer dan vijf miljoen sterfgevallen geweest. De meeste van deze sterfgevallen werden veroorzaakt door eenvoudige ziekten, zoals griep, die zich ontwikkelde tot longontsteking bij gebrek aan geld om een antibioticum te kopen. Maar het aantal doden door alle oorzaken, waaronder moord, zelfmoord, alcoholisme en drugsverslaving, steeg explosief. Rusland was een land dat uit elkaar viel, en de bevolking begon te krimpen.

In deze periode begon een Tsjetsjeense onafhankelijkheidsbeweging, aangemoedigd door geld uit Saoedi-Arabië en (naar verluidt) het Westen, een gewelddadige campagne tegen de Russische autoriteiten. Er volgde een wrede oorlog die tienduizenden levens eiste en die uiteindelijk in 1997 resulteerde in de erkenning door Jeltsin van een semi-onafhankelijk Tsjetsjenië. In andere autonome regio’s ontstonden onafhankelijkheidsbewegingen en het was duidelijk dat Rusland zelf op de rand van desintegratie stond.

Tijdens dit alles was de houding van het Westen, of van degenen die het Westen controleren, opvallend. De westerse media, die tegen die tijd in handen waren van een paar megacorporaties, berichtten bijna blijmoedig over het trauma van Rusland. In hun lijden werd het Russische volk het mikpunt van de shadenfreude van het Westen. En men mag niet vergeten dat het juist in de jaren negentig was dat Amerikaanse bedrijven begonnen met massale “outsourcing” van hun industrieën naar andere, minder dure, locaties. Hele fabrieken, samen met hun machines en technologie, werden massaal geëxporteerd, voornamelijk naar China. Bijna niets ging naar Rusland. Dit ondanks het feit dat China een communistisch en zelfs totalitair land bleef. Zelfs het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede (1989) en de daaropvolgende brute repressie konden het enthousiasme van de Amerikaanse plutocratie voor de uitvoer van werk en handel niet tegenhouden. Rusland, dat het Westen de hand had gereikt en de onderworpen volkeren de vrije hand had gegeven, bleef dus behandeld worden als een vijand en werd in feite geplunderd door de Westerse belangen, terwijl China, dat zoiets niet had gedaan, nu werd behandeld als een bevoorrechte handels- en zakenpartner. Hoe valt zo’n verbazingwekkend verschil te verklaren?

Er lijkt geen andere logische verklaring te zijn dan een onderliggende culturele/religieuze antipathie tegen Rusland en zijn volk van de kant van een zeer groot deel van de heersende plutocratie in het Westen. Ik denk dat dit het geval is, en dat het de religie in Rusland is die daaraan ten grondslag ligt.

Tijdens het communistische tijdperk werd het christendom in Rusland en in het gehele Sovjetblok onderdrukt. Op zijn ergst, onder Lenin en Stalin, slachtte het communistische regime miljoenen christenen af. De slachtoffers waren voornamelijk orthodoxen, maar christenen van elke denominatie leden. Zelfs na de dood van Stalin en tot in de jaren tachtig werd het geloof nog vervolgd. Alle kinderen waren verplicht lessen in atheïsme te volgen, waarbij het christendom en religieus geloof in het algemeen werden bespot. Tegen het einde van het communisme was de orthodoxe kerk nog maar een klein overblijfsel van wat zij ooit onder de tsaren was geweest, maar dat veranderde al snel. De ontberingen brachten een spirituele opleving teweeg; tegen het midden van de jaren negentig begonnen de Russisch-orthodoxe kerk en andere takken van het christendom een merkbare groei door te maken. Maar pas in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw, en onder het presidentschap van Vladimir Poetin, kreeg deze beweging echt betekenis.

