De coup d’etat van de Technocratie is nu duidelijk gezien en opgehelderd door andere internationale auteurs en onderzoeksjournalisten. Covid 19 was en is een pseudopandemie, een psychologische operatie (psy-op), bedoeld om het publiek te terroriseren. Het doel was het volk te laten wennen aan een draconisch systeem van overheidsonderdrukking door het vertrouwd te maken met de mechanismen van een biobewakingsstaat.

De pseudopandemie was gebaseerd op een griepachtige ziekte die, ongeacht haar oorsprong, geen ziekte was en die niet rechtmatig als oorzaak van een “pandemie” kan worden beschouwd. De enige manier waarop zij ooit als zodanig kon worden omschreven was door elke verwijzing naar mortaliteit uit de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie te schrappen, meldt The Off Guardian.

COVID 19 is een ziekte met een leeftijdsverdelingsprofiel dat niet te onderscheiden is van de standaardsterfte. In tegenstelling tot de griep, die in termen van levensbedreiging onevenredig veel jongeren treft, was en is COVID 19 een volstrekt onopvallende ziekte.

Zonder het politieke theater en de propaganda van de mainstream media, die in China is begonnen, zou niemand, buiten de medische wereld en de COVID 19-patiënten, iets over deze ziekte hebben opgemerkt.


LEES OOK:

AGES hoofd Allerberger: Zonder PCR tests zou niemand de pandemie opgemerkt hebben


De illusie dat de gezondheidsdiensten overstelpt werden, werd gecreëerd door hun capaciteit en personeelsbestand drastisch in te krimpen en tegelijkertijd de gezondheidszorg te heroriënteren om iedereen die zich met een ademhalingsziekte meldde als drager van een virale plaag te behandelen.

In werkelijkheid was er tijdens de pseudopandemie sprake van een ongewoon lage bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden. Als gevolg van het extra beleid en de extra procedures die op hen werden afgewenteld, werden de gezondheidsdiensten echter in wanorde gebracht.Dit werd gecombineerd met het gebruik van tests, die niets konden diagnosticeren, als bewijs van een COVID 19 “geval”. Dit stelde regeringen over de hele wereld in staat om absurde beweringen te doen over het dreigingsniveau. Zij baseerden zich steeds op nepwetenschap en nepgegevens. Omdat ziekteverschijnselen en de daaruit voortvloeiende ziektesterfte relatief laag waren, beweerden zij dat mensen zonder ziekteverschijnselen (de asymptomatische) de besmetting verspreidden.

Dit was klinkklare onzin. Er was geen bewijs dat de asymptomatische mensen iemand besmetten. Degenen die het risico liepen ernstig ziek te worden, was de kleine minderheid van mensen die al ernstige comorbiditeiten had, vaak vanwege hun leeftijd.

De massale huisarresten (lockdowns) en andere maatregelen, zoals het dragen van gezichtsmaskers, werden vervolgens gebruikt om het infectierisico te verhogen, de algemene immuniteit van de bevolking te verminderen en de valse indruk te wekken van een buitengewone bedreiging van de volksgezondheid. Het wegvallen van de gezondheidszorg voor alle andere ziekten, waaronder kanker en ischemische hartziekten, in combinatie met de gezondheidskosten van toenemende ontbering en immunosuppressief beleid, werd vervolgens uitgebuit om de illusie van een pandemie te versterken.

Dit betekent niet dat COVID 19 geen dodelijke slachtoffers maakte, maar het aantal mensen dat aan de ziekte overleed, was een klein percentage van het totale aantal dat werd genoemd. COVID 19 had geen waarneembaar effect op de mortaliteit als gevolg van alle oorzaken. De stijging boven een van de laagste vijfjaarlijkse mortaliteitsgemiddelden ooit werd vooral veroorzaakt door de terugtrekking van gezondheidsdiensten, aangezien steeds meer mensen in hun eigen huis of in overbelaste zorginstellingen stierven, zonder normale medische verzorging te krijgen.

Ondanks deze inspanningen was het sterftecijfer in 2020 nog steeds slechts het negende hoogste in de eerste twee decennia van de 21e eeuw en een van de laagste leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers van de laatste 50 jaar.

COVID 19 hield vrijwel geen risico in voor mensen in de werkende leeftijd en helemaal niet voor voor jongeren. Er was geen bewijs dat kinderen enig risico lopen of liepen. De sluiting van scholen maakte deel uit van de pseudopandemie psy-op. Zij wekten de misleidende indruk van een noodsituatie en vormden een frauduleuze rechtvaardiging voor het vaccineren van kinderen.

De pseudopandemie was het openingssalvo van een wereldwijde staatsgreep

De pseudopandemie was gepland om te leiden tot de volledige transformatie van onze cultuur en samenleving. Zij heeft onze relatie met regeringen onherroepelijk veranderd, catastrofale economische verstoringen veroorzaakt, de wereldhandel stilgelegd en miljoenen afhankelijk gemaakt van overheidssubsidies. De pseudopandemie was het openingssalvo van een wereldwijde staatsgreep.

Het nieuwe pseudopandemische bioveiligheidsapparaat is ontworpen om ons gedrag te beheersen nu we gedwongen worden een wereldwijde transformatie door te maken. Degenen achter de pseudopandemie zijn van plan het Internationaal Monetair en Financieel Systeem (IMFS) te veranderen en een mondiaal bestuur in te stellen in de vorm van een technocratie. Technocratie is een neofeodaal, totalitair systeem, gebaseerd op communitaire principes.

Ons zal de illusie van een participatieve democratie worden geboden door onze vereiste participatie en ons geloof in de “burgermaatschappij”. De burgermaatschappij zal een “belanghebbende” zijn in de Technocratie. Echter, de burgermaatschappij zal alleen worden toegestaan om beleid te voeren dat op wereldniveau is vastgesteld.

Toegepaste psychologie werd gebruikt tijdens de pseudopandemie om onze “keuze omgeving” te bepalen. We werden geconditioneerd om te geloven dat het volgen van de regels de verantwoorde en morele keuze was. In werkelijkheid werd ons gedrag opzettelijk veranderd om ervoor te zorgen dat we de dictaten van de biobewakingsstaat zouden naleven, waarmee de samenleving werd voorbereid op de overgang naar de technocratie.

Het nieuwe wereldwijde IMFS is gebaseerd op de handel in koolstofemissierechten en een markt van $120 biljoen voor koolstofobligaties is momenteel in aanbouw. Activa worden gedefinieerd in termen van hun Stakeholder Capitalism Metrics, die investeringen beoordelen op basis van hun score op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

Deze maatstaven zijn opgesteld door het Wereld Economisch Forum, in samenwerking met de centrale banken, de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) en andere aandeelhouderskapitalisten, zoals de beleggingsmaatschappij BlackRock.

Het mondiale stelsel van centrale banken, onder leiding van de BIB, gaat “direct” te werk door het overheidsbeleid rechtstreeks te financieren. Zij hebben het monetaire beleid gekoppeld aan het begrotingsbeleid, hetgeen betekent dat de BIB de uiteindelijke controle heeft over alle overheidsuitgaven. De Financial Services Board van de BIS reguleert ESG’s en bepaalt de waarde van duurzame financiële activa.

Op die manier zal de mondiale technocratie de voortzetting van vriendjespolitiek kapitalisme vergemakkelijken, aangezien alleen de juiste belanghebbenden de goedgekeurde ESG-rating zullen krijgen. Degenen niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, zullen niet het nodige investeringskapitaal kunnen aantrekken en zullen uit de markt worden gedrukt.

“Going direct” – De oprichting van het TechNaat

“Going direct” begon al voordat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een wereldwijde pandemie uitriep. Alle economische en financiële reacties op de pseudopandemie, zoals verlof- en bedrijfsondersteuningspakketten, werden overeengekomen als onderdeel van het “going direct”-plan in augustus 2019.

De zogenaamde economische stimulans van de kwantitatieve verruiming (QE) is bedrog. Het is gebaseerd op de ongebreidelde monetarisering van schulden op een nooit eerder geziene schaal. “Going direct” betekent dat de giftige junk-activa van de financiële instellingen op de balansen van de centrale banken zijn bijgeschreven. Zo ontstaat een onvoorstelbare overheidsschuld die nooit en te nimmer zal kunnen worden terugbetaald.


Lees hier hoe Blackrock zeggenschap over de FED verwierf:

Maak kennis met BlackRock, de nieuwe grote vampier inktvis


Het QE-geld, dat uit het niets is gecreëerd, is in de financiële markten gepompt voor de voortdurende verrijking van de juiste belanghebbenden. De enorme uitbreiding van de geldvoorraad zal binnenkort leiden tot hyperinflatie. De massale werkloosheid die zal ontstaan als gevolg van de bezuinigingen, veroorzaakt door zowel de duizelingwekkende schuldenniveaus als onze overgang naar een nieuw IMFS, zal stagflatie veroorzaken.

De nieuwe koolstofvrije economie zal voor de meerderheid permanente bezuinigingen betekenen. Het TechNaat zal voorzien in een universeel basisinkomen (UBI), of een variatie op het concept, te betalen in Centrale Bank Digitale Valuta (CDBC). Dit zal betekenen dat niemand zijn eigen geld zal hebben, behalve de uitverkoren belanghebbenden, aangezien alle transacties zullen worden bewaakt en gecontroleerd door de centrale banken.

Degenen die zich verzetten tegen de neofeodale autoriteit van het corporatieve, belanghebbende TechNaat en weigeren te voldoen aan de opgelegde bioveiligheidsverplichtingen, zullen hun CBDC beperkt of uitgeschakeld zien. De pseudopandemie heeft het kader vastgesteld van de biobewakingsstaat die ons hele leven zal beheersen. De vaccinpaspoorten zijn de toegangspoort tot een volledige biometrische identiteit voor elke burger in het nieuwe normale TechNaat.

We zullen onze biometrische ID op verzoek moeten laten zien. Toegang tot goederen en diensten zal worden gecontroleerd en beperkt zoals gewenst door het TechNaat. UBI en CBDC gecombineerd met biometrische ID zal onze naleving verzekeren. De centrale planners van het TechNaat zullen toezicht houden op het door AI gecontroleerde systeem, dat automatisch de vrijheden zal inperken van hen die de door de stakeholder kapitalisten verordende regels trotseren.

Geld, zoals wij dat nu begrijpen, is niet langer nodig voor degenen die achter de pseudopandemie zitten. De netto nul koolstofeconomie stelt hen in staat de controle te grijpen over het “wereldwijde bezit”. Dit betekent dat zij heerschappij zullen hebben over alle natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Al het land, de oceanen, de atmosfeer en zelfs de ruimte worden omgezet in activa via Stakeholder Capitalism Metrics.

Niet alleen zullen we geen eigen geld meer hebben, we zullen ook geen toegang meer hebben tot de grondstoffen die we nodig hebben om te overleven zonder toestemming van het TechNaat. Hoewel dit systeem van technocratie al meer dan een eeuw gepland is, was het de financiële ineenstorting in 2008 die de pseudopandemische planners ertoe bracht het tempo van de transformatie op te voeren. De monetarisering van schuld was lang de bron van hun autoriteit geweest, maar dit IMFS was onhoudbaar. Aangezien al het geld schuld is, was de uiteindelijke ineenstorting ervan onvermijdelijk. Het passeerde het point of no return in 2008.

Met hun “going direct”-plan in werking, was de weg vrij voor de pseudopandemie. SARS-CoV-2 bood de perfecte gelegenheid en de kern van de samenzweerders achter de pseudopandemie had uitgebreid getraind om klaar te zijn voor de operatie. Vervolgens werden we overspoeld door een propagandacampagne van de reguliere media en werden militaire informatie-oorlogseenheden ingezet om onze “keuzeomgeving” te controleren.

Wetenschappelijke en medische twijfels werden gecensureerd terwijl de opschorting van normale democratische processen werd uitgebuit om de bioveiligheidsstaat in te voeren. Wetten werden aangenomen om de regering in staat te stellen elke misdaad te begaan die zij maar wilde in het nastreven van de kapitalistische duurzame ontwikkelingsdoelen van de belanghebbenden. Wetten om het recht op protest te beëindigen en de vrije meningsuiting te censureren worden zonder tegenwerking door de wetgevende macht geloodst, terwijl nationale regeringen, die niet meer zijn dan partners van belanghebbenden binnen de nieuwe technocratie, ons voorbereiden op het komende TechNaat.

Voor de belangrijkste samenzweerders van de pseudopandemie is dit de verwezenlijking van hun lang gekoesterde droom van mondiaal bestuur. Zij zijn doordrenkt van de mythologie van eugenetica en bevolkingsbeheersing. Zodra zij de totale controle over de wereldgemeenschap hebben, zullen zij ons niet langer als consumenten nodig hebben en zijn zij van plan de bevolking aanzienlijk te verminderen.

Hoe krankzinnig dit alles ook klinkt, het bewijs, zoals getoond in de pseudopandemie, is overweldigend. We staan voor een globaal neofeodalisme tenzij we nu handelen. Hierin ligt onze hoop.

De kern van de samenzweerders heeft geen echte macht. Het is een illusie die ze wanhopig in stand willen houden. Zij investeren miljarden in propaganda, hybride oorlogsvoering en beveiligingssystemen omdat zij doodsbang zijn dat wij zullen beseffen wat zij aan het doen zijn.

Hun plan kan alleen slagen als wij hun leugens geloven en hun bevelen opvolgen. Als we dat niet doen, kunnen ze er niets aan doen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


We zijn beetgenomen. De Plandemie was een dekmantel voor de grootste roofoverval in de geschiedenis

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Anders
Anders
1 jaar geleden

Juist! Hun tactiek is verdeel en heers. Alleen als we ons verenigen kunnen we de vijand aan. Laat je nooit meer uitspelen tegen welke groep dan ook. De wereld moet gezamenlijk opstaan!

Namets
Namets
1 jaar geleden

Iedereen in Nederland die meegewerkt heeft en nog doet aan deze Nep Plandamie moeten ze tegen de muur zetten en afschieten deze pshyopaten.