RKI-voorzitter Lothar H. Wieler en minister van Volksgezondheid Jens Spahn

Een hoge ambtenaar van minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft in februari 2019 deelgenomen aan een internationaal bemande pandemieoefening, georganiseerd door particulier gefinancierde instellingen in de VS. Een jaar later beval dezelfde ambtenaar verschillende staatssecretarissen van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken aan om lockdown-maatregelen voor te bereiden – die in geen enkel officieel pandemieplan waren opgenomen. Desgevraagd wilde hij daar geen commentaar op geven. Onderzoek maakt duidelijk: een internationaal vertakt netwerk met connecties met het Amerikaanse Pentagon was kort voor het uitbreken van de crisis zeer actief.

Het was lange tijd onduidelijk hoe het tot dan toe ongekende idee van een lockdown in Duitse regeringskringen was terechtgekomen, schrijft Paul Schreyer. Wie heeft de regering deze radicale maatregelen aanbevolen, die in geen enkel officieel document over de voorbereiding op een pandemie te vinden zijn? Waar kwamen de plannen vandaan, die zo ver gingen dat er een avondklok werd ingesteld en grote delen van de samenleving werden afgesloten?

Dit voorjaar wierp voormalig Spiegel-hoofdredacteur Georg Mascolo enig licht op deze duisternis. In het boek “Ausbruch – Innenansichten einer Pandemie“, dat hij samen met zijn vrouw, de Stern-journaliste Katja Gloger, heeft geschreven, wordt op de eerste bladzijden beschreven wat er binnen de Duitse regering is besproken nadat Italië – geconfronteerd met vijf Corona-doden – op 23 februari 2020 het Chinese model heeft overgenomen en hele steden heeft afgegrendeld:

“Op Vastenavond in 2020, het is 24 februari, vraagt Jens Spahn’s staatssecretaris Thomas Steffen om een gehaaste afspraak bij het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken. (…) Heiko Rottmann-Großner vergezelt hem, hoofd van onderafdeling 61: “Gezondheidsbescherming”. Drie staatssecretarissen van minister Horst Seehofer wachten al op de twee, samen met andere ambtenaren. (…) Staatssecretaris Steffen lijkt gespannen. Hij bekent dat hij niet gelooft dat Corona kan worden bedwongen. (…) Nu is het tijd voor de volgende fase, mitigatie. Wanneer de ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken willen weten wat “mitigatie” precies inhoudt, neemt Rottmann-Großner het over. Men moet er rekening mee houden dat er een avondklok van onbepaalde duur zal zijn. Het zou ook nodig zijn, zoals later in een nota over het gesprek zou worden gesteld, om “de economie lam te leggen en de bevolking te vragen voorraden voedsel en medicijnen aan te leggen”. “Lockdown” heet zoiets binnenkort, maar op deze Vastenavond zal een ander woord worden gebruikt: Het is ‘shutdown’.”

In het uitgebreide nationale pandemieplan 2017 van de Bondsrepubliek Duitsland (hier deel 1 en deel 2) wordt echter geen melding gemaakt van dergelijke maatregelen. Het beveelt alleen veel terughoudender maatregelen aan, zoals de sluiting van gemeenschapsvoorzieningen en een beperking of verbod op grote evenementen. In het pandemieplan wordt zeer gedifferentieerd over schoolsluitingen gedacht en worden deze slechts onder talrijke voorbehouden besproken. Grenssluitingen worden duidelijk ontmoedigd. Sociale distantie” in het openbaar met vaste afstanden (1,50 meter) wordt nergens aanbevolen, evenmin als uitgaansverboden of zelfs “verlamming van de economie”.

Dus waar kwamen de ongewoon radicale aanbevelingen van Rottmann-Großner vandaan? Had iemand hem dienovereenkomstig geadviseerd? Zo ja, wie? Op vraag van Multipolar was de ambtenaar hier terughoudend over. Hij was in staat om de interesse “in wezen te begrijpen”, maar kon “geen commentaar geven” op de passage, hetgeen niet betekende dat hij “de beschrijving in het boek zelf zou bevestigen of dat hij verdere beoordelingen zou kunnen geven”. Een vraag of hij op zijn minst zijn stilzwijgen over de kwestie wilde rechtvaardigen en aldus verklaren waarom er op dit cruciale punt geen openheid van zaken werd gegeven, liet hij onbeantwoord.

Wie is Heiko Rottmann-Großner?

De ambtenaar van het ministerie komt uit het milieu van Hildegard Müller, een bankier die overstapte naar de politiek. Aanvankelijk leidde hij haar bureau in de Bondsdag, vervolgens vanaf 2005, na haar bevordering tot minister van Staat in het kabinet van de bondskanselier, haar bureau aldaar, waar Müller de betrekkingen tussen de federale staten voor de pas verkozen bondskanselier coördineerde. Müller, wiens politieke opkomst medegefinancierd werd door de Dresdner Bank, behoorde tot de kleine kring binnen de CDU op wie Merkel “echt kon rekenen”, zoals Der Spiegel destijds oordeelde.

Nadat Müller de politiek weer had verlaten en lobbyist was geworden, zette Rottmann-Großner zijn carrière voort onder haar opvolger Hermann Gröhe, aan wiens bureau in de Kanselarij hij leiding gaf, evenals daarna zijn ambt als secretaris-generaal van de CDU. Nadat Gröhe in 2013 door Merkel tot minister van Volksgezondheid was benoemd, bevorderde hij Rottmann-Großner tot hoofd van de uitvoerende macht van dat ministerie. Toen Gröhe vervolgens begin 2018, na de Bondsdagverkiezingen, onder druk van de kanselier plaats moest maken voor Jens Spahn, belandde Rottmann-Großner in zijn huidige functie als hoofd van het onderdepartement voor gezondheidsbeveiliging – en dus in een sleutelpositie in de Corona-crisis.

De term “gezondheidsbeveiliging” kreeg al vóór de crisis geleidelijk aan betekenis en bestuurlijk gewicht. Terwijl er in 2017 slechts een kleine eenheid in het ministerie voor dit doel was, breidde Spahn dit eerst uit tot een onderafdeling en uiteindelijk zelfs tot een volwaardige eigen afdeling – het hoogste structuurniveau in het ministerie. Deze afdeling wordt vanaf maart 2020 geleid door een generaal van de Bundeswehr – een opvallende nieuwigheid in het ministerie van Volksgezondheid. Spahn legde in een bijzin over zijn benoeming uit dat de afdeling al eind 2019 was gepland, dus nog voor het uitbreken van de crisis.

Een samenzweerderige pandemieoefening in München in 2019

Wat tot nu toe niet bekend was: dezelfde ambtenaar van het ministerie die de Duitse regering in februari 2020 de lockdown-maatregelen aanbeval, had een jaar eerder als Duitse vertegenwoordiger deelgenomen aan een pandemiesimulatiespel op hoog niveau, georganiseerd door particulier gefinancierde Amerikaanse instellingen. Daar ontmoette hij de “who’s who” van de internationale biosecurity-scene, een kleine groep lobbyisten en deskundigen die sinds de wereldwijde schok van het presidentschap van Trump in 2017 met veel sponsorgeld weer in toenemende mate waarschuwen voor pandemieën en bioterrorisme en politieke beleidsmakers uit vele landen van de wereld betrekken bij overeenkomstige simulatiespellen.

NTI-conferentiedeelnemers Elias, Evans, Farrar en Heiko Rottmann-Großner (2e van rechts) in juni 2019 in München

De bekendste van deze oefeningen zijn “Event 201” in oktober 2019 in New York en “Clade X” in mei 2018 in Washington. De oefening die op 14 februari 2019 in München plaatsvond, één dag voor het begin van de veiligheidsconferentie in München, is daarentegen tot dusver nauwelijks bekend. Rottmann-Großner, Spahn’s sub-afdelingshoofd voor “Health Security”, ontmoette daar sleutelfiguren uit de internationale bioveiligheidswereld, maar die zijn bij het grote publiek nauwelijks bekend. Onder hen waren:

  • Chris Elias, bij de “Bill & Melinda Gates Foundation” voorzitter van de afdeling “Global Development”, o.a. verantwoordelijk voor “Vaccine Delivery”, en enkele maanden later medespeler van Event 201.
  • Tim Evans, medeoprichter van de GAVI Vaccine Alliance, voorheen werkzaam bij de Rockefeller Foundation, senior executive bij de WHO van 2003 tot 2010 en bij de Wereldbank als directeur van Health, Nutrition and Population Global Practice van 2013 tot 2019 – en ook een speler in Event 201.
  • Jeremy Farrar, directeur van het equivalent van meer dan 30 miljard dollar “Wellcome Trust”, een Britse stichting voor wereldwijde gezondheidsbevordering, die politiek gezien even actief en machtig is als de Gates Foundation; Farrar en Elias zijn sinds 2017 ook lid – samen met Christian Drosten – van een panel dat de Duitse regering adviseert over “internationaal gezondheidsbeleid”
  • Jeremy Jurgens, een Amerikaan van het executive niveau van het World Economic Forum, directeur voor “Global Industries and Strategic Intelligence” aldaar

Cameron, het Pentagon en het „Nuclear Threat Initiative“

Cameron is ook een sleutelfiguur in de scène. Zij werkte van 2010 tot 2013 in het Pentagon als directeur van de afdeling Cooperative Threat Reduction en stapte daarna over naar het Witte Huis naar de National Security Council als directeur Global Health Security and Biodefense. Deze afdeling, die pas in 2016 onder de Amerikaanse president Barack Obama was opgericht, werd in 2018 al opgeheven door Trumps veiligheidsadviseur John Bolton. Cameron stapte vervolgens over naar de particuliere lobbygroep Nuclear Threat Initiative (NTI).

Deze groep, die in 2001 is opgericht met geld van CNN-oprichter en miljardair Ted Turner, met medewerking van de voormalige Amerikaanse staatssecretarissen George Shultz en Henry Kissinger, voerde aanvankelijk vooral campagne voor een wereld zonder kernwapens. In de daaropvolgende jaren breidde het zijn werkterrein echter uit tot andere soorten bedreigingen van de veiligheid, waaronder “bioveiligheid”, d.w.z. de dreiging van bioterrorisme en pandemieën. Dit gebied werd geleid door Cameron. De activiteiten op dit gebied worden onder meer gefinancierd door de miljardair en medeoprichter van Facebook, Dustin Moskovitz (tevens een van de grootste financiers van de presidentsverkiezingscampagnes van Hillary Clinton en Joe Biden) en door Bill Gates.

De voorzitter van het NTI was de voormalige Amerikaanse senator Sam Nunn, die van 1987 tot 1995 voorzitter was van de machtige defensiecommissie van de Senaat. Als voorzitter van de commissie heeft hij grote invloed uitgeoefend op de nucleaire ontwapening van de opvolgerstaten van de Sovjet-Unie in het begin van de jaren negentig. Formeel vertegenwoordigde zijn functie in de Senaat de parlementaire controle op het Pentagon, maar in werkelijkheid stond Nunn, de echtgenoot van een CIA-agente, op een uiterst delicaat raakvlak – tussen democratisch toezicht op het leger enerzijds en de belangen van de generaals en de wapenindustrie anderzijds. Nunn nam ook deel aan de “Dark Winter” bioterrorsimulatiegame in juni 2001 en speelde daar de Amerikaanse president.

Het NTI, waaraan hij leiding geeft, zat ook achter de pandemie-simulatie in München in februari 2019, waaraan de Amerikaanse politicus persoonlijk heeft deelgenomen. Wat duidelijk wordt is: Op het gebied van bioveiligheid en gezondheidsbeveiliging zijn er nauwe persoonlijke banden met het Amerikaanse leger en het Amerikaanse veiligheidsapparaat. Het veiligstellen van de wereldgezondheid” is een term die ook machtsbelangen en de strijd om internationale invloed verhult. Het past in dit kader dat Beth Cameron, een van de organisatoren van de simulatie, twee jaar later in januari 2021 opnieuw directeur werd van het departement voor “Global Health Security” in de Nationale Veiligheidsraad, nu gereactiveerd onder president Biden.

Bill Gates als de bron van ideeën

De oefening in München was blijkbaar geïnspireerd door Bill Gates, die op de veiligheidsconferentie van München in 2017 had verklaard dat “de volgende epidemie zou kunnen ontstaan op het computerscherm van een terrorist die genetische manipulatie wil gebruiken om een extreem besmettelijke en dodelijke grieppathogeen te creëren”. Men moet zich dus “op epidemieën voorbereiden zoals het leger zich op oorlog voorbereidt”. Dit omvatte simulatiespelen (Gates: “Germ Games”) en andere noodoefeningen. In het eindverslag over de oefening van 2019 werd de toespraak van Gates destijds woordelijk geciteerd: “We negeren het verband tussen gezondheidsbeveiliging en internationale veiligheid op ons eigen risico”.

Longpest als biowapen

In februari 2019 was in München een pandemie van de longpest aan de orde, waarvan de ziekteverwekker volgens het scenario moedwillig was verspreid, wat leidde tot “griepachtige symptomen” en een snelle dood. De ziekteverwekker verspreidde zich via de lucht. In hun eindverslag, dat enkele maanden later in juni 2019 werd gepubliceerd, kwamen de organisatoren van de simulatie tot de gebruikelijke aanbevelingen: meer internationale samenwerking, nauwere coördinatie en centrale coördinatie zouden in een noodsituatie op hun plaats zijn. Dit betekende altijd automatisch een leidende rol voor de VS in het geval van een pandemie, aangezien het de VS waren die alle planning aanstuurden.

Het draaiboek van de oefening ging over bioterrorisme, maar ook natuurlijke pandemieën kwamen aan bod, omdat men meer in het algemeen sprak van “biologische gebeurtenissen met grote gevolgen”. Het rapport zei over het fictieve verloop van de crisis:

“Terwijl de gevallen zich over Europa en de VS verspreiden, kondigt de WHO een internationale noodtoestand af en de minister-president van Vestia [de fictieve omgeving] vraagt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om het mogelijke gebruik van een biologisch wapen te onderzoeken. Naarmate het scenario vordert, wordt de ziekteverwekker gesequenced [door het Robert Koch Instituut, volgens het script; P.S.] en blijkt hij genetisch gemanipuleerd te zijn en resistent tegen antibiotica. Het scenario eindigt met een terroristische groepering die de verantwoordelijkheid voor de aanslag opeist en inlichtingenrapporten die deze groepering in verband brengen met een mogelijke staatsponsor. Het complexe scenario is ontwikkeld naar aanleiding van recente ervaringen in verband met het gebruik van chemische wapens in Syrië en vroegere en huidige ebolacrises.”

Vertrouwelijke gesprekken

Wat de deelnemers aan de oefening in München daadwerkelijk met elkaar hebben besproken, is niet bekend. Volgens het eindverslag vond het evenement plaats volgens de zogenaamde “Chatham House Rule“, die ook van toepassing is op bijvoorbeeld Bilderberg-bijeenkomsten, en volgens welke de aanwezigen ermee instemmen geheimhouding te betrachten over wie wat heeft gezegd. Het doel is een zo open mogelijke uitwisseling mogelijk te maken. Het is dus onduidelijk welke gesprekken Spahn’s ambtenaar daar precies had.

In ieder geval heeft het evenement het kader geschapen om elkaar persoonlijk te leren kennen en connecties te leggen die later konden worden gebruikt. Aangenomen mag worden dat Rottmann-Großner uiterlijk sinds februari 2019 een persoonlijke band onderhoudt met mensen als Chris Elias, Tim Evans, Jeremy Farrar of Beth Cameron – stuk voor stuk functionarissen die kunnen worden gerekend tot de wereldwijde leiderskring van “Pandemic Preparedness“. Dit verband kan met name worden verondersteld omdat Duitsland, volgens de wil van deze actoren, een “voortrekkersrol” op zich moet nemen in het “wereldwijde gezondheidsbeleid”. Chris Elias van de Gates Foundation, Jeremy Farrar van de Wellcome Trust, Christian Drosten en de andere leden van de hierboven kort genoemde internationale adviesgroep van de Duitse regering hebben dit in juni 2019 vrij openlijk geformuleerd:

“De mantra voor onze Duitse collega’s was ‘Wees ambitieus’. Wij koesteren grote verwachtingen van Duitsland, dat de vierde economische macht ter wereld is en – volgens de Duitse regering – een grotere mondiale verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Wij zijn van mening dat het thema van de wereldgezondheid bij uitstek geschikt is om de waarden, de capaciteiten en de vastberadenheid van Duitsland om de mensenrechten, het multilateralisme, de humanitaire hulp en de duurzame ontwikkeling te ondersteunen en uit te breiden, doeltreffend te combineren. Natuurlijk willen wij dat Duitsland nog meer doet – vooral in de politiek, bij de financiering van ontwikkeling en bij de ondersteuning van mondiale instellingen, vooral de WHO. Wij denken dat het EU-voorzitterschap in 2020 daarvoor een ideaal moment kan zijn. (…) Wij hopen van harte dat ons werk ertoe zal bijdragen dat Duitsland een sterkere leiding neemt in het wereldwijde gezondheidsbeleid.”

Ook aanwezig: Lothar Wieler

Rottmann-Großner was blijkbaar een van de contactpersonen hiervoor, naast anderen. In ieder geval was hij niet de enige Duitse vertegenwoordiger bij de simulatie in München. Hoewel het niet wordt vermeld in de tekst van het gepubliceerde eindverslag, is hij toch te zien op een foto die in het verslag is opgenomen: Ook RKI-voorzitter Lothar Wieler was aanwezig. Hij is daar te zien terwijl hij grapjes maakt met de organisator Beth Cameron.

Wieler behoorde kennelijk tot een kleine groep waarnemers die niet actief aan de simulatie deelnamen, maar toeschouwers waren – wat ook duidelijk blijkt uit een andere foto, waarop Wieler naast Cameron zit en direct achter de moderator, NTI-covoorzitter Ernest Moniz, een voormalig minister onder Bill Clinton.

Meer betrokken dan bekend: NTI-congresdeelnemer Lothar H. Wieler in juni 2019 in München

Wieler, bij het publiek bekend als vaderlijke crisisbegeleider van de televisie en door critici vaak belachelijk gemaakt als een zogenaamd minder bekwame dierenarts, heeft veel betere connecties dan algemeen bekend is. Volgens het in het begin genoemde boek van Mascolo en Gloger zijn Wieler en het hoofd van de Federale Inlichtingendienst “oude vrienden”. Volgens het boek kennen de RKI-voorzitter en de één jaar jongere BND-voorzitter Bruno Kahl “elkaar al sinds hun studententijd” en “roeien ze nog steeds samen op de Wannsee, acht met stuurman”.

Wieler speelt ook internationaal een rol. In juni 2019, slechts enkele maanden na de simulatie in München, werd hij benoemd tot co-voorzitter van de WHO-werkgroep Influenza Preparedness and Response. In september 2020 werd hij ook benoemd tot hoofd van het Comité voor de evaluatie van de Internationale Gezondheidsregeling, en daarmee op een politiek uiterst explosieve sleutelpositie, vooral met betrekking tot het thans geplande “Internationaal Verdrag inzake pandemieën”.

Pandemische simulatiespellen in december 2019 en februari 2020

De “sterkere voorhoederol” van Duitsland is actief bevorderd. De oefening in München in februari 2019 was daar slechts één aspect van. Drie maanden later, in mei 2019, nodigde de CDU/CSU-parlementsfractie uit voor een conferentie over “wereldwijde gezondheid” en “grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen”, bijgewoond door Farrar en Drosten, Merkel en Spahn, en WHO-chef Tedros (video-opname). Vlak voor het uitbreken van de Corona-crisis kreeg dit een vervolg met een pandemie-simulatie in New York in december (!) 2019, die in een later gepubliceerd NTI-rapport echter slechts terloops wordt genoemd en aldus wordt beschreven:

“In deze versie van de oefening werd dieper ingegaan op de afschrikking en preventie van catastrofale biologische risico’s van mogelijk door staten gesponsord onderzoek naar biologische wapens, waaronder de accidentele en opzettelijke verspreiding van biologische wapens.”

Men zou hier graag meer over willen weten, vooral gezien de verbazingwekkende timing. Er is echter alleen een lijst van deelnemers aan deze simulatie in New York gepubliceerd. Op deze lijst staat onder meer “Event 201”-medespeler, ex-Vice CIA-chef en huidig directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst Avril Haines.

Volgens het NTI diende de oefening in New York ter voorbereiding van een andere bioterrorismesimulatie in München, opnieuw in het kader van de veiligheidsconferentie van München, die plaatsvond in het daaropvolgende jaar 2020 van 14 tot en met 16 februari – dus precies toen het echte coronavirus zich juist in Azië aan het verspreiden was. Volgens het script ging het deze keer over een griepvirus dat in het laboratorium was geactiveerd en vervolgens miljarden mensen had besmet. Er is een kort verslag van de organisatoren over deze oefening, alsmede een gedetailleerd eindverslag. Voor deze simulatie werd echter niemand uit de Duitse politiek uitgenodigd. Het is niet bekend of Wieler of andere Duitse functionarissen als waarnemers deelnamen.

Tien dagen later beval Heiko Rottmann-Großner het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken aan om in Duitsland “lockdown”-maatregelen in te voeren. Wie hem dit heeft voorgesteld blijft een open vraag.

Update:

Jens Spahn is van, hoe kan het ook anders, elke keer weer:

 

 


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Uitgelekte documenten: Moderna-vaccin was volledig ontwikkeld voordat COVID-19 opdook

4 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
cerberus
cerberus
1 jaar geleden

Purge de politiek en corrupte omgekochte/gechanteerde ambtenarij. Dan stopt morgen dit circus.