Het stilzwijgen van zoveel kardinalen en bisschoppen, samen met de onvoorstelbare promotie van de vaccinatiecampagne door de Heilige Stoel, vertegenwoordigt een vorm van ongekende medeplichtigheid die niet langer kan voortduren, meldt Life Site.

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò heeft besloten een brief van 23 oktober aan kardinaal Luis F. Ladaria S.J., prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, aan aartsbisschop José Gomez, voorzitter van de Conferentie van Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten, en aan alle bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika openbaar te maken.

Uwe Eminenties,

Excellenties,

Ik richt mij tot u, aartsbisschop Gómez, als voorzitter van de Conferentie van Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten, en tot u, kardinalen Ladaria en Müller, voor uw bevoegdheid, enkele ernstige overwegingen in verband met de zogenaamde vaccins tegen Covid-19.

Ik geloof dat er enkele aspecten van de kwestie zijn die nu een meer volledige evaluatie mogelijk maken van wat deze medicijnen zijn en welke effecten zij veroorzaken; deze evaluatie zou moeten leiden tot een collegiaal standpunt, in overeenstemming met het leergezag van de Kerk en niet beïnvloed door bevooroordeelde informatie of door onjuist nieuws dat door de producenten van deze medicijnen of door de media wordt verspreid.

1. Onderwerp van de nota van de Congregatie voor de Geloofsleer

De Nota over de moraliteit van het gebruik van sommige vaccins tegen Covid-19 werd vorig jaar uitgebracht bij gebrek aan volledige gegevens over zowel de aard van het genserum als de bestanddelen ervan. Ik wijs U erop dat het onderwerp van de Nota beperkt is tot “de morele aspecten van het gebruik van de vaccins tegen Covid-19 die ontwikkeld zijn uit cellijnen afgeleid van weefsels verkregen uit twee foetussen die niet spontaan werden geaborteerd,”[1] en het stelt dat “wij niet van plan zijn om de veiligheid en doeltreffendheid van deze vaccins te beoordelen, hoewel dit ethisch relevant en noodzakelijk is, aangezien deze evaluatie de verantwoordelijkheid is van biomedische onderzoekers en geneesmiddelenbureaus. “[2] Veiligheid en werkzaamheid zijn dus niet het onderwerp van de Nota, die zich met haar oordeel over de “moraliteit van het gebruik” dus niet eens uitspreekt over de “moraliteit van de productie” van deze geneesmiddelen.

2. Veiligheid en doeltreffendheid van de vaccins

De veiligheid en doeltreffendheid van individuele vaccins wordt bepaald na een periode van experimenten die gewoonlijk verscheidene jaren duurt. In dit geval hebben de gezondheidsautoriteiten besloten experimenten uit te voeren op de gehele wereldbevolking, als uitzondering op de gebruikelijke praktijk van de wetenschappelijke gemeenschap, de internationale normen en de wetten van de afzonderlijke naties. Dit betekent dat de gehele bevolking zich in een situatie bevindt waarin zij vatbaar is voor de nadelige gevolgen van het vaccin, op eigen risico, terwijl normaal gesproken experimenten op vrijwillige basis worden uitgevoerd op een beperkt aantal proefpersonen, die ervoor betaald worden om het te ondergaan.

Ik denk dat het duidelijk is dat het hier gaat om een experimenteel geneesmiddel dat niet is goedgekeurd[3], maar alleen toestemming heeft gekregen voor toediening door de verantwoordelijke instanties; net zoals ik denk dat het duidelijk is dat er medische behandelingen bestaan zonder nadelige bijwerkingen, ook al zijn deze systematisch geboycot door de gezondheidsinstellingen – WHO, CDC, EMA – en door de reguliere media. Ook al moet de Kerk een moreel oordeel vellen over de verschillende beschikbare behandelingen – waarvan sommige worden uitgevoerd met geneesmiddelen die zijn geproduceerd met cellijnen die afkomstig zijn van een geaborteerde foetus, zoals de vaccins – toch moet er nogmaals op worden gewezen dat er doeltreffende behandelingen bestaan die patiënten genezen en hen in staat stellen een permanente natuurlijke afweer te ontwikkelen, iets wat de vaccins niet doen. Bovendien veroorzaken deze behandelingen geen ernstige bijwerkingen, aangezien de gebruikte geneesmiddelen al tientallen jaren zijn toegelaten.

