De escalerende regelgevende aanval op landbouwproducenten van Nederland en de Verenigde Staten tot Sri Lanka en daarbuiten is nauw verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties “Agenda 2030” en de VN-partners bij het World Economic Forum (WEF), vertellen talrijke experts.

Inderdaad, verschillende van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN zijn direct betrokken bij beleid dat boeren, veeboeren en voedselvoorraden over de hele wereld onder druk zet, schrijft Alex Newman.

Als er niets aan wordt gedaan, zeiden meerdere experts, zou het door de VN gesteunde duurzaamheidsbeleid voor landbouw en voedselproductie leiden tot economische verwoesting, tekorten aan essentiële goederen, wijdverbreide hongersnood en een dramatisch verlies van individuele vrijheden.

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben al te maken met gevaarlijke voedseltekorten, en functionarissen over de hele wereld zeggen dat die in de loop van het jaar alleen maar erger zullen worden.

Er zit een agenda achter alles, vertelden experts aan The Epoch Times.

Zelfs particulier grondbezit staat in het vizier, aangezien de wereldwijde voedselproductie en de wereldeconomie worden getransformeerd om te voldoen aan de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen, zo blijkt uit VN-documenten.

Zoals uitgelegd door de VN op haar SDG-website, bouwen de doelen die in 2015 zijn aangenomen voort op tientallen jaren werk door landen en de VN. Een van de eerste bijeenkomsten die de agenda voor “duurzaamheid” definieerde, was de VN-conferentie over menselijke nederzettingen, bekend als Habitat I, die de Verklaring van Vancouver aannam.

De overeenkomst stelde dat “land niet kan worden behandeld als een gewoon goed dat door individuen wordt beheerd” en dat particulier grondbezit “een belangrijk instrument is voor de accumulatie en concentratie van rijkdom en daarom bijdraagt ​​​​aan sociale onrechtvaardigheid.”

“Openbare controle over landgebruik is daarom onmisbaar”, aldus de VN-verklaring, een opmaat voor de nu beruchte “voorspelling” van het World Economic Forum dat tegen 2030 “u niets zult bezitten“.

Talloze VN-agentschappen en functionarissen hebben sindsdien hun visie op ‘duurzaamheid’ geschetst, waaronder oproepen tot drastische beperkingen op energie, vleesconsumptie, reizen, leefruimte en materiële welvaart.

Alarmfase rood: VN en WEF ondertekenen overeenkomst om Agenda 2030 te versnellen

De toenemende regulering van de voedselproductie en zelfs pogingen om veel boerderijen en ranches te sluiten, komen op het moment dat functionarissen over de hele wereld zoals de Amerikaanse president Joe Biden en David Beasley, hoofd van het VN-Wereldvoedselprogramma, waarschuwen voor dreigende voedseltekorten wereldwijd.

Maar in plaats van de beperkingen te versoepelen en meer productie aan te moedigen, klemmen westerse regeringen en veel regeringen die afhankelijk zijn van hulp nog harder in.

Nederlandse boeren, die al op het breekpunt staan, hebben deze zomer gereageerd met massale landelijke protesten. Dat volgde op gewelddadige onrust in Sri Lanka die verband hield met voedseltekorten als gevolg van overheidsbeleid.

Regeringen en internationale organisaties hebben verschillende voorwendsels voor het beleid aangehaald, variërend van het vergroten van “duurzaamheid” en het beschermen van verschillende flora en fauna, tot het bevorderen van “economische rechtvaardigheid” en zelfs het teruggeven van land aan inheemse volkeren.

Volgens critici van het beleid is het doel echter niet om het milieu te beschermen of klimaatverandering te bestrijden. In plaats daarvan waarschuwen de experts dat het verhaal over ‘duurzaamheid’ en de andere rechtvaardigingen een hulpmiddel zijn om controle te krijgen over voedsel, landbouw en mensen.

“Het einddoel van deze inspanningen is om de soevereiniteit van zowel individuele naties als mensen te verminderen”, zegt Craig Rucker, voorzitter van het Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT), een openbare beleidsorganisatie die gespecialiseerd is in milieu- en ontwikkelingskwesties.

