Een belangrijk precedent

Toen Stalin in 1932 besloot miljoenen Oekraïners uit te roeien in de Holodomor genocide, plande hij hongersnood als een sociaal instrument om landbouwgrond te nationaliseren en de winsten vervolgens aan de industrie te geven, schrijft Aartsbisschop Vigano:

Stalin schreef: “Om de koelakken als klasse uit te schakelen is het beleid van beperking en uitschakeling van geïsoleerde groepen koelakken niet voldoende; […] het is noodzakelijk het verzet van deze klasse door een open strijd te breken en haar de economische bronnen van haar bestaan en ontwikkeling te ontnemen” (Josef Stalin, Questioni di leninismo, Rome, 1945). Stalin confisqueerde toen tarwe, bieten, aardappelen, groenten en allerlei voedingsmiddelen; hij verbood alle vormen van handel – klinkt dat bekend? – en legde beslag op de financiële middelen van de Oekraïners. Kinderen die het platteland ontvluchtten werden gearresteerd en gedeporteerd naar collectieve boerderijen en weeshuizen, waar zij stierven aan ondervoeding. Het Centraal Comité verbood transport – een soort lockdown avant la lettre – en beschuldigde degenen die de massamoord op de Oekraïners aan de kaak stelden ervan vijanden van het volk te zijn. Holodomor-ontkenners – die de term in de eigenlijke betekenis gebruiken – beweren dat de genocide in Sovjet-Oekraïne in 1932-33 nooit heeft plaatsgevonden of dat deze zonder voorbedachte rade plaatsvond. De censuur van het regime hielp een tragedie te verbergen die veel landen nu erkennen als een misdaad tegen de menselijkheid en die, geanalyseerd in termen van methode en doel, ook een voorbeeld was van de Grote Reset.

Als een Oekraïner zich had afgevraagd hoe het mogelijk was dat de Russische regering, geconfronteerd met een hongersnood, de bevolking niet hielp door voedsel te sturen, maar in plaats daarvan alle commerciële activiteiten en bewegingen verbood, waardoor de situatie nog erger werd, zou hij dezelfde fout hebben gemaakt als velen vandaag die, geconfronteerd met een vermeende pandemie, zich afvragen waarom regeringen de volksgezondheid preventief ondermijnden en nationale pandemieplannen afzwakten, effectieve behandelingen verboden en schadelijke, zelfs dodelijke, toedienden, en burgers nu dwingen – met gebruikmaking van de chantage van voortdurende lockdowns, huisarrest bevelen, en ongrondwettelijke gezondheidspaspoorten – zich te onderwerpen aan vaccins die niet alleen geen immuniteit garanderen, maar ook ernstige bijwerkingen op korte en lange termijn veroorzaken, terwijl ze bijdragen tot de verspreiding van meer resistente vormen van het virus.

Verander je perspectief

Zoeken naar enige logica in wat ons wordt verteld door de mainstream media, onze regeringen, virologen en zogenaamde “deskundigen” is een zware uitdaging die op magische wijze verdwijnt en verandert in de meest cynische rationaliteit als we maar de intellectuele eerlijkheid hebben om ons standpunt om te draaien. Daarom moeten wij afzien van de geruststellende veronderstelling dat onze leiders handelen in ons eigen belang, en meer in het algemeen van het idee dat onze gesprekspartners eerlijk, oprecht en principieel zijn.

Geloof me, ik begrijp dat het gemakkelijker zou zijn om te zwelgen in de illusie dat “alles wel goed komt” en dat deze pandemie in werkelijkheid een enorme ramp is waar niemand van ons op voorbereid was. Het is veel gemakkelijker te denken dat de leiders van de wereld moeten worden beoordeeld met dankbare toegeeflijkheid, waarbij hen fouten worden vergeven die iedereen in dezelfde positie had kunnen maken in de strijd tegen de “onzichtbare vijand”. Het is een geruststellende gedachte dat multinationale farmaceutische bedrijven en internationale gezondheidsautoriteiten alleen maar het beste met ons voor hebben en dat zij nooit, alleen maar om economisch gewin, experimentele geneesmiddelen zouden pushen die ons uiteindelijk allemaal chronisch ziek zullen maken of ons zullen uitroeien. En het is ongelooflijk moeilijk en psychologisch uitputtend om om te gaan met de dagelijkse huiselijke strijd die we moeten voeren met onze familieleden en vrienden en kennissen en collega’s, alleen maar omdat we het [officiële] covid-verhaal absurd vinden. Te worden beschouwd als “samenzweringstheoreticus” of “ontkenner” en medelijden te hebben, belachelijk te worden gemaakt of sociaal te worden veroordeeld is een ondankbaar lot, vooral wanneer de mensen die in de wereldwijde leugen geloven ons dierbaar zijn. En het is nog ondankbaarder om je zelfs binnen onze kerkgemeenschap gediscrimineerd en gemarginaliseerd te voelen, vooral wanneer we zien hoe de bisschoppen en de hoogste echelons van de hiërarchie ideologisch vervlakken tot het dominante narratief.