Poetin had een hoge positie bekleed in de regering Jeltsin, en hij werd ongetwijfeld door de oligarchen, in die tijd de echte heersers van Rusland, beschouwd als een veilig paar handen, op wie kon worden vertrouwd om het beleid voort te zetten dat hen in staat had gesteld het land gedurende bijna een decennium te plunderen. Op 9 augustus 1999 werd hij tot premier benoemd en slechts vier maanden later, in december, tot waarnemend president van Rusland, na het onverwachte aftreden van Boris Jeltsin. De presidentsverkiezingen van 20 maart 2000 werden gemakkelijk gewonnen door Poetin met 53% van de stemmen. Een van de redenen voor Poetins populariteit was dat hij als een sterke leider werd beschouwd tijdens de Tweede Tsjetsjeense Oorlog, die begon op 7 augustus 1999, slechts twee dagen voor zijn benoeming tot premier. De oorlog eindigde in april 2000, toen Tsjetsjenië weer deel ging uitmaken van de Russische Federatie, een overwinning die Poetins reputatie als sterke man, die bereid en in staat is de stabiliteit te herstellen en de wet te handhaven, versterkte.

In de volgende vijf jaar heeft Poetin laten zien dat de heersende plutocraten erg misleid waren als zij hadden gedacht dat hij onder hun controle stond en deel uitmaakte van hun team. Integendeel, de nieuwe president begon hun macht te breken. Het volgende decennium werd gekenmerkt door een reeks rechtszaken en processen, waardoor sommige oligarchen in de gevangenis belandden en anderen gedwongen werden aanzienlijke schadevergoedingen te betalen. Anderen, waarschijnlijk de meest criminele, ontvluchtten het land en hun bezittingen werden in beslag genomen. Het breken van de macht van de oligarchen, samen met die van de “Russische maffia” die hun corrupte heerschappij handhaafde, begon enige vorm van normaliteit te herstellen.

Parallel aan zijn economische hervormingen zag Poetin toe op een heropleving van het Russisch-orthodoxe geloof. In 2001, slechts één jaar na zijn aantreden als president, bracht hij een symbolisch geladen bezoek aan de grote orthodoxe kloosternederzetting van de berg Athos in Griekenland. Hoewel deze poging moest worden afgebroken als gevolg van een storm die zijn helikopter aan de grond hield, en een tweede poging in 2004 eveneens werd opgeschort toen hij naar Rusland moest terugkeren om de belegering van de Beslan-school af te handelen, slaagde hij er uiteindelijk in de heilige berg te bezoeken in 2005. Daar bouwde hij een band op met de monniken die hun gemeenschap transformeerde en het leven van gewone Russen beïnvloedde. Er begon een grootschalig programma voor de bouw van kerken en het aantal kerkbezoekers begon te groeien. Poetin maakte duidelijk dat hij de orthodoxie als de nationale godsdienst van Rusland beschouwde en de kerk kreeg een bevoorrechte wettelijke positie. Dergelijke symbolische gebaren werden ondersteund door nieuwe wetgeving die de Russische samenleving begon te veranderen: de abortuswetgeving van het land, die tot dan toe tot de meest liberale ter wereld behoorde, werd aangescherpt. In oktober 2011 nam het Russische parlement een wet aan die abortus beperkt tot de eerste 12 weken van de zwangerschap, met een uitzondering tot 22 weken als de zwangerschap het gevolg was van verkrachting. De nieuwe wet stelde ook een wachttijd van twee tot zeven dagen verplicht voordat een abortus kon worden uitgevoerd, om de vrouw in staat te stellen “haar besluit te heroverwegen”.

In deze periode verschoof het beeld van Rusland in de westerse media van neerbuigend naar ronduit vijandig. Al in 2005 maakten de wetenschappers Ira Straus en Edward Lozansky melding van een uitgesproken negatieve berichtgeving over Rusland in de Amerikaanse media, waarbij zij het negatieve mediasentiment afzetten tegen het overwegend positieve sentiment van het Amerikaanse publiek en de Amerikaanse regering. Naarmate Rusland meer en meer tekenen van een christelijke heropleving vertoonde, werd de verslaggeving in de media in het Westen steeds vijandiger. Slechts zelden echter vielen journalisten Rusland openlijk aan wegens zijn “kerstening”; gewoonlijk schilderden columnisten, zich bewust van het feit dat grote aantallen mensen in het Westen zichzelf als christen bleven omschrijven, hun anti-Russische commentaren af als een gevolg van de “agressie”, de “corruptie” of het “gebrek aan democratie” van Rusland. Dat veranderde echter allemaal met de nieuwe abortuswet van 2011. Nu werden de aanvallen op Rusland expliciet ideologisch. De Russen, zo werd ons verteld, onderdrukten vrouwen en keerden de “vooruitgang” de rug toe.

Poetin waarschuwt dat Wokeness het Westen vernietigt: Het gebeurde in Rusland, het is slecht, het vernietigt waarden

Het duurde echter tot 2013 voordat de anti-Russische retoriek hyperbolisch werd. In dat jaar nam het Russische parlement de zogenaamde “Gay Propaganda” wet aan. Het wetsvoorstel, omschreven als “Bescherming van kinderen tegen informatie die schadelijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling”, verbood expliciet Gay Pride parades, evenals andere vormen van LGBT-materiaal, zoals boeken en pamfletten, die probeerden homoseksualiteit te normaliseren en kinderen te beïnvloeden in hun houding ten opzichte van homoseksualiteit. In feite hadden veel districten in Rusland sinds ongeveer 2006 hun eigen plaatselijke verbod op dergelijk materiaal ingesteld, hoewel deze regels geen macht hadden buiten hun eigen rechtsgebied. Het wetsvoorstel, dat op 30 juni 2013 door Poetin werd ondertekend, was bijzonder populair en werd unaniem door het Russische parlement geloodst, met slechts één onthouding. Maar de impact op de westerse nomenklatura, die de poortwachters van de aanvaardbare opinie vormen, was onmiddellijk voelbaar. Bijna unaniem begonnen de westerse media Poetin nu te vergelijken met Adolf Hitler; hij was een “misdadiger”, een “fascist”, een “moordenaar”. Tussen de vlagen van ziedende woede werd hij het mikpunt van vernietigende satire. Hij werd gecast in de rol van een karikatuur James Bond schurk, routinematig moordend en martelend degenen tegen wie hij een wrok koesterde. Er zijn zelfs aanwijzingen, zij het enigszins indirect, dat westerse inlichtingendiensten, zoals de CIA en MI5, actief betrokken raakten bij anti-Russische propaganda.

Het effect van deze stortvloed van demonisering op gewone westerlingen begon al snel zichtbaar te worden: Terwijl in 2006 slechts 1% van de Amerikanen Rusland als “Amerika’s ergste vijand” bestempelde, deelde in 2019 32% van de Amerikanen, waaronder 44% van de Democratische kiezers, deze mening. Slechts 28% van de Republikeinen was het hiermee eens; een opmerkelijke ommekeer in de mening. Tijdens de Koude Oorlog beschouwden de Republikeinse kiezers, van oudsher het meer religieuze en nationalistische element van de Amerikaanse politieke verdeeldheid, de Russen als de grootste bedreiging; nu waren het de minder of niet-religieuze (en meer pro-LGBT) Democraten die deze mening waren toegedaan.

Maar de westerse elites beperkten hun inspanningen niet tot woedende hoofdartikelen in de London Times of de Washington Post: Economische sancties begonnen nu ter sprake te komen. Er gingen onmiddellijk stemmen op om de Olympische Winterspelen, die in februari 2014 in Sochi, Rusland, werden gehouden, te boycotten. Hoewel de atleten over het algemeen weerstand boden aan de oproep tot boycot, weigerden veel westerse politici de Spelen bij te wonen en liep de russofobie in de westerse media op. En het zou nog veel erger worden.

In 2010 werd Viktor Janoekovitsj, een inwoner van het Russisch sprekende Donetsk, verkozen tot president van Oekraïne, door premier Joelia Timosjenko te verslaan, in wat door internationale waarnemers werd beschouwd als vrije en eerlijke verkiezingen. In november 2013 stelde Janoekovitsj de ondertekening van een op handen zijnde associatieovereenkomst met de Europese Unie uit, omdat zijn regering economische banden met Rusland en met de Europese Unie wenste te onderhouden. Rusland had namelijk een gunstigere lening voor de redding van het land aangeboden dan de Europese Unie bereid was te bieden. Dit leidde tot protesten en de bezetting van het Onafhankelijkheidsplein in Kiev, een reeks gebeurtenissen die door de voorstanders van aansluiting van Oekraïne bij de Europese Unie “de Euromaidan” werden genoemd. Hoewel het er soms naar uitzag dat de protesten zouden uitdoven, lijdt het geen twijfel dat de westerse politici bijna van bij het begin gecoördineerde inspanningen hebben geleverd om de protesten aan de gang te houden. Begin december brachten verschillende politici uit Berlijn en Brussel “morele stimulerende” reizen naar het plein, en deze werden op 15 december gevolgd door de komst van de Amerikaanse senatoren John McCain en Chris Murphy. Voor de verzamelde menigte kondigde McCain aan dat “wij hier zijn om uw rechtvaardige zaak te steunen”. De Russen van hun kant veroordeelden de “grove inmenging” van Amerika in Oekraïense aangelegenheden.

Victoria Nuland, op dat moment Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs in de regering Obama, arriveerde kort daarna in Oekraïne, en begon onmiddellijk met het aanwakkeren van de vlammen van een toch al onstabiele situatie. In toespraak na toespraak beloofde zij de demonstranten en oproerkraaiers dat Amerika achter hen stond. Het resultaat was dat Oekraïne begin februari 2014 op de rand van een burgeroorlog leek te staan; gewelddadige confrontaties tussen antiregeringsdemonstranten en politie veroorzaakten vele doden en gewonden. Omdat hij vreesde voor zijn leven, vluchtte Janoekovitsj op 21 februari uit de hoofdstad, aanvankelijk naar de Krim en uiteindelijk naar Rusland. Onmiddellijk werd in Kiev een nieuwe interim-regering geïnstalleerd, die was uitgekozen door Nuland en uitgesproken anti-Russisch was.

Bij het overwegen van de acties van Amerika en het collectieve Westen op dit moment moeten we niet vergeten dat Oekraïne een diep verdeelde samenleving was en is. De helft van het land, ruwweg het noorden en westen, beschouwt zichzelf als Oekraïens en staat historisch gezien vijandig tegenover Rusland. De andere helft, voornamelijk het zuiden en oosten, is pro-Russisch en ziet zichzelf tegelijkertijd als Oekraïens en Russisch. Een blik op de verkiezingskaart van het land laat deze tweedeling op een zeer grafische manier zien, want het was het Russische deel van het land, het zuiden en oosten, dat Janoekovitsj met een overweldigende meerderheid aan de macht bracht. Door een gewelddadige omverwerping van deze laatste te steunen, heeft de Amerikaanse regering heel bewust haar gewicht in de schaal gelegd voor de anti-Russische helft van de bevolking. En het is onmogelijk te geloven dat de politieke elite in Washington niet begreep wat ze aan het doen was. Zij moeten geweten hebben dat zij burgeroorlog – zo niet regelrechte burgeroorlog – tot een absolute zekerheid maakten.

