Slave [sleyv] van Midden Engels, van Oud Frans sclave, van Middeleeuws Latijn sclāvus (“slaaf”), van Laat Latijn Sclāvus (“Slavische persoon”), van Byzantijns Grieks Σκλάβος (Sklábos), van Proto-Slavisch slověninъ …

Het beeld dat veel meer dan 50+ jaar oude Amerikanen hebben van het werkingsmodel van de West-Afrikaanse slavenhandel kan worden teruggevoerd op de televisiefilm Roots uit 1977, meldt The Burning Platform. Sommigen van jullie herinneren zich misschien nog hoe je voor je CRT televisiescherm zat en onwetend toekeek hoe de wortels van een toekomstige beweging voor sociale rechtvaardigheid zich voor je ogen ontvouwde toen een bende Europese mannen op magische wijze diep in het Hart van Duisternis verscheen met netten, superieure aantallen en ongelooflijke wreedheid en een jonge en gelukkige Kunta Kinte meenam uit zijn voorouderlijk thuisland.

Ik wed, net als ik, dat de knoop in je maag bij elke stap strakker werd toen Kunta Kinte eerst in ketenen naar een slavendepot werd verscheept, op een veiling werd verkocht en tenslotte naar Amerika werd gestuurd waar zijn voet werd afgehakt en hij Toby werd genoemd. De miniserie was een monumentaal succes bij het inplanten van die eerste zaadjes van blank schuldgevoel in wat voordien onvruchtbaar terrein was geweest.

Roots was de eerste vector die zijn verderfelijke wortels groef in het voorheen onwetende blanke collectieve bewustzijn. Het slaagde waar in de jaren ’60 jaren van drie minuten durende actieclips op het ‘Six O’clock Evening News’, waarin groepen hulpeloze negers uit het zuiden te zien waren die door de politie met wapenstokken werden afgetuigd en met waterkanonnen werden bekogeld, hadden gefaald. Aldus ontketenden die januarinachten in 1977 de kracht van de vermenselijkte mythe die ondubbelzinnig superieur bleek aan de oude manier van koude onpersoonlijke feiten. Het was door deze nieuw gevonden kracht van de mythe en de viscerale emoties die zij opriep dat een primordiaal wokeness werd voortgebracht.

Vandaag de dag, bij het bespreken van zelfs de meest vage verwijzingen naar slavernij in Amerika, ontbranden de emoties, heersen misplaatste passies, worden feiten gelijkgesteld aan racisme, en de fenomenologie van de geschiedenis devolueert naar een waar geschiedenis slechts een constructie wordt die is afgeleid om een blank supremacistisch patriarchaat te helpen en te ondersteunen. Een voorbeeld: volgens de huidige woke orthodoxie zijn de slechte cis-mannelijke Europeanen gewoon 1500 kilometer zuidwaarts gevaren naar vergeten landen als Zenaga, zijn ze honderden kilometers landinwaarts getrokken zonder wegen, kaarten of logistieke steun, en hebben ze – volgens sommige buitengewone ongeverifieerde schattingen – wel zes miljoen onschuldige Afrikanen ontvoerd.

Maar was dit de realiteit op het terrein in West-Afrika rond 1619, of vertrouwden de Europeanen in plaats daarvan op tussenpersonen om hun gevaarlijke, vuile werk te doen, en zo ja, wie waren deze tussenpersonen? Hebben de Amerikanen een accuraat begrip van de West-Afrikaanse slavernijketen, of hebben zij in plaats daarvan gedwee besloten mee te doen om mee te komen en zonder vragen een giftig verhaal te slikken dat een door antipathie bezoedeld product is dat is besmet door een combinatie van popcultuur en politieke agenda? En ten slotte, is de slavernij in West-Afrika uit de lucht komen vallen met de eerste verschijning van de Europeanen, of bestond die al lang voor hun komst?

Het antwoord op deze laatste vraag is zowel moreel als juridisch van belang, omdat het alle aanspraken op zowel tastbare als ethische schadeloosstelling door voorouderlijke aansprakelijkheid teniet zou kunnen doen. Want als Kaukasische Amerikanen collectief schuldig zijn – inclusief degenen die na de Burgeroorlog hierheen zijn geïmmigreerd – als gevolg van de theoretische deelname van hun voorouders aan de West-Afrikaanse slavenhandel, zou er dan niet evenzeer een basis zijn om de collectieve schuld van de slavernij uit te breiden tot Afrikaanse Amerikanen als zou worden aangetoond dat ook hun voorouders in gelijke mate hebben deelgenomen aan de West-Afrikaanse slavenhandel? Zou een gelijke mate van schuld aan beide zijden van de Atlantische Oceaan niet alle claims van de ene partij tegen de andere teniet doen? Nog verder, als zou blijken dat slavernij in West-Afrika al lang voor de komst van de Europeanen bestond, gebaseerd op de vooronderstelling van erfelijke schuld, dan zou slavernij in Amerika niet langer kunnen bestaan als een soort vermeende “erfzonde”.

De hierna volgende uiteenzetting kan worden beschouwd als een sjabloon voor het weerleggen van het onredelijke en fantasierijke woke dogma rond de werkelijkheid van de West-Afrikaanse slavernij en in het bijzonder, de valse beweringen over de uitsluitende medeplichtigheid van Europa en Amerika in deze industrie. Het is een poging – hier beschreven in gebroken wokespeak – om het heersende verhaal te deconstrueren dat is afgeleid om een op mensen van kleur gerichte, niet-binaire, trans-supremacistische heterarchie te helpen en aan te moedigen. Laten we beginnen aan onze reis van verlichting.

De rol van Afrika in de slavernij

Het Songhai-rijk als toegangspoort voor Europa’s honger naar Afrikaanse slaven

Tussen de 4e en de vroege 16e eeuw na Christus was de West-Afrikaanse Sahel, via een opeenvolging van koninkrijken waaronder Wagadou (Ghana), Mali en Songhai, een van de rijkste gebieden ter wereld in een periode waarin het grootste deel van Europa zich wentelde in middeleeuws feodalisme. Vóór de ontdekking van Amerika was West-Afrika ‘s werelds grootste bron van goud – zoveel goud zelfs dat toen de Malinese koning Mansa Musa tijdens zijn 14e-eeuwse hadj Mekka bezocht, zijn 60.000 man sterke gevolg (waaronder 12.000 slaven) zoveel goud verdeelde dat hij de waarde ervan deed instorten en een decennium van economische chaos op het Arabische schiereiland veroorzaakte.

De rivier de Niger bezat in die tijd zes maal meer landbouwgrond dan de Nijl. In de aangrenzende Sahara in het noorden ontplooiden Afrikanen uitgebreide zoutmijnen. Met de komst van de Arabieren in de 8e eeuw na Christus werden hele dorpen van het ene uiteinde van de Sahel tot het andere bezet door een enorme ijzersmelterij- en smederij-industrie. De politieke economie van West-Afrika was van dien aard dat geen enkele koning ooit een strikt eigendomsrecht over zijn hele rijk afdwong, zodat een Afrikaanse boer na de gierstoogst een goed extra inkomen kon verdienen door naar alluviaal goud te pannen, ijzererts te delven, bomen te oogsten om houtskool te maken als brandstof voor ijzersmelterijen, of naar het noorden te reizen om in de zoutmijnen te werken.

De Sahel werd in deze periode overspoeld met voedsel en goud en grote welvarende steden zoals Gao groeiden uit tot architecturale wonderen. Wat is er dan gebeurd dat niet alleen de rijkdom van een gevestigd machtscentrum wegvaagde, maar ook niets anders achterliet dan hopen vuil van wat eens majestueuze bouwwerken van hout en adobe baksteen waren? Het korte antwoord is dat het allemaal in duigen viel door paarden.

In de 9e en 10e eeuw na Christus begonnen handelskaravanen uit het huidige Marokko en Algerije tijdens de wintermaanden regelmatig hun weg naar het zuiden te zoeken door de Sahara-woestijn. Deze karavanen brachten aanvankelijk industrieproducten en luxegoederen mee in ruil voor goud, ivoor, bijzondere houtsoorten, dierenhuiden en zout. Maar in de loop van de 13e eeuw begonnen deze karavanen een vitaal militair element te leveren aan de verschillende rivaliserende heersers van de Sahel – Berberpaarden. Het bezit van paarden gaf elke heerser een cavalerie, en het bezit van grote kudden kon militaire superioriteit over rivalen vergemakkelijken.

De Malinese, Hausa, Mossi, Bornu, Kanem en Songhai cavalerie bevochten elkaar regelmatig gedurende meer dan driehonderd jaar tot wat beschouwd zou kunnen worden als een evenwicht dat soms onderbroken werd door voorbijgaande overwinningen en een incidentele eb of vloed van naast elkaar liggende grenzen. De voortdurende gevechten werden alleen mogelijk gemaakt door een gestage aanvoer van Berberpaarden uit de Maghreb, een markt die de handelaren graag bedienden omdat de aanvoer van goud uit de Sahel eindeloos leek.

Historicus: Afrikanen moeten worden veroordeeld voor de slavenhandel

Maar door het moessonklimaat en tropische ziekten zoals trypanosomiasis was het voor de Afrikanen van de Sahel moeilijk om paarden te fokken – het plaatselijke Dongola-subras had een korte levensverwachting – en dus was er een gestage stroom geïmporteerde berberpaarden nodig om zowel het hoge sterftecijfer onder paarden aan te vullen als tenminste militair gelijkwaardig te blijven met de omringende koninkrijken. Deze ingevoerde paarden waren duur en werden aanvankelijk betaald met alluviaal goud, dat in de loop van de 15e eeuw productief begon te worden, ongeveer op hetzelfde moment dat de Songhai koning Sonni Ali Ber een succesvolle campagne leidde om zijn vijand Mali te verslaan en de heerschappij over de Sahel van het Tsjaadmeer tot het schiereiland Cap-Vert te consolideren. Het hoogtepunt van de Songhai-macht viel dus samen met de maximale exploitatiekosten om die macht te behouden, net toen de alluviale goudproductie uit de Niger-rivier begon af te nemen.

De Songhai-heren werden opgezadeld met de stijgende kosten van het in stand houden van vele cavalerieregimenten die zich over een gebied van 1800 mijl uitstrekten en begonnen slavenroof te plegen op de verschillende Sahelvolkeren. Naarmate de 15e en 16e eeuw vorderden, werden slaven in plaats van goud steeds meer het ruilmiddel tussen de Songhai-heren en de paardenhandelaren van de Maghreb. Toen deze handelaren meer en meer slaven naar de Middellandse-Zeekust van Noord-Afrika brachten, werden de meeste opgekocht door de Arabieren, maar velen werden doorverkocht aan Europeanen, waar zij als huisbediende in rijke steden als Londen en Antwerpen werden tewerkgesteld en beschouwd werden als een symbool van hoge status – de “negars en blackmoores” van het 16e-eeuwse Elizabethaanse Engeland. Het waren dus niet de Europeanen die voor het eerst slavernij in West-Afrika verkregen, maar de Songhai zelf die Europa via Arabische en Berberse tussenpersonen kennis lieten maken met Afrikaanse slaven. De Europeanen waren in die tijd een kleine eindafnemer, terwijl de primaire vraag naar slaven door de Arabieren werd verzorgd.

Naarmate de 16e eeuw vorderde, begon het goud pas echt te rollen. Voortdurende en verwoestende slavenrooftochten ontvolkten de goudvelden van de Niger-rivier – waardoor niet alleen de goud- maar ook de voedselproduktie tot stilstand kwam – en dreven de bewoners naar marginale gronden die eerder waren ontbost voor de produktie van houtskool voor de voorheen overvloedige ijzersmelterijen. Over een periode van 200 jaar werd de eens zo welvarende Sahel omgevormd tot een land dat werd bewoond door zelfvoorzienende veeboeren en oppermachtige ruiterheren die door de onophoudelijke vraag naar paarden deze eens zo welvarende regio economisch te gronde richtten.

Toen de macht van de Songhai aan het eind van de 16e eeuw op zijn dieptepunt was als gevolg van interne twisten en opvolgingsoorlogen tussen de vele zonen van de overleden koning Askia Daoud, maakte de sultan van Marokko, Ahmad al-Mansur, gebruik van de daaruit voortvloeiende politieke instabiliteit en stuurde een militaire expeditie dwars door de Sahara. In 1591 versloegen deze 4000 Marokkanen en hun kanonnen de Songhai in de slag bij Tondibi.

Met de nederlaag van het machtige Songhai-rijk werd de kust van West-Afrika ten zuiden van het Arabische bolwerk Nouakchott opengesteld voor Europese maritieme exploitatie. In 1625 hadden de Nederlanders een permanente nederzetting gesticht in Gorée en de Portugezen eveneens in Portudal, beide gelegen in het huidige Senegal. Deze eerste Europese ontdekkingsreizen op Westafrikaans grondgebied leverden de onmisbare bevoorradingsankerplaatsen op die verdere permanente nederzettingen langs de hele Golf van Guinea en tot in het zuiden van Namibië mogelijk maakten. En het is op dit punt dat de Kunta Kinte-mythologie begint met de permanente vestiging van Europeanen op Afrikaanse bodem die naar verluidt honderden kilometers landinwaarts trokken naar gevaarlijke gebieden die zij niet beheersten om willekeurig gelukkige Afrikanen te ontvoeren voor slavernij. Was dit de realiteit op het terrein in Afrika in 1619? De Angolese ervaring geeft de antwoorden.

Het Ashanti Rijk verkocht slaven voor goud en geweren

Het Angolese model van slavenhandel op contractbasis

De geleidelijke opmars van Europese nederzettingen langs de Atlantische kust van West-Afrika leidde niet onmiddellijk tot massale kolonisatie, omdat malaria en de tseetseevlieg iedereen behalve de hardnekkigste en meest roofzuchtige avonturiers buiten de deur hielden. Maar hoe kwamen deze Europeanen aan zoveel slaven om de ontluikende en ongelooflijk winstgevende suiker- en tabakshandel in het Caribisch gebied te onderhouden? Het Kunta Kinte aankoopmodel zou uiteindelijk hebben geleid tot ontvolking van de lokale gebieden, aangezien de van oudsher semi-mobiele Afrikanen gewoon zouden zijn opgestaan en buiten hun bereik zouden zijn verhuisd, zoals zij deden om de Songhai heren te ontlopen, en de Afrikanen begonnen Europese wapens te gebruiken voor hun verdediging. Dus – hoe kwamen zoveel Afrikanen als slaven in Amerika terecht, ondanks hun overweldigende aantal in Afrika?

Het antwoord ligt in het Angolese model, dat geenszins beperkt was tot deze regio alleen. In de eerste helft van de 16e eeuw vestigden de Portugezen een permanente handelspost in de haven van Soyo, een provincie binnen het Koninkrijk Kongo op de zuidoever aan de monding van de Congorivier. Het belang van Soyo was dat het de eerste Europese bezetting in West-Afrika buiten de herkomst van de tseetseevlieg tot stand bracht, en omdat trypanosomiasis afwezig was, konden kolonisten zich vestigen en voor het eerst aan de Afrikaanse Atlantische kust Europees vee invoeren. Hele families Portugese kolonisten begonnen te arriveren en in 1575 werd de stad Luanda gesticht, gevolgd door Benguela in 1587. Dankzij het drogere, meer gematigde klimaat van Angola konden deze vroege Europese kolonisten zich bezighouden met het bouwen van huizen, het ontginnen van land, landbouw, visserij en het houden van hun vee. Maar één ding deden zij niet: honderden kilometers landinwaarts reizen om slaven op te jagen en te vangen. Dat lieten ze aan anderen over – en deze anderen waren geen Europeanen.

Kort nadat de Portugezen hun vlag in Soyo hadden geplant, verleenden zij een handelsmonopolie aan het Koninkrijk Kongo, dat regeerde over wat nu het noordwesten van Angola is. Maar toen Portugal kolonies vestigde ten zuiden van Soyo, bevonden deze nieuwe kolonies zich in gebieden die door Kongo werden opgeëist, maar bezet werden door Ambundu-volkeren van de N’Dongo en Kisama-staten in de vallei van de Kwanza-rivier. Door het handelsmonopolie dat specifiek aan Kongo was toegekend, konden de Bakongo door de vallei van de Kwanza-rivier trekken en de plaatselijke Ambundu gevangen nemen en als slaven aan de Portugezen verkopen, maar de Ambundu konden deze Bakongo-rovers niet gevangen nemen en als slaven aan dezelfde klant verkopen. Deze flagrante onrechtvaardigheid maakte de N’Dongo koning zo woedend dat hij de oorlog verklaarde aan – niet de Portugezen – maar aan de Bakongo in een poging het discriminerende handelsmonopolie te doorbreken. De Ambundu hadden succes en in 1556 versloegen zij de Bakongo in een oorlog die niet werd gevoerd om een einde te maken aan de slavernij van hun mede-afrikanen, maar om zichzelf het recht te geven hun Bakongo-buren gevangen te nemen, tot slaaf te maken en te verkopen aan de Portugezen.

Ondanks de overwinning van de N’Dongo en het verdwijnen van de invloed van de Kongo in de vallei van de Kwanza-rivier, bleven de Portugezen vasthouden aan hun oorspronkelijke handelsovereenkomst, zodat het Kongo-handelsmonopolie bleef bestaan en de Ambundu’s nog steeds van alle handelsactiviteiten met de Portugezen waren uitgesloten. De N’Dongo realiseerden zich dat ze voor niets een oorlog hadden gevoerd en bleven de volgende decennia kolonisten bedreigen en de Portugese belangen overal in de vallei van de Kwanza-rivier lastig vallen, zonder in de koloniale economie door te dringen. In 1590 had de N’Dongo genoeg van de commerciële status quo en sloot zich aan bij zijn oostelijke Ambundu buur Matamba en verklaarden zij gezamenlijk de oorlog aan alle Portugese belangen in heel Angola.

Deze oorlog bracht de Portugezen ertoe een netwerk van fortalezas langs de Angolese kustlijn aan te leggen en na jaren van aanhoudend geweld versloegen de Portugezen de N’Dongo uiteindelijk in 1614. De eerste actie van Portugal na de overwinning was het uitnodigen van hun oude handelspartner – de Bakongo – om in de vallei van de Kwanza-rivier te beginnen met zuiveringsoperaties om de verslagen Ambundu’s uit te roeien en in ketenen naar het nieuwe netwerk van fortalezas te brengen, die niet alleen dienden als garnizoenen en acropoli voor de plaatselijke bevolking, maar ook als slavendepots waar de steeds groter wordende aantallen gevangen Ambundu’s werden ondergebracht voordat ze werden geveild en naar Brazilië gestuurd.

Na de nederlaag van de Ambundu vluchtte de matriarchale dynastie van de N’Dongo naar het oosten, naar hun bondgenoot Matamba. Daar verraadde een koninklijke vluchtelinge, N’Zinga M’Bandi genaamd, de gastvrijheid die haar door Matamba was betoond en begon geheime onderhandelingen met Luanda over de terugkeer van de Ambundu naar de vallei van de Kwanza-rivier. N’Zinga M’Bandi zorgde niet alleen voor afspraken om de zittende koningin van Matamban af te zetten – en haar op slinkse wijze de kroon te geven – maar overtuigde de Portugezen er ook van hun langdurige handelsmonopolie, dat zij aan het koninkrijk Kongo hadden verleend, op te heffen, waardoor de Ambundu-volkeren in feite in de slavenhandel terechtkwamen.

De nieuwe koningin van Matamban maakte haast met haar politieke en zakelijke aangelegenheden en consolideerde snel N’Dongo en de naburige Kasanje-staten onder haar heerschappij. In 1619 was koningin N’Zinga uitgegroeid tot de machtigste Afrikaanse staat in de regio met behulp van de rijkdom die zij genereerde door op industriële schaal slaven te kopen. Binnen enkele tientallen jaren na het aantreden van Koningin N’Zinga waren de gebieden rond Centraal Angola ontvolkt, niet alleen van de rivaliserende Bakongo-volkeren, maar ook van de Ovimbundu-, Ganguela- en Chokwe-volkeren.

De lucratieve Angolese slavenhandel bloeide niet alleen onder vrouwelijk Afrikaans leiderschap, maar groeide wetenschappelijk en efficiënt en ging onverminderd door totdat de Portugese kroon de koloniale slavenhandel in 1869 verbood. Gierigheid en vindingrijkheid hebben echter altijd de overhand, zodat na dit slavernijverbod een levendige zwarte slavenmarkt onverminderd doorging, aangezien de afschaffing de prijs van slaven alleen maar opdreef en daardoor de stimulans om ze op het land te verwerven. Deze lucratieve smokkeloperaties vanuit Angola hielden stand tot de dag dat de belangrijkste klant Brazilië in 1888 de slavernij afschafte.

Vandaag de dag is de dominantie van de Ambundu-volkeren in de zakelijke, politieke en militaire aangelegenheden van het hedendaagse Angola rechtstreeks terug te voeren op het zakelijk inzicht, de organisatorische vaardigheden en de operationele efficiency die de Ambundu-volkeren ontwikkelden tijdens hun 269 jaar durende monopolie op de slavenhandel in Angola. Van de tienduizenden Afrikaanse “broeders” en “zusters” die de Ambundu als slaven verkochten, vergaarden zij een ongelofelijke rijkdom die hen in staat stelde een positie van respect, invloed en bijna gelijkheid in te nemen in koloniaal Angola die in koloniaal Afrika ongeëvenaard was. Zij werden in zekere zin de “meester-etniciteit” van de regio.

Amerika s eerste slaveneigenaar was een zwarte man

De schemering van de Woke Idols

De ironie achter de etymologie van het woord slaaf, die de woke en de bondgenoten van de kritische rassenwaanzin ontgaat, is dat slaaf afstamt van oude woorden die Kaukasische Slavische volkeren beschrijven. Als slavernij de kern zou vormen van de “American Experience”, dan zou Amerika al lang geleden een woord voor slaaf hebben aangenomen dat Afrikaanse volkeren zou beschrijven, net zoals de Romeinen Sclāvus gebruikten om een Slaaf te beschrijven. Maar in de 402 jaar sinds 1619 hebben de Amerikanen deze taalkundige overgang niet gemaakt omdat er een oudere en diepere collectieve geschiedenis van slavernij bestaat die millennia terug te voeren is op Oost-Europeanen die een groot deel van de Amerikaanse bevolking uitmaken.

Maar op de een of andere manier heeft deze diepere geschiedenis Kaukasiërs van Oost-Europese afkomst – zelfs de generatiearmen – niet op dezelfde manier getroffen als de collectieve psyche van de Afro-Amerikanen. Misschien zijn deze demonen niet zozeer het gevolg van het feit dat Afrikaanse Amerikanen ooit slaven waren, maar eerder een manifestatie van het onophoudelijke bombardement van bijtende boodschappen van het Academia-Media-Technocratie Complex dat eist dat Afrikaanse Amerikanen de rol van eeuwige slachtoffers spelen en dat zij een of andere abstracte genoegdoening verdienen van hen die zelf nooit hebben geprofiteerd van wat dan ook in het systeem.

Of is er een diepere pathologische diagnose, een sepsis van persoonlijke ontologie waarbij het huidige woke narratief een wanhopige poging is tot massale cognitieve dissonantie om de vernederende realiteit te verdoezelen dat iemands voorouders massaal door zijn eigen soort werden verhandeld voor een paard?

De Afrikanen waren een van de vele volkeren in een lange rij slaven die door de Europeanen werden verkregen, maar zij zijn de laatste groep voordat de verbodsbepalingen van de utilitaire campagnes voor de universele rechten van de mens een eind maakten aan deze praktijk. Het is dus deze “Last In, First Out” rij die de Afro-Amerikanen aanspraak geeft op hun titel van “systemische slachtoffers” zonder rekening te houden met de bredere geschiedenis van de Europese slavernij gedurende de voorafgaande twee millennia – met inbegrip van het Middeleeuwse feodalisme. Eeuwenlang was de realiteit in Europa dat slavenrelaties plaatsvonden tussen blanke meester en blanke slaaf.

En met de komst en het volwassen worden van de wetenschappelijke efficiëntie van instellingen zoals het centrale bankwezen, natiestaten, confessionele godsdiensten, niet-gouvernementele organisaties, samen met de toepassing van massapsychologie, komt men bij nader onderzoek tot de ontdekking dat deze overheersende relatie tussen meester en slaaf in de loop van de millennia weinig is veranderd. Wij Amerikanen zijn, in zekere zin, allemaal slaven – gevangen in een systemische nexus van controle met weinig ontsnappingsmogelijkheden. Daarom zijn beweringen van “systemische onrechtvaardigheid” en eisen om genoegdoening niets meer dan eisen om gepromoveerd te worden van veldknecht tot huisslaaf, tenzij het ware, onzichtbare systeem van slavernij wordt afgeschaft voor alle Amerikanen.

Slavernij bestond al millennia op het gehele door Bantoes bevolkte Afrikaanse continent vóór de komst van de Europeanen. Afrikaanse slaven werden gevangen genomen, hard gewerkt in de gierstvelden, uitgescholden, geslagen, meerdere malen verkocht, verkracht en vermoord lang voordat de eerste Europese voetafdruk op een West-Afrikaans strand werd gezet. Slavernij was de natuurlijke sociale toestand van Afrika, het ging door toen de Europeanen het continent koloniseerden, en op sommige plaatsen gaat het nog steeds door nadat de meeste Europeanen zijn vertrokken. Het idee van een “erfzonde” van de Amerikanen door hun afkomst ligt dus niet bij de Kaukasiërs, maar bij degenen van Afrikaanse afkomst, omdat de Afrikanen zelf het beginpunt waren van de Westafrikaanse slavernijketen, waar zij de rol vervulden van aannemer, planner, inkoper en vervoerder naar de distributiepunten.

De inheemse Afrikanen waren, in moderne termen, de Chief Operating Officers van de West-Afrikaanse slavenhandel. De Europeanen speelden de rol van groothandelaar, vereffenaar en detailhandelaar in een product dat hen werd aangeboden door brutale en ondernemende plaatselijke heersers die grote rijkdom vergaarden met hun ondernemingen en wier voorouders vandaag de begunstigden zijn van een “etnisch voorrecht” dat voortvloeit uit deze rijkdom en de maatschappelijke status van voormalige meesters.

De waarheid is dat dit blijvende beeld, dat gecreëerd werd met de ontvoering van Kunta Kinte, bedrog is en niet alleen werd verzonnen om het blanke publiek te beschuldigen en hen voortaan te brandmerken als slecht en medeplichtig door hun afkomst, maar ook bewust werd geconstrueerd om het schuldgevoel weg te werken rond de lelijke en wrede waarheid dat de Afrikanen zelf de schuldige partij waren. Als de inheemse Afrikanen niet zoveel van hun broeders gevangen hadden genomen en als slaven verkocht hadden, zouden er vandaag waarschijnlijk maar weinig Afrikaanse Amerikanen zijn.

Slavernij bijna universeel onder indianenstammen vóór de komst van Blanken in Amerika

Epiloog

De woke zal het nooit hebben over de 800 jaar van slavenhandel in Oost-Afrika, bedreven door Arabische kooplieden langs de kust van de Indische Oceaan. Ze zullen met geen woord reppen over de huidige slavernij in de Sahel-landen Mauritanië, Mali, Niger, Tsjaad en Soedan. Men hoort alleen maar stilte van de woke als men spreekt over het “Systemisch Etniscisme” dat elke Bantoe natie doordringt waar rijkdom en macht geconcentreerd zijn in de handen van een dominante etnische groep.

De woke negeren de meer dan 3000 bevrijde Afrikaanse slaven die voorkomen in de ante bellum volkstelling van de VS, die manumissie kregen, plantages erfden van hun vroegere eigenaars, en de slaven behielden. Geen enkele woke persoon zal ooit toegeven dat de Amerikaanse Indianen Afrikaanse slaven bezaten, noch zullen zij accepteren dat de slavernij de Nahuatl cultuur doordrong, zelfs als zij de deugden van Groot Aztlán omhelzen. En de wakkeren zullen nooit accepteren dat het de Europeanen waren die uiteindelijk de slavernij binnen de Bantoe culturele wereld uitroeiden, ondanks dat het daar eeuwenlang de natuurlijke menselijke conditie was.

En, nog belangrijker, de “woke” zal nooit erkennen dat alle Amerikanen gevangen zitten in een nexus van bedrijfs-, bureaucratische, technologische en psychologische controle, waar de echte “American Experience” is gedegenereerd tot een waar iedereen een slaaf is die onzichtbare meesters dient. Totdat de handen van deze Meesters verwijderd zijn van elke hefboom van macht en invloed in onze natie – met welke middelen dan ook – zijn abstracties als “gelijkheid” en “rechtvaardigheid” niets meer dan promoties op de Amerikaanse plantage. De ontwaakten zullen nooit ontwaken omdat zij van hun dienstbaarheid houden, het heeft de deur voor hen geopend om een onverantwoordelijk bestaan te dienen vrij van rationaliteit, logica, ware betekenis in hun bestaan. Door hun waakzaamheid zijn zij in wezen bevrijd van de Vrijheid – zij kunnen geen hoop stellen in de dood, en hun blinde levens zijn zo abject dat zij jaloers zijn op elk ander lot. De wereld mag hun roem niet laten voortduren; zowel ware Gerechtigheid als Mededogen moeten hen verachten.

Een laatste opmerking over die 4000 Marokkanen bij de slag van Tondibi. Het binnenvallende Marokkaanse leger werd aangevoerd door ene Judar Pasja, maar hij was niet altijd bekend onder deze naam. Judar werd geboren als Diego de Guevara, een inwoner van de Spaanse regio Andalusië die als jongen gevangen werd genomen door Arabische slavendrijvers, in ketenen naar Marokko werd afgevoerd en als slaaf aan de Marokkaanse sultan werd verkocht. En net als Kunta Kinte werd Diego’s naam veranderd, maar waar bij Kunta Kinte zijn voet werd afgehakt, werd Judar gecastreerd en gedwongen deze buitenlandse Sultan als eunuch te dienen. Maar we zullen nooit een TV miniserie zien waarin een Arabische slavenhandelaar een Diego de Guevara ondersteboven aan zijn enkels hangt, hem afranselt met een zweep en herhaaldelijk schreeuwt: “Je naam is niet Diego, je naam is Judar!”


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Blanke slaven bouwden Amerika

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hagar
Hagar
1 jaar geleden

Lees en download het beroemde boek van Hinton Rowan Helper uit 1868 over hoe de zwarten in Afrika echt leefden, voor de kolonisatie:

https://archive.org/details/TheNegroesInNegroland/page/n5/mode/2up

Voor diegenen die liever naar een podcast luisteren dan een dik oud boek te lezen: Kevin Alfred Strom heeft twee American Dissident Voices radio uitzendingen besteed aan het boek:

https://nationalvanguard.org/2014/12/savage-africa-part-1/

https://nationalvanguard.org/2014/12/savage-africa-part-2/