De realiteit is heel anders, en wanneer we weigeren dat te aanvaarden, vervallen we in die cognitieve dissonantie die de sociale psychologie uitvoerig heeft bestudeerd. De werkelijkheid is niet alleen anders, zij staat lijnrecht tegenover wat ons wordt verteld, en het zal beter voor ons zijn als wij haar willen begrijpen, erkennen, confronteren en uit alle macht bestrijden. Ook omdat de modus operandi waarmee soortgelijke zaken in de loop van de geschiedenis zijn uitgevoerd, veel gelijkenis vertonen.

Laten we in de schoenen van de voorstanders van de Grote Reset gaan staan

Laten we uitgaan van het standpunt van degenen die deze samenzwering hebben georganiseerd, en niet van het standpunt van degenen die er ongewild het slachtoffer van zijn. Als we ons verplaatsen in Bill Gates, George Soros of Klaus Schwab, dan is het niet moeilijk te begrijpen dat als we schaamteloos aankondigen dat we besloten hebben de wereldbevolking te decimeren door middel van een genetisch serum, we vrijwel zeker niet de goedkeuring van de massa’s of de steun van de instellingen zullen krijgen, omdat de aankondiging van ons misdadige plan een oproer zou veroorzaken en vooral onze kaarten zou onthullen.

Wij hebben zelfs bij verschillende gelegenheden onze plannen kenbaar gemaakt; wij hebben ze opgeschreven in de notulen van onze conventies; wij hebben ze herhaald in interviews en institutionele vergaderingen; wij hebben ze zelfs laten graveren op de Georgia Guidestones. Misschien leek het toegeven van deze criminele bedoelingen te brutaal, en gaven degenen die zich bedreigd voelden er de voorkeur aan de andere kant op te kijken, en in plaats daarvan de schuld te geven aan degenen die alarm sloegen, genegeerd zoals Laocoon [2].

En dus kiezen we ervoor om de “mooie fabel” van wereldwijde betrokkenheid, ecologische duurzaamheid, inclusiviteit en veerkracht te vertellen tegenover een virus dat we waarschijnlijk zelf hebben gecreëerd in een door ons gefinancierd laboratorium in Wuhan, en we presenteren het als een dodelijke pandemie die onmiddellijke actie vereist, gerechtvaardigd door een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. En aangezien er werkelijk geen sprake kan zijn van een noodsituatie, aangezien het slechts gaat om een griepachtige ziekte, een bijna normaal coronavirus, zoals dat om het jaar voorkomt, moeten wij de ambtenaren van de WHO – een instelling die bijna volledig door ons en onze bondgenoot, de Chinese communistische dictatuur, wordt gefinancierd – vragen richtlijnen uit te vaardigen om behandeling te verbieden, een groot aantal sterfgevallen te veroorzaken die aan Covid zijn toe te schrijven, en patiënten de dood in te jagen door hen aan de beademing te dwingen. Het is duidelijk dat de farmaceutische bedrijven, waarvan wij aandeelhouders zijn via het Black Rock investeringsfonds, er een gevestigd belang bij hebben vaccins te produceren zonder de gebruikelijke testfase, want op hetzelfde moment dat zij behandelingen verbieden, kunnen zij ook de wetten ter bescherming van de volksgezondheid terzijde schuiven en de experimentele distributie van vaccins – of liever genserums – toestaan. En om het pactum sceleris met het Chinese regime te bezegelen stromen de bestellingen binnen van maskers, verbandtrommels, beademingstoestellen en medische benodigdheden, ook al is het bekend dat deze nutteloos en inferieur zijn. Intussen brengen onze “deskundigen” – die bijna altijd voormalige werknemers zijn of wier instituten en adviesbureaus wij sponsoren – de media in paniek met absurde en angstaanjagende prognoses en voorspellingen, terwijl journalisten en TV-presentatoren zich prostitueren voor hun nieuwe bazen, waarbij zij hun beroepsethiek en hun plicht om de waarheid tot elke prijs te eerbiedigen, laten varen. Maar wij weten dat geld en roem gemakkelijk de sycofantische medewerking en het medeplichtige stilzwijgen van velen kunnen kopen, vooral wanneer zij hun positie aan ons te danken hebben, wanneer wij aandeelhouders zijn in de kranten waarvoor zij werken of de belangrijkste kopers van hun advertentieruimte. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de media met overheidsgeld worden gefinancierd, kennelijk met de impliciete verwachting dat zij het officiële verhaal zullen promoten en alle afwijkende stemmen zullen censureren.