“De bedoeling van degenen die deze agenda opdringen is niet om de planeet te redden, zoals ze beweren, maar om de controle over mensen te vergroten”, vertelde hij, eraan toevoegend dat het doel is om de macht op nationaal en zelfs internationaal niveau te centraliseren.

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling—Agenda 2030

De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, vaak aangeduid als Agenda 2030, werden in 2015 door de organisatie en haar lidstaten aangenomen als een gids om “onze wereld te transformeren”. Geprezen als een “masterplan voor de mensheid” en een wereldwijde “verklaring van onderlinge afhankelijkheid” door topfunctionarissen van de VN, omvatten de 17 doelen 169 doelen die elk facet van de economie en het leven betreffen.

“Alle landen en alle belanghebbenden zullen dit plan, handelend in een samenwerkingsverband, uitvoeren”, verklaart de preambule van het document, waarbij herhaaldelijk wordt opgemerkt dat “niemand achterblijft”.

Het VN-plan roept onder meer op tot nationale en internationale herverdeling van rijkdom in Doel 10, evenals “fundamentele veranderingen in de manier waarop onze samenlevingen goederen en diensten produceren en consumeren”.

Het gebruik van de overheid om alle economische activiteiten te transformeren is een cruciaal onderdeel van de SDG’s, waarbij Doel 12 “duurzame consumptie- en productiepatronen” vereist.

Onder de specifieke doelstellingen die in Doelstelling 12 worden geschetst, zijn er verschillende die rechtstreeks verband houden met landbouwbeleid dat de voedselproductie ondermijnt. Deze omvatten “duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.”

Misschien nog belangrijker, het document eist “milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en alle afvalstoffen gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met overeengekomen internationale kaders.”

Als gevolg hiervan moeten mensen, en vooral boeren, “hun uitstoot in lucht, water en bodem aanzienlijk verminderen om hun nadelige effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.”

Andere SDG’s die rechtstreeks verband houden met wat critici de ‘oorlog tegen boeren’ hebben genoemd, zijn onder meer Doel 14, dat ‘alle soorten zeevervuiling aanpakt, met name door activiteiten op het land, waaronder … vervuiling door nutriënten’. De VN beschrijft landbouw en voedselproductie regelmatig als een bedreiging voor de oceaan.

In haar rapport “Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture: Principles and Approaches” uit 2014 roept het VN-agentschap op tot drastische beperkingen op het gebruik van meststoffen, pesticiden, emissies en water in de landbouwsector.

Als voorbeeld van hoe de landbouw moet worden hervormd om door de VN als duurzaam te worden beschouwd, verklaart het FAO-rapport dat “overmatig gebruik van stikstofkunstmest een belangrijke oorzaak is van watervervuiling en de uitstoot van broeikasgassen.”

De in Rome gevestigde FAO heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Een andere van de 17 SDG’s met directe impact op landbouw en voedselproductie is Doelstelling 2, met zijn roep om ‘duurzame landbouw’ en ‘duurzame voedselproductie’.

Doel 6 roept ondertussen op tot ‘duurzaam beheer van water’, dat verschillende doelen omvat met betrekking tot watergebruik en afvoer in de landbouw.

Omdat VN-leiders landbouw en voedselproductie zien als de belangrijkste bijdragers aan wat zij door de mens veroorzaakte klimaatverandering noemen, is doel 13 ook belangrijk. Het roept regeringen op om “maatregelen tegen klimaatverandering te integreren in nationaal beleid, strategieën en planning.”

Doel 15, dat zich bezighoudt met duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, heeft ook meerdere doelen die van invloed zijn op landbouw en voedselproductie.

Over de hele wereld werken nationale en regionale overheden samen met VN-agentschappen om deze duurzaamheidsdoelen in de landbouw en andere sectoren te implementeren.

Zo heeft de Europese Unie, als reactie op de biodiversiteitsovereenkomsten van de VN, verschillende door de VN gesteunde biodiversiteitsprogramma’s vastgesteld, zoals Natura 2000 en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, die door de Nederlandse regering en anderen in hun landbouwbeleid zijn genoemd.

De VN pocht ook publiekelijk over haar rol bij het opleggen van de SDG’s in Sri Lanka en andere landen die lijden onder voedseltekorten en economische rampen die verband houden met dezelfde wereldwijde duurzaamheidsprogramma’s.

Over de hele wereld zegt bijna elke nationale regering dat ze de SDG’s opneemt in haar eigen wet- en regelgeving.

Globalisten vieren hun perfect uitgevoerde vernietiging van Sri Lanka - Is uw land de volgende (video)

Wereld Economisch Forum ‘Partnerschap’

Naast de VN zijn er verschillende ‘stakeholders’ die cruciaal zijn voor het implementeren van beleid voor duurzame ontwikkeling door middel van ‘publiek-private partnerschappen’.

De kern van die inspanning is het WEF, dat sinds 2020 een totale transformatie van de samenleving stimuleert die bekend staat als de ‘Great Reset’. In 2019 tekende het WEF een “strategisch partnerschap” met de VN om Agenda 2030 binnen het wereldwijde bedrijfsleven vooruit te helpen.

De officiële overeenkomst definieerde “samenwerkingsgebieden om de institutionele betrokkenheid te verdiepen en gezamenlijk de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te versnellen.”

Veel van de belangrijkste functionarissen achter Agenda 2030, waaronder VN-topleiders zoals de huidige secretaris-generaal António Guterres werken ook al tientallen jaren samen met het WEF.

Ondertussen is het WEF expliciet geweest met zijn doelstellingen. Het heeft onlangs een “Food Action Alliance” (FAA) gelanceerd die op haar website erkent dat Agenda 2030 “de ambitie van de FAA informeert om een ​​duurzaam en langetermijnplatform te bieden voor actie van meerdere belanghebbenden op voedselsystemen om de SDG’s te halen.”

Naast de “Food Systems Summit” van de VN in september 2021, heeft de FAA van het WEF een rapport uitgebracht waarin haar eigen “leiderschapsagenda voor samenwerking met meerdere belanghebbenden om voedselsystemen te transformeren” wordt geschetst.

Het document vat onder andere de inzichten van de FAA samen over “het ondersteunen van transformatieve partnerschappen met voedselsystemen en zijn waardepropositie na de UN Food Systems Summit 2021 voor het bereiken van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.”

De publieke bezorgdheid van het WEF over de transformatie van de landbouw en de voedselvoorziening gaat minstens tien jaar terug.

In samenwerking met verschillende bedrijven heeft het WEF een rapport uit 2010 uitgebracht waarin een ‘nieuwe visie op landbouw‘ wordt geschetst, inclusief een ‘routekaart voor belanghebbenden’. Veel van ’s werelds grootste voedingsbedrijven die de markt domineren en talloze populaire merken bezitten, zijn erbij betrokken.

De website van het WEF staat vol met informatie die beweert een totale transformatie van de voedselvoorziening door ‘stakeholders’ te rechtvaardigen.

“Naarmate wereldwijde voedselsystemen steeds meer met elkaar verweven raken, zal effectieve coördinatie tussen een diverse reeks belanghebbenden nodig zijn”, zegt WEF op zijn “Strategic Intelligence“-platform, waarbij de FAO vaak als bron wordt genoemd.

“Het potentieel om nieuwe, systemische benaderingen van voedselsystemen te ontwikkelen die een breed scala aan belanghebbenden omvatten, biedt kansen om de wereld tot ver in de toekomst duurzaam te voeden.”

De frequente verwijzingen van de organisatie naar “stakeholders” verwijzen naar overheden, bedrijven en zogenaamde niet-gouvernementele organisaties die vaak worden gefinancierd door diezelfde bedrijven en overheden. Ze werken allemaal samen aan de kwestie.

Het WEF gaat er bijvoorbeeld prat op dat het grote bedrijven als Coca-Cola en Unilever ertoe heeft aangezet een ‘duurzamere toekomst’ te promoten.

De Rockefeller Foundation, die onlangs een rapport heeft uitgebracht over hoe de tafel te resetten en het Amerikaanse voedselsysteem te transformeren, is ook een belangrijke speler.

Sinistere Rockefeller voedselsysteem agenda - Zij creëerden het, en willen het nu vernietigen

De ‘Food Innovation Hubs’ van het WEF over de hele wereld zullen een belangrijk onderdeel vormen van deze wereldwijde transformatie.

In een toespraak tot het World Economic Forum over “transforming food systems and land use” tijdens de Davos Agenda Week van vorig jaar, kondigde de Nederlandse premier Mark Rutte aan dat Nederland gastheer zou zijn van het “Global Coordinating Secretariat of the World Economic Food Innovation Hubs”.

Het secretariaat, zei hij, “zal alle andere Food Innovation Hubs met elkaar verbinden” om het creëren van “de partnerschappen die we nodig hebben” te vergemakkelijken.

Noch het WEF, noch de Rockefeller Foundation hebben gereageerd op verzoeken om commentaar op hun rol in Agenda 2030 en op het landbouwbeleid dat over de hele wereld wordt gevoerd.

Andere organisaties en entiteiten die bij de push betrokken zijn, zijn onder meer krachtige belastingvrije stichtingen zoals de Gates Foundation, de regionale regeringen in EU-stijl die zich over de hele wereld verspreiden, en verschillende groepen die door hen worden gefinancierd.

Boeren uitknijpen – en de voedselvoorziening

Over de hele wereld drukken de op de SDG afgestemde overheidsbeleidslijnen van de VN boeren weg, vooral kleinere, onafhankelijke producenten die niet in staat zijn de extra kosten van extra regelgeving en controle te absorberen.

Om duurzaamheidsideeën van de VN te vieren, kondigde de onlangs afgezette Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa op de COP26-klimaattop van de VN in 2021 aan dat zijn regering chemische meststoffen en pesticiden verbiedt.

“Sri Lanka heeft onlangs de invoer van chemische meststoffen, pesticiden en onkruidverdelgers beperkt vanwege bezorgdheid over de volksgezondheid, waterverontreiniging, bodemdegradatie en de gevolgen voor de biodiversiteit”, zei Rajapaksa tegen de wereldleiders, tot wijdverbreide bijval.

“Hoewel dit wordt tegengewerkt door diepgewortelde lobby’s, heeft dit kansen gecreëerd voor innovatie en investeringen in biologische landbouw die in de toekomst gezonder en duurzamer zal zijn.

”In werkelijkheid, hoewel ze prompt werden teruggedraaid, veroorzaakte het beleid catastrofale voedseltekorten, wijdverbreide honger en uiteindelijk een volksopstand die de president en zijn regering verdreef.

In 2019 werkte de regering van Sri Lanka ook samen met het VN-milieuprogramma om de VN-wereldwijde stikstofcampagne op te zetten, die het door de VN gesteunde beleid inzake stikstof promoot dat zich nu wereldwijd verspreidt.

In Nederland, het hoofdkantoor van het WEF-secretariaat “Food Innovation Hub”, leggen autoriteiten stikstofbeleid op dat naar verwachting de zeer productieve landbouwsector van het land zal decimeren. De plannen omvatten ook grootschalige onteigening van boerderijen.

“De onteigeningsplannen van het kabinet zijn een regelrechte oorlogsverklaring aan de landbouwsector”, zegt Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van de partij Forum voor Democratie. “Onder valse voorwendselen worden boeren van hun land beroofd, eeuwenoude boerderijen gesloopt en boerenfamilies totaal vernietigd.”

Experts waarschuwden voor gevaarlijke gevolgen van dergelijk duurzaamheidsbeleid, waaronder voedseltekorten, torenhoge prijzen, sociale onrust en meer.

“Je kunt een glimp opvangen van de groene, duurzame toekomst door Nederland en Sri Lanka nu te aanschouwen”, vertelde Bonner Cohen, senior fellow bij het National Center for Public Policy Research.

En toch verspreidt de agenda zich snel. De Canadese federale autoriteiten hebben vorige week soortgelijke beperkingen op meststoffen en stikstof aangekondigd nadat beperkingen op de energieproductie waren ingevoerd, wat tot verontwaardiging leidde van provinciale functionarissen en boeren.

In Ierland, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen werken verschillende overheidsinstanties ook aan het terugdringen van de landbouwproductie in het kader van duurzaamheidsprogramma’s.

Ondertussen probeert de Biden-administratie, afgezien van het voortzetten van het beleid dat boeren betaalt om geen voedsel te verbouwen, door het WEF ondersteunde “Environmental, Social, Governance” -statistieken en rapportage aan bedrijven op te leggen via de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Landbouwverenigingen en meer dan 100 congresleden stellen dat het plan eigenaren van kleine en middelgrote boerderijen, die niet in staat zijn om te voldoen aan de klimaatrapportagevereisten om zaken te doen met overheidsbedrijven, failliet laten gaan, zelfs nu de wereld op weg is naar wijdverbreide voedseltekorten.

Gedeeltelijk zeggen experts dat de nadruk op dit soort beleid komt omdat degenen die ze opleggen grotendeels zijn geïsoleerd van de schade die ze aanrichten.

“Wereldwijde elites in de overheid, transnationale organisaties, bestuurskamers van bedrijven – goed vertegenwoordigd in het WEF – zijn zo verstrikt in hun klimaat deugdsignalering, waarvan velen hopen financieel te profiteren door investeringen in groene energie, dat ze maar langzaam merken dat ze volledig los staan van de realiteit’, zegt Cohen van het National Center for Public Policy Research, die gespecialiseerd is in milieukwesties.

“Weinig van hen die regels opleggen aan boeren hebben ooit een voet op een boerderij gezet. Dankzij de macht en rijkdom die deze mensen al hebben, worden ze beschermd tegen de gevolgen van het misleide beleid dat ze opleggen aan de rest van de wereld. Die last wordt gedragen door gewone mensen over de hele wereld, over wie de Davos-menigte en hun partners in crime niets weten.”

Kleine, onafhankelijke boerderijen in gevaar

De ramp in Sri Lanka biedt een voorproefje van wat er met de Verenigde Staten en Europa zal gebeuren als beleidsmakers de duurzaamheidsagenda van de VN blijven volgen, aldus Sterling Burnett, die is gepromoveerd in milieu-ethiek en het Arthur B. Robinson Center van het non-profit Heartland Institute leidt over Klimaat- en milieubeleid.

“Het is geen oorlog tegen de landbouw; het is een oorlog tegen kleine boeren en onafhankelijke boeren”. “Het is een oorlog ter ondersteuning van de elite, grootschalige landbouwindustrieën.”

Hoewel de SDG’s van de VN spreken over het helpen van “kleinschalige voedselproducenten”, betoogde Burnett dat onafhankelijke boerderijen en ranches in het vizier van de VN zijn om de controle over de voedselvoorziening te helpen consolideren.

Beleidsmakers zitten “in de zak” van grote bedrijfsbelangen, waaronder Conagra, BlackRock, State Street, Vanguard en anderen, zei hij. “Ze zouden net zo snel al hun kleine concurrenten failliet laten gaan”, zei hij, in navolging van de bezorgdheid van tal van andere experts.

BlackRock CEO Larry Fink, wiens bedrijf meer geld beheert dan enig ander bedrijf ter wereld, “wil zijn waarden opleggen aan bedrijven die andermans geld gebruiken”, zei Burnett.

Fink, die lid is van het bestuur van de machtige Council on Foreign Relations en nauw samenwerkt met het WEF, is een belangrijke architect van het streven naar het opleggen van “milieu, sociale, governance”-doelen aan Amerikaanse bedrijven. “Dit zijn de superrijken die de rest van ons hun waarden opdringen”, zei Burnett.

“Wat het World Economic Forum betreft, kun je geen Great Reset hebben als je de voedselvoorziening niet reset, omdat voedsel voor iedereen nodig is”, zei hij. “Stalin herkende dit: wie het voedsel controleert, controleert de mensen. Hetzelfde met energie.”

Naarmate de prijzen stijgen en boeren failliet gaan, zullen grote bedrijven, in samenwerking met regeringen en internationale organisaties, de stukken oppikken.

In de tussentijd, zoals onlangs in Sri Lanka te zien is, zullen hongerige mensen die tot het uiterste worden gedreven, waarschijnlijk reageren.

“Mensen stierven niet op 6 januari”, zei Burnett, verwijzend naar het protest en de bres van 6 januari 2021 bij het Capitool van de Verenigde Staten. “De supply chain-crisis is aan de gang, schappen raken al leeg en als mensen honger hebben, zullen ze niet blijven zitten en niets doen.”

Tom DeWeese, oprichter en president van het American Policy Center, een vooraanstaand expert en criticus van VN-opvattingen over duurzaamheid, waarschuwde dat de oorlog tegen boeren deel uitmaakte van een bredere agenda om mensen van vrijheid te beroven.

“Altijd in het verleden, toen tirannieke krachten de wereld wilden regeren, bouwden ze legers en vielen ze binnen, maakten dingen kapot, doodden mensen en dwongen ze tot onderwerping”, vertelde DeWeese. “We hebben nu te maken met een duivelse kracht die een manier heeft gevonden om ons ertoe te brengen vrijwillig onze vrijheden op te geven en hen te helpen ons te onderwerpen.

“Wat zou zo’n krachtig hulpmiddel kunnen zijn? De dreiging van Environmental Armageddon,” zei hij, verwijzend naar het verhaal over klimaatverandering als het belangrijkste voorbeeld.

Onder verwijzing naar tal van VN-functionarissen en documenten, zegt DeWeese dat de agenda niet is om het klimaat te redden, maar om de planeet te transformeren en de controle over de bevolking te centraliseren.

Afgezien van de VN en het WEF, werken grote bedrijven zoals Vanguard en BlackRock om de voedselvoorziening over te nemen en te controleren, zei hij.

Een handvol bedrijven waarin deze twee beleggingsondernemingen topaandeelhouders zijn, domineren nu al de wereldwijde voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Door de landbouw over te nemen, zullen ze alles onder controle krijgen.

“Het doel is om totale controle over de voedselproductie te hebben”, zei hij, erop wijzend dat ze alle zaden willen bezitten en zelfs synthetisch vlees willen verbouwen in faciliteiten die al financieel worden ondersteund door Bill Gates en andere miljardairs.

Waarschuwing: Bill Gates heeft controle genomen over wereldwijde zaadproductie en opslag

Ook genetisch gemanipuleerde gewassen staan ​​hoog op de agenda.

De VN, het WEF en anderen gaan ook verder met het promoten van insecten en onkruid als voedsel. Overal in de westerse wereld duiken de productiefaciliteiten voor insecteneiwit snel op.

Maar het wordt nog erger, zegt DeWeese.

“Als mensen honger lijden, zijn ze veel gemakkelijker te onderwerpen“, zei hij, eraan toevoegend dat ontvolking en controle over de mensheid al tientallen jaren op de agenda van de mondiale elites staan.

De “oorlog tegen boeren” komt ook te midden van wat critici hebben beschreven als een door de overheid gesteunde “oorlog tegen energie” die de landbouw en vrijwel elke andere sector treft.

Dit omvat het beperken van energie-exploratie, het stilleggen van energiecentrales, het heffen van speciale vergoedingen en belastingen, en ander beleid dat heeft geleid tot snel stijgende kosten in de westerse wereld.

De experts drongen er bij de Amerikanen op aan om op verschillende manieren weerstand te bieden aan de oorlog tegen boeren en het door de VN gesteunde duurzaamheidsbeleid. Deze omvatten politiek betrokken raken, andere winkelgewoonten aannemen, alternatieve voedselbronnen vinden, zoals lokale boeren, en andere maatregelen.

Ambtenaren van de VN hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

(Vertaald door Zeepertje)


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


VN, WEF, EU organiseren wereldwijde oorlog tegen boeren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Maria
Maria
5 maanden geleden

Dag Dissident One, bedankt voor je stuk! Past de chemische weermodificatie ook binnen dit schema zoals jullie hierboven beschrijven? Is het uitdrogen van hele delen aarde hier ook deel van de strategie?

Hagar
Hagar
5 maanden geleden

Binnenkort gaan ze nog zeggen dat we moeten uitademen in een plastic zak, en als die zak vol is moeten we die uitgeademde lucht op eigen kosten laten “saneren”.

Ernesto Che
Ernesto Che
5 maanden geleden

Een aantal punten in dit artikel zijn waarschijnlijk waar. Maar wat niet uit het oog moet worden verloren is dat The Epoch Times, van wie dit artikel afkomstig is, heeft een anti-China agenda en heeft dat, zoals gewoonlijk, door dit stuk verweven.