Het burgerconflict liet niet lang op zich wachten. Terwijl de anti-regeringsmassa’s in Kiev bezig waren Janoekovitsj uit het zadel te wippen, begonnen zich in het zuiden en oosten grote protesten tegen de staatsgreep af te tekenen. De Krim, die voor het overgrote deel Russisch was en pas in 1954 door Chroesjtsjov aan de jurisdictie van Kiev was overgedragen, hield een referendum met als resultaat dat 97% van de bevolking voor hereniging met Rusland stemde. Poetin, woedend over het Amerikaanse optreden in Kiev, aanvaardde het resultaat van de stemming en kondigde formeel de teruggave van de Krim aan de Russische Federatie aan. Tegelijkertijd vonden in steden en dorpen in het zuiden en oosten van het land massale “anti-Maidan”-protesten plaats, waarbij veel mensen opriepen tot afscheiding van Oekraïne en aansluiting bij Rusland. Het nieuwe, door Washington aangestelde regime in Kiev reageerde met geweld. Zevenenveertig pro-Russische demonstranten in Odessa werden in het vakbondsgebouw van de stad belegerd en door een neonazistische bende doodgebrand. De etnisch-Russische provincies (“Oblasten”) Lugansk en Donetsk zagen de gang van zaken en riepen de onafhankelijkheid uit en maakten zich op om zich te verdedigen. Dit escaleerde al snel in een totale oorlog, en in de twee jaar daarna kwamen ongeveer 14.000 mensen, voornamelijk etnisch Russische burgers, om het leven toen de regering in Kiev vocht om de twee provincies terug te krijgen in Oekraïne.

De gevechten in Lugansk en Donetsk (de “Donbas”) deëscaleerden na de ondertekening van het zogenaamde Minsk 2-akkoord in 2015. Dit akkoord, dat tot stand kwam dankzij bemiddeling van Rusland, de VS en de VN, voorzag in een zekere mate van autonomie voor de twee afgescheiden provincies, alsook in erkenning en respect voor hun Russische taal en cultuur. In het akkoord werd ook opgeroepen tot de onmiddellijke stopzetting van alle militaire acties.

Indien het akkoord van Minsk volledig ten uitvoer was gelegd, was het heel goed mogelijk geweest dat alle vijandelijkheden beëindigd waren geweest, maar dit was nooit het geval. De nieuwe regering in Kiev, die vanaf mei 2014 werd geleid door Petro Porosjenko, deed geen enkele poging om zich aan de bepalingen van het akkoord te houden. Integendeel, de Russische taal, tot dan toe een van de officiële talen van Oekraïne, werd gedegradeerd, en de Russische cultuur in het algemeen gedenigreerd. Erger nog, niemand van degenen die in Odessa en elders moorden hadden gepleegd werd voor het gerecht gebracht, en de neonazi-milities die voor deze gruweldaden verantwoordelijk waren werden zelfs in het Oekraïense leger opgenomen. Het ergste van alles was dat de sporadische beschietingen van burgerdoelen in Lugansk en Donetsk bleven doorgaan – gedurende de volgende zes jaar.

Nogmaals, het collectieve “Westen” kan zich niet onbewust zijn geweest van de gevaren van zijn inmenging in de aangelegenheden van Oekraïne. Dit was een diep verdeeld land; ingrijpen ten gunste van het ene deel van het land ten koste van het andere kon niet anders dan de verdeeldheid verdiepen en uiteindelijk de desintegratie van de staat tot gevolg hebben. Dat het Westen de kant koos van de anti-Russische helft van de bevolking was geheel in overeenstemming met de steeds hysterischer toon van de anti-Russische retoriek in de Westerse media in de jaren voorafgaand aan de Maidan-revolutie. En we kunnen het idee dat Nuland en de Obama Administratie bezorgd waren over “corruptie” in het Janoekovitsj regime met een korreltje zout nemen: Amerika is altijd op zeer vriendschappelijke voet geweest met regeringen die veel corrupter, gewelddadiger en totalitairder waren dan die van Janoekovitsj.

Ik zou willen suggereren dat de echte reden, of zeker een uiterst belangrijke maar onuitgesproken reden, voor Nuland’s missie was dat Janoekovitsj’s draai naar Rusland door het “woke” establishment in Washington werd gezien als een teken dat Oekraïne Rusland zou volgen in het aannemen van een steeds christelijker wordende sociale cultuur; een cultuur die de “liberalen” en “progressieven” in Washington verafschuwden. Een van de eerste daden van Porosjenko als president van Oekraïne was het openstellen van de Open Society Foundation van George Soros, en tegelijkertijd het ondersteunen van de inbreng van LGBT in het onderwijssysteem. Gay “Pide” parades werden een vast onderdeel van het leven in Kiev, waar ze, hoewel duidelijk impopulair bij de grote meerderheid van de bevolking, massale steun en bescherming kregen van de veiligheidstroepen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Patriarch Kirill: Conflict in Oekraïne is een strijd tegen een Goddeloze Internationale Orde gebouwd op ‘Gay Pride Parades’

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Adriaan W.
7 maanden geleden

VS sturen troepen naar Oekraïne als Kiev op eigen kracht niet wint – Buitenlandse Zaken

Een verdere ontwikkeling van de situatie rond de speciale militaire operatie van Rusland in Oekraïne kan ertoe leiden dat de VS openlijk ingrijpt in het gewapende conflict.

Deze mening werd verwoord door John Mearsheimer , hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Chicago, in zijn artikel “Playing with Fire in Ukraine” voor de Amerikaanse editie van Foreign Affairs .

Volgens hem kan dat gebeuren als het conflict niet binnen een jaar wordt beëindigd. En dan kan Washington grondtroepen inzetten om Oekraïne te helpen.

De Verenigde Staten kunnen hun troepen naar Oekraïne sturen, zelfs als het Russische leger een grote overwinning behaalt.

https://eadaily.com/ru/news/2022/08/19/ssha-poshlyut-voyska-na-ukrainu-esli-kiev-ne-smozhet-pobedit-sam-foreign-affairs?utm_source=smi2&utm_term=95cfc9f1b053c7b718ecab7825f93258&utm_content=94788

Voight-Kampff
Voight-Kampff
7 maanden geleden

Ben van mening dat het in de eerste plaats een geoplitiek conflict is met werelddominantie als hoofdprijs voor het bloc VS-VK-EU. Rusland wil voorkomen opgeslokt te worden in deze unipolare wereld.

Eurazië is het natuurlijke economische centrum van de wereld, gezien de centraal gelegen landmassa en de bestaande handelsroute (Zijdenroute of Road and Belt initiatief).

De VS en het VK liggen hierbij in de periferie!

Wat betreft religie; dit is een instrument in handen van de demagogen van de zogenaamde democratie. Alles draait uiteindelijk om geld, macht en invloed; de heilige drieeenheid in iedere centrale en top down geleide samenleving.

De slag naar een decentrale en bottom-up samenleving, gebaseerd op zelfbeschikking en de ruimte voor ieder mens zich te ontwikkelen naar eigen wensen en behoefte is enorm.

Religieuze en politieke instituten horen eenvoudigweg niet thuis in een soevereine samenleving.

Voight-Kampff
Voight-Kampff
7 maanden geleden
Antwoord aan  Voight-Kampff

Trouwens, ijzersterk artikel.

Hagar
Hagar
7 maanden geleden

Goed artikel. Goede samenvatting van de situatie.

Rudolf
Rudolf
7 maanden geleden

Jong jonge, wat was en is–voorzover het dat dus nog wel is–christelijk Europa toch fijn ! Al die eerlijkhid, rechtvaardigheid en vrede en harmonie die het al die eeuwen sinds het romeinse imperium ons en de wereld gebracht heeft ! Éen lang heerlijk paradijs toch ? De Oost-Europese variant van de hypocriete leugen- en fantafabriek van ons Vaticaan ? En dat en een nieuw tsarendom en het geloof in de kwakzalverij van het medisch farmaceutisch kartel, Big Farma met haar prutsende allesverziekende tovenaarsleerlingen–want hij is daar net als die maffe Xi nog steedsd niet tegen–wil de heilige held Poetin zijn Rusland en als het even kan de rest van de wereld dus weer teruggeven ? Ziets bedoel je toch ?
Hij zou om te beginnen op dat laatste punt eens vol achter Loekasjenko moeten gaan staan..Die heeft op dat punt nog een béétje gezond verstand !