Andere recent ontwikkelde behandelingen zijn absoluut doeltreffend, niet duur en ongevaarlijk voor degenen die ze ondergaan: dit is het geval met de plasmabehandeling die met groot succes is bestudeerd en toegepast door de Italiaanse arts Giuseppe De Donno.[4]

De behandeling met hyper-immuun plasma werd sterk afgeraden en geboycot door de farmaceutische bedrijven en de door hen gefinancierde artsen, omdat zij niets kost en de analoge therapie, die in laboratoria met monoklonale cellen tegen exorbitante kosten wordt gemaakt, nutteloos maakt.

Internationale normen bepalen dat een experimenteel geneesmiddel alleen voor distributie kan worden toegelaten als er geen doeltreffende alternatieve behandeling bestaat: dit is de reden waarom geneesmiddelenbureaus in de VS en Europa het gebruik van hydroxychloroquine, ivermectine, hyper-immuunplasma en andere therapieën met bewezen doeltreffendheid hebben verhinderd. Het is niet nodig eraan te herinneren dat al deze instanties, samen met de WGO, bijna volledig gefinancierd worden door de farmaceutische bedrijven en door stichtingen die aan hen verbonden zijn, en dat er een zeer ernstig belangenconflict bestaat op de hoogste niveaus,[5] waarover de media verwijtbaar zwijgen.[6] Bij het uitspreken van een moreel oordeel over de vaccins kan de Kerk niet nalaten rekening te houden met deze elementen, omdat zij een manipulatie van wetenschappelijke informatie veroorzaken, op basis waarvan de oordelen over hun morele luizenarij door de kerkelijke Autoriteit zijn geformuleerd.

Aartsbisschop Vigano onthult Satanische Agenda van de Paus

3. De experimentele medicijnen zijn geen vaccins in de eigenlijke zin

De Congregatie voor de Geloofsleer spreekt zich weliswaar niet uit over de doeltreffendheid en de veiligheid van de zogenaamde vaccins, maar definieert ze toch als “vaccins”, waarbij zij ervan uitgaat dat zij daadwerkelijk immuniteit geven en mensen beschermen tegen actieve en passieve besmetting. Dit element wordt ontkend door de verklaringen van alle gezondheidsautoriteiten ter wereld en van de WHO, volgens welke gevaccineerden besmet kunnen raken en anderen ernstiger kunnen besmetten dan degenen die niet zijn gevaccineerd[7] en hun immuunafweer drastisch is verminderd of zelfs geheel is vernietigd.

Een recente studie bevestigt dat het genserum vormen van verworven immunodeficiëntie kan veroorzaken bij degenen die het krijgen toegediend.[8] De geneesmiddelen die “vaccins” worden genoemd, vallen dus niet onder de officiële definitie van een vaccin waarnaar de nota van de CDF vermoedelijk verwijst. Een “vaccin” wordt namelijk gedefinieerd als een geneeskundig preparaat dat tot doel heeft de produktie van beschermende antilichamen door het organisme op te wekken, waardoor een specifieke weerstand tegen een bepaalde besmettelijke ziekte (virale, bacteriële, protozoaire) wordt verkregen. Deze definitie is onlangs door de WHO gewijzigd, omdat anders anti-Covid geneesmiddelen, die geen productie van beschermende antilichamen opwekken en geen specifieke resistentie tegen de infectieziekte SarsCoV-2 verlenen, er niet onder hadden kunnen vallen.

Bovendien, terwijl mRNA-serums gevaarlijk zijn vanwege de implicaties die zij hebben op genetisch niveau, kan het AstraZeneca-serum nog schadelijker zijn, zoals recente studies aantonen.[9]

4. Evenredigheid tussen de kosten en de baten van de vaccins

Door zich te beperken tot een beoordeling van de moraliteit van het gebruik van de vaccins, houdt de Congregatie voor de Geloofsleer geen rekening met de evenredigheid tussen de vermeende voordelen van het genserum en de nadelige bijwerkingen op korte en lange termijn.

Wereldwijd neemt het aantal sterfgevallen en ernstige ziektebeelden na vaccinatie exponentieel toe:[10] in slechts negen maanden hebben deze vaccins meer sterfgevallen veroorzaakt dan alle vaccins in de afgelopen dertig jaar.[11] En dat niet alleen: in veel naties – zoals Israël bijvoorbeeld[12] – is het aantal sterfgevallen na vaccinatie inmiddels groter dan het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid.[13]

Nu is vastgesteld dat de als vaccins verkochte geneesmiddelen geen noemenswaardig voordeel opleveren en integendeel een zeer hoog percentage doden of ernstige ziekteverschijnselen[14] kunnen veroorzaken, zelfs bij proefpersonen voor wie Covid geen bedreiging vormt,[15] meen ik niet te mogen concluderen dat er enige evenredigheid bestaat tussen de potentiële schade en de potentiële voordelen.

Dit betekent dus dat er een ernstige morele verplichting bestaat om inenting te weigeren als mogelijke en aanwijsbare oorzaak van blijvende schade[16] of overlijden. Bij gebreke van voordelen is het dus niet nodig zich bloot te stellen aan de risico’s van de toediening ervan, maar bestaat er integendeel een plicht om deze categorisch te weigeren.

5. Nieuwe gegevens over de aanwezigheid van geaborteerde foetale cellijnen

Onlangs zijn onthullingen van leidinggevenden van Pfizer vrijgegeven waaruit blijkt dat de mRNA-gen serums geaborteerd foetaal materiaal bevatten, niet alleen voor de productie van het oorspronkelijke vaccin, maar ook voor de replicatie en productie ervan op grote schaal,[17] en niets wijst erop dat andere farmaceutische bedrijven een uitzondering zijn. Ook bisschop Joseph Strickland[18] heeft zich in dit verband uitgelaten en de gelovigen uitgenodigd “nee te zeggen. Ik ga het niet doen alleen omdat jullie het mandateren, in die zin, wie weet wat voor geks er nog komt.” Dit maakt het gebruik van deze drugs absoluut immoreel, net zoals het immoreel en onaanvaardbaar is om drugs te gebruiken waarbij weeskinderen worden gebruikt voor experimenten.[19]

Aartsbisschop Vigano: De Great Reset is de komst van Satan

6. Bijwerkingen op zwangere moeders en zogende kinderen

Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden is het concrete gevaar van ernstige bijwerkingen bij zwangere moeders en nog ernstiger bij pasgeboren kinderen: in de Verenigde Staten zijn 675 miskramen bij gevaccineerde moeders vastgesteld en in het Verenigd Koninkrijk zijn 521 zogende zuigelingen gestorven.[20] We mogen niet vergeten dat voor de zogenaamde vaccins tegen Covid geen actieve waakzaamheid in werking is gesteld, maar alleen passieve waakzaamheid, waarbij de patiënten zelf bijwerkingen moeten melden; dit betekent dat de gegevens over bijwerkingen ten minste tien keer vermenigvuldigd moeten worden.

7. Bestanddelen van de vaccins

Ik wil u erop wijzen dat de bestanddelen van de genserums nog steeds als handelsgeheimen verborgen zijn, ook al zijn er al meerdere studies die de inhoud van de vaccins hebben geanalyseerd;[21] het is dus nog niet mogelijk om de andere kritische bestanddelen en hun gevolgen op lange termijn volledig te evalueren, omdat de experimenten op de wereldbevolking pas in 2023/2025 zullen eindigen, en het is niet bekend wat de gevolgen van de nieuw aangenomen technologie op genetisch niveau zijn. [22] De aanwezigheid van grafeen in de toegediende doses, gerapporteerd door talrijke laboratoria die de inhoud ervan hebben geanalyseerd,[23] suggereert dat het gedwongen gebruik van zogenaamde vaccins – samen met de systematische boycot van bestaande behandelingen waarvan de doeltreffendheid is bewezen[24] – het doel dient van het contact traceren van alle gevaccineerde mensen over de hele wereld, die zullen worden of al zijn verbonden met het internet der dingen[25] door middel van een kwantumverbinding van gepulseerde microgolffrequenties van 2. 4 GHz of hoger van zendmasten en satellieten.[26] Als bewijs dat deze informatie niet het resultaat is van de fantasieën van een of andere samenzweringstheoreticus, moet u weten dat de Europese Unie twee projecten gewijd aan technologische innovatie heeft gekozen als winnaars van een wedstrijd: “Het menselijk brein” en “Grafeen”. Deze twee projecten zullen elk een miljard euro aan financiering ontvangen in de komende tien jaar.[27]

Ik vertrouw erop dat Uwe Excellentie, Aartsbisschop Gomez, deze opmerkingen van mij – die ik zorgvuldig heb nagetrokken bij hooggekwalificeerde katholieke artsen[28] – samen met uw broeders van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie die van 15 tot 18 november 2021 in Baltimore in plenaire vergadering bijeen zijn, serieus in overweging zal nemen, zodat het officiële standpunt van de Katholieke Kerk in de Verenigde Staten over de zogenaamde vaccins zal worden herzien en geactualiseerd. Evenzo verzoek ik Uwe Eminentie, kardinaal Ladaria, zo spoedig mogelijk over te gaan tot de herziening van de Nota van de Congregatie voor de Geloofsleer over de moraliteit van bepaalde anti-Covid-19 vaccins.

Ik besef dat het misschien uiterst impopulair is om een standpunt in te nemen tegen de zogenaamde vaccins, maar als herders van de kudde van de Heer hebben wij de plicht om de afschuwelijke misdaad aan de kaak te stellen die wordt gepleegd, waarvan het doel is om miljarden chronisch zieken te creëren en miljoenen en miljoenen mensen uit te roeien, gebaseerd op de helse ideologie van de “Grote Reset” die is geformuleerd door de voorzitter van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab, en die wordt onderschreven door instellingen en organisaties over de hele wereld.[29]

Het stilzwijgen van zoveel kardinalen en bisschoppen, samen met de onvoorstelbare bevordering van de vaccinatiecampagne door de Heilige Stoel, vertegenwoordigt een vorm van ongekende medeplichtigheid die niet langer kan voortduren. Het is noodzakelijk dit schandaal, deze misdaad tegen de mensheid, deze satanische actie tegen God aan de kaak te stellen.

Elke dag die voorbijgaat sterven duizenden mensen of wordt hun gezondheid aangetast door de illusie dat de zogenaamde vaccins een oplossing bieden voor de noodsituatie van de pandemie. De Katholieke Kerk heeft de plicht voor God en de gehele mensheid om deze enorme en afschuwelijke misdaad met de grootste stelligheid aan de kaak te stellen, door duidelijke aanwijzingen te geven en stelling te nemen tegen hen die, in naam van een pseudo-wetenschap die ondergeschikt is aan de belangen van de farmaceutische bedrijven en de globalistische elite, alleen maar de dood voor ogen hebben. Hoe Joe Biden, die zichzelf ook als “katholiek” omschrijft, 28 miljoen kinderen van 5 tot 11 jaar[30] vaccinatie kan opleggen is absoluut onvoorstelbaar, al was het maar omdat het risico dat zij de ziekte SARS-CoV-2 oplopen praktisch nihil is. De Heilige Stoel en de Bisschoppenconferenties hebben de plicht om in dit verband een krachtige veroordeling uit te spreken, en ook met betrekking tot de zeer ernstige bijwerkingen die het gevolg kunnen zijn voor kinderen die worden ingeënt met het experimentele genserum.[31]

Het is evenzeer absoluut noodzakelijk dat er een interventie komt van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie gericht op het bevorderen van de religieuze vrijstelling en het onmiddellijk intrekken van de verboden die in dit verband door veel ordinaries aan hun priesters zijn opgelegd. Evenzo moeten alle vaccinatie-eisen voor seminaristen en kandidaten van religieuze gemeenschappen worden herroepen. In plaats daarvan moeten duidelijke richtlijnen worden gegeven over de gevaren die verbonden zijn aan het toedienen van het vaccin en de ernstige morele implicaties ervan.

Ik ben er zeker van dat u zult willen nadenken over de bijzondere ernst van dit onderwerp, over de urgentie van een interventie die verlicht is door en trouw is aan de leer van het Evangelie, en over het salus animarum dat de herders van de Kerk moeten bevorderen en verdedigen.

In Christo Rege,

+ Carlo Maria Viganò, Archbishop

Former Apostolic Nuncio to the United States of America

[1] Congregation for the Doctrine of the Faith, Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines, 21 December 2020.

[2] Ibid.

[3] Senator Ron JohnsonWe don’t have an FDA-approved vaccine in the US. The vaccine (Pfizer Comirnaty) available in Europe is approved, but the vaccine (Pfizer BNT162b2) used in America only has the use of emergency clearance. – Cfr. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1445262977775534081?s=20

[4] Cf. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32838270/ e https://alloranews.com/covid-19/giuseppe-de-donno-hyperimmune-plasma-doctor-takes-own-life/

[5] Pfizer has now hired 22 separate lobbying firms, all in Washington, DC, to craft drug policy in the United States. Yes, that’s the accurate #. TWENTY TWO lobbying firms. Tons of top Congressional staffers & fmr WH officials have been recruited to push Pfizer’s agenda in DC. – Cf. https://twitter.com/JordanSchachtel/status/1444661196792205316

[6] Founders and researchers of pharmaceutical firms have been replaced by investment funds that seek only economic results and now finance #OMS and #EMA who decide on vaccines – Cf. https://twitter.com/CathVoicesITA/status/1448173045248581632?s=20 | In Italy there are 32000 doctors paid by BigPharma – https://www.ogginotizie.eu/ogginotizie/in-rete-il-report-aifa-32000-medici-pagati-dalle-case-farmaceutiche/

[7] Cf. https://tv.gab.com/channel/white__rabbit/view/breaking-pfizer-scientists-your-covid-antibodies-615b96bcd7e866584941980f and https://www.lifesitenews.com/news/ontario-er-doctor-resigns-over-mandatory-vaccines-and-falsehoods/ > Ontario doctor resigns over forced vaccines, says 80% of ER patients with mysterious issues had both shots.

[8] Cf. https://twitter.com/alexgiudetti/status/1448528719673430016 and https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/ > A comparison of official Government reports suggest the Fully Vaccinated are developing Acquired Immunodeficiency Syndrome.

[9] Cf. https://climatecontrarian.com/2021/05/28/revealed-why-the-oxford-astrazeneca-jab-is-even-more-dangerous-than-the-mrna-vaccines/

[10] Autopsies performed in Germany on deaths after the vaccine, the study of pathologists, 50% of deaths after the second dose were caused by the vaccine. – Cf. https://corrierequotidiano.it/cronaca/morti-da-vaccino-patologi-il-50-dopo-la-seconda-dose/

[11] In just 9 months, death reports from Covid-19 preparations have reached 50% of ALL post-vaccine deaths administered in 30 years in the US – Cfr. https://infovax.substack.com/p/in-soli-9-mesi-le-segnalazioni-di – See also https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D188F890

[12] Cf. https://visionetv.it/israele-terza-dose-il-ministero-rassicura-ma-i-cittadini-indignati-replicano-in-massa/ and https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/seav-25092021

[13] Cf. https://twitter.com/bisagnino/status/1448644321327022090?s=20 and https://infovax.substack.com/p/morti-per-covid-19-prima-e-dopo-le and https://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino

[14] 155,501 anaphylactic reactions reported to VAERS, with 41% of cases attributed to Pfizer – Cf. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446184707964739584?s=20 and https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMSSMQ=21&VAX=COVID19&STATE=NOTFR

[15]– The post-vaccine myocarditis rates found in young Americans (12-15 years) are 19 TIMES higher than the normal background values for these age groups. – Cfr. https://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino | Also see https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf | Investigation: Deaths among Teenage Boys have increased by 63% in the UK since they started getting the Covid-19 Vaccine according to ONS data. – Cf. https://theexpose.uk/2021/10/04/teen-boy-deaths-increased-by-63-percent-since-they-had-covid-vaccine/

[16] In Turkey, Dr. Fatih Erbakam, leader of the Welfare party, denounces the birth of children with tails, 3 arms, 4 legs, after the vaccination of parents, against Covid. – Cf. https://www.lapekoranera.it/2021/10/08/turchia-vaccino-dott-fatih-erbakam-i-bambini-nascono-con-la-coda-con-3-braccia-e-4-gambe-video/

[17] The COVID-19 vaccine was developed using a fetal cell line. So were Tylenol, ibuprofen…and ivermectin. – Cf. https://vajenda.substack.com/p/the-covid-19-vaccine-was-developed | Pfizer Whistleblower Releases Emails Hiding Fetal Cell’ Usage From Public – Cf. https://thecharliekirkshow.com/columnists/charlie-kirk/posts/pfizer-whistleblower-releases-emails-hiding-fetal-cell-usage-from-public | Pfizer Told Scientists To Coverup Use Of Aborted Human Fetal Tissues In Making Vaccines Says Whistleblower – Cf. https://greatgameindia.com/coverup-aborted-fetal-tissues-vaccines/ and https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446120608970932231 | Process-related impurities in the ChAdOx1 nCov-19 vaccine. – Cf. https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1

[18] US bishop slams Pfizer after emails show company wanted to hide jabs connection to abortion – Cf. https://www.lifesitenews.com/news/us-bishop-slams-pfizer-after-emails-show-company-wanted-to-hide-jabs-connection-to-abortion/

[19] Pfizer stand accused of experimenting on orphan babies to test their Covid-19 vaccine. – Cf. https://theexpose.uk/2021/10/01/breaking-pfizer-stand-accused-of-experimenting-on-orphan-babies-to-test-their-covid-19-vaccine/

[20] «CDC issues an urgent warning strongly recommending the vaccination of pregnant women», despite not having enough studies, 675 abortions in vaccinated mothers in the USA, 521 in the UK, babies who died during breastfeeding from vaccinated mothers, and Pfizer who will carry out the study only in the 2025

Cf. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1443701760833511426?s=20

[21] CoV-19 Vaccine Ingredients Revealed: Scanning and transmission electron microscopy reveals PEG, graphene oxide, stainless steel and even a parasite.

Cf. https://www.databaseitalia.it/rivelati-ingredienti-dei-vaccini-cov-19-microscopia-elettronica-a-scansione-e-trasmissione-rivela-ossido-di-grafene-acciaio-inossidabile-e-anche-un-parassita/

[22] See the interview to Jean-Bernard Fourtillan, professor and expert in pharmacology and toxicology: https://twitter.com/Side73Dark/status/1448316251663736840?s=20

[23] Dr. Mariano Amici, Graphene and PEG oxide in vaccines:

https://www.marianoamici.com/ossido-di-grafene-e-peg-nei-vaccini/

[24] Prof. Peter McCullough, pioneer of early care, has a cracked voice evoking the abandonment to death of elderly patients.

Cf. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446240498029670405?s=20

[25] World Economic Forum, These are the top 10 tech trends that will shape the coming decade, according to McKinsey

Cf. https://www.weforum.org/agenda/2021/10/technology-trends-2021-mckinsey?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Technological+Transformation&utm_content=13/10/2021+11:30

[26] Exclusive: Pfizer patent approved for monitoring vaccines around the world – Cf. https://www.databaseitalia.it/esclusivo-brevetto-pfizer-approvato-per-il-monitoraggio-dei-vaccinati-in-tutto-il-mondo-tramite-microonde-e-grafene

[27] EU: The greatest research excellence award for the “Graphene” and “Human Brain” projects – Cfr. https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2013/01/ue-il-piu-grande-premio-di-eccellenza-nella-ricerca-ai-progetti-grafene-e-cervello-umano  | Graphene and Human Brain Project win largest research excellence award in history, as battle for sustained science funding continues. – Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_54

[28] Government, Dr. Citro: «Either they are ignorant or higher orders wanted the dead» – Cfr. https://stopcensura.online/dott-citro-contro-governo-o-sono-ignoranti-oppure-ordini-superiori-volevano-i-morti/

[29]Listen what Bill Gates said: https://twitter.com/ZombieBuster5/status/1444245496701272065

[30] White House Details Plan To “Quickly” Vaccinate 28 Million Children Age 5-11 – Cf. https://www.zerohedge.com/covid-19/white-house-details-plan-quickly-vaccinate-28m-children-age-5-11

[31] Robert W Malone: «This is just sick. And heartbreaking, both literally and figuratively. This must stop»

Cf. https://twitter.com/rwmalonemd/status/1450869124947578880?s=21


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


The Great Reset: De laatste grote leugen

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties