In slechts 48 van een goede 1.800 gerapporteerde sterfgevallen na COVID-19 vaccinatie, waaronder vijf kinderen, erkent het verantwoordelijke Paul Ehrlich Instituut een mogelijk verband met de prik. De rest werd blijkbaar nauwelijks onderzocht; cijfers over lijkschouwingen en onderzoeken worden niet vermeld, meldt RT.de.

Wie in Duitsland sterft en eerder positief op SARS-CoV-2 is getest, komt vrijwel zeker in de Corona-sterftestatistieken terecht, ongeacht of longontsteking, terminale kanker of een auto-ongeval de oorzaak was. De autoriteiten nemen een tegenovergestelde houding aan ten opzichte van degenen die sterven na een vaccinatie tegen Corona. Eerdere ziekten zijn plotseling doorslaggevend, en “fact-checkers” benadrukken in een voortdurende lus: het Paul Ehrlich Instituut (PEI) vermeldt geen bevestigde, maar alleen gemelde verdachte gevallen met een verband in de tijd. Maar als er een vermoeden is van dood door vaccinatie, moet dit worden weggenomen of bevestigd – en dit moet gebeuren met een gewetensvolle autopsie op de doden. Maar dat is precies wat er niet gebeurt.

Dit wordt gesuggereerd door een antwoord van PEI-woordvoerster Susanne Stöcker op een vraag van de auteur. Zij kon of wilde niet verklaren in hoeveel van de gemelde sterfgevallen na vaccinatie een autopsie werd verricht, noch hoe vaak het Openbaar Ministerie een onderzoek instelde en wat de uitkomst van deze procedures was. Stöcker zei ook dat niet werd geregistreerd of de gevallen werden gemeld door artsen of familieleden. Hetzelfde geldt voor de vijf sterfgevallen van minderjarigen die het Instituut tot eind september heeft ontvangen.

Bijna 2.000 onopgehelderde verdachte sterfgevallen

Eerst het een en ander: In zijn laatste veiligheidsrapport, waarin de gemelde bijwerkingen tot eind september zijn opgenomen, maakt het PEI melding van bijna 172.200 vermoedelijke gevallen van bijwerkingen. Ruim 21.000 van de getroffenen waren ernstig ziek geworden. En het rapport zegt verder op pagina 15:

“In 1.802 verdachte gevallen werd een fatale afloop gemeld op verschillende tijdstippen na de vaccinatie. Uit een analyse van de gegevens blijkt geen significante verandering ten opzichte van de evaluatie van eerdere veiligheidsrapporten.”

De laatste zin verwijst naar het PEI-veiligheidsrapport van 19 augustus. Hierin staan de verdachte gevallen tot eind juli. Van de meer dan 14.000 mensen die werden getroffen door “ernstige bijwerkingen” die op dat moment aan het instituut werden gemeld, waren er in de eerste helft van het jaar 1.252 gevaccineerde mensen overleden. Het PEI uitgelegd op pagina 13:

“In 48 gevallen acht het Paul Ehrlich Instituut een oorzakelijk verband met de betreffende COVID19-vaccinatie mogelijk of waarschijnlijk.”

Volgens de studie hadden 31 overledenen trombose met trombocytopenie opgelopen na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca. Dit betekent dat zij bloedstolsels in het lichaam hebben gekregen en tegelijkertijd een auto-immuunreactie, waarbij het lichaam antilichamen vormt tegen zijn eigen bloedplaatjes. Het laatste leidt tot inwendige bloedingen. Twee anderen stierven aan een hersenbloeding, twee aan cerebrale veneuze trombose.

Bovendien zijn twee gevaccineerden bezweken aan het Guillain-Barré-syndroom (GBS), een auto-immuunontsteking van de zenuwen die kan leiden tot ernstige verlamming en zelfs de dood. Bovendien waren er vier gevallen van hartfalen, die gepaard gingen met bloedstolsels en hartontsteking. Op één na deden alle gevallen zich voor na toediening van het mRNA-vaccin van Moderna en Pfizer/BioNTech en hielden zij verband met vaccinaties met AstraZeneca.

Autoriteiten met tunnelvisie

Het PEI heeft zich dus blijkbaar gefixeerd op het vectorvaccin van AstraZeneca, dat in Duitsland nauwelijks wordt gebruikt, en het nieuwe “TT-syndroom” (trombose en trombocytopenie) dat ermee gepaard gaat. Sinds eind maart beveelt de Permanente Commissie voor Vaccinatie (STIKO) van het Robert Koch Instituut (RKI) deze vaccinatie alleen nog aan voor 60-plussers, omdat “TTS” vooral bij jongere vrouwen was voorgekomen.

In een brief van medio april had de groep “TTS” als bijwerking erkend en zelfs trombocytopenie als een veel voorkomende reactie geclassificeerd. Dit betekent: een auto-immuunreactie tegen de eigen bloedplaatjes kan optreden bij één tot tien op de 100 gevaccineerden.

AstraZeneca waarschuwt voor frequente auto-immuunziekten door vaccinatie in Rote-Hand-Brief

Kijkt de hoogste autoriteit voor vaccinatiecontrole, het PEI, dan alleen maar met tunnelvisie naar vaccinatiecomplicaties die al zo veel vaker dan normaal zijn voorgekomen dat ze ook al door de farmaceutische bedrijven zijn onderkend? Omdat de conclusie blijft: Aangezien eind september meer dan 1.750 sterfgevallen waren gemeld onmiddellijk na een vaccinatie tegen Corona, is het helemaal niet duidelijk of en hoe de verdenking ooit is onderzocht. Een dergelijk vermoeden is niet plausibel uitgesloten.

Hoe zit het met de waarheidsgetrouwheid van de inentingsreclame van de federale regering, volgens welke “elk sterfgeval dat zich in een tijdelijk verband met de inenting voordoet, door de bevoegde autoriteiten wordt onderzocht”? Daar schrijft de federale regering verder:

“Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij vaccins. In Duitsland volgen het Paul Ehrlich Instituut en het Robert Koch Instituut de vaccinatieactiviteiten op de voet. Zij volgen alle aanwijzingen van ongewenste en ook ernstige bijwerkingen op.”

In tegenstelling tot deze bewering lijkt het PEI zich grotendeels te beperken tot het invoeren van gemelde gevallen in hun cijfers. Een soortgelijke procedure kan worden waargenomen bij de verdachte meldingen over gevaccineerde kinderen en adolescenten, waarvan reeds 405 ernstige binnen zes weken na de vaccinatiecampagne.

Sterfgevallen bij kinderen: Helaas “niet beoordeelbaar”

Medio augustus heeft de STIKO aanbevolen de mRNA-vaccinatie ook toe te passen in de leeftijdsgroep van twaalf- tot zeventienjarigen. Bijzonder explosief: alleen al voor de zes weken tot eind september vermeldt het PEI vijf sterfgevallen van kinderen en adolescenten in verband met de vaccinatie. In het veiligheidsrapport staat:

“Vijf van de 1.809 meldingen van verdachte gevallen hebben betrekking op een fatale afloop binnen twee tot 24 dagen na vaccinatie met Comirnaty.”

Het instituut beschrijft heel nauwkeurig de gemelde reacties die waarschijnlijk tot de dood van de kinderen hebben geleid. Het verslag gaat verder met te zeggen:

“Eén sterfgeval betrof een 16-jarige adolescente vrouw die overleed in verband met een aritmie. Drie mannelijke adolescenten die stierven hadden reeds ernstige aandoeningen. Gemeld werden multi-orgaanfalen, longbloeding, gedissemineerde intravasculaire stolling, septische shock en koorts in één geval (man, 14 jaar), koorts en collaps van de bloedsomloop in het tweede geval (man, 15 jaar) en longembolie in het derde geval (man, 16 jaar). (…) In het geval van een vierde overleden jongen (12 jaar) is zeer weinig, volstrekt onvoldoende informatie bekend over het verloop en de omstandigheden van het overlijden.”

In het geval van de drie jongens die zijn overleden, kan het Instituut helaas niet beoordelen of er een oorzakelijk verband met de vaccinatie bestaat. En: Het PEI kon “geen klinische overeenkomsten” herkennen. Zij gaf ook geen vervolgoverwegingen, noch lichtte zij de stand van zaken van eventuele onderzoeken toe. Ook werd niet nader ingegaan op de dood van de 16-jarige en de 12-jarige.

In het geval van overleden kinderen moet met name het volgende worden overwogen: Welke ziekten hebben zij eerder gehad? Waren deze zo ernstig dat de kinderen al voor de vaccinatie in een palliatieve toestand verkeerden? En als dat zo is, hoe kan het dan dat artsen een kind dat al gedoemd is te sterven een nieuwe, genetisch gemanipuleerde vaccinatie geven waarvan bekend is dat die meer bijwerkingen heeft dan vaccins die eerder bekend waren? Het is immers duidelijk dat twaalf- tot zestienjarigen zeer zelden zomaar dood neervallen of uit het niets een longbloeding krijgen.

Hoe je het ook bekijkt: In een rechtsstaat moet alles in het werk worden gesteld om deze zaken volledig te onderzoeken. In feite had de vaccinatiecampagne, althans voor minderjarigen, onmiddellijk moeten worden stopgezet totdat er duidelijke resultaten beschikbaar waren. Maar niets van dat alles gebeurt. Het PEI laat het daarbij: de zaken kunnen niet worden beoordeeld.

Duitsland: aanzienlijk meer kinderen in ziekenhuis opgenomen met vaccinreactie dan met COVID-19-diagnose

Verdenking wordt niet weggenomen

Er is ook geen publieke verontwaardiging van de Duitse toonaangevende media. Het lijkt erop dat zij direct betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne van de federale regering. Een paar voorbeelden: In september suggereerde de Berliner Morgenpost dat het PEI alle sterfgevallen na vaccinatie uitgebreid onderzoekt.

Zelfbenoemde fact-checkers hebben vanaf het begin van de vaccinatiecampagne benadrukt dat de gemelde gevallen van bijwerkingen en sterfgevallen in Duitsland en Europa slechts vermoedelijke gevallen zijn die niet zijn bevestigd, zoals hier en hier , bijvoorbeeld.

Wanneer de fact-checkers op deze manier hebben toegeslagen, worden de betroffen artikelen als nepnieuws bestempeld en worden de rapporterende media geweerd, waardoor de berichten moeilijker terug te vinden zijn en van sociale netwerken zoals Facebook of Twitter worden verwijderd. Het probleem hiermee is duidelijk: een verdacht rapport is in de eerste plaats gebaseerd op één ding – een vermoeden.

En zolang het vermoeden van overlijden door vaccinatie niet kon worden weggenomen door deugdelijk onderzoek, d.w.z. een gerichte autopsie, bestaat het: het dringende vermoeden dat iemand door COVID-19 vaccinatie zou kunnen zijn overleden.

De weigering om nader te kijken

Het lijkt erop dat de Duitse instellingen, autoriteiten en veel media er moeite mee hebben om een en ander nader te bestuderen. Zo vertelde de moeder van de 32-jarige Dana Ottmann, die in maart bleek te zijn overleden aan een vaccinatie van AstraZeneca, in mei aan Focus over een ware afgang.

Petra Ottmann was na de dood van haar dochter – zij stierf aan een hersenbloeding – in dovemansoren gevallen. Veel mensen wilden niet weten van een verband met de vaccinatie. Zij vreesde dat er iets in de doofpot zou worden gestopt en wendde zich daarom tot het Westfalen-Blatt. Ze wilde publiciteit creëren en zo praktisch een gedetailleerd onderzoek afdwingen.

Soortgelijke tendensen kunnen worden waargenomen in het geval van een twaalfjarig kind dat begin november overleed na een vaccinatie van Pfizer/BioNTech, dat overigens nog niet in het PEI-verslag is opgenomen. Volgens de NDR heeft het district Cuxhaven deze zaak alleen openbaar gemaakt omdat op internet geruchten de ronde deden.

Verscheidene malen benadrukt de openbare omroep dat de jongen toch al eerder ziek was en dat dit niet als oorzaak kon worden uitgesloten. Hoewel, zoals uit dit verslag blijkt, de forensische artsen al suggereerden dat vaccinatie waarschijnlijk de oorzaak was. Toch zag het parket van Stade geen reden om een onderzoek in te stellen. Intussen wil het district – uit voorzorg – voorlopig alleen gezonde kinderen vaccineren. De STIKO legde de nadruk op het vaccineren van zieke kinderen omdat zij, in tegenstelling tot gezonde kinderen, risico’s lopen ten gevolge van Corona.

Hoeveel autopsies zijn er verricht, hoeveel onderzoeken? PEI zwijgt hierover

De auteur wilde nu meer weten over de concrete procedure met de 1.802 gemelde sterfgevallen na een Corona-vaccinatie. Ter vergelijking: tussen 2000 en 2020 werden in totaal 456 sterfgevallen gemeld in verband met een vaccinatie, en dat met ruim zeven keer zo veel toegediende vaccindoses.

De PEI werd verzocht informatie te verstrekken over hoeveel van de overledenen, met inbegrip van de vijf kinderen, door de forensische geneeskunde waren onderzocht, in hoeveel gevallen het openbaar ministerie een onderzoek had ingesteld, wat gebruikelijk is in gevallen van vermoedelijke onnatuurlijke doodsoorzaken, en hoeveel van de gevallen in elk geval door artsen, klinieken, autoriteiten en familieleden waren gemeld. Het idee achter de laatste vraag is dat wanneer artsen een sterfgeval melden, de verdenking van schade door vaccinatie waarschijnlijk zeer groot is. PEI-woordvoerster Susanne Stöcker gaf echter geen cijfers. In plaats daarvan verzekerde zij eerst dat elk gemeld geval door het PEI “grondig zou worden onderzocht”. Ze ging verder met te zeggen:

“Indien een gezondheidsinstantie of een openbaar ministerie een post-mortemonderzoek gelast, tracht het Paul Ehrlich Instituut de resultaten te verkrijgen. Los daarvan neemt het Paul Ehrlich Instituut contact op met meldende artsen – of als de melding is gedaan door familieleden na ontheffing van de artsen van hun geheimhoudingsplicht – om nadere informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld over de anamnese van de overledene.”

Bovendien, aldus Stöcker, worden meldingen van verdachte gevallen “geregistreerd ongeacht de meldingsbron”. Het “doet er dus niet toe of de aangifte wordt gedaan door artsen, familieleden, houders van een vergunning of de dienst volksgezondheid”. Er zijn zelfs dubbele meldingen, meldde ze. Op de vraag hoe vaak een openbaar ministerie een onderzoek instelt, verwees zij de vraagsteller rechtstreeks naar het openbaar ministerie.

Duitsland verdonkeremaant zijn vaccinatiedoden

Niet geregistreerde gevallen: artsen klagen over gebrek aan autopsies

Hoe ziet de woordvoerder van het instituut dat geacht wordt toe te zien op de veiligheid van de nieuwe, op genen gebaseerde mRNA- en vectorvaccins dit? Er zijn meer dan 100 openbare ministeries in Duitsland. In de eerste plaats zou men hen allemaal zonder omhaal moeten vragen of zij toevallig sterfgevallen na vaccinatie onderzoeken. Ten tweede hoeven zij geen informatie te verstrekken over lopende onderzoeken.

Met andere woorden, het is niet bekend hoeveel sterfgevallen zelfs maar door de forensische geneeskunde zijn onderzocht en hoe vaak de officieren van justitie hierbij betrokken waren. Verscheidene deskundigen hebben er reeds over geklaagd dat er in Duitsland veel te weinig lijkschouwingen worden verricht, met name in het geval van Corona en vaccinaties.

Zo heeft Markus Rothschild, een forensisch patholoog uit Keulen, zich in een interview met de auteur in maart uitgesproken ten gunste van de Corona-vaccinaties. Anderzijds uitte hij kritiek op het gebrek aan controle en forensisch medisch onderzoek. Hij zei: “De fout ligt in het systeem.”

Hetzelfde werd ook bekritiseerd door de Heidelbergse patholoog Peter Schirmacher en een medisch medewerker van een volksgezondheidsdienst. Beide gaan ervan uit dat er een niet onaanzienlijk aantal niet gerapporteerde gevallen van vaccinatiedoden is, waar ook aanwijzingen voor zijn. De kritiek op hun uitspraken was groot, Schirmacher oogstte een ware shitstorm. Tot nu toe heeft niemand enig bewijs van het tegendeel geleverd. Het vermoeden dat in Duitsland binnen driekwart jaar bijna 2.000 mensen – of veel meer – aan de vaccinatie kunnen zijn overleden, blijft bestaan.


 


Waar zijn de autopsies van de vaccindoden?

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties