“Overgenomen uit een interview met het nieuw opgerichte Duitse tijdschrift “ViER” dat in augustus 2022 zal verschijnen.” ViER (VIER), staat voor de media als vierde macht in checks and balances, meldt UNZ.

(1.) Prof. Hudson, uw nieuwe boek “The Destiny of Civilization” is nu uit. Deze lezingenreeks over financieel kapitalisme en de Nieuwe Koude Oorlog geeft een overzicht van uw unieke geo-politieke perspectief.

U spreekt over een aan de gang zijnde ideologisch en materieel conflict tussen de gefinancialiseerde en gedeïndustrialiseerde landen zoals de Verenigde Staten en de gemengde economieën van China en Rusland. Waar gaat dit conflict over en waarom bevindt de wereld zich op dit moment op een uniek “breukmoment”, zoals in uw boek wordt gesteld?

De huidige breuk in de wereld verdeelt de wereld tussen twee verschillende economische filosofieën: In het Westen van de VS/NAVO is het financieel kapitalisme de economieën aan het de-industrialiseren en heeft het de productie verplaatst naar Euraziatisch leiderschap, vooral China, India en andere Aziatische landen in combinatie met Rusland dat basisgrondstoffen en wapens levert.

Deze landen zijn een basisuitbreiding van industrieel kapitalisme dat evolueert naar socialisme, d.w.z. naar een gemengde economie met sterke overheidsinvesteringen in infrastructuur om te voorzien in onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en andere basisbehoeften door ze te behandelen als openbare nutsbedrijven met gesubsidieerde of gratis diensten voor deze behoeften.

In het neoliberale VS/NAVO Westen daarentegen wordt deze basisinfrastructuur geprivatiseerd als een natuurlijk monopolie dat opbrengsten onttrekt.

Het resultaat is dat het VS/NAVO Westen overblijft als een economie met hoge kosten, waarbij huisvesting, onderwijs en medische uitgaven steeds meer met schulden worden gefinancierd, zodat er steeds minder persoonlijk en bedrijfsinkomen overblijft om te investeren in nieuwe produktiemiddelen (kapitaalvorming). Dit stelt het westerse financiële kapitalisme voor een existentieel probleem: hoe kan het zijn levensstandaard handhaven in het licht van deïndustrialisatie, schulddeflatie en het gefinancialiseerde winstbejag, dat de 99% verarmt om de één procent te verrijken?

Het eerste doel van de VS is Europa en Japan ervan te weerhouden een welvarender toekomst te zoeken in nauwere handels- en investeringsbanden met Eurazië en de Shanghai Cooperation Organization (SCO, een nuttigere manier om over de wereldwijde breuk na te denken dan de BRICS). Om Europa en Japan als satellieteconomieën te behouden, dringen Amerikaanse diplomaten aan op een nieuwe economische Berlijnse muur van sancties om de handel tussen Oost en West te blokkeren.

Decennialang heeft de Amerikaanse diplomatie zich bemoeid met de binnenlandse politiek van Europa en Japan, door pro-neoliberale ambtenaren te sponsoren voor het regeringsleiderschap. Deze ambtenaren hebben het gevoel dat hun lot (en ook hun persoonlijke politieke fortuin) nauw verbonden is met het leiderschap van de V.S. Intussen is de Europese politiek in feite een NAVO-politiek geworden die vanuit de Verenigde Staten wordt geleid.

Het probleem is hoe het Zuiden van de wereld – Latijns-Amerika, Afrika en vele Aziatische landen – in de invloedssfeer van de VS/NAVO kan worden gehouden. Sancties tegen Rusland hebben tot gevolg dat de handelsbalans van deze landen wordt geschaad doordat de olie-, gas- en voedselprijzen (en ook de prijzen van vele metalen) die zij moeten invoeren, sterk stijgen. Intussen trekken de stijgende rentetarieven in de VS financiële spaartegoeden en bankkredieten naar effecten die in de VS in dollars luiden. Dit heeft de wisselkoers van de dollar opgedreven, waardoor het voor de landen van de SCO en de landen van het Zuiden veel moeilijker is geworden om hun in dollar uitgedrukte schulden die dit jaar verschuldigd zijn, te betalen.

