Terwijl de pandemie de wereld gewend heeft aan lockdowns, de acceptatie van experimentele medicijnen heeft genormaliseerd, de grootste overdracht van rijkdom naar bedrijven heeft bespoedigd door het MKB te decimeren en het spiergeheugen van de werking van de beroepsbevolking heeft aangepast ter voorbereiding op een cybernetische toekomst, was er een extra vector nodig om de economische ineenstorting te versnellen voordat naties weer kunnen ‘Build Back Better’, meldt Winteroak.

Ik presenteer hieronder verschillende manieren waarop het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne de volgende katalysator is voor de Great Reset agenda van het World Economic Forum, gefaciliteerd door een onderling verbonden web van wereldwijde belanghebbenden en een diffuus netwerk van publiek-private partnerschappen.

1. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne veroorzaakt nu al een ongekende verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens, verergert brandstoftekorten en leidt tot een chronische inflatie.

Terwijl de geopolitieke spanningen ontaarden in een langdurig conflict tussen de NAVO en de Chinees-Russische as, kan een tweede krimp de economie in stagflatie storten.

In de komende jaren zal de combinatie van ondermaatse groei en op hol geslagen inflatie een wereldwijde economische onderklasse dwingen tot microarbeidscontracten en laagbetaalde banen in een opkomende gig economie.

Een nieuwe recessie zal de wereldwijde dorst naar hulpbronnen verergeren, de mogelijkheden voor zelfvoorziening beperken en de afhankelijkheid van overheidssubsidies aanzienlijk vergroten.

Met de immobilisatie van een aanzienlijk deel van de wereldwijde beroepsbevolking in het verschiet, zou dit wel eens een voorbode kunnen zijn van de invoering van een universeel basisinkomen, wat zou kunnen leiden tot een sterk gelaagde neo-feodale orde.

De onheilspellende voorspelling van het Economisch Wereldforum dat we tegen 2030 “niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn”, lijkt zich dan ook met een huiveringwekkende snelheid te voltrekken.

2. De economische gevolgen van de oorlog zullen leiden tot een drastische inkrimping van de wereldwijde beroepsbevolking.

De architecten van de Grote Reset hebben deze trend al een aantal jaren voorzien en zullen deze economische turbulentie uitbuiten door de rol van ontwrichtende technologieën te stimuleren om wereldwijde uitdagingen aan te gaan en traditionele bedrijfspatronen fundamenteel te wijzigen om gelijke tred te houden met de snelle veranderingen in de technologie.

Net als de pandemie zal de paraatheid voor rampen in het tijdperk van conflicten in belangrijke mate afhangen van de bereidheid om specifieke technologische innovaties in de openbare en particuliere sfeer te omarmen, zodat toekomstige generaties kunnen voorzien in de vraag naar arbeidskrachten als gevolg van de Grote Reset.

Een terugkerend thema in Klaus Schwab’s Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution is dat baanbrekende technologische en wetenschappelijke innovaties niet langer beperkt zullen blijven tot de fysieke wereld om ons heen, maar een verlengstuk van onszelf zullen worden.

Hij benadrukt het primaat van opkomende technologieën in een beroepsbevolking van de volgende generatie en wijst op de dringende noodzaak om door te gaan met plannen om verschillende aspecten van de wereldwijde beroepsbevolking te digitaliseren door middel van schaalbare, op technologie gebaseerde oplossingen.

Degenen die de Grote Reset leiden, proberen het geopolitieke risico te beheersen door nieuwe markten te creëren die draaien om digitale innovaties, e-strategieën, telepresence-arbeid, kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, het internet der dingen en het internet der lichamen.

De razendsnelle toepassing van AI-technologieën doet vermoeden dat de optimalisering van dergelijke technologieën in eerste instantie de traditionele industrieën en beroepen zal treffen die een vangnet bieden voor honderden miljoenen werknemers, zoals de landbouw, de detailhandel, de catering, de verwerkende industrie en de koeriersdiensten.

