Als je de mainstream media volgt, is verplichte vaccinatie de enige oplossing om de mensheid te redden van het naderende onheil als gevolg van de zwarte pest – corona genaamd. Het feit dat dit voor een toenemend aantal mensen “enigszins” anders is, wordt door het systeem volledig genegeerd. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de mensen weigeren het verhaal van de staat te volgen en nu week na week, sommigen zelfs dag na dag, de straat opgaan om te protesteren tegen de maatregelen?

Hier volgen, kort samengevat, de 19 belangrijkste redenen die daar volgens Andrea Drescher voor zijn.

 1. Vanaf het allereerste begin hadden de verantwoordelijken tot doel angst aan te wakkeren, de mensen volgzaam te maken, zoals blijkt uit de desbetreffende uitgelekte documenten van verschillende ministeries in Duitsland en Oostenrijk. In plaats van de mensen te kalmeren – zoals normaal zou moeten zijn in een crisis – werd er systematisch en koelbloedig paniek gezaaid. En de regeringen hadden daar veel succes mee, zodat de rijen voor de inentingscentra in het begin nauwelijks beheersbaar waren.
 2. De door de regering genomen maatregelen lijken geen zin te hebben om de dreigende overbelasting van het gezondheidsstelsel tegen te gaan. Integendeel: de ziekte is, of was, zo “bedreigend” dat alleen al in Duitsland in 2020 meer dan 20 ziekenhuizen zouden kunnen worden gesloten. In plaats van te investeren in de opleiding van intensive care verpleegkundigen, werd het bestaande ziekenhuispersoneel opgebrand en werden verdere stimulansen gecreëerd om bedden en afdelingen in te krimpen. Deze beddenreductie gaat door – om economische redenen. Ziekenhuizen moeten economisch werken, volgens het credo van de machthebbers, die de afgelopen jaren hebben aangedrongen op verregaande privatisering.
 3. De gecommuniceerde dreiging van de ziekte was duidelijk niet in overeenstemming met de cijfers. De ziekte is een veel minder grote bedreiging gebleken dan in het begin misschien terecht werd gevreesd. Buiten de kwetsbare groepen van bejaarden of ernstig zieke mensen was het risico nooit hoger dan voor influenza, en bij kinderen was het zelfs aanzienlijk lager. De gemiddelde leeftijd van mensen in Duitsland die stierven aan en met Corona was ongeveer gelijk aan de gemiddelde levensverwachting. In 2020 was er geen sprake van oversterfte. Met Omicron op zijn laatst moeten alle bange mensen zich echter bewust zijn van het uiterst geringe risico op een dodelijke ziekte. Griepverschijnselen van de mildere soort, infectiecijfers die elke dag massaal stijgen, terwijl de bezettingsgraad van ziekenhuizen aanzienlijk daalt, er worden wereldwijd nauwelijks sterfgevallen gemeld. De risico’s van Omicron – volgens wat in Zuid-Afrika, Denemarken, Israël en het VK naar voren komt – zijn nog steeds veel geringer dan die van influenza.
 4. De belasting van de ziekenhuizen is sinds het begin van de pandemie niet ongewoon geweest. Er zijn altijd overbelastingen geweest in de ziekenhuizen, vooral in de winter. Door de consequente inkrimping van het personeelsbestand en de belabberde betaling van de werknemers is dit ook geen wonder. In 2017/18 lagen mensen in Duitse en Oostenrijkse ziekenhuizen als gevolg van een massale griep op de gangen omdat de kamers vol waren. In 2020 is de ITS-bezetting in de Duitse ziekenhuizen ondanks alle besparingen niet eens in de buurt van triage gekomen. In maart 2021 schreef het Duitse medische tijdschrift: “COVID-19 pandemie: historisch lage bedbezetting”.
 5. Vroegtijdige behandeling van de ziekte vindt de facto niet plaats. De door artsen uit de VS aanbevolen behandelingsprotocollen van de FLCCC worden genegeerd, evenals hun waarschuwing dat er sprake is van een “pandemie van onderbehandeling”. Besmette mensen worden naar huis gestuurd voor quarantaine zonder behandeling, en pas als het kritiek wordt, worden de patiënten in ziekenhuizen verzorgd. Alle alternatieve geneeswijzen en remedies worden onderdrukt of belachelijk gemaakt als o.a. “paardengeneeskunde”. Alleen “nieuwe” producten van de farmaceutische bedrijven, waarvoor uiteraard geen studies op lange termijn kunnen worden uitgevoerd, krijgen de goedkeuring van de autoriteiten, zoals het EMA.
 6. De “vaccinatie” tegen Corona is een wereldwijd menselijk experiment. Het “vaccin” van Pfizer is een medisch product met voorwaardelijke goedkeuring, waarvan de eerste proeven volgens clinicaltrials.gov – officieel – pas in mei 2023 zullen zijn afgerond. Er worden additieven gebruikt waarvoor tot het gebruik in mRNA-medicijnen geen afzonderlijke goedkeuring voor de mens bestond, en die zelfs op het web te vinden zijn als “uitsluitend voor onderzoek goedgekeurd”. Deze poging – de vaccinatie van 7 miljard mensen – werd door een van de hoofdrolspelers in deze crisis aangekondigd in de Duitse Tagesschau van Pasen 2020, toen de ontwikkeling van een vaccin nog in een beginstadium verkeerde. Dit doel is echter sindsdien consequent nagestreefd.
 7. Het experiment wordt uitgebreid tot kinderen zonder behoefte of noodzaak. Kinderen, van alle leeftijden, worden soms “off label” gevaccineerd – d.w.z. zonder goedkeuring of aanbeveling van de bevoegde autoriteiten, hoewel er geen gevaar voor hen is of zij geen gevaar vormen. 14-jarigen, die niet zelf over een tatoeage mogen beslissen, worden zonder toestemming van hun ouders geïnjecteerd – voor veel mensen een absoluut onvoorstelbaar proces. Dit overschreed eindelijk een rode lijn voor veel ouders.
 8. De risico’s van vaccinatie werden vanaf het begin gebagatelliseerd. Kritische artsen en wetenschappers werden al vroeg gewaarschuwd voor mogelijke risico’s en bijwerkingen, waarvoor zij persoonlijk in diskrediet werden gebracht en belasterd, hoewel zij decennia lang tot de meest gerenommeerde vertegenwoordigers van hun gilde hadden behoord. Zelfs Robert Malone, een van de vaders van de mRNA-technologie, wordt vandaag door fact-checkers voor “idioot” uitgemaakt omdat hij waarschuwt tegen deze vaccinatie, om nog maar te zwijgen van zijn blokkering op Twitter.
 9. De gevolgen van vaccinatie mogen niet worden gezien. De werkzame stoffen die nu een jaar lang zijn toegediend, hebben in de databanken van de EU, de VS en de WHO tot meer meldingen van bijwerkingen geleid dan alle voorgaande vaccins van de afgelopen 30 jaar bij elkaar. Maar erover schrijven leidt tot censuur en blokkering op Facebook, Twitter, Youtube en andere asociale bedrijfsmedia. Zo was het bijvoorbeeld bijna vanaf het begin niet mogelijk het webadres van de EMA-databank Adr-Reports op Facebook te delen.
 10. De ineffectiviteit wordt steeds duidelijker. De “vaccinaties” werken niet zoals geadverteerd. In plaats van het beloofde “kogelvrije vest” hebben de mensen een T-shirt gekregen om hen tegen de gevaren te beschermen. De talloze besmette mensen van de gevaccineerde luxe cruises en het station op Antarctica maken dit nu zichtbaar voor de blinden. Men leest dat volgens de huidige RKI-rapporten waarschijnlijk 95 procent van de Omikron-gevallen is gevaccineerd. De herhalingsintervallen werden eerst teruggebracht tot negen, in sommige landen nu tot drie of vier maanden, in Zwitserland zou men zelfs kunnen lezen dat het om een vaccinatie-abonnement gaat.
 11. Mogelijke gevaren op lange termijn worden genegeerd. Degenen die de mensen aanvankelijk beloofden dat het vaccin langdurig werkzaam zou zijn, zijn dezelfde mensen die al na één jaar heel goed weten dat er geen bijwerkingen op lange termijn kunnen en zullen zijn. Het is voor veel mensen moeilijk te begrijpen waarom de ontwikkeling van vaccins in het verleden vele jaren van testen vergde en waarom het 10-12 jaar duurde voordat een nieuw middel op de markt kwam. Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat er nog geen vaccin op basis van mRNA is goedgekeurd. En er zijn nog steeds mensen die zich thalidomide en de gevolgen daarvan herinneren – en ook de langdurige maar uiteindelijk vruchteloze poging van de fabrikant om elke blaam af te wenden.
 12. De risico’s van bijwerkingen zijn bekend bij de fabrikanten. Daarom hebben zij hun kopers ook verzekerd dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor bijwerkingen. Vanuit het oogpunt van het farmaceutisch bedrijf is dit een zeer begrijpelijke procedure, maar vanuit het oogpunt van de burgers – wier welzijn door politici moet worden behartigd – is het volstrekt onaanvaardbaar. Compensatie voor de slachtoffers van vaccinatie moet nu komen uit overeenkomstige EU-fondsen, die uiteindelijk door de burgers van de EU zullen worden gefinancierd.
 13. Erkenbare ernstige gevolgen worden door de politiek en de media gedevalueerd tot “individuele gevallen”. Het oversterftecijfer in Duitsland, dat sinds het najaar van 2021 steeds duidelijker is geworden, bedroeg in december al meer dan 20%. Een Amerikaanse levensverzekeraar spreekt zelfs van 40%. Noch in Duitsland noch in de VS slagen de mainstream media erin een verband te leggen met Covid, ook al zou dat goed in het verhaal passen. De eigenlijke oorzaak, vaccinatie, wordt verzwegen.
 14. Politici liegen schaamteloos in het gezicht van de burgers. Leugens, valse verklaringen of het opzettelijk nalaten informatie door te geven zijn nu de norm geworden. De uitspraak van Lauterbach “Wij noemen het een dood vaccin omdat de mensen het willen horen, maar het is het niet”, waarin de Duitse minister van Volksgezondheid ooit de waarheid verkondigde, blijft helaas een uitzondering.
 15. De economische gevolgen – evenals alle andere nevenschade – worden volledig genegeerd. De economie stort in – niet alleen, maar in hoofdzaak door de lockdowns, waarvan – geheel verrassend – de grote online providers en platformeconomieën profiteren. Het aantal miljardairs is sinds begin 2020 geëxplodeerd, waarbij de leiders van de pandemie het meest hebben geprofiteerd, dankzij tijdige investeringen in de farmaceutische bedrijven en andere relevante industrieën.
 16. De journalisten falen met betrekking tot de ziekte. De reguliere media verspreidden consequent en uitsluitend het verhaal van het regime over de ziekte. Velen van hen worden er aantoonbaar voor betaald, zoals Der Spiegel. Anderen bestellen het rechtstreeks in hun redactiekantoren, zoals het hoofd van de Ringier-groep, Marc Walder. Het gedrag van de Duitse Federale Persconferentie, die een kritisch vragende journalist als Boris Reitschuster wil uitsluiten, maakt dit falen overduidelijk.
 17. Ook laten de journalisten het afweten wat betreft de demonstraties. Uit de video’s van de Corona-protesten werd al snel duidelijk wie de meerderheid van het verzet tegen de maatregelen vormde en nog steeds vormt. Het was de middenklasse, de bourgeoisie in de beste zin van het woord, veel gepensioneerden – grijsaards, oude hippies, oude linksen die niet begrepen wat er van de Groenen en de PdL geworden was, gezinnen, vrouwen met hun kinderen. En het zijn juist deze mensen die door de zogenaamde “Antifa” als nazi’s worden aangevallen, niet alleen verbaal maar ook fysiek. Je leest hier (bijna) niets over in de media. De aanvallen van de kant van de politie komen ook niet in de media. Er zijn nog tal van gebieden waarop het falen van de media te betreuren valt.
 18. De uitvoerende en rechterlijke macht dienen het verhaal, niet het volk. De lijst van gedocumenteerde politiemishandelingen van kritische burgers is bijna eindeloos, de plicht tot protesteren wordt veel te weinig nageleefd, hoewel uit het toegenomen aantal ziekmeldingen blijkt dat veel politiemensen de instructies van hun dienst niet meer enthousiast opvolgen. Helaas kiest de meerderheid van de aanklagers en rechters ook voor de weg van de minste weerstand. Huiszoekingen bij kritische rechters hebben niet nagelaten effect te sorteren. De vonnissen – vooral in eerste aanleg in Duitsland – zijn onbegrijpelijk en doen doorgewinterde juristen wanhopen aan de rechtsstaat. Bij het Duitse Constitutionele Hof bespeurt men in bijna elk vonnis de nauwe band met de regering – geen wonder als men weet wie welke functie bekleedt en waarom, en wie met wie een eetafspraak had.
 19. Iedereen – maar dan ook echt iedereen – die het systeem tegenspreekt wordt in diskrediet gebracht, uitgemaakt voor nazi, samenzweringstheoreticus, oplichter en aluhoedjesdraagster. Dokter, advocaat, politieman, professor, kunstenaar, journalist, filosoof – “Als je niet voor ons bent, ben je de vijand”. De lijst van slachtoffers van deze houding wordt met de dag langer. En dat is een goede zaak. Want met elke bekende persoonlijkheid die wordt opgejaagd, uit zijn ambt ontheven en met een moraalknuppel wordt geslagen, worden de mensen om hen heen zich ervan bewust dat wat er wordt gezegd niet “helemaal” waar kan zijn. Elk slachtoffer van dit systeem zorgt ervoor dat het verzet groeit.

Alle ‘samenzweringstheorieën’ komen geleidelijk uit. Allemaal. Nog maar een jaar geleden werd het beschouwd als nepnieuws of vloeken dat:

 • Gevaccineerden het virus verspreiden
 • er meerdere mRNA injecties zullen zijn
 • een booster jaarlijks of elke zes maanden nodig is
 • kinderen geïnjecteerd zullen worden met mRNA
 • er een doelgerichte verdeling van de samenleving zal zijn
 • er speciale faciliteiten / kampen voor de ongevaccineerden zullen zijn
 • medische behandeling voor de ongevaccineerden zal worden beperkt
 • verplichte vaccinatie zal worden ingevoerd
 • er geheime contracten zijn tussen Pfizer en de regering
 • de ongevaccineerden uitgesloten worden van het sociale leven

Dit alles is intussen uitgekomen. Nog open staan onderwerpen als:

 • digitale ID
 • digitale centrale bank munt
 • sociale kredietscores
 • Rantsoenering van energie
 • klimaatlockdowns

Maar wat niet is, kan nog komen.

Vandaag de dag kan niemand zichzelf wijsmaken dat hij het „nicht gewusst habt“.

Alles is gezegd en het is tijd om te handelen. Met verplichte vaccinatie hebben “ze” eindelijk de rode lijn overschreden.

Ik zie je op straat!


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Merkel en de EU bevestigen: Corona dient de Great Reset

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Namets
Namets
10 maanden geleden

Mensen NOG 1X COVID 19 VIRUS Bestaat Niet!!!
Het is een Genocide Agenda.
De MRNA Injecties zijn bedoeld om de bevolking te REDUCEREN!
Opruimen,Vermoorden,Kalt Lachen!
Degene die niet gelijk sterven zullen ziek worden net zolang totdat ook zij het loodje leggen
Iedere gevaccineerde dwaas heeft zich uit Angst voor een niet bestaand Virus laten chanteren om zijn vrijheid en rechten terug te krijgen.
Helaas hebben de dwazen hun vrijheid niet terug gekregen met hun keuze voor de QR Naziepas en de Medische Apartheids Dictatuur die de gevaccineerden in stand houden!!
Ook na de Genocide Booster zullen jullie nog vele spuiten moeten nemen als jullie dan nog leven

Overal lopen deze Angsthazen met muilkorfjes op binnen,buiten op de fiets in de auto,you name it.
Het uitsluiten van ongevaccineerden in winkels door de Horeca en anderen ondernemers.
Gevaccineerden die meeheulen met de NSB. Politie als men iemand oppakt die niet gevaccineerd is.
Jullie gevaccineerden zullen een verdomd hoge prijs betalen voor jullie dwaasheid van Volgzame deugschapen!
Word verdomme toch eens wakker,jullie zijn er massaal ingetrapt en houden deze plandamie in stand!

Hugo
Hugo
10 maanden geleden
Antwoord aan  Namets

Helemaal akkoord met u.

sjef
10 maanden geleden

Zag gisteren zes EP leden in Brussel ook opstaan tegen deze waanzin. Een van de sprekers een Duitse dame zei zelfs dat geen enkele politieke elite in welke tijd dan ook ook maar iets of een beetje voor de burgers heeft gedaan. Niemand dus uit de politiek die zich dienstbaar stelde t.a.v. de burger.

Daarmee sloeg ze de spijker op de kop. We worden al zeker 30 jaar bedrogen door een systeem dat al te oud is voor deze tijd.
Je kunt met de huidige techniek periodieke stemmingen via een referendum houden en dan hebben we geen 2e en 1e kamer meer nodig. Scheelt een hoop dom gezwets door die pseudo volksvertegenwoordigers. Ik heb het ooit samengevat in een boek “Ziekvandepolitiek. te lezen nu bij deze link, van een medestrijder https://religieenpolitiek.blogspot.com/2022/01/het-boek-ziek-van-de-politiek-zoals.html#more

Een modern systeem dat ons jaarlijks minimaal 40 miljard bespaart. Door de efefctiviteit van het systeem zouden we jaarlijks 100 miljard kunnen besparen. Maar dan moeten we afscheid nemen van de huidige politieke bevoogding.

Fijn 2022 gewenst en we strijden door.

JollyJoker
JollyJoker
10 maanden geleden

Het covid virus bestaat niet. Is er nooit geweest ook. Het is het giftige grafeenoxide wat al in de griepvaccins van 2019 verborgen zat. Een magnetisch metaal wat bedoelt is om u en mij ‘aan te sluiten’ op de grid. Onder invloed van 5G richt(te) het zware schade in uw lichaam aan zoals bloedstolsels, en de klachten die we wereldwijd nu zien. Er zit nog steeds grafeenoxide in de spuit en het moorden en ziekmaken gaat dus in volle hevigheid door.

Alleen harde actie onzerzijds kan ons redden.

pipo
pipo
10 maanden geleden

we kunnen massaal manifesteren , maar daar lacht de overheid mee ze doen gewoon verder.
de enige oplossing is: er enkele van hun opruimen zodat de rest schrik krijgt en naar de bevolking moet luisteren
het is mischien hard maar we hebben geen keuze

Namets
Namets
10 maanden geleden
Antwoord aan  pipo

Dat is een mogelijkheid.
Maar waarom niet massaal naar dat corrupte pshyopaten Mediapark waar laffe omgekochte corrupte Journalisten meewerken aan de grootste misdaad aller tijden tegen de bevolking en menselijkheid!!

Hugo
Hugo
10 maanden geleden
Antwoord aan  pipo

Maar wel degelijk opruimen door 10 vaccinaties op 10 dagen.

Balou
Balou
10 maanden geleden
Antwoord aan  pipo

Inderdaad, door het systematisch opruimen van de corrupte regeringen worden de poten onder de tafel van hun opdrachtgevers, het WEF, WHO en nog een resem van die criminele NGO´s, weggezaagd. Zij doen toch net hetzelfde met de burgers die niet meegaan in hun verhaal en diegenen die zo dom zijn om wel daarin mee te gaan worden vergiftigt. Ons leven is in groot gevaar en wij moeten overgaan tot zelfverdediging, zo niet vallen we ten prooi van een duivelse vijand die bestaat uit hebzuchtige en machtsgeile psychopaten die sinds generaties verantwoordelijk zijn voor talloze oorlogen wereldwijd waaraan ze zich verrijkt hebben en die miljoenen en miljoenen onschuldige mensen het leven hebben gekost. Ook die moeten uitgeschakeld worden, en dat zal gebeuren ook.Er is veel werk aan de winkel.

Laatst bewerkt op 10 maanden geleden door Balou