Dit dwingt deze landen tot een keuze: ofwel moeten zij het zonder energie en voedsel stellen om buitenlandse schuldeisers te kunnen betalen – waardoor internationale financiële belangen voorrang krijgen boven hun binnenlandse economische overleving – ofwel moeten zij hun schulden niet betalen, zoals in de jaren tachtig gebeurde nadat Mexico in 1982 aankondigde dat het de buitenlandse obligatiehouders niet kon betalen.

(2.) Hoe ziet u de huidige oorlog/speciale militaire operatie in Oekraïne? Welke economische gevolgen voorziet u?

Rusland heeft het Russischtalige Oost-Oekraïne en de zuidelijke Zwarte-Zeekust veiliggesteld. De NAVO zal de beer blijven “porren” door sabotage en nieuwe voortdurende aanvallen, vooral door Poolse strijders.

De NAVO-landen hebben hun oude en verouderde wapens in Oekraïne gedumpt, en moeten nu immense bedragen uitgeven om hun militaire uitrusting te moderniseren. De uitstroom van betalingen naar het Amerikaans militair-industrieel complex zal een neerwaartse druk uitoefenen op de euro en het Britse pond – dit alles bovenop hun eigen stijgende energie- en voedseltekorten. Dus de euro en het pond sterling zijn op weg naar pariteit met de Amerikaanse dollar. De euro is nu bijna zover (ongeveer 1,07 dollar). Dit betekent een sterk stijgende prijsinflatie voor Europa.

Ik lees en hoor tegenstrijdige informatie over de nieuwe sancties. Sommige deskundigen in het Oosten en het Westen menen dat dit de nationale economie van de Russische Federatie enorm zal schaden. Andere deskundigen zijn geneigd te geloven dat dit averechts zal werken of een enorm boemerangeffect zal hebben op de westerse landen.

Het overheersende beleid van de V.S. is tegen China te vechten, in de hoop de westelijke Oejgoerse gebieden af te breken en China in kleinere staten te verdelen. Daartoe is het noodzakelijk de Russische militaire en grondstoffensteun aan China af te breken – en het land te zijner tijd op te delen in een aantal kleinere staten (de westelijke grote steden, Noord-Siberië, een zuidelijke flank, enz.)

Sancties werden opgelegd in de hoop de levensomstandigheden voor de Russen zo onaangenaam te maken dat zij zouden aandringen op een regimeverandering. De NAVO-aanval in Oekraïne was bedoeld om Rusland militair uit te putten – door de lichamen van Oekraïners de Russische voorraad kogels en bommen te laten uitputten door hun leven te geven om Russische wapens te absorberen.

Het effect was dat de Russische steun voor Poetin toenam – precies het tegenovergestelde van wat de bedoeling was. Er is een groeiende ontgoocheling over het Westen, na te hebben gezien wat de Harvard Boys Rusland hebben aangedaan toen de Verenigde Staten Jeltsin steunden om een binnenlandse kleptocratenklasse te creëren die probeerde haar privatiseringen te “verzilveren” door aandelen in olie, nikkel en openbare nutsbedrijven aan het Westen te verkopen, en vervolgens militaire aanvallen vanuit Georgië en Tsjetsjenië uit te lokken. Men is het er algemeen over eens dat Rusland op lange termijn een bocht naar het Oosten maakt in plaats van naar het Westen.

