Beschuldigingen dat Pfizer experimenten uitvoert op zes maanden oude weeskinderen om hun Covid-19 vaccin te testen zijn gedaan door klokkenluiders in Polen. Dit heeft geleid tot een groep van advocaten, medische professionals en activisten die eisen dat leden van het Poolse parlement en senaat een spoedconferentie organiseren op zaterdag 2 oktober, meldt The Expose.

Children’s Health Defense werd onlangs door Poolse klokkenluiders gealarmeerd dat Pfizer experimenten uitvoert op 6 maanden oude weesbaby’s om hun nieuwe vaccins te testen. Baby’s en kinderen sterven niet aan Covid en dragen de ziekte zelden over. Dit alleen al zou voldoende moeten zijn om elke vorm van klinisch onderzoek met experimentele vaccins te weigeren. Maar Pfizer lijkt buiten de wettelijke grenzen te opereren. Als dit het geval is, is het gewoon onaanvaardbaar en moet het stoppen. Antwoorden en actie zijn nodig.

Een groep advocaten, medici en activisten heeft leden van het Poolse parlement en de senaat gevraagd om op zaterdag 2 oktober de volgende conferentie te organiseren met als titel:

“MEDISCHE TESTS OP KINDEREN EN ZUIGELINGEN – MEDISCHE, JURIDISCHE EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN”.

De conferentie start zaterdag om 12 uur CET-tijd (Warschau). Bekijk hier een re-stream met live vertalingen.

Pfizer Covid-19 Vaccin vernietigt T-cellen en verzwakt het immuunsysteem

De conferentie wordt georganiseerd door Poolse verenigingen en stichtingen zoals de Poolse Vereniging van Onafhankelijke Artsen en Wetenschappers, de Vereniging van Advocaten Stem van de Vrijheid, de Vereniging van Gezondheidsinformatiecentrum Dobrostan en de Nieuwe Spectrum Stichting.

Internationale sprekers zijn Dr. Natalia Prego Cancelo uit Spanje, Dr. Meryl Nass en Mevr. Vera Sharav uit de Verenigde Staten.

Hier volgen enkele van de belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord:

  • – Voert Pfizer experimenten uit op weeskinderen, die het meest kwetsbaar zijn en niemand hebben die hun belangen behartigt als het misgaat? Zo ja, waarom en wie heeft hier toestemming voor gegeven?
  • – Waarom mag Pfizer klinische proeven doen op baby’s met een product dat fase 3 van de klinische proeven nog niet heeft voltooid en dat een nieuwe technologie is?
  • – Waarom weigert Pfizer verkozen ambtenaren de toegang tot hun documenten?
  • – Wat gebeurt er in de andere landen waar deze experimenten worden uitgevoerd?
  • – Doen het EMA en de FDA wel echt hun werk?

En tenslotte…opereren vaccinproducenten in het volste geheim en buiten elke wettelijke controle?

Andere informatie over de wetenschap en de ethiek van de klinische proeven op kinderen hebben ook onze bezorgdheid gewekt. Yaffa Shir- Raz, een onderzoeker op het gebied van risicocommunicatie van de Universiteit van Haifa in Israël heeft een artikel gepubliceerd over de zeer dubieuze methoden die door het bedrijf zijn gebruikt: ‘Serious violations and manipulations of the trial protocol: This is how Pfizer managed to obtain the FDA’s emergency authorisation for children’.

In dit artikel wordt gewezen op verontrustende feiten die twijfels doen rijzen over de intentie van Pfizer om de veiligheid van het gebruik van zijn vaccins bij kinderen aan te tonen. Zo bleken kinderen die aan een ernstige depressie leden, plotseling reeds bestaande psychiatrische aandoeningen te hebben die hen van het studiecohort hadden moeten uitsluiten en lijken de rapportagecriteria te zijn ontworpen om signalen van ongewenste voorvallen uit te sluiten.

Vaccinontwikkelaars hebben een lange geschiedenis van experimenteren op de meest kwetsbaren: weeskinderen, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, politieke vluchtelingen en verarmde bevolkingsgroepen. Stanley Plotkin, die patent heeft op talrijke vaccins en de bijnaam “de paus van de vaccins” heeft gekregen, verdedigde zich ooit door te zeggen dat gehandicapten “slechts menselijk van vorm waren”.

Het uit de weg ruimen van de zwaksten is altijd gedaan in naam van het grotere goed. Nu is het tijd om de verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan deze barbaarse praktijk.

Contract Pfizer vaccin uitgelekt - Ze probeerden het met alle macht te voorkomen!

Brief van Poolse activisten en medische verenigingen over de medische tests op kinderen en zuigelingen

Geachte allen,

Wij willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan een conferentie die zal plaatsvinden op 2 oktober 2021 om 12:00 uur Warschau tijd in het Poolse parlement.

De conferentie zal een medisch en juridisch debat omvatten over het testen van medische producten op kinderen en zeer jonge baby’s. Deze conferentie is apolitiek en niet-religieus. Zij wordt georganiseerd door Poolse verenigingen en stichtingen zoals de Poolse Vereniging van Onafhankelijke Artsen en Wetenschappers, de Vereniging van Advocaten Stem van de Vrijheid, de Vereniging van Gezondheidsinformatiecentrum Dobrostan en de Nieuwe Spectrum Stichting. Vertegenwoordigers van het parlement en de regering alsook de main stream media zijn uitgenodigd om passief deel te nemen en om het publiek te helpen de diepgang van de kwestie te begrijpen.

Deze conferentie is aangevraagd in verband met de theoretische en praktische analyse van klinische proeven waarbij kinderen en zuigelingen betrokken zijn, omdat kinderen niet kunnen instemmen met deelname aan een biomedisch onderzoek en er dus extra waarborgen moeten en zullen worden toegepast om hen te beschermen. Wij zijn van mening dat dit momenteel niet het geval is.

Daarom vragen wij om uw hulp bij de verdediging van Poolse kinderen en kinderen in klinische proeven over de hele wereld. Dit gebeurt nu in ten minste vier landen als gevolg van de verkeerde informatie en de vertrouwelijke overeenkomsten die Pfizer heeft opgelegd.

Sinds juni 2021 voert Pfizer experimentele proeven uit op Poolse kinderen met vaccins tegen Covid-19. Voor zover wij weten worden deze experimenten gedaan op gezonde zuigelingen van 3 en 6 maanden oud tot de leeftijd van 11 jaar.

Deze feiten zijn niet bekend bij de Poolse publieke opinie, aangezien de documenten van Pfizer een “geheime” clausule bevatten. Zelfs een lid van het Poolse parlement dat in deze zaak tussenbeide is gekomen, is de toegang tot de documenten geweigerd, hetgeen volledig in strijd is met de Poolse wet.

Van 8 centra in Polen is bekend dat zij bovengenoemde tests uitvoeren, maar dit zijn kleine particuliere klinieken en particuliere klinische onderzoekscentra die niet lijken te zijn toegerust om dergelijke studies uit te voeren.

Los daarvan is ons nog een centrum bekend dat niet wordt genoemd op de website van Pfizer. Dit doet de vraag rijzen of er misschien meer geheime locaties zijn in de 4 landen waarvan Pfizer beweert dat deze tests worden uitgevoerd.

Uit onofficiële rapporten (we zijn in het bezit van opnames van juli en augustus van dit jaar) weten we dat kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar al zijn geïnjecteerd met het product van Pfizer en dat kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar ten minste 1 dosis hebben gekregen.

Kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 2 jaar worden momenteel gerekruteerd, maar Pfizer heeft op zijn officiële website documenten van 20/09/2021 vrijgegeven waarin wordt beweerd dat het voor het einde van dit jaar resultaten voor de jongste groep verwacht.

Dit suggereert dat de proeven in de jongste groep op hetzelfde moment zijn begonnen als in de oudere groepen, aangezien Pfizer beweert dat de resultaten van deze proeven na 6 maanden beschikbaar zullen zijn.

Naar schatting zullen er in Polen ongeveer 1000 kinderen worden geïnjecteerd.

Gezien de snelheid waarmee deze kinderen voor de studie zijn gerekruteerd, bestaat het sterke vermoeden dat zij afkomstig zijn uit weeshuizen en verzorgingstehuizen, zoals reeds is gebeurd bij proeven met andere vaccins. Volgens de Poolse wetgeving is voor dergelijke uitzonderlijke gevallen de toestemming van een rechtbank vereist, maar tot dusver hebben wij nog geen gerechtelijke hoorzittingen kunnen vinden die dergelijke experimenten op kinderen mogelijk maken.

De toestemming voor deze proeven op zuigelingen en jonge kinderen in Polen werd gegeven door Grzegorz Cessak, farmacoloog en voorzitter van het Bureau voor de registratie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en biociden. Hij is ook lid van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), wat een belangenconflict lijkt te creëren.

Aangezien Pfizer geen dierproeven of studies op jonge dieren (offsprings) heeft uitgevoerd, lijkt het erop dat Poolse zuigelingen en de jongste kinderen als de eerste experimentele “offsprings” worden gebruikt.

Indien de bevoegde autoriteiten van de Poolse staat geen maatregelen nemen, zullen wij niet kunnen bevestigen hoeveel van deze kinderen mogelijkerwijs of reeds zijn gestorven of ernstige gezondheidscomplicaties hebben opgelopen. De toediening van een genetische experimentele technologie is volledig nieuw in de geneeskunde en wordt gedefinieerd als een klinische proef van fase I en II / III op zuigelingen en kinderen van 6 jaar en kinderen tot 11 jaar.

Bij volwassenen is fase III nog niet voltooid, maar er zijn talrijke complicaties gemeld, waaronder zeer ernstige trombo-embolische, auto-immuun- en ontstekingsproblemen en zelfs sterfgevallen.

Informatie over soortgelijke complicaties en onfortuinlijke sterfgevallen geldt ook voor kinderen vanaf 12 jaar.

Wij zijn in het bezit van geluidsopnamen uit alle 8 centra die als bewijs kunnen dienen in een strafzaak. Uit deze opnamen blijkt dat kinderen van 6 tot 11 jaar reeds zijn geïnjecteerd en mogelijk ook kinderen van 3 tot 5 jaar.

Tegelijkertijd lijkt het erop dat de toediening van de vaccins in de jongste groep tussen 6 maanden en 2 jaar is opgeschort, omdat er op 22 juli een crisisvergadering is geweest om te beslissen “wat te doen” (dit zou veroorzaakt kunnen zijn door protesten van mensen van lokale vrijheidsorganisaties in de buurt van deze centra).

Na deze episode werd verklaard dat de rekrutering van zuigelingen en kinderen tot 2 jaar zal worden voortgezet en begin augustus opnieuw zal beginnen.

Als men bedenkt hoeveel ernstige complicaties er na deze injecties optreden, met inbegrip van sterfgevallen bij volwassenen en adolescenten, vormen deze injecties een veel groter gevaar voor het leven en de gezondheid van deze kinderen dan Covid-19 zelf.

Pfizer en Moderna Covid-19 injecties kapen de Ribosomen van uw cel en produceren giftige eiwitten die uw lichaam aanvallen

Meer informatie over de proeven van Pfizer

De volledige lijst van 101 centra in 4 landen (VS, Spanje, Finland en Polen) is hier te vinden.

Onder:

Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children <12 Years of Age

Op maandag 20 september 2021 heeft Pfizer op hun officiële website de resultaten bekendgemaakt van zoals zij het noemen de eerste pivotale studie van het COVID-19 vaccin bij kinderen jonger dan 12 jaar

Volgens Pfizer was het vaccin in deelnemers van 5 tot 11 jaar veilig, werd het goed verdragen en vertoonde het robuuste neutraliserende antilichaamresponsen. De bedrijven zijn van plan om deze gegevens zo snel mogelijk in te dienen bij de FDA, EMA en andere regelgevende instanties over de hele wereld.

Zij verklaarden ook dat de resultaten bij kinderen jonger dan 5 jaar reeds later dit jaar worden verwacht.

Met betrekking tot de fase 1/2/3-studie bij kinderen

“In de Fase 1/2/3 studie werden in eerste instantie tot 4.500 kinderen tussen 6 maanden en 11 jaar oud ingeschreven in de Verenigde Staten, Finland, Polen en Spanje van meer dan 90 klinische studiesites. De studie was ontworpen om de veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit van het Pfizer-BioNTech vaccin te evalueren aan de hand van een tweedoseschema (ongeveer 21 dagen na elkaar) in drie leeftijdsgroepen: leeftijd van 5 tot 11 jaar; leeftijd van 2 tot 5 jaar; en leeftijd van 6 maanden tot 2 jaar.

Op basis van het fase 1-dosis-escalatiegedeelte van de studie kregen kinderen tussen 5 en 11 jaar twee doses van elk 10 µg, terwijl kinderen jonger dan 5 jaar een lagere dosis van 3 µg kregen voor elke injectie in de fase 2/3 studie. Aan de proef namen kinderen deel met of zonder eerdere aanwijzingen van SARS-CoV-2-infectie”.

De volledige informatie kan hier worden gevonden.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


‘Als je het Pfizer vaccin krijgt, heb je meer kans om COVID te krijgen’: Insider lekt FDA studie

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Stephan
Stephan
1 jaar geleden

Het is bijzonder zwaar en confronterend om dit artikel helemaal tot het eind te lezen. Alle woorden, die tijdens het lezen, bij mij opkomen om mijn afgunst te uiten zijn reeds uitgesproken en hoef ik hier niet meer te herhalen.
It is beyond comprehension. Het is niet te bevatten.
Omdat ik een mens ben, ben ik nu heel erg geneigd om naar vergelijkbare gebeurtenissen te gaan zoeken, die in deze context ERG SNEL gevonden zijn. In ons collectief bewustzijn zijn er een paar ‘hoogtepunten’ uit onze mensengeschiedenis, die voldoen als terechte vergelijkingsmateriaal.
Het genereert ontzettend veel verzet en afkeuring, indien je bijvoorbeeld de naam Josef Mengele uitkiest om de vergelijkbare mate van onuitspreekbaar ernstige criminaliteit te kunnen duiden.
Iedere vergelijking gaat echter bijna per definitie mank vanwege talloze factoren, maar het beoogde eindresultaat is in feite hetzelfde : Ausrottung en Entvölkerung.

De kans dat zuigelingen, kinderen en jongeren STERVEN aan de gevolgen van de Pfizer experimenten – en deze pillendraaier zal zeker niet de enige zijn – lijkt GEEN issue meer te zijn. Het doel heiligt de middelen.
Het zou enorm infantiel en naïef zijn om te zeggen dat je uitermate geschokt bent dat DIT anno 2021 gebeurt, omdat het van alle tijden is. Het enige noemenswaardige verschil is de MONDIALE schaal waarop deze megamisdaad plaats vindt.
En omdat de wereldoorlog waarin we nu zitten een Informatie- en Perceptie-oorlog is kunnen dit soort wanstaltigheden plaats vinden.

In het geval dat je een razende hondsdolle wilde wolf op een baby die op de grond zit ziet aflopen kun je als toeschouwer de inschatting maken wat er zou kunnen gebeuren. De groep zal er overwegend mee instemmen dat er sprake is van een daadwerkelijke uitzonderingstoestand en dat acuut en effectief handelen prioriteit heeft. De razende hondsdolle wilde wolf dient onmiddellijk fysiek gestopt te worden, zodat de baby geen gevaar meer loopt om gedood te worden. Men moet heel snel beslissen wat er gedaan moet worden. Het wegjagen van de bedreiging is immers minder effectief, omdat de wolf daarna gewoon weer terug kan komen om zijn plan alsnog uit te kunnen voeren. Meestal wordt de wolf dan dood geschoten.

Met eenzelfde Mind Set moeten we nu naar Pfizer kijken. Omdat het zich nu gedraagt als de ‘razende hondsdolle wilde wolf’ die het zich nu permitteert om mega misdaden te plegen, ondenkbaar ernstig grote misdaden om baby’s, kinderen en jongeren, die eenieder met een nog goed functionerend moreel kompas tòch aan Josef Mengele laat denken.
Ondanks de wetenschap dat het uiteindelijk niet de oplossing is om kwaad met kwaad te vergelden, omdat het nog meer kwaad en verderf genereert, denk ik toch dat we aan Damage Control moeten doen, en wel door het topsegment van deze pharma-reus fysiek uit te schakelen.
Al is het alleen om hun Idee Fix van Totale Onschendbaarheid te verstoren en een voorbeeld te creëren voor de andere gewetenloze pillendraaiers van deze planeet INCLUSIEF hun financiers !
Door hun QRankzinnige rijkdom en macht hebben rechtszaken tegen hen geen zin, omdat dat sector OOK in een hoek gedreven is en geen kant uit kan. De rechters en advocaten die een Pfizer zullen veroordelen zullen daarna door de lange arm van Pfizer [ samen met overheden en haar media ] opgeruimd worden.

Daarom moet de top van deze business fysiek vernietigd worden.