Automatisering in de vorm van robots, slimme software en machinaal leren zal echter niet beperkt blijven tot banen die routineus, repetitief en voorspelbaar zijn.

AI-systemen staan op het punt verschillende witteboordenbanen op grote schaal te automatiseren, met name op gebieden die te maken hebben met informatieverwerking en patroonherkenning, zoals boekhouding, personeelszaken en middenkaderfuncties.

Anticiperen op toekomstige werkgelegenheidstrends is geen gemakkelijke taak, maar we kunnen gerust stellen dat de gecombineerde dreiging van pandemieën en oorlogen betekent dat de beroepsbevolking aan de vooravond staat van een ongekende herschikking, waarbij technologie de logistiek opnieuw vormgeeft en mogelijk honderden miljoenen banen van arbeiders en kantoorklerken bedreigt, wat resulteert in de grootste en snelste verplaatsing van banen in de geschiedenis en een voorbode is van een verschuiving van de arbeidsmarkt die voorheen ondenkbaar was.

Hoewel reeds lang werd verwacht dat het toegenomen gebruik van technologie in de particuliere sector tot een massaal banenverlies zou leiden, zullen pandemische lockdowns en de komende ontwrichting door een oorlog dit proces versnellen, en veel bedrijven zullen geen andere keuze hebben dan personeel te ontslaan en te vervangen door creatieve technologische oplossingen, louter om hun bedrijf te laten overleven.

Met andere woorden, veel van de banen die de komende jaren verloren zullen gaan, waren al op weg naar ontslag en zullen waarschijnlijk niet meer worden teruggewonnen als het stof eenmaal is neergedaald.

3. De oorlog heeft de afhankelijkheid van Europa van de Russische energiesector aanzienlijk verminderd en het centrale belang van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en “netto nul”-emissies, die de kern vormen van de Grote Reset, versterkt.

Beleidsmakers die in de pas lopen met de Grote Reset hebben munt geslagen uit de harde sancties tegen Rusland door de verschuiving naar “groene” energie te versnellen en het belang van decarbonisatie te herhalen als onderdeel van de “strijd tegen klimaatverandering”.

Het zou echter erg kortzichtig zijn om aan te nemen dat de Grote Reset uiteindelijk gericht is op de rechtvaardige verdeling van ‘groene’ waterstof en koolstofneutrale synthetische brandstoffen ter vervanging van benzine en diesel.

De SDG’s van de VN zijn weliswaar cruciaal voor het herstel na de pandemie, maar belangrijker is dat ze van fundamenteel belang zijn voor de omvorming van het aandeelhouderskapitalisme, dat nu door de elites in Davos wordt aangeprezen als ‘stakeholderkapitalisme’.

In economische termen verwijst dit naar een systeem waarin regeringen niet langer de uiteindelijke scheidsrechters van het overheidsbeleid zijn, maar ongekozen particuliere ondernemingen de facto trustees van de samenleving worden, die de directe verantwoordelijkheid op zich nemen om de sociale, economische en milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken door middel van macro-economische samenwerking en een multi-stakeholdermodel van mondiaal bestuur.

In een dergelijke economische constructie kunnen vermogensconglomeraten de stroom van mondiaal kapitaal ombuigen door investeringen af te stemmen op de SDG’s van de VN en ze te configureren als ESG’s (Environmental, Social, and Corporate Governance), zodat nieuwe internationale markten kunnen worden gebouwd op de rampspoed en ellende van mogelijk honderden miljoenen mensen die wankelen onder de economische ineenstorting als gevolg van oorlog.

Daarom biedt de oorlog een enorme stimulans voor de regeringen die de reset doorzetten om actief te streven naar energieonafhankelijkheid, de markten te vormen in de richting van “groene en inclusieve groei” en de bevolkingen uiteindelijk te bewegen in de richting van een “cap-and-trade”-systeem, ook bekend als een koolstofkredieteconomie.

Dit zal de macht centraliseren in de handen van belanghebbende kapitalisten onder het welwillende mom van het opnieuw uitvinden van het kapitalisme met eerlijker en groenere middelen, waarbij misleidende slogans worden gebruikt als ‘Build Back Better’ zonder de eeuwige groeidwang van het kapitalisme op te offeren.

4. De door de oorlog veroorzaakte voedseltekorten zullen een grote stimulans betekenen voor de synthetische-biologie-industrie, aangezien de convergentie van digitale technologieën met materiaalwetenschappen en biologie de landbouwsector radicaal zal veranderen en de toepassing van plantaardige en in het lab gekweekte alternatieven op wereldschaal zal aanmoedigen.

Rusland en Oekraïne zijn beide broodmanden van de wereld en kritieke tekorten aan granen, meststoffen, plantaardige oliën en essentiële voedingsmiddelen zullen het belang van biotechnologie voor voedselzekerheid en duurzaamheid katapulteren en aanleiding geven tot verschillende start-ups van imitatievlees, zoals ‘Impossible Foods’, dat medegefinancierd werd door Bill Gates.

Men kan dus verwachten dat meer overheidsregulering zal leiden tot een drastische herziening van de industriële voedselproductie en -teelt, waarvan uiteindelijk de agro-industrie en biotech-investeerders zullen profiteren, aangezien voedselsystemen opnieuw zullen worden vormgegeven door middel van opkomende technologieën om “duurzame” eiwitten en CRISPR-geëxploiteerde gepatenteerde gewassen te telen.

5. De uitsluiting van Rusland van SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is een voorbode van een economische reset die precies het soort terugslag zal genereren dat nodig is om grote delen van de wereldbevolking in een technocratisch controlenetwerk op te sluiten.

Zoals verschillende economen hebben opgemerkt, zal het bewapenen van SWIFT, CHIPS (The Clearing House Interbank Payments System) en de Amerikaanse dollar tegen Rusland, geopolitieke rivalen als China er alleen maar toe aanzetten het proces van de-dollarisering te versnellen.

De belangrijkste begunstigde van de economische sancties tegen Rusland lijkt China te zijn, dat de Euraziatische markt een nieuwe vorm kan geven door de lidstaten van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) en de BRICS aan te moedigen het SWIFT-ecosysteem te omzeilen en grensoverschrijdende internationale betalingen in de digitale Yuan te regelen.

Hoewel de vraag naar cryptocurrencies een enorme piek zal vertonen, zal dit veel regeringen er waarschijnlijk toe aanzetten om de sector in toenemende mate te reguleren via publieke blockchains en een multilateraal verbod op gedecentraliseerde cryptocurrencies af te dwingen.

De verschuiving naar crypto zou de generale repetitie kunnen zijn om uiteindelijk plannen voor programmeerbaar geld onder toezicht van een federale regulator te bespoedigen, wat leidt tot een grotere toename van macht in de handen van een machtige wereldwijde technocratie en zo onze slavernij aan financiële instellingen bezegelt.

Ik geloof dat deze oorlog valuta’s tot pariteit zal brengen en daarmee een nieuw Bretton Woods moment inluidt, dat belooft de werking van het internationale bankwezen en de macro-economische samenwerking te veranderen door de toekomstige invoering van digitale valuta’s van centrale banken.

6. Deze oorlog markeert een belangrijk omslagpunt in het globalistische streven naar een nieuwe internationale, op regels gebaseerde orde die in Eurazië verankerd is.

Zoals de “vader van de geopolitiek” Halford Mackinder meer dan een eeuw geleden al opmerkte, was de opkomst van elke wereldhegemoon in de afgelopen 500 jaar mogelijk dankzij de dominantie over Eurazië. Evenzo werd hun neergang in verband gebracht met het verlies van de controle over die centrale landmassa.

Dit causale verband tussen geografie en macht is niet onopgemerkt gebleven bij het wereldwijde netwerk van belanghebbenden dat het WEF vertegenwoordigt, en velen van hen hebben geanticipeerd op de overgang naar een multipolair tijdperk en de terugkeer van grootmachtconcurrentie temidden van de afnemende politieke en economische invloed van Amerika en een dringende behoefte aan wat technocraten slimme globalisering noemen.

Terwijl Amerika wanhopig probeert vast te houden aan zijn status van supermacht, dreigen de economische opkomst van China en de regionale ambities van Rusland de strategische assen van Eurazië (West-Europa en Azië-Stille Oceaan) overhoop te halen.

De regio waar Amerika voorheen een onbetwiste hegemonie genoot, is niet langer ongevoelig voor scheuren en we zijn wellicht getuige van een wisseling van de wacht die de calculus van de mondiale machtsprojectie drastisch verandert.

Hoewel China’s ambitieuze “Belt and Road”-initiatief (BRI) het potentieel heeft om het wereld-eiland (Azië, Afrika en Europa) te verenigen en een tektonische verschuiving teweeg te brengen in de plaats waar de wereldmacht zich bevindt, zal de recente inval in Oekraïne verstrekkende gevolgen hebben voor het goederenvervoer per spoor tussen China en Europa.

De Oekraïense president Zelensky beweerde dat Oekraïne zou kunnen fungeren als de poort van de BRI naar Europa. We kunnen dus niet voorbijgaan aan het enorme belang dat China heeft bij de recente spanningen over Oekraïne, noch aan de onderliggende ambitie van de NAVO om China’s opkomst in de regio te beteugelen door de verkoop van Oekraïense activa aan China te beperken en alles te doen wat in haar vermogen ligt om De Moderne Zijderoute te dwarsbomen.

Nu de sancties Rusland ertoe aanzetten de bilaterale banden met China te consolideren en zich volledig in de BRI te integreren, zou een pan-Euraziatisch handelsblok wel eens de afstemming kunnen zijn die dwingt tot een gedeeld beheer van het mondiale gemeengoed en een reset naar het tijdperk van het Amerikaanse exceptionalisme.

7. Nu de speculaties over de langetermijngevolgen van de oorlog voor de bilaterale handelsstromen tussen China en Europa toenemen, zal het Russisch-Oekraïense conflict Israël – een van de belangrijkste voorstanders van de Grote Reset – nog meer internationale prominentie bezorgen.

Israël is een zeer aantrekkelijke BRI-markt voor China en de CCP is zich terdege bewust van het belang van Israël als strategische voorpost die de Indische Oceaan en de Middellandse Zee via de Golf van Suez met elkaar verbindt.

Bovendien erkent de Chinese regering al vele jaren het primaat van Israël als een mondiaal technologisch centrum en maakt zij gebruik van Israëls innovatiecapaciteiten om haar eigen strategische uitdagingen aan te gaan.

Daarom zal de bemiddeling van Naftali Bennet tussen Moskou en Kiev waarschijnlijk een factor zijn voor de instrumentele rol van het “Belt and Road Initiative” (BRI) bij de uitbreiding van zowel China als Israëls regionale en mondiale strategische voetafdruk.

Israëls status als een van de toonaangevende tech-hubs van de toekomst en poort die Europa en het Midden-Oosten met elkaar verbindt, is onlosmakelijk verbonden met het web van fysieke infrastructuren, zoals wegen, spoorwegen, havens en energiepijpleidingen, dat China de afgelopen tien jaar heeft aangelegd.

Israël, dat al een grootmacht is op het gebied van autotechnologieën, robotica en cyberbeveiliging, wil de centrale rol spelen in het duizendjarige koninkrijk en van de tech-startups van het land wordt voorspeld dat zij een sleutelrol zullen spelen in de vierde industriële revolutie.

Het versterken van zijn evoluerende relatie met China te midden van de Russisch-Oekraïense crisis zou Israël kunnen helpen uitgroeien tot een regionale hegemon bij uitstek, met een groot deel van de gecentraliseerde economische en technologische macht die in Jeruzalem samenkomt.

Nu Israël zich inspant om zijn exportmarkten en investeringen te diversifiëren, weg van de Verenigde Staten, roept dit een belangrijke vraag op.

Is Israël bezig zijn veiligheidsbelangen weg te halen bij de VS en zich in te dekken tegen de Chinees-Russische as?

8. Het is nu algemeen bekend dat digitale ID’s een centrale plaats innemen op de agenda van de Great Reset van het Wereld Economisch Forum en dat ze moeten worden gestroomlijnd in alle sectoren, toeleveringsketens en markten om de 2030 SDG’s van de VN te bevorderen en geïndividualiseerde en geïntegreerde diensten te leveren in toekomstige slimme steden.

Velen hebben ingezien hoe een dergelijk platform kan worden gebruikt om een wereldwijd systeem van technocratische bevolkingscontrole en naleving in te luiden door de mensheid op te nemen in een nieuwe waardeketen voor bedrijven, waarbij burgers worden gemijnd als gegevensgrondstoffen voor ESG-investeerders en obligatiemarkten voor menselijk kapitaal en een sociale en klimaatscore krijgen toegewezen op basis van hoe goed ze zich meten met de SDG’s van de VN.

Deze naadloze verificatie van mensen en aangesloten apparaten in slimme omgevingen kan alleen plaatsvinden als onze biometrische gegevens, gezondheidsdossiers, financiën, onderwijstrapporten, consumptiegewoonten, koolstofvoetafdruk en de hele som van menselijke ervaringen worden opgeslagen in een interoperabele database om onze conformiteit met de SDG’s van de VN te bepalen, en zo een monumentale verandering van ons sociaal contract te forceren.

Vaccinpaspoorten werden aanvankelijk aangeprezen door publiek-private partnerschappen als een toegangspoort voor digitale ID’s. Hoe kunnen de huidige geopolitieke spanningen, nu die logica haar beloop heeft gehad, bijdragen tot de schaalvergroting van wat het belangrijkste knooppunt is in een nieuw digitaal ecosysteem?

Oekraïne wordt van oudsher de graanschuur van Europa genoemd en beide landen zijn, samen met Rusland, belangrijke mondiale leveranciers van basisgranen. De oorlog heeft dan ook alle kenmerken van een zwarte zwaan voor grondstoffen en inflatie.

Met een economie die op de rand van de afgrond balanceert als gevolg van een mondiale bevoorradingscrisis, denk ik dat de daaruit voortvloeiende economische schokken over de hele wereld noodtoestanden in oorlogstijd zullen veroorzaken en het publiek zal worden verteld zich schrap te zetten voor rantsoenering.

Zodra dit plaatsvindt, kan de multilaterale invoering van Digitale ID’s, die interfacen met Digitale Munten van Centrale Banken, worden aangeprezen als de oplossing om huishoudelijke rantsoenen efficiënt te beheren en te verdelen onder een ongekende staat van nood en uitzondering.

De Bank of England heeft al het vooruitzicht geopperd van programmeerbaar contant geld dat alleen kan worden uitgegeven aan eerste levensbehoeften of goederen die een werkgever of overheid zinvol acht.

Zodra de uitgever controle krijgt over hoe het door de ontvanger wordt uitgegeven, zal het bijna onmogelijk worden om adequaat te functioneren zonder een digitale ID, die nodig zal zijn om voedselpakketten te ontvangen en een basis middel van bestaan te verkrijgen. Denk aan UBI (Universeel Basis Inkomen).

Als de voedselinflatie een stijgende lijn blijft vertonen en er geen tekenen zijn dat deze zal afnemen, kunnen regeringen prijscontroles instellen in de vorm van rantsoenering en rantsoenering kan worden geregistreerd op blockchain-grootboeken op de digitale ID om onze koolstofvoetafdruk en consumptieve gewoonten bij te houden tijdens een nationale noodsituatie.

9. Europa ligt direct in de vuurlinie zodra een hybride oorlog tussen de NAVO en de Chinees-Russische as op gang komt.

Het zou nalatig zijn om voorbij te gaan aan het duidelijke en actuele gevaar van een cyberaanval op banken en kritieke infrastructuur of zelfs een voorzichtige en tactische nucleaire uitwisseling met intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s).

Ik zie niet in hoe een strijdende partij niet zal worden beperkt door de doctrine van wederzijds verzekerde vernietiging, zodat een thermonucleaire fall-out onwaarschijnlijk is.

Het gebruik van technologieën voor toegang op afstand om het systeemgeheugen van het SWIFT-bankapparaat of het Cross-Border Interbank Payment System te wissen, kan echter een groot deel van de internationale economie buiten werking stellen en de dollar in een neerwaartse spiraal brengen.

Mocht een gebeurtenis van dergelijke catastrofale proporties zich voordoen, dan zal dit ongetwijfeld leiden tot een toenemende roep om een grondige herziening van de cyberveiligheid.

De gevolgen van zo’n gebeurtenis zouden heel goed kunnen leiden tot een nieuw wereldwijd veiligheidsprotocol volgens hetwelk burgers een digitale ID moeten hebben als noodzakelijke nationale veiligheidsmaatregel.

Men kan zich voorstellen hoe toegang tot het internet of openbare diensten in de nasleep van een nationale cyberaanval kan vereisen dat burgers een digitale ID gebruiken om te authenticeren dat hun online activiteiten en transacties van een legitieme en niet-malicieuze bron afkomstig zijn.

Er zijn weinig toevalligheden in de politiek.

10. De economische gevolgen van deze oorlog zullen zo rampzalig zijn dat regeringen en de publieke sector een aanzienlijke injectie van particulier kapitaal nodig zullen hebben om het financieringstekort aan te vullen.

Dit zal de traditionele scheiding der machten tussen centrale bankinstellingen en regeringen in feite overbodig maken, omdat de eerstgenoemden in een onevenredige positie zullen verkeren om het begrotingstraject van natiestaten te beïnvloeden, wier soevereiniteit zal worden uitgehold door de grootschalige overname van regeringen door de centrale banken en hedgefondsen.

Het model van de natiestaat wordt dus geleidelijk omvergeworpen door een mondiale technocratie, bestaande uit een niet-gekozen consortium van industriële leiders, oligarchen van centrale banken en particuliere financiële instellingen, waarvan de meeste voornamelijk niet-overheidsactoren uit het bedrijfsleven zijn, die trachten het mondiale bestuur te herstructureren en zichzelf in het mondiale besluitvormingsproces te integreren.

Over de toekomst van de internationale betrekkingen en de sociale, economische en politieke transformatie die de wereld momenteel ondergaat in het licht van de pandemie en het conflict tussen Rusland en Oekraïne, zal dan ook niet worden beslist door multilateralisme en gekozen vertegenwoordigers van soevereine staten.

De beslissing zal veeleer worden genomen door een netwerk van partnerschappen met meerdere belanghebbenden, die worden gemotiveerd door een politiek van opportunisme en geen verantwoording verschuldigd zijn aan een electoraat of een staat, en voor wie begrippen als soevereiniteit en internationaal recht geen betekenis hebben.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De Coronahoax loopt ten einde – De elite beseft dat een oorlog hun doelen beter dient

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Qvic
Qvic
10 maanden geleden

Als de NAVO blijft aandringen om de oorlog met Rusland aan te gaan, zal de aangesloten landen waarschijnlijk een krachtige EMP te gemoed moeten gaan zien. Waardoor alles wat elektrisch is voor jaren buiten werking zal zijn. Daar Rusland de afspraken met de NATO van 1989/1990 weer wil doen herstellen. Duitsland en Nederland hebben al de wapenstilstand van 1945 eenzijdig opgezegd en zijn nu zo danig rechtstreeks in oorlog met Rusland, wat dramatische gevolgen kan hebben voor de landen.

Freddy
Freddy
10 maanden geleden

De vraag blijft : hoe zijn ze er in gelukt om de oorlog te ontketenen?

Dee
Dee
10 maanden geleden

Never waste a good crisis!

Hans de Jonge
8 maanden geleden

Putin heeft hetzelfde gedaan als Ghaddhafi wilde doen met Afrika: ongedekt papiergeld (dollar, euro) vervangen door goud dat een intrinsieke waarde heeft. De gouden Roebel blaast het hele petrodollar systeem op. Dat is het ergste wat Rot Shit kan overkomen.