Het effect van de Amerikaanse sancties en militaire oppositie tegen Rusland is dus geweest dat er een politiek en economisch IJzeren Gordijn is opgetrokken dat Europa opsluit in zijn afhankelijkheid van de Verenigde Staten, terwijl Rusland wordt samengedreven met China in plaats van ze uit elkaar te trekken. Intussen dreigen de kosten van de Europese sancties tegen Russische olie en voedsel – zeer in het voordeel van de Amerikaanse LNG-gasleveranciers en landbouwexporteurs – te leiden tot langdurige Europese oppositie tegen de unipolaire wereldstrategie van de VS. Een nieuwe “Ami ga naar huis”-beweging zal zich waarschijnlijk ontwikkelen.

Maar voor Europa is de schade al aangericht, en noch Rusland noch China zullen er waarschijnlijk op vertrouwen dat Europese regeringsfunctionarissen bestand zijn tegen omkoperij en persoonlijke druk door inmenging van de VS.

Hier in Duitsland luister ik naar de nieuwe minister van Economie, de heer Robert Habeck van de Groene Partij, die het heeft over het activeren van het federale “noodgas” en de Emiraten om middelen vraagt (deze “deal” schijnt al mislukt te zijn, zeggen de berichten). We zien het einde van North Stream II en een enorme afhankelijkheid voor Berlijn en Brussel van Russische bronnen. Hoe zal dit alles uitpakken?

In feite hebben Amerikaanse functionarissen Duitsland gevraagd om economische zelfmoord te plegen en een depressie, hogere consumentenprijzen en een lagere levensstandaard te veroorzaken. Duitse chemiebedrijven zijn al begonnen met het stilleggen van hun kunstmestproduktie, omdat Duitsland handels- en financiële sancties heeft aanvaard die het onmogelijk maken Russisch gas (de grondstof voor de meeste kunstmest) te kopen. En Duitse autobedrijven hebben te lijden onder de onderbreking van de bevoorrading.

Deze Europese economische tekorten zijn een enorm voordeel voor de Verenigde Staten, die enorme winsten maken op duurdere olie (die grotendeels in handen is van Amerikaanse bedrijven, gevolgd door Britse en Franse oliemaatschappijen). De aanvulling door Europa van de wapens die het aan Oekraïne heeft geschonken is ook een zegen voor het militair-industrieel complex van de VS, waarvan de winsten sterk stijgen.

Maar de Verenigde Staten sluizen deze economische winsten niet door naar Europa, dat de grote verliezer lijkt te zijn.

De Arabische olieproducenten hebben de eisen van de VS om minder te vragen voor hun olie al afgewezen. Zij lijken mee te profiteren van de NAVO-aanval op het proxy-oorlogsveld in Oekraïne.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Duitsland zomaar Nord Stream 2 en de aan Gazprom gelieerde ondernemingen die handel met Duitsland hebben gedreven, aan Rusland kan teruggeven. Het vertrouwen is geschonden. En Rusland is bang om betalingen door Europese banken te aanvaarden sinds de diefstal van 300 miljard dollar van zijn buitenlandse reserves. Europa is niet langer economisch veilig voor Rusland.

De vraag is hoe snel Rusland de leveranties aan Europa gewoon helemaal zal stopzetten.

Het lijkt erop dat Europa een aanhangsel van de Amerikaanse economie aan het worden is, dat in feite de fiscale last draagt van Amerika’s Koude Oorlog 2.0, zonder politieke vertegenwoordiging in de Verenigde Staten. De logische oplossing is dat Europa zich politiek aansluit bij de Verenigde Staten, waarbij het zijn regeringen opgeeft maar tenminste een paar Europeanen in de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden krijgt.

Nord Stream 2: De Amerikaanse economische oorlog tegen Duitsland

(3.) Welke rol spelen de a) Nieuwe Koude Oorlog en het b) neoliberale financiële kapitalisme in de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Volgens uw recente onderzoek.

De VS/NAVO-oorlog in Oekraïne is de eerste slag in wat lijkt op een 20-jarige poging om het Westelijke Dollargebied te isoleren van Eurazië en het Mondiale Zuiden. Amerikaanse politici beloven de oorlog in Oekraïne voor onbepaalde tijd te laten voortduren, in de hoop dat dit het “nieuwe Afghanistan” van Rusland wordt. Maar het ziet er nu naar uit dat deze tactiek Amerika’s eigen Afghanistan dreigt te worden. Het is een proxy-oorlog, die tot gevolg heeft dat Europa afhankelijk blijft van de Verenigde Staten als een cliënt-oligarchie met de euro als satellietvaluta van de dollar.