De gezondheidszorg is ook in onze handen, en dat is al jaren zo! We hebben het openbare gezondheidsstelsel geleidelijk vernietigd door onze mensen in de nationale regeringen, in de Europese Unie en in internationale organisaties te plaatsen; en nu we het hebben vernietigd, klagen we over de inefficiëntie ervan en bevelen we aan het te vervangen door een particulier gezondheidsstelsel waarin wij aandeelhouders zijn. Wat er nog over is van de openbare gezondheidszorg is echter gebaseerd op een bedrijfsmodel dat winst boven dienstverlening stelt, en het is hoe dan ook altijd de staat die de schulden van de gezondheidszorgbedrijven betaalt. Wij zijn ons er terdege van bewust dat de winsten die met de pandemie te behalen zijn voor velen zeer verleidelijk zijn, zodat zij zwijgen over de onnodige ziekenhuisopname of zelfs de dood als gevolg van de behandelingen die wij hebben genoemd in plaats van thuiszorg. Drieduizend euro per dag voor een bed op de intensive care van een covid patiënt legitimeert dus sociale onrust, want er zijn maar weinig van deze bedden – hun aantal is de afgelopen jaren verminderd dankzij zelfgenoegzame politici – en om ze midden in een pandemische noodsituatie aan te vullen, geeft de staat exorbitante bedragen uit zonder aanbesteding. Als wij er dan in slagen om door middel van screeningtests te laten zien dat een zeer hoog percentage van de bevolking positief is voor het virus, garanderen wij de voortzetting van de noodtoestand en dus van de lockdown- en beheersingsmaatregelen die de economie te gronde richten. En dat is precies wat we willen: kleine bedrijven wegvagen, de bevolking dwingen alles online te kopen wat ze niet meer in de plaatselijke winkel op de hoek kunnen kopen, en zelfs geld verdienen over de ruggen van de pizzeria of het restaurant dat gedwongen wordt gebruik te maken van bezorgdiensten die wij tot aandeelhouders hebben gemaakt om te overleven. Tenslotte, om deze aanval te voltooien, vergroten wij de illegale immigratie via onze “humanitaire” stichtingen en NGO’s, waardoor de criminaliteit toeneemt, geld van burgers wordt afgeleid dat in plaats daarvan bestemd is voor immigratiekosten, en Europa wordt overspoeld door golven van moslims die rechten opeisen. Hun aanwezigheid stelt ons in staat het sociale en religieuze weefsel van naties onverbiddelijk te vernietigen in naam van “welkom” en door een beroep te doen op het schuldgevoel, de dreiging van racisme, en de retoriek van welwillendheid die wij zelfs in de Katholieke Kerk hebben afgedwongen. Natuurlijk stelt de sociale destabilisatie die wij hebben gecreëerd ons in staat wetten te maken tegen discriminatie en rassenhaat, en afwijkende meningen te onderdrukken van hen die zich binnengevallen en bedreigd voelen. Ten slotte kunnen we, dankzij de staatsschuld als gevolg van de pandemie en de sociale nood die we kunstmatig hebben gecreëerd, de uitbetaling van fondsen van het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Unie afdwingen door de bevolking vast te binden in de knoop van de schuld en haar te dwingen deze fondsen te investeren volgens criteria en “voorwaarden” die alleen maar dienen om de transformatie van de samenleving, de technologische gemeenschap en de “groene economie” nog onomkeerbaarder te maken: Het is de Grote Reset.

Eerst zijn we erin geslaagd de angst voor een “onzichtbare vijand” aan te wakkeren en de afwijkende stemmen van wetenschappers, intellectuelen en gewone burgers het zwijgen op te leggen; vervolgens zijn we erin geslaagd de mensen te doen geloven dat het redden van de wereld van vaccins afhangt; nu zijn we in staat miljarden mensen te chanteren die te horen krijgen dat zij het “gezondheidspaspoort” moeten aanvaarden om naar het buitenland te reizen, naar het stadion te gaan of boodschappen te doen, als zij willen terugkeren naar een vorm van versoepeling van de opgelegde beperkingen. De druk die wij op de massa hebben uitgeoefend is zo groot dat velen deze vormen van controle zullen aanvaarden. Binnenkort zullen ze een onderhuidse chip laten implanteren om ons plan uit te voeren.

Dit alles is nu werkelijkheid geworden: zowel de vaccinatiekaart, die niet noodzakelijk beperkt zal blijven tot Covid, als ook elektronische betalingen in plaats van contant geld. “Niemand kon kopen of verkopen zonder het merkteken te hebben” (Openb. 13:17). Het zal dus voldoende zijn om op een knop te drukken om iemand uit het sociale leven te verwijderen – en wij zullen degenen zijn die erop drukken.

En als belediging voor de beschaving die we haten, dwingen we de massa’s kakkerlakken en maden te eten, waarbij we hun voedingswaarde en geringe milieu-impact aanprijzen, terwijl we het beste vlees voor onszelf reserveren. We vragen hen hun privé-eigendom op te geven in ruil voor een universeel inkomen waarmee ze ons kunnen betalen voor hun appartement van 30 vierkante meter, zonder uitstoot, natuurlijk. We sturen ze rond op elektrische scooters die in China zijn gemaakt, terwijl wij rondrijden in vervuilende luxeauto’s, rondvaren op dure jachten en reizen per helikopter. En terwijl overbodige 50-jarigen worden ingehuurd als koeriers, ontvangen wij miljarden aan dividenden van onze in belastingparadijzen gevestigde bedrijven. Wij hebben een zodanig niveau van onderwerping van de massa bereikt dat wij geen enkele reden hebben om bang te zijn voor een opstand, die hoe dan ook met knuppels zou worden onderdrukt, onder stilzwijgen van de media en onze bondgenoten, de linksen.

