Kort na de tweede wereldoorlog begon de Rockefeller Foundation aan een zoektocht om de wereldlandbouw te veranderen.

Zij deden dit, gedeeltelijk, door de wetenschappelijke cultuur te “socialiseren” om niet alleen het gebruik van GMO voedsel en gevaarlijke biotechnologieën te accepteren, maar zelfs te promoten, schrijft Ryan Matters.

En nu zijn ze weer bezig.

Deze nieuwe poging tot beleidsverandering wordt uiteengezet in een document getiteld “The True Cost of Food: Measuring What Matters to Transform the US Food System“.

In het rapport wordt melding gemaakt van zowel de Covid-19 crisis als de klimaatcrisis, en wordt gesteld dat dit de kans is waar we op hebben gewacht om een “transformatieve verandering” in de voedselproductie teweeg te brengen.

Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de Rockefeller Foundation, verschillende academici van vooraanstaande universiteiten, het Wereld Natuur Fonds en de True Price Foundation. Aan het hoofd van de analyse stonden leden van “True Price”, een Nederlands bedrijf dat zichzelf omschrijft als een

sociale onderneming met de missie om duurzame producten te realiseren die betaalbaar zijn voor iedereen door consumenten in staat te stellen de werkelijke prijs van producten die zij kopen te zien en vrijwillig te betalen”.

Het True Price-team wordt geleid door Michel Scholte, een alumnus van het Global Shapers Network van het World Economic Forum, Adrian de Groot Ruiz, eveneens een voormalige “Global Shaper” van het WEF, en Herman Mulder, voormalig directeur-generaal van ABN AMRO, een van ‘s werelds grootste agribusinessbanken!

Het doel van het rapport is de “werkelijke kosten” van voedsel in de VS aan het licht te brengen, die minstens 3,2 biljoen dollar per jaar zouden bedragen, drie keer meer dan de 1,1 biljoen dollar die de Amerikanen jaarlijks aan voedsel uitgeven.

In deze “kostenanalyse” zijn zaken opgenomen als voedingsgerelateerde ziekten, luchtvervuiling, broeikasgasemissies en verminderde biodiversiteit – allemaal redelijke zorgen. Maar om de ware agenda te begrijpen, moet men voorbij de bloemrijke taal en populaire modewoorden lezen.

Zoals opgemerkt door auteur en onderzoeker, William Engdahl:

De boodschap is dat de huidige Amerikaanse voedselproduktie de schuldige is en dat radicale en kostbare veranderingen dringend noodzakelijk zijn. De moeilijkheid bij het lezen van het rapport is dat de taal opzettelijk vaag en misleidend is. Een van de schadelijkste onderdelen van de Amerikaanse landbouw sinds de jaren negentig is bijvoorbeeld de grootschalige invoering van GMO-gewassen – vooral sojabonen, maïs en katoen en het zeer kankerverwekkende Monsanto-Bayer Roundup met glyfosaat. In het Rockefeller-rapport wordt hun directe rol weggelaten bij het bevorderen van die verwoesting door decennialang Monsanto en GGO’s te creëren en te promoten, wetende dat het destructief was.”

Zoals Engdahl duidelijk maakt, leidt een dergelijk rapport de aandacht af van het feit dat de meeste “kosten” in verband met de voedselindustrie direct terug te voeren zijn op de Rockefellers zelf en hun rol in het creëren van de huidige geïndustrialiseerde voedselketen die niet alleen de wereldwijde landbouw heeft verwoest, maar ook heeft bijgedragen aan de explosie van chronische ziekten.

Sinistere Rockefeller voedselsysteem agenda - Zij creëerden het, en willen het nu vernietigen

De nadelige gevolgen voor de gezondheid van de introductie van GMO-gewassen in de moderne landbouw en het daaropvolgende gebrek aan veiligheidstests kunnen niet genoeg worden benadrukt. Hierop zal in deel 2 nader worden ingegaan. [U kunt ook onze GMO-rubriek hier lezen – red.].

Volgens het klassieke probleem-reactie-oplossing model, maakt het rapport melding van de impact van Covid-19 op de huidige voedselvoorzieningsketen, en stelt dat het voedselsysteem veerkrachtiger moet worden.

De voedselonzekerheid is tijdens de pandemie enorm toegenomen, met meer dan 54 miljoen Amerikanen (een op de zes Amerikanen), waarvan meer dan 18 miljoen kinderen, die zich geconfronteerd zien met onzekerheid over hun volgende maaltijd”.

Dit is ironisch gezien het feit dat deze problemen een direct gevolg zijn van politieke beslissingen om draconische lockdowns en ander niet-wetenschappelijk beleid in te stellen, NIET een virus of een ziekte genaamd “Covid-19”.

En laten we niet vergeten dat de 2012 Rockefeller publicatie, Scenarios for the Future of Technology and International Development (p.18, “Lockstep”) vele aspecten van het Covid-19 drama in spookachtig detail beschrijft.

Volgens het Rockefeller-rapport is de manier om een veerkrachtigere voedselvoorzieningsketen op te bouwen het vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven door een focus op industrialisatie en technologische innovatie. Dit zijn echter precies dezelfde maatregelen die veel van de geschetste problemen hebben veroorzaakt.

In het rapport wordt bijvoorbeeld de “gezondheid van de bodem” genoemd als een van de voornaamste punten van zorg. Het is echter juist de wijdverbreide toepassing van moderne landbouwtechnieken (die het gebruik van kunstmest en het sproeien van pesticiden inhouden) – die door de Rockefellers worden bepleit – die de bodem in de eerste plaats van zijn voedingsstoffen heeft beroofd.

{…}

Terug naar het Rockefeller rapport… Dat beweert dat een van de fundamentele verschuivingen die nodig zijn in het huidige voedselsysteem een versnelling is in de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Zoals in het rapport staat, “omvat dit nieuwe financiële markten met betrekking tot natuurlijk kapitaal, waaronder koolstof, water, bodemstikstof en biodiversiteit”.

Er wordt niet gezegd hoe deze nieuwe financiële markten zullen worden opgebouwd, maar dit lijkt een verwijzing naar de recente, door Rockefeller/Wallstreet gesteunde oprichting van een nieuwe activaklasse, genaamd “Natural Asset Company“. NAC’s zijn gespecialiseerde bedrijven…

die de rechten bezitten op de ecosysteemdiensten die geproduceerd worden op een bepaald stuk land, diensten zoals koolstofvastlegging of schoon water”.

Journalist en onderzoeker Whitney Webb legt de ware motieven achter de oprichting van NAC’s in niet mis te verstane bewoordingen uit:

Het uiteindelijke doel van NAC’s is niet duurzaamheid of natuurbehoud – het is de financialisering van de natuur, d.w.z. de natuur veranderen in handelswaar die kan worden gebruikt om de huidige, corrupte Wall Street economie booming te houden onder het mom van het beschermen van het milieu en het voorkomen van de verdere achteruitgang ervan.”

Een andere methode om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is volgens het Rockefeller/Gates/WEF-initiatief de invoering van vleesvrije alternatieven op plantaardige basis. Opnieuw wordt de dreiging van “Covid-19” subtiel uitgebuit om het belang van deze overgang te benadrukken.

[vlees] verwerkende bedrijven die doorgingen met werken werden besmettingshaarden voor de ziekte. Rapporten tonen ongeveer 300.000 extra gevallen van Covid-19 als gevolg van de nabijheid van een veehouderij en ongeveer 5.000 sterfgevallen vonden plaats onder werknemers in vleesverwerkende bedrijven.”

Hier is het vermeldenswaard dat de voorzitter van de Rockefeller Foundation, Rajiv Shah, de voormalige directeur is van Agrarische Ontwikkeling bij de Gates Foundation en dat Bill Gates persoonlijk geïnvesteerd heeft in Impossible Foods, Memphis Meats en Beyond Meats – bedrijven die synthetische vlees- en zuivelproducten produceren uit planten, met behulp van laboratoriumtechnieken, waaronder gene editing.

Bill Gates denkt dat we 100% synthetisch vlees moeten gaan eten

In Gates’ boek uit 2021 How to Avoid a Climate Disaster pleit hij voor de vervanging van rundvlees door nepvlees. In een recent interview met MIT technology review zei hij dat het gedrag van mensen moet veranderen, zodat ze leren van nepvlees te houden, en als dat niet werkt, moeten er passende voorschriften komen.

Deze agrarische transformatie waar Gates, de Rockefellers en het WEF voor pleiten, een transformatie die streeft naar meer industrialisatie, patenteerbare gewassen en de consumptie van in laboratoria gekweekt “vlees”, komt voor een deel voort uit de mechanische denkwijze en zijn reductionistische theorie van voedsel.

De “reductionistische” kijk op voedsel vertelt ons dat voedsel wordt verteerd in het lichaam, waar het wordt afgebroken in zijn samenstellende delen, naar verschillende delen van het lichaam wordt gestuurd en uiteindelijk wordt gebruikt als “brandstof” voor het lichaam om te verbranden.

Veel nadruk wordt gelegd op het caloriegehalte van voedsel, in plaats van op de voedingswaarde of de andere geneeskrachtige eigenschappen/voordelen ervan. Deze opvatting komt voort uit onze wetenschappelijke gevestigde orde, die het lichaam beschouwt als niet meer dan een complexe “machine”.

Bovendien, zoals duidelijk is, proberen de transhumanisten onze perceptie van voedsel te veranderen van iets dat natuurlijk gegroeid is in de aarde onder onze voeten naar iets dat synthetisch gemaakt is in laboratoria.

Bedrijven als Beyond Meat en Impossible Burger hebben miljoenen dollars ingezameld en promoten hun brouwsels op basis van beweringen dat “in laboratoria gekweekt vlees de smaak en consistentie van traditioneel vlees zal repliceren”.

Als de smaak de mensen niet weet te boeien, spelen ze de kaart van de “klimaatverandering”, en beweren ze dat de consumptie van nepvlees “noodzakelijk” is om een milieuramp te voorkomen.

Ironisch genoeg blijkt uit onderzoek dat de productie van lab-gekweekt vlees meer energie zou kunnen kosten dan de bereiding van gewoon vlees. Deze ironie wordt nog versterkt door het feit dat Gates, die in een buitenhuis van 66.000 vierkante meter woont en in een privéjet reist, zelf een koolstof supervervuiler is.

In 2019 kondigden de USDA en de FDA een regelgevend kader aan voor in laboratoria gekweekt vlees, een zet die de nep-vleesindustrie opgetogen maakte. Waarom zouden producenten van synthetisch vlees hier blij mee zijn? Kelsey Piper, in een artikel voor Vox, geeft ons het antwoord:

…is het vertrouwen van de consument van cruciaal belang. Als mensen niet geloven dat vleesproducten op basis van cellen veilig, gereglementeerd en gezond zijn, dan houden ze het bij geslacht vlees”.

Met andere woorden, hoe frauduleus ook, een “FDA Approved” badge is een onvervangbaar marketinginstrument. Uit gegevens blijkt bijvoorbeeld dat de vaccinatiegraad tegen Covid-19 is gestegen nadat de vaccins de volledige goedkeuring van de FDA hadden gekregen.

Nu er een regelgevend kader is, werken startende bedrijven aan de technologische infrastructuur die de productie van in het lab gekweekt vlees op schaal mogelijk zal maken. De volgende stap in deze “transhumanistische spitsvondigheid” zal “voedsel” zijn dat is gemaakt met behulp van nanotechnologie. Zoals auteur en onderzoeker Aaron Franz* verklaarde

Nanotech kan de atomen van een anders nutteloze bron in iets nuttigs veranderen. Met nanotech zou je vuil direct in voedsel kunnen veranderen.”

Bill Gates drinkt en ruikt poep - Waarom is de miljardair geobsedeerd met het consumeren van menselijke uitwerpselen?

Verwant hieraan is de zich ontwikkelende wetenschap van de “moleculaire fabricage”, die kan worden omschreven als “het hypothetische toekomstige gebruik van herprogrammeerbare ‘assemblers’ op nanoschaal om producten atoom voor atoom op te bouwen”.

Franz verklaart de transhumanistische denkwijze achter de ontwikkeling van een dergelijke technologie:

“Moleculaire productie wordt door transhumanisten bejubeld als een manier om schaarste te overwinnen. In een wereld zonder schaarste zouden mensen zich kunnen concentreren op andere dingen dan overleven.”[1]

Een snelle zoektocht door de wetenschappelijke literatuur geeft echter aan dat het gebruik van moleculaire fabricage in de voedselproductie veel verder gaat dan het verlichten van “schaarste” en mogelijk meer te maken heeft met het veranderen van de structuur en functie van het lichaam zelf. In een overzichtsartikel uit 2015 staat bijvoorbeeld dat (nadruk toegevoegd):

De potentiële voordelen van het gebruik van nanomaterialen in levensmiddelen zijn een betere biologische beschikbaarheid, antimicrobiële effecten, een betere sensorische acceptatie en een doelgerichte afgifte van bioactieve verbindingen“.

Een ander overzicht, gepubliceerd in het American Journal of Food Technology, maakt melding van “op nanotechnologie gebaseerde biosensoren” voor de opsporing van via voedsel overgedragen ziekteverwekkers. Dit lijkt op het geesteskind van DARPA/NIH, Profusa, en hun onderzoek naar de ontwikkeling van een injecteerbare biosensor die “toekomstige pandemieën kan opsporen”.

Video: Pentagon werkt aan COVID vaccin, implanteerbare microchip om virus op te sporen

Opnieuw wordt “aanvaarding door het publiek” genoemd als een belangrijke hinderpaal voor de invoering van voedsel dat met behulp van nanotechnologie is vervaardigd, en daarom kan men redelijkerwijs voorspellen dat er nog meer regelgevingskaders zullen komen die speciaal voor dergelijke producten zijn bedoeld.

VOEDSEL ALS INFORMATIE

Ondanks de reductionistische, lichaam-als-machine doctrine die door de transhumanisten wordt verkondigd, stelt nieuw onderzoek dat voedsel een vorm van informatie is en dat deze informatie een directe wisselwerking heeft met onze genetische infrastructuur, waarbij epigenetische veranderingen worden bewerkstelligd door het aan- en uitzetten van verschillende genen – “Je bent wat je eet”, zoals het oude gezegde luidt.

“Epigenetica” verwijst naar de wetenschap van hoe cellen genactiviteit controleren zonder de DNA-sequentie te veranderen. Ons voedsel en onze omgeving zijn twee belangrijke factoren die epigenetische veranderingen aansturen.

Een van de belangrijkste epigenetische mechanismen is DNA-methylering – een proces dat genexpressie regelt door de eiwitactiviteit te veranderen en/of de binding van transcriptiefactoren te remmen.

Abnormale DNA-methylering wordt waargenomen bij kankerpatiënten en zoals de onderzoekers opmerken: “De inname van voedingsstoffen via de voeding en bioactieve voedingsbestanddelen zijn essentiële omgevingsfactoren die de DNA-methylering kunnen beïnvloeden”. De ontdekking van de epigenetica heeft het grote belang van de voedselopname voor het ziekterisico en de fenotypische expressie aan het licht gebracht.

Maar DNA-methylering is niet het enige mechanisme waarmee voeding ingrijpt op ons DNA. Al het voedsel, of het nu van plantaardige of dierlijke oorsprong is, bevat niet-coderend RNA dat de spijsvertering kan overleven om ingrijpende veranderingen in de expressie van onze genen teweeg te brengen. Deze RNA’s worden vervoerd in “microveikels” ter grootte van een virus (!) (ook wel “exosomen” genoemd). Een baanbrekende studie die in 2011 werd gepubliceerd, toonde aan dat exogene plantaardige micro RNA’s veranderingen in genexpressie bij mensen kunnen reguleren.

Deze bevindingen kunnen de rol van exosomen uitbreiden tot die van communicatie tussen soorten, waarbij het belang van voedsel als bron van informatieoverdracht, die het lichaam beïnvloedt op voedings-, energetisch en genetisch niveau, wordt onderstreept.

Een andere bron van informatie is afkomstig van de microben die de meeste plantaardige voedingsmiddelen vergezellen. Het “microbioom”, zoals het wordt genoemd, verwijst naar de collectieve microbiële (schimmels, bacteriën, enz.) inhoud van ons lichaam, waarvan een groot deel zich in de darmen bevindt.

Recente ontdekkingen hebben het belang van het microbioom en zijn rol bij bijna elke chronische ziekte, van depressie tot hart- en vaatziekten, aan het licht gebracht.

Gunstige microben helpen de pH-waarde van de darmen te reguleren, vitaminen te produceren, de slijmvliesintegriteit te behouden, de immuunfunctie te reguleren, ontstekingen te verminderen en complexe koolhydraten te fermenteren die normaal niet door de menselijke spijsvertering kunnen worden opgenomen.

Microben vertegenwoordigen een uitgebreide “opslagplaats” van informatie, die aan ons wordt doorgegeven via het voedsel dat we eten. Gefermenteerd voedsel (zoals kimchi) zijn dus onvervangbare bronnen van nuttige bacteriën die helpen bij het bevorderen van een optimale darmconditie, het verminderen van ziekterisico’s en het herstellen van de balans in een microbioom dat gedecimeerd is door overmatig bewerkt voedsel, glyfosaten en andere gifstoffen die in het moderne leven gebruikelijk zijn.

Het begrijpen van voedsel als meer dan alleen een bron van energie stelt ons in staat om de omvang te begrijpen van de agenda die de consumptie wil bevorderen van genetisch gemodificeerde, synthetisch geproduceerde, reageerbuistroep gekookt in bedrijfslaboratoria.

Met dit goed voor ogen zijn we nu bereid om in de geschiedenis van GMO’s en de moderne “agribusiness” te duiken, met de nadruk op de rol van de Rockefellers en andere rijke elitaire actoren.

Wordt vervolgd …


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Volkstuinders als zware criminelen: 25.000 euro boete voor telen oude groente- en fruitrassen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Matt
1 jaar geleden

Niet voor iets dat Gates ondertussen de grootste landbouwgrond eigenaar is in Amerika.
En geloof maar niet dat al dat gepatenteerd “voedsel” goedkoper zal worden. integendeel, maar tegen die tijd heeft het volk geen keuze meer omdat gewone landbouw dan vakkundig de nek is omgedraaid en mogen zwaar dokken voor, niet eens gezond, eten..

dirk
dirk
1 jaar geleden

Redactie: zoek even uit wat er achter de opdracht van onze overheid zit om alle boeren te elimineren (lees voedselvoorziening af te snijden) , toch niet het smoesje stikstof, nitraat , lachgas of methaan? Nee die zijn er bij verzonnen als stok om de honden mee te slaan!