De Amerikaanse diplomatie probeerde Rusland op drie belangrijke manieren uit te schakelen. Ten eerste door het financieel te isoleren door het te blokkeren van het SWIFT bankclearingsysteem. Rusland reageerde door probleemloos over te stappen op het Chinese bankclearingsysteem.

De tweede tactiek bestond erin beslag te leggen op Russische deposito’s bij Amerikaanse banken en op Amerikaanse financiële waardepapieren. Rusland reageerde door Amerikaanse en Europese investeringen in Rusland goedkoop op te pikken toen het Westen ze dumpte.

De derde tactiek was om NAVO-leden te verhinderen handel te drijven met Rusland. Het gevolg is dat de Russische import uit het Westen is gedaald, terwijl de export van olie, gas en voedsel sterk is gestegen. Dat heeft de wisselkoers van de roebel doen stijgen in plaats van hem te schaden. En nu de sancties de invoer van Rusland uit het Westen blokkeren, heeft president Poetin aangekondigd dat zijn regering zwaar zal investeren in invoersubstitutie. Het effect zal een permanent verlies van Russische markten zijn voor Europese leveranciers en exporteurs.

Ondertussen blijven de Trump-tarieven tegen Europese export naar de Verenigde Staten van kracht, waardoor de Europese industrie met krimpende zakelijke mogelijkheden blijft zitten. De Europese Centrale Bank zal misschien Europese aandelen en obligaties blijven kopen om de rijkdom van de één procent te beschermen, maar als er al iets is, zal ze bezuinigen op de binnenlandse sociale uitgaven om te voldoen aan de limiet van 3% begrotingstekort die de eurozone zichzelf heeft opgelegd.

Op middellange en lange termijn zijn de VS/NAVO-sancties dus vooral tegen Europa gericht. En de Europeanen schijnen niet eens in te zien dat zij de voornaamste slachtoffers zijn van deze nieuwe economische oorlog van de VS om de zelfzuchtige dominantie op het gebied van energie, voedsel en financiën.

(4.) In Duitsland is het stopgezette energieproject Nord Stream II nog steeds een grote politieke kwestie. In uw recente online artikel “De Dollar Verslindt de Euro” schreef u: “Het is nu duidelijk dat de huidige escalatie van de Nieuwe Koude Oorlog meer dan een jaar geleden gepland was. Amerika’s plan om Nord Stream 2 te blokkeren was in werkelijkheid onderdeel van haar strategie om West-Europa (“NAVO”) te blokkeren om welvaart te zoeken door wederzijdse handel en investeringen met China en Rusland.” Kunt u dit aan onze lezers uitleggen? bron:

De dollar verslindt de euro

Wat u karakteriseert als “het blokkeren van Nord Stream 2” is in werkelijkheid een Buy-American-beleid. De Verenigde Staten hebben Europa overgehaald om niet op de markt met de laagste prijzen te kopen, maar om tot zeven keer meer te betalen voor zijn gas van Amerikaanse LGN-leveranciers, en om naar verluidt 5 miljard dollar uit te geven voor de uitbreiding van de havencapaciteit – die pas over een jaar beschikbaar zal zijn.

Dit dreigt een zeer ongemakkelijk interregnum te worden voor Duitsland en andere Europese landen die de VS-dictaten volgen. In feite zijn de nationale parlementen nu ondergeschikt aan de NAVO, waarvan het beleid vanuit Washington wordt gedicteerd.