Zelfs als de pandemische farce door onvoorziene gebeurtenissen niet de verwachte gevolgen heeft, is de volgende stap al voorbereid: de klimaatnoodsituatie als voorwendsel om de “ecologische overgang” en “duurzame ontwikkeling” op te leggen. Of we beginnen een nieuw conflict in het Midden-Oosten om terroristische aanslagen in onze steden uit te lokken en paniek te zaaien onder de bevolking. En als deze beproefde methoden niet werken, kunnen we ze uitvinden – waarom niet? – een buitenaardse aanval, waarover sommige van onze vrienden het beroemde Overton Window beginnen te openen: Wat is een betere manier om de collectieve angst te voeden dan een buitenaards wezen als een “onzichtbare vijand”, na tientallen jaren van films met invasies door wezens uit de ruimte? Aan de andere kant geloven de massa’s alles wat de mainstream media hen vertellen – zoals we de afgelopen maanden hebben gezien – hoe absurd en irrationeel het ook moge zijn. Als je het op TV ziet, moet het waar zijn!

De modus operandi van de Grote Reset

En nu we gestopt zijn om ons in de schoenen van Gates en Soros te verplaatsen, laten we de hele operatie van buitenaf bekijken en proberen de terugkerende elementen te identificeren. Het eerste is, zoals ik al eerder zei, de onuitsprekelijkheid van de criminele bedoelingen van de elite en de noodzaak om deze te bekleden met aanvaardbare idealen. De tweede is het ontstaan van een noodsituatie – in het verleden was dat misschien een gewapende oorlog, vandaag is het een biologische oorlog of een financieel conflict – die het onvermijdelijk maakt een beroep te doen op de oplossingen die de elite heeft voorbereid en gepland. Het derde element is de schijnoplossing die de uitvoering mogelijk maakt van die “hervormingen” en beperkingen van de individuele vrijheden die normaal onaanvaardbaar en onwettig zouden zijn. Dit zal de samenleving intern verdelen, nieuwe vijanden van het volk creëren, en de aandacht afleiden van de echte architecten van het conflict.

Wanneer we denken aan de aanslag van 11 september 2001, begrijpen we dat de modus operandi in wezen dezelfde is als die welke we hebben gezien in de Golfoorlog of de Libische burgeroorlog. De terroristische dreiging werd gebruikt als een profetie, dat wil zeggen als een schijnbare oorzaak, als een vals voorwendsel om investeringen in de wapenindustrie toe te staan, de controle over de bevolking te versterken, politieke omwentelingen te veroorzaken en zich energiebronnen in Irak en Libië toe te eigenen, alsmede om de economische onafhankelijkheid van de naties van de voormalige Franse koloniën in West- en Centraal Afrika te verhinderen. De aldus bereikte destabilisatie voedde het plan van etnische substitutie in Europa, terwijl Afrika beroofd werd van de jongere generaties die het welvarend en zelfvoorzienend hadden kunnen maken. Het heeft ook de katholieke gemeenschappen van de voormalige koloniën getroffen door islamitisch fanatisme te voeden als voorwaarde voor bloedige conflicten, en exporteert deze conflicten nu naar een ontkerstend Europa dat werkeloos toekijkt hoe zijn kerken elke dag in brand worden gestoken terwijl een opvliegende jonge Zweedse vrouw door het systeem wordt gebruikt als apocalyptische prediker van klimaatverandering en opwarming van de aarde.

Aan de basis van deze modus operandi ligt altijd een leugen die dient om de ware bedoelingen van de elite te verdoezelen en die ons ertoe brengt als onvermijdelijk die veranderingen te aanvaarden die, onder omstandigheden van relatieve normaliteit, tot opstanden zouden hebben geleid die moeilijk te onderdrukken zouden zijn geweest. De beschuldiging van andersdenkenden, de criminalisering van degenen die het vaccin niet aanvaarden, de psychiatrische behandeling van “ontkenners” of “samenzweringstheoretici” hebben de afgelopen maanden gestalte gekregen door de oprichting van interneringskampen, het verbod om zonder gezondheidsonderzoek te reizen en vooral dankzij de agitatie van de media. De proliferatie van 5G-technologie, die in veel landen onopgemerkt is gebleven vanwege beperkingen, zal het mogelijk maken de bevolking te volgen via “apps” of een onderhuidse chip die in constante verbinding staat met het internet.

De Grote Reset heeft vele precedenten

Liegen is dus het constante kenmerk geweest van de architecten van de verschillende Grote Resets van de laatste paar eeuwen. De protestantse pseudo-reformatie was een groot verzet dat de eenheid van het geloof in Europa aantastte en een scheuring veroorzaakte waarvan de verwoestende gevolgen vandaag nog zichtbaar zijn. De Franse Revolutie was een grote ommekeer, evenals de Italiaanse Risorgimento en de Russische Revolutie. De twee wereldoorlogen waren Grote Resets, evenals de industriële revolutie, de Revolutie van 68 en de val van de Berlijnse muur. In elk van deze gevallen, als u opmerkt, kwam de schijnbare reden voor deze revoluties nooit overeen met de echte. De verkoop van aflaten als voorwendsel voor Luthers opstand deed Duitse vorsten het bezit van kloosters en bisdommen begeren en leidde tot de verspreiding van ketterij over de hele wereld en de verzwakking van het pausdom, de eerste verdediger van het christendom. In Frankrijk was de armoede van het volk een voorwendsel voor de afschaffing van de monarchie en de oprichting van een vrijmetselaars- en antichristelijke republiek. De verdeling van de Italiaanse Staten en het streven naar een ideaal van nationale eenheid waren het voorwendsel voor de vernietiging van de koninkrijken en hertogdommen en de inlijving van de Pauselijke Staten bij het Koninkrijk Italië, waarvan de monarchie onderworpen was aan de loges en op haar beurt door hen werd opgeheven zodra de taak was volbracht. De onderdrukking van de Russische boeren was het voorwendsel voor de afzetting van de Tsaar en de instelling van de communistische dictatuur. De eis van individuele nationaliteiten was het voorwendsel voor de Eerste Wereldoorlog om de Oostenrijks-Hongaarse monarchie te vernietigen en etnische conflicten in stand te houden. In de Tweede Wereldoorlog was het nationaal-socialisme – eerst gefinancierd en vervolgens bestreden – een voorwendsel om Europa te koloniseren en het economisch en cultureel te onderwerpen aan het Amerikaanse liberale kapitalisme en het Russische communisme, waardoor het verzwakt zou worden. De toestand van de arbeiders was het voorwendsel om hen in de fabrieken uit te buiten en de moloch van het moderne kapitalisme te voeden. Het verlangen naar vrijheid van de jongeren was het voorwendsel om hun intelligentie en hun wil te corrumperen, het traditionele gezin door echtscheiding uiteen te doen vallen, het moederschap door voorbehoedsmiddelen en abortus af te schaffen, en het begrip gezag zelf aan te tasten. Het einde van het Sovjetblok en zijn satellietlanden was het voorwendsel om liberaal kapitalisme en consumentisme te verspreiden en een volk, uitgeput door zeventig jaar communistische dictatuur, moreel te corrumperen; zijn felle verzet tegen de Nieuwe Wereldorde is de reden voor de recente en voortdurende aanvallen op president Poetin.

De Grote Reset heeft ook invloed op de Kerk

In deze lange reeks van Grote Resets, georganiseerd door dezelfde samenzweerderige elite, is zelfs de Katholieke Kerk er niet in geslaagd te ontsnappen. Met Vaticanum II heeft ook het volk een groter begrip gekregen van de liturgie als voorwendsel om de apostolische mis te vernietigen, de heilige taal af te schaffen en de riten te ontheiligen. En het verlangen naar eenheid met ketters en schismatiek was het voorwendsel voor de invoering van de conciliaire oecumene, die de ideologische grondslag legde voor de huidige afvalligheid. De democratisering van de Kerk in naam van een zogezegd grotere participatie van de leken heeft slechts gediend als voorwendsel om de pauselijke macht steeds meer te ondermijnen en de macht van de bisschoppen te verlammen, die thans zijn gereduceerd tot loutere uitvoerders van de besluiten van de bisschoppelijke conferenties.

De leugens van de verschillende Grote Resets

Zoals alle bedriegerijen zijn die van de duivel en zijn volgelingen gebaseerd op valse beloften die nooit worden nagekomen, en in ruil waarvoor wij een zeker goed opgeven dat ons nooit wordt teruggegeven. In Eden leidde het vooruitzicht om als goden te worden tot het verlies van vriendschap met God en uitsluiting van eeuwige verlossing, wat alleen het verlossende offer van onze Heer kon goedmaken. De revolutie tegen de katholieke monarchieën werd bewerkstelligd door de belofte, die nooit werd ingelost, van welvaart en belastingverlichting voor de lagere klassen. Zij die dit bedrog geloofden zagen hun wereld ineenstorten en werden veel meer onderdrukt dan voorheen. De industriële revolutie werd aanvaard omdat zij nieuwe banen in de fabrieken beloofde, maar wie het platteland of de familiezaak verliet, werd aan de lopende band uitgebuit, weggerukt uit het traditionele ritme van het dorp en opeengepakt in de troosteloze periferie van de grote metropool.

Met de pandemie werd ons geleidelijk verteld dat isolatie, insluiting, maskers, avondklok, “levende massa’s”, afstandsonderwijs, “werk op afstand”, subsidies, vaccins, “gezondheidspaspoorten” ons uit de problemen zouden helpen, en gelovend in deze leugen, gaven we de rechten en levenswijzen op waarvoor we gewaarschuwd waren dat ze nooit meer zouden terugkeren: “Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. “Het ‘nieuwe normaal’ zal ons opnieuw worden voorgesteld als een concessie die ons dwingt de beroving te aanvaarden van vrijheden die wij als vanzelfsprekend beschouwden, en als gevolg daarvan zullen wij compromissen sluiten zonder de absurditeit te begrijpen van onze conformiteit en de obsceniteit van de eisen van hen die ons bevelen en bevelen geven die zo absurd zijn dat zij werkelijk een volledig opgeven van rede en waardigheid vereisen. Met elke stap komt er een nieuwe draai aan de schroef en een nieuwe stap in de richting van de afgrond: als we niet stoppen in deze race naar collectieve zelfmoord, is er geen weg meer terug.

De leugen, dan. Een leugen die we ook in de Schrift aan de kaak gesteld vinden: Als de slang Adam en Eva had gezegd dat zij door het eten van de vrucht van de boom het onsterfelijke leven en alle gaven die God hun had gegeven zouden verliezen, zouden wij nog steeds in Eden zijn. Maar wat kunnen wij verwachten van hem die “een moordenaar is vanaf het begin”, “een leugenaar en de vader der leugen” (Johannes 8:44). Werd onze Heer niet door leugens en vals getuigenis veroordeeld toen Hij door het Sanhedrin ervan werd beschuldigd het volk te hebben gezegd geen belasting aan Caesar te betalen? Was het niet door bedrog en afpersing dat de opperpriesters er bij Pilatus op aandrongen de Zoon van God te laten kruisigen, waarbij zij Pilatus bedreigden dat hij in opstand zou komen tegen de Romeinse keizer als deze Hem onschuldig verklaarde?

De Grote Reset is de laatste stap voor de Nieuwe Wereld Orde

Het is onze plicht het bedrog van deze Grote Reset te ontmaskeren, want het ligt in het verlengde van alle andere aanvallen in de geschiedenis die hebben getracht het verlossingswerk ongedaan te maken en de tirannie van de Antichrist te vestigen. Want dat is inderdaad de bedoeling van de architecten van de Grote Reset. De Nieuwe Wereldorde – een naam die veelzeggend doet denken aan de conciliaire Novus Ordo – is bezig de goddelijke kosmos omver te werpen om een helse chaos te verspreiden waarin alles wat de beschaving in de loop van millennia moeizaam heeft opgebouwd onder de bezieling van de genade, zal worden omvergeworpen en verdorven, bedorven en nietig verklaard.

Ieder van ons moet begrijpen dat wat er gebeurt niet het resultaat is van een ongelukkige reeks toevalligheden, maar overeenkomt met een duivels plan – in die zin dat de Boze achter alles zit – dat door de eeuwen heen één en slechts één doel heeft: het vernietigen van het scheppingswerk, het tenietdoen van de verlossing, het vernietigen van alle sporen van het goede op aarde. En om dit te bereiken is de laatste stap de vestiging van een synarchie waarin het commando wordt gevoerd door enkele machtsbeluste tirannen zonder gezicht, die verslaafd zijn aan de cultus van dood en zonde, aan de haat tegen leven, deugd en schoonheid, omdat in hen de grootheid straalt van die God tegen wie zij nog steeds hun helse “non serviam” roepen. De leden van deze vervloekte sekte zijn niet alleen Bill Gates, George Soros of Klaus Schwab, maar ook degenen die al eeuwenlang in het geheim samenspannen om het koninkrijk van Christus omver te werpen: de Rothschilds, de Rockefellers, de Warburgs en degenen die zich vandaag op de hoogste niveaus van de Kerk hebben verenigd, gebruik makend van het morele gezag van de paus en de bisschoppen om de gelovigen in te enten.

De corruptie van het gezag is de noodzakelijke voorwaarde voor de Grote Reset

Wij moeten ons niet alleen bewust zijn van de misdadige leugen van het hele systeem, maar ook nota nemen van de corruptie van het gezag en de mislukking van het sociale, politieke en religieuze model dat uit de revolutie is voortgekomen. De moderne democratie is eens te meer een bedrog gebleken, waarbij Christus de Koning is verdrongen van zijn heerschappij over individuen en samenlevingen, onder het ogenschijnlijke voorwendsel het volk de macht te geven, die in werkelijkheid is toegeëigend door een antichristelijke elite. Wanneer wordt beweerd dat het gezag niet van God komt, maar in het volk berust; wanneer religie niet wordt gezien als een transcendent bovennatuurlijk beginsel, maar als een amorf, immanent sentimentalisme of een variant van antropologie; Wanneer de moraal haar band met de eeuwige wet, die God in de menselijke natuur heeft gegrift, verliest en zich aanpast aan de mode, dan staat niets meer in de weg, dat zowel de heersers als de geregeerden oneerlijk zijn en eenvoudig hun eigen belangen nastreven, want er is geen goed en kwaad meer, geen beloning en straf, geen hemel en hel. Alles is dan gebaseerd op een perverse opvatting van vrijheid, gecorrumpeerd tot vrijbrief: men kan bedriegen, stelen, doden, liegen zonder aarzelen, zonder die vrees voor God die in andere tijden in staat was onze neiging tot het kwade te beteugelen: zo niet uit liefde voor de Schepper en Verlosser, dan toch uit vrees voor de straf die ons kwade gedrag onvermijdelijk met zich mee zou brengen.

We hebben te maken met een politieke klasse zonder idealen, waarin het algemeen welzijn eerst is vervangen door beleid om goedkeuring te krijgen, en vandaag door de eenvoudige onderwerping van degenen die ons regeren aan de belangen die ervoor zorgen dat ze worden gekozen, hen betalen, en hun absolute gehoorzaamheid eisen aan de eisen van de Nieuwe Wereldorde.

Wij hebben een punt bereikt waarop zelfs de stem, ooit geprezen als de hoogste uitdrukking van democratie, wordt gezien als een lastig kleinigheidje dat alleen moet worden uitgebracht wanneer de verantwoordelijken er zeker van zijn dat zij het in hun voordeel kunnen ombuigen, en als er anders over wordt gesproken, het kan worden veranderd of genegeerd: Het kolossale kiezersbedrog bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen is een treffend voorbeeld.

Maar wanneer politici en wereldleiders zich onderwerpen aan de globalistische elite en niet het welzijn van de burgers nastreven, faalt het sociaal contract en is het gezag dat zij menen te hebben verloren, omdat het geen bekrachtiging heeft, noch van bovenaf – aangezien het bovennatuurlijke beginsel en de band van gezag zijn opgeschort – noch van onderaf. En het is niets anders dan een schandelijke dictatuur en een afschuwelijke tirannie – een tirannie die niet kan worden omvergeworpen door een beroep te doen op de revolutionaire beginselen die haar hebben bepaald, maar door terug te keren tot de erkenning dat “er geen gezag is dan van God” (Rom. 13, 1), en dat het “secularisme” van de staat godslastering is, omdat het de soevereine rechten ontkent van de Schepper en Verlosser over degenen die Hij heeft geschapen en verlost.

Een gezagscrisis die ook de hiërarchie treft

Dit gezag, dat sinds de Franse Revolutie door de Heren was afgepakt en aan de wil van het volk werd toegeschreven, was binnen de Kerk tot op zekere hoogte intact gebleven. Tot zestig jaar geleden verkondigde zij het koningschap van Christus, niet alleen over haar onderdanen, samenlevingen en naties, maar vooral over zichzelf, door Onze Lieve Heer te erkennen als Hoofd van het Mystieke Lichaam en de Paus als Zijn Plaatsbekleder op aarde. Het Tweede Vaticaans Concilie verplaatste het koningschap van Christus naar een eschatologische sleutel, en de Kerk werd zo slachtoffer van hetzelfde democratische bedrog waarin de burgerlijke samenlevingen bijna twee eeuwen eerder waren vervallen. Door de leer van de zonde af te zwakken, de moraal van elke situatie uniek te maken, en de legitimiteit van dwalingen en valse godsdiensten te erkennen, onttroonde de katholieke Kerk zichzelf met eigen handen en verlaagde zichzelf tot het moeten bedelen om de goedkeuring en legitimiteit van de machtigen van deze wereld aan wier bevelen zij zich onderwierp. Het is geen toeval dat Bergoglio onder de titels van het verleden die van “Vicaris van Christus” heeft gearchiveerd. Wanneer de Kerk wordt vervangen door een NGO die “groene theologie” predikt, het inclusieve kapitalisme van de Rothschilds bevordert en conferenties over vaccins organiseert met Anthony Fauci, dan oefent degene die haar voorzit geen gezag uit in de naam van Christus, maar eindigt hij als een medeplichtige marionet in de handen van de marionettenspeler: Hij die zich mijn plaats op aarde toe-eigent, mijn plaats waar de Zoon van God niet aanwezig is, heeft van mijn graf een beerput van bloed en stank gemaakt; daarin verlustigt zich de viezerik die uit de hemel gevallen is [3].

In deze gezagscrisis – die zowel de wereldlijke als de geestelijke macht treft – moet een grote verantwoordelijkheid worden toegeschreven aan de zogenaamde gematigden, die als een vrijwillige of onvrijwillige vijfde colonne binnen het politieke lichaam fungeren. Onder hen zijn bijna alle vertegenwoordigers van de parlementaire opposities van de verschillende naties – in de eerste plaats de Italiaanse oppositie – en van de zogenaamde centrum-rechtse partijen. Zelfs degenen die kritiek hebben op de onwettige en ongrondwettelijke regels die de huidige regeringen onder het voorwendsel van de pandemie hebben afgekondigd, stellen in het geheel niet de ideologische grondslagen ter discussie van het marktkapitalisme, dat thans met het communisme is versmolten in een verbond dat in andere tijden ondenkbaar zou zijn geweest. En zij trekken die grondslagen niet in twijfel omdat zij het ermee eens zijn.

De fout van de “gematigden”

Dezelfde fout van het betreuren van de gevolgen zonder de oorzaken te erkennen en aan te pakken wordt gemaakt door conservatieve katholieken die het afvallige gedrag van de leiders van de hiërarchie onder Bergoglio begrijpen, maar niet durven toegeven dat zij Pachamama zijn gaan verafgoden, dat dit mogelijk werd gemaakt door Dignitatis Humanæ, dat de Sabbat van Astana de consequente toepassing is van Nostra Ætate, en dat de Duitse synodale weg – dat wil zeggen de verklaring van schisma zonder de officiële veroordeling ervan door de Heilige Stoel – de logische conclusie is van Gaudium et Spes. En het is niet nodig aan te tonen dat de conciliaire documenten niets anders zijn dan de vertaling van revolutionaire en vrijmetselaarsbeginselen in de kerkelijke context.

Maar wij weten dat de leugen het embleem van de duivel is, het kenteken van zijn dienaren, het teken van de vijanden van God en van de Kerk. God is waarheid; het Woord van God is waar, en Hijzelf is God. De waarheid spreken, die van de daken schreeuwen, bedrog aan de kaak stellen, is een heilige taak, en geen enkele katholiek – noch iemand die ook maar een greintje fatsoen en eergevoel heeft overgehouden – kan zich aan deze plicht onttrekken.

Het antwoord van het Goede

Ieder van ons is gewild, verwekt en geschapen om God eer te bewijzen en om deel uit te maken van een groots voorzienig plan. Van eeuwigheid af heeft de Heer ons geroepen om met Hem deel te nemen aan het verlossingswerk, om te delen in de redding van de zielen en de triomf van het goede. Vandaag heeft ieder van ons de kans om de kant van Christus te kiezen of tegen Christus, om te strijden voor de zaak van het goede of om medeplichtig te zijn aan de boosdoeners. Gods overwinning is zeker, even zeker als de beloning die wacht op hen die verkiezen het slagveld te betreden aan de zijde van de Koning der koningen; en de nederlaag van hen die de vijand dienen is even zeker als hun eeuwige verdoemenis.

Wilt gij het hoogste goed, dat u bereid is, verliezen, alleen om een rustig leven te leiden, en uit lafheid en menselijke eerbied niet boven de menigte uit te steken, de eeuwigheid inruilend voor een schijnbaar en vergankelijk goed? Ik roep u op om getuigen van Christus te zijn, moedige voorvechters van waarheid en goed: op de banken van het Parlement, in de ziekenzalen, op de leerstoelen van scholen en universiteiten, vanaf het altaar en de kansel, op het werk, op kantoor, in het bedrijf, in het gezin, in uw dagelijkse bezigheden en, ja, zelfs in pijn en beproevingen. Wees waardige erfgenamen van de heiligen die u zijn voorgegaan, en bedenk dat u zich moet verantwoorden voor uw zwijgen, uw medeplichtigheid en uw collaboratie met het kwaad: Indien gij de veroordeling der mensen kunt ontgaan, zult gij het oordeel Gods niet kunnen ontgaan; evenzo zult gij beloond worden voor het goede, dat gij gedaan hebt en waarvan gij getuigd hebt.

Deze opstandige en afvallige generatie kan bestreden worden met de bijdrage van allen: Van de arts die eindelijk de schadelijke behandelingen door criminele protocollen aan de kaak stelt tot de politieagent die weigert onwettige regels te handhaven; van de parlementariër die tegen onrechtvaardige wetten stemt tot de rechter die een zaak opent wegens misdaden tegen de menselijkheid; van de professor die studenten leert voor zichzelf te denken tot de journalist die de misleidingen en belangenconflicten van de machtigen aan het licht brengt ; van de vader die zijn kinderen verdedigt tegen de woede van vaccins, tot de zoon die zijn bejaarde ouder beschermt zonder hem in een verzorgingstehuis achter te laten; van de burger die het recht op natuurlijke vrijheden opeist, tot de ambachtsman en de restauranthouder die zich niet neerleggen bij de onderdrukking van degenen die hen beletten hun zaak te openen; van de grootvader die zijn kleinkinderen waarschuwt voor de gevaren van de dictatuur, tot de jongere die zich niet laat verleiden door modes en beïnvloeders.

Laten we Christus de Koning de kroon teruggeven die Hem door de revolutie is ontnomen

En wanneer deze farce is ingestort – want zij zal onverbiddelijk en spoedig instorten – laten wij dan allen met hernieuwde ijver werken om onze Koning de kroon terug te geven die Zijn vijanden Hem hebben ontnomen. Laat Onze Lieve Heer heersen in uw zielen, in uw gezinnen, in uw gemeenschappen, in de natie, op het werk, in het onderwijs, in wetten en rechtbanken, in de kunst, in de informatie, op alle terreinen van het privé- en openbare leven. Moge onze allerheiligste Moeder en Koningin, Maria, die ons herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor de gevaren en de straffen die de wereld te wachten staan als zij zich niet bekeert en boete doet. Moge Jezus Christus heersen in de Heilige Kerk en de onwaardigen, de ontuchtplegers en de huurlingen verdrijven.

Alleen waar Christus regeert, is er ware vrede en harmonie: pax Christi in regno Christi. Tot Hem, het begin en het einde van alle dingen, de Alfa en de Omega, moge ieder van ons en de menselijke familie een vol vertrouwen en vurig gebed opheffen, Hem vragen ons te bewaren in zijn genade, ons te sterken in deugdzaamheid en ons te maken tot moedige getuigen van het Evangelie, opdat wij de eeuwige zegening in de hemel mogen bereiken.

30 mei 2021 – In Festo Ss.mæ Trinitatis


Dit eerste Festival van de Filosofie [1] is opgedragen aan Monseigneur Antonio Livi, aan wie wij allen een dierbare en dankbare herinnering bewaren, zowel vanwege zijn geloofsgetuigenis als vanwege zijn zeldzame geleerdheid in theologische disciplines.

[1] – www.accademianuovaitalia.it/index.php/home/comunicati-stampa/10145-evento-di-venezia-2021 Video: youtu.be/0jMgMwF36A8

[2] – Laocoon, de priester van Apollo, waarschuwt de Trojanen om “op te passen voor de Grieken met geschenken” als zij het Paard van Troje willen aanvaarden.

[3] – Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, – il luogo mio, il luogo mio, che vaca – ne la presenza del Figliuol di Dio, – fatt’ha del cimitero mio cloaca – del sangue e de la puzza; onde ‚l perverso – che cadde di quea sù, là giù si placa. (Dante, Göttliche Komödie, Paradies XXVII, 22ff)


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Aartsbisschop Vigano: De “Great Reset” is de komst van Satan

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hagar
Hagar
1 jaar geleden

Blijkbaar zijn er toch nog een paar mensen met gezond verstand binnen de katholieke kerk.