Eén prijs die Europa zal betalen, zoals hierboven opgemerkt, is een dalende wisselkoers ten opzichte van de U.S. dollar. Europese beleggers zullen hun spaargeld en beleggingen waarschijnlijk van Europa naar de Verenigde Staten verplaatsen om hun kapitaalwinst te maximaliseren en eenvoudigweg prijsdalingen voor hun aandelen en obligaties, gemeten in dollars, te vermijden.

(5.) Prof. Hudson, laten we eens kijken naar verdere ontwikkelingen in Duitsland. In mei heeft het Duitse parlement – Bundestag – een nieuw wetsvoorstel aangenomen: Duitse wetgevers keurden mogelijke onteigening van energiebedrijven goed. Dit zou de Berlijnse regering in staat kunnen stellen om energiebedrijven onder curatele te stellen als ze hun taken niet meer kunnen vervullen en als de voorzieningszekerheid in gevaar is. Volgens REUTERS zou de vernieuwde wet – die nog door het Hogerhuis van het parlement moet – voor het eerst kunnen worden toegepast als er geen oplossing wordt gevonden voor het eigendom van de olieraffinaderij PCK Refinery in Schwedt/Oder (Oost-Duitsland), die voor het grootste deel in handen is van het Russische staatsbedrijf Rosneft.

Het ziet ernaar uit dat Europa en Amerika beslag zullen leggen op Russische investeringen in hun landen, en de investeringen van NAVO-landen in Rusland zullen verkopen (of Rusland deze laten confisqueren). Dit betekent een ontkoppeling van de Russische economie van het Westen, en een nauwere band met China – dat de volgende economie lijkt te zijn die door de NAVO zal worden gesanctioneerd, nu het een Oost-Pacifische Verdragsorganisatie wordt waarbij Europa wordt betrokken in deze confrontatie in de Chinese Zee.

Het zou mij verbazen als Rusland de verkoop van olie en gas aan Europa hervat zonder te worden vergoed voor wat Europa (en ook de Verenigde Staten) in beslag heeft genomen. Deze eis zou de Europese druk op de Verenigde Staten helpen opvoeren om de 300 miljard dollar aan buitenlandse reserves die het heeft ingepikt, terug te geven.

Maar zelfs na een dergelijke teruggeef- en herstelbetalingsregeling lijkt het onwaarschijnlijk dat de handel wordt hervat. Er heeft zich een faseverandering voorgedaan, een verandering in het bewustzijn over hoe de wereld uiteenvalt onder de diplomatieke aanvallen van de VS op zowel bondgenoten als tegenstanders.

Mijn vraag zou zijn: Socialisme is een belangrijk onderwerp in uw nieuwe boek. Wat is uw mening over die “socialistische” maatregelen die nu door een kapitalistisch land als Duitsland worden genomen?

Een eeuw geleden werd verwacht dat de “eindfase” van het industrieel kapitalisme het socialisme zou zijn. Er waren veel verschillende soorten socialisme: staatssocialisme, marxiaans socialisme, christelijk socialisme, anarchistisch socialisme, libertair socialisme. Maar wat er na de Eerste Wereldoorlog gebeurde, was de antithese van het socialisme. Het was financieel kapitalisme en een gemilitariseerd financieel kapitalisme.

De gemene deler van alle socialistische bewegingen, van rechts tot links van het politieke spectrum, was hogere overheidsuitgaven aan infrastructuur. De overgang naar het socialisme werd (in de Verenigde Staten en Duitsland) geleid door het industriële kapitalisme zelf, dat trachtte de kosten van levensonderhoud (en dus het basisloon voor levensonderhoud) en de kosten van zakendoen te minimaliseren door overheidsinvesteringen in basisinfrastructuur, waarvan de diensten gratis, of op zijn minst tegen gesubsidieerde prijzen zouden worden verstrekt.

Op die manier zou worden voorkomen dat basisdiensten mogelijkheden voor monopolierente zouden worden. De antithese was de Thatcher-neoliberale doctrine van de privatisering. Regeringen droegen openbare nutsbedrijven over aan particuliere investeerders. Bedrijven werden op krediet gekocht, waarbij rente en andere financiële lasten werden toegevoegd aan de winsten en betalingen aan het management. Het resultaat was dat het neoliberale Europa en Amerika werden omgevormd tot economieën met hoge kosten, die qua productieprijzen niet konden concurreren met landen die een socialistische politiek nastreefden in plaats van een gefinancialiseerd neoliberalisme.

Deze tegenstelling in economische systemen is de sleutel tot het begrijpen van de huidige wereldfractuur.

(6.) Vooral Russische olie en gas staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Moskou eist betalingen uitsluitend in Roebel en breidt zijn kopersveld uit met China, India of Saoedi-Arabië. Maar het lijkt erop dat westerse kopers nog steeds in Euro of US Dollar kunnen betalen. Wat is uw mening over deze voortdurende oorlog om grondstoffen? De roebel lijkt een winnaar te zijn.

De roebel is zeker aan het stijgen. Maar dit maakt van Rusland geen “winnaar” als zijn economie wordt ontwricht door de sancties die zijn eigen invoer blokkeren die nodig is om zijn bevoorradingsketens soepel te laten werken.

Rusland zal uiteindelijk als winnaar uit de bus komen als het een industrieel import-vervangingsprogramma kan opzetten en opnieuw openbare infrastructuur kan creëren ter vervanging van wat onder leiding van de VS door de Harvard Boys in de jaren ’90 werd geprivatiseerd.

Zien wij het einde van de petro-dollar en de opkomst van een nieuwe financiële architectuur in het Oosten, vergezeld van een versterking van de BRICS en de Shanghai Cooperation Organization (SCO)?

Er zullen nog steeds oliedollars zijn, maar ook allerlei valutazones naarmate de wereld zijn internationale handels- en investeringsregelingen de-dollariseert. Eind mei zei minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat Saoedi-Arabië en Argentinië willen toetreden tot de BRICS. Zoals Pepe Escobar onlangs opmerkte, kan BRICS+ worden uitgebreid met MERCOSUR en de Zuid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap (SADC)

Deze regelingen zullen waarschijnlijk een niet-Amerikaanse alternatief voor het IMF vereisen om krediet te creëren en te voorzien in een vehikel voor officiële deviezenreserves voor de niet-NAVO-landen. Het IMF zal blijven bestaan om bezuinigingen op te leggen aan satellietlanden van de VS, terwijl het kapitaalvlucht uit landen in het Zuiden subsidieert en SDR’s creëert om de militaire uitgaven van de VS in het buitenland te financieren.

De zomer van 2022 zal een proeftuin worden als de landen van het Zuiden een betalingsbalanscrisis krijgen door de stijgende olie- en voedseltekorten en de hogere binnenlandse valutakosten om hun buitenlandse dollarschulden te dragen. Het IMF kan hun nieuwe SDR’s aanbieden om obligatiehouders in US-dollar te betalen en zo de illusie van solvabiliteit in stand te houden. Maar de SCO-landen kunnen olie en voedsel aanbieden – ALS de landen de verzekering geven dat zij hun krediet zullen terugbetalen door af te zien van hun dollarschulden aan het Westen.

Deze financiële diplomatie belooft “interessante tijden” te brengen.

Amerika's echte tegenstanders zijn zijn Europese en andere bondgenoten

(7.) In uw recente interview met Michael Welch (“Accidental Crisis?“) heeft u een specifieke analyse over de huidige gebeurtenissen in Oekraïne/Rusland:
“De oorlog is niet tegen Rusland. De oorlog is niet tegen Oekraïne. De oorlog is tegen Europa en Duitsland.” Kunt u dat nader toelichten?

Zoals ik hierboven heb uiteengezet, maken de Amerikaanse handels- en financiële sancties Duitsland afhankelijk van de Amerikaanse uitvoer van LNG, en van de aankoop van Amerikaanse militaire wapens om de NAVO op te waarderen tot de feitelijke Europese regeringsautoriteit.

Het effect is dat alle Europese hoop op wederzijdse handels- en investeringswinsten met Rusland de grond in wordt geboord. Het wordt de junior partner (zeer junior) in zijn nieuwe handels- en investeringsbetrekkingen met de steeds protectionistischer en nationalistischer Verenigde Staten.

(8.) Het echte probleem voor de Verenigde Staten lijkt dit te zijn: “De enige manier om welvaart te behouden als je die niet in eigen land kunt creëren, is om die uit het buitenland te halen.” Wat is de strategie van Washington daarin?

In mijn boek Super Imperialisme heb ik uitgelegd hoe in de afgelopen 50 jaar, sinds de Verenigde Staten in augustus 1971 van het goud zijn afgestapt, de Amerikaanse schatkistpapier-standaard de Verenigde Staten een gratis ritje op buitenlandse kosten heeft gegeven. Buitenlandse centrale banken hebben hun dollarinstroom als gevolg van het Amerikaanse betalingsbalanstekort gerecycleerd in leningen aan de Amerikaanse schatkist – dat wil zeggen, om Amerikaanse schatkistpapier te kopen om hun spaargeld in te bewaren. Deze regeling heeft de Verenigde Staten in staat gesteld buitenlandse militaire uitgaven te doen voor hun bijna 800 militaire bases in Eurazië zonder de dollar te depreciëren of hun eigen burgers te belasten. De kosten werden gedragen door landen wier centrale banken hun dollarleningen aan de Amerikaanse schatkist hebben opgebouwd.

Maar nu het voor landen onveilig is geworden om in dollars luidende bankdeposito’s of overheidseffecten of investeringen aan te houden als zij “dreigen” hun eigen economische belangen te verdedigen of als hun beleid afwijkt van het door Amerikaanse diplomaten gedicteerde beleid, hoe kan Amerika dan nog een “free ride” krijgen?

Hoe kan het in feite basismaterialen uit Rusland importeren om delen van zijn industriële en economische toeleveringsketen op te vullen die door de sancties worden afgebroken?

Dat is de uitdaging voor het buitenlands beleid van de VS. Op de een of andere manier wil het Europa belasten en andere landen tot economische satellieten maken. De uitbuiting zal misschien niet zo flagrant zijn als de greep van de VS naar de officiële reserves van Venezuela, Afghanistan en Rusland. Het zal waarschijnlijk gaan om het ondermijnen van de buitenlandse zelfvoorziening om andere landen tot economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten te dwingen, zodat de VS deze landen met ontwrichtende sancties kunnen dreigen als zij hun eigen nationale belangen belangrijker vinden dan wat VS-diplomaten van hen verlangen.

(9.) Welke gevolgen zal dit alles hebben voor de betalingsbalans van West-Europa (Duitsland / Frankrijk / Italië) en bijgevolg voor de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar? En waarom denkt u dat de Europese Unie op weg is om een nieuw “Panama, Puerto Rico en Liberia” te worden?

De euro is nu al een satellietvaluta van de Verenigde Staten. De lidstaten kunnen geen binnenlandse begrotingstekorten hebben om het hoofd te bieden aan de komende inflatoire depressie als gevolg van de door de VS gesponsorde sancties en de daaruit voortvloeiende wereldwijde breuk.

De sleutel blijkt militaire afhankelijkheid te zijn. Dit is “kostendeling” voor de door de V.S. gesponsorde Koude Oorlog 2.0. Het delen van de kosten is wat de Amerikaanse diplomaten heeft doen beseffen dat zij de binnenlandse Europese politiek moeten controleren om te voorkomen dat de bevolking en het bedrijfsleven in Europa in hun eigen belang handelen. Hun economische afknelling is “nevenschade” van de Nieuwe Koude Oorlog van vandaag.

(10.) Een Zwitserse filosofe schreef medio maart een kritisch essay voor de Duitse socialistische krant “Neues Deutschland”, een voormalige nieuwsredactie van de DDR-regering. Mevrouw Tove Soiland bekritiseerde de internationale linkse partijen voor hun huidige gedrag met betrekking tot de crisis in Oekraïne en het beheer van de covid. Links is volgens haar te veel pro autoritaire regering/staat – en kopieert daarmee methoden van de traditionele rechtse partijen. Deelt u deze mening? Of is ze te hard?

Hoe zou u deze vraag beantwoorden, vooral met betrekking tot de stelling in uw nieuwe boek: “… de alternatieve weg is in grote lijnen een gemengd industrieel kapitalisme dat uitmondt in socialisme …”. Bron: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1162247.die-linke-und-corona-ein-postideologischer-totalitarismus.html

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de “machtige Wurlitzer” van de CIA hebben zich geconcentreerd op het in handen krijgen van de sociaal-democratische en arbeiderspartijen in Europa, in de verwachting dat het socialisme de grote bedreiging zal vormen voor het op de VS gecentreerde financiële kapitalisme. Dat geldt ook voor de “groene” partijen, tot het punt waarop hun pretentie om tegen de opwarming van de aarde te zijn, hypocriet blijkt te zijn in het licht van de enorme koolstofvoetafdruk en vervuiling van de militaire oorlogsvoering van de NAVO in Oekraïne en de daarmee samenhangende luchtmacht- en marine-oefeningen. Je kunt niet tegelijkertijd pro-milieu en pro-oorlog zijn!

Hierdoor zijn de rechts-nationalistische partijen minder beïnvloed door de politieke bemoeienis van de VS. Dat is waar de oppositie tegen de NAVO vandaan komt, zoals in Frankrijk en Hongarije.

En in de Verenigde Staten zelf kwamen de enige stemmen tegen de nieuwe bijdrage van 30 miljard dollar aan de militaire uitgaven tegen Rusland van Republikeinen. De hele “linkse” Democratische Partij “ploeg” stemde voor de oorlogsuitgaven.

De sociaal-democratische partijen zijn in feite burgerlijke partijen waarvan de aanhangers hopen tot de renteniersklasse te kunnen behoren, of op zijn minst aandelen- en obligatiebeleggers in het klein te worden. Het resultaat is dat het neoliberalisme is aangevoerd door Tony Blair in Groot-Brittannië en zijn tegenhangers in andere landen. Ik bespreek deze politieke afstemming in “The Destiny of Civilization”.

Amerikaanse propagandisten noemen regeringen die natuurlijke monopolies als openbare nutsbedrijven handhaven “autocratisch”. Democratisch” zijn betekent dat Amerikaanse bedrijven de controle krijgen over deze machtsposities, “vrij” zijn van overheidsregulering en belasting van financieel kapitaal. Dus “links” en “rechts”, “democratie” en “autocratie”, zijn een Orwelliaans dubbelspraak vocabulaire geworden, gesponsord door Amerika’s oligarchie (die het eufemiseert als “democratie”).

(11.) Kan de oorlog in Oekraïne een mijlpaal zijn om een nieuwe geopolitieke kaart van de wereld te tonen? Of is de neoliberale Nieuwe Wereldorde in opmars? Hoe ziet u dat?

Zoals ik in uw vraag nr. 1 heb uitgelegd, wordt de wereld in twee delen gesplitst. Het conflict is niet louter nationaal van het Westen tegen het Oosten, maar is een conflict van economische systemen: roofzuchtig financieel kapitalisme tegen industrieel socialisme gericht op zelfvoorziening voor Eurazië en de SCO.

De niet-gebonden landen waren in de jaren zeventig niet in staat om “het alleen te doen”, omdat zij niet over de kritische massa beschikten om hun eigen voedsel, energie en grondstoffen te produceren. Maar nu de Verenigde Staten hun eigen economie hebben gedeïndustrialiseerd en hun productie hebben uitbesteed aan Azië, hebben deze landen een optie om niet afhankelijk te blijven van de Amerikaanse dollar-diplomatie.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over Duitsland

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties