Ook in Europa mogen kinderen nu officieel het BioNTech Corona-vaccin krijgen. In het kader van de verlenging van de noodtoestemming heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) documenten gepubliceerd over effecten en bijwerkingen: deze laatste komen officieel voor bij tot meer dan 90 procent van de gevaccineerden.

Eind maart verklaarden BioNTech en Pfizer in een afzonderlijke studie dat hun vaccin “100 procent doeltreffend” was voor kinderen en adolescenten van twaalf tot vijftien jaar.

Nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de noodgoedkeuring medio mei officieel had uitgebreid tot deze leeftijdsgroep, heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin eind mei ook goedgekeurd voor mensen van twaalf jaar en ouder, meldt Epoch Times.

Als onderdeel van de spoedgoedkeuring heeft de FDA ook cijfers vrijgegeven over de uitgevoerde studie naar bijwerkingen. Hoewel in het persbericht van BioNTech van 31 maart sprake is van een “goede” verdraagbaarheid, blijkt uit de onlangs door de FDA gepubliceerde cijfers dat er een groot aantal bijwerkingen is, zoals reeds bij volwassenen is geconstateerd.

Het komt erop neer dat slechts minder dan één procent van de gevaccineerde kinderen GEEN bijwerkingen had. 18 procent had ten minste geen “matige” of “ernstige” bijwerkingen.

In de vergelijkingsgroep, die een zoutoplossing als placebo kreeg, had ten minste 20 procent helemaal geen bijwerkingen. 61 procent had noch “matige” noch “ernstige” bijwerkingen.

De rol van kinderen bij het oplopen van infecties

Zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland dragen kinderen weinig bij tot het aantal gevallen van Corona, laat staan tot het aantal sterfgevallen. Zo registreerde het Robert Koch Instituut tot 31 mei in totaal 3.681.126 gevallen van Corona, waarvan 357.597, of ongeveer 10 procent, bij mensen jonger dan 15 jaar.

Volgens de Duitse vereniging voor kinderinfectieziekten (DGPI) waren op die datum 1.593 kinderen in klinische behandeling. Dit vertegenwoordigt 0,45 procent van alle gevallen van covids onder de 15 jaar, of 0,04 procent van alle geregistreerde gevallen.

Een soortgelijke verhouding zien we bij sterfgevallen. Onder de 78.452 overledenen tot medio april zijn er acht kinderen, aldus de DGPI. Dat is 0,01 procent van alle coronadoden die bij het RKI zijn gemeld. Slechts vier kinderen bleken COVID-19 als doodsoorzaak te hebben. Volgens het verslag bedraagt het infectie-sterftecijfer voor kinderen jonger dan 15 jaar 4 op 357.597 of 0,00112 procent.

“Kinderen en adolescenten lopen COVID-19 uiterst mild op, als het al voorkomt,” legt het Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) uit. Volgens de huidige cijfers zijn in de VS tot nu toe ongeveer 300 mensen onder de 18 jaar overleden aan de gevolgen van en met Corona.

In termen van alle sterfgevallen in deze leeftijdsgroep betekent dit dat ongeveer 0,7 procent op een of andere manier verband houdt met COVID-19. In totaal zijn in de VS tot en met 26 mei 579.026 mensen overleden aan en met Corona. 0,05 procent was jonger dan 18 jaar.

Tenminste negen van de tien kinderen vertoonden bijwerkingen

BioNTech meldde dat hun studie in totaal 2.260 kinderen en adolescenten in de leeftijd van 12 tot 15 jaar omvatte. 1.131 kinderen kregen het BioNTech Pfizer vaccin, terwijl 1.129 een placebo in zoutoplossing kregen. Vervolgens registreerde de fabrikant 18 gevallen van COVID-19, alle in de placebogroep. De ernst van de ziekte is hier onbekend, net als wat telt als een Corona-geval.

Uit deze cijfers blijkt dat de (relatieve) doeltreffendheid van de vaccinatie voor kinderen 100 procent is – in de gevaccineerde groep werd geen enkel COVID-19-geval waargenomen. Maar ook zonder vaccinatie werden slechts weinigen ziek. Van alle gevaccineerden kon met het vaccin worden voorkomen dat 18 van de 1.129 adolescenten besmet en/of ziek werden.

Het absolute beschermende effect in de studie is dus 18 op 1.129 personen of ongeveer 1,6 procentpunten. Gezien het kleine aantal gevallen moet de statistische significantie van de waarden op zijn minst met de nodige voorzichtigheid worden benaderd.

Het aantal gevallen ligt aanzienlijk hoger als de bijwerkingen worden meegerekend. De studie geeft een overzicht van de belangrijkste:

 • Pijn op de injectieplaats (bij 90,5 procent van alle deelnemers aan de studie)
 • Vermoeidheid (77,5 procent)
 • Hoofdpijn (75,5 procent)
 • Rillingen (49,2 procent)
 • Spierpijn (42,2 procent)
 • koorts (24,3 procent)
 • Gewrichtspijn (20,2 procent)
 • Zwelling op de injectieplaats (9,2 procent)
 • Roodheid op de injectieplaats (8,6 procent)
 • Lymfadenopathie (0,8 procent)
 • Misselijkheid (0,4 procent)

Net als bij volwassenen zijn er opvallende verschillen in de waargenomen bijwerkingen tussen de vaccin- en de placebogroep, evenals verschillen tussen de eerste en de tweede dosis. De kinderen in de vaccingroep klaagden gemiddeld vijf keer zoveel bijwerkingen binnen de eerste zeven dagen als de placebogroep.

De duur van de individuele bijwerkingen varieerde ook van één tot vijf dagen voor zwelling, tot één tot 16 dagen voor roodheid. De pijn op de injectieplaats duurde één tot tien dagen.

Bijwerkingen die zijn vastgesteld tijdens de BioNTech-studie bij kinderen en adolescenten van 12 tot 15 jaar. Gegevens: BioNTech via FDA

Volgens het document registreerde BioNTech de bijwerkingen tot 30 dagen na de tweede dosis via een elektronische vragenlijst. In totaal ondervond 0,4 procent van de vaccingroep ernstige bijwerkingen. Ter vergelijking: 0,1 procent in de placebogroep, volgens BioNTech. Een van de ernstige bijwerkingen – bij oudere deelnemers aan de studie – was een mogelijk fatale blindedarmontsteking. Dit werd niet waargenomen in de groep van 12- tot 15-jarigen.

Andere ernstige bijwerkingen zijn, volgens BioNTech:

 • Dood.
 • Een levensbedreigende bijwerking.
 • Opname in een ziekenhuis of verlenging van een bestaand verblijf in een ziekenhuis.
  Ziekenhuisopname.
 • Een aanhoudend of aanzienlijk onvermogen of een aanzienlijke beperking van de normale levensfuncties.
 • Een aangeboren afwijking/geboorteafwijking.
 • Een ernstige medische gebeurtenis die, naar redelijk medisch oordeel, gevaar oplevert voor de betrokkene en een medische of chirurgische ingreep kan vereisen om een van de hierboven genoemde gevolgen te voorkomen.

Bovendien definieert BioNTech “licht”, “matig” en “ernstig” in de tabel, afhankelijk van de bijwerking, als volgt:

c) licht: heeft geen invloed op de dagelijkse activiteiten, matig: heeft een lichte invloed op de dagelijkse activiteiten, ernstig: verhindert de dagelijkse activiteiten.
d) licht: één- tot tweemaal per dag, matig: vaker dan tweemaal per dag, ernstig: intraveneuze vochttoediening vereist.
e) licht: twee- tot driemaal per dag, matig: vier- tot vijfmaal per dag, ernstig: zesmaal of meer per dag.

Wat “niet-ernstige ongewenste voorvallen” betreft, spreekt BioNTech van “onevenwichtige meldingen […] met significant meer gevallen in de vaccingroep versus de placebogroep”. Niet-ernstige bijwerkingen werden gemeld door telkens 5,8 procent van de deelnemers. De evaluatie stelt verder dat noch “opvallende patronen [noch] numerieke onevenwichtigheden tussen behandelingsgroepen voor specifieke categorieën zouden wijzen op een oorzakelijk verband met het vaccin […]”.

Vaccinatie voor kinderen, bijwerkingen als voor volwassenen.

Vergelijkt men de bovenstaande tabel met de waarden voor volwassenen, dan vertonen zij duidelijke overeenkomsten. Zowel mensen tussen 18 en 55 jaar als 55-plussers noemden pijn op de injectieplaats als de meest voorkomende inentingsreactie. Uit eerdere gegevens bleek dat jongere mensen in het algemeen meer bijwerkingen meldden. Deze tendens zet zich in dezelfde richting voort bij kinderen en adolescenten, zodat de individuele frequenties bijna altijd hoger zijn.

Ook de verschillen tussen de eerste en de tweede dosis zijn vergelijkbaar. In de placebogroep traden na de eerste dosis meer ongewenste voorvallen op, maar in de vaccingroep concentreerden deze zich na de tweede dosis. De laatsten meldden echter (aanzienlijk) meer bijwerkingen na beide doses. Dit blijkt ook uit het gebruik van koortswerende of pijnstillende middelen na de vaccinaties.

In de placebogroep nam minder dan één op de tien dergelijke medicatie na elke vaccinatie, terwijl in de vaccingroep 36,6 procent koorts- of pijnstillers nam na de eerste dosis en maar liefst 50,8 procent na de tweede dosis. Op grond van de leeftijd van de deelnemers aan de studie kan worden aangenomen dat dit geen spontane beslissing was, maar ten minste in overleg met de ouders werd genomen. Het is ook onwaarschijnlijk dat de beslissing om aan de studie deel te nemen een vrije beslissing is geweest – zoals de Neurenberg Code vereist.

Samengevat komen bijwerkingen bij kinderen en adolescenten ten minste even vaak voor als bij volwassenen. Gezien de lage incidentie van corona en het zeer vaak milde of asymptomatische verloop van de ziekte, rijst echter de vraag waarom kinderen per se gevaccineerd moeten worden. Zowel de Permanente Commissie voor Vaccinatie (Stiko) in Duitsland als virologen hebben reeds kritiek geuit op de plannen.

Deze vraag doet zich ook voor bij de beschouwing van het algemene effect van vaccinatie bij kinderen. Volgens de studie kon de vaccinatie – normaal milde of asymptomatische – gevallen van COVID-19 voorkomen. Tegelijkertijd hadden 557 kinderen (50,8 procent) koortsverlagende of pijnstillende medicijnen nodig na de tweede vaccinatiedosis.

Geen kind zonder (meerdere) bijwerkingen

Als we de vermelde frequenties omgekeerd bekijken, d.w.z. hoeveel kinderen geen pijn, geen vermoeidheid of geen koorts hadden, zien we eerder het tegenovergestelde. dat zeer veel of alle kinderen bijwerkingen hadden.

Ervan uitgaande dat alle bijwerkingen onafhankelijk van elkaar zijn en willekeurig optreden met de aangegeven frequenties (niet), ondervond slechts 0,56 procent van de deelnemers aan de studie GEEN bijwerkingen na de tweede dosis van het vaccin. In absolute cijfers zijn dat zes kinderen – op de 1.097 die de tweede dosis vaccin kregen. Met andere woorden, bijna alle Corona-vaccinanten ondervonden ten minste één (milde) bijwerking. Daarentegen bleven in totaal 217 kinderen (19,3 procent) in de placebogroep symptoomvrij.

Of en hoeveel kinderen meerdere bijwerkingen hadden, kan niet worden gezegd zonder de onbewerkte gegevens van de fabrikant. Vanwege mogelijke meervoudige klachten – bijvoorbeeld roodheid in combinatie met zwelling en pijn op de injectieplaats, of hoofdpijn en vermoeidheid – kan worden aangenomen dat over het geheel genomen minder kinderen bijwerkingen vertoonden, maar dat zij meerdere bijwerkingen tegelijk hadden. Het percentage van degenen die volgens de fabrikant “niet-ernstige bijwerkingen” meldden – 5,8 procent – lijkt echter aanzienlijk te laag.

Als alle “milde” bijwerkingen uit de tabel na de eerste dosis bij elkaar worden opgeteld, zijn er 2.833 individuele meldingen bij 2.254 deelnemers uit beide groepen. De 5,8 procent met niet-ernstige bijwerkingen die door BioNTech zijn gemeld, komt dus overeen met 131 personen. Dat is een gemiddelde van meer dan 20 verschillende bijwerkingen per persoon. In het document wordt niet uitgelegd waarom sommige kinderen zo veel bijwerkingen hebben en andere niet.

Op basis van de gegevens is het ook onmogelijk te zeggen of kinderen die bijwerkingen vertoonden na de eerste dosis, deze ook hadden (of andere) na de tweede dosis. Daarom is het niet alleen mogelijk, maar ook waarschijnlijk, dat de zes kinderen die na de tweede dosis geen bijwerkingen vertoonden, reeds na de eerste vaccinatie klaagden over bijwerkingen.

15 keer meer “ernstige” bijwerkingen dan bij klinische behandelingen te verwachten als gevolg van COVID-19.

De risico-batenanalyse kan positief worden beïnvloed door bepaalde bijwerkingen die onafhankelijk van het toegediende vaccin optreden. Deze vaccinreacties omvatten zwelling, roodheid en (milde) pijn op de injectieplaats. Als we bovendien rekening houden met een mogelijk verband tussen vermoeidheid en hoofdpijn en hun optreden combineren tot een waarschijnlijkheid, neemt het aantal personen zonder bijwerkingen toe.

Zonder inentingsreacties en zonder vermoeidheid stijgt het percentage kinderen zonder klachten na de tweede vaccinatiedosis nog tot 8,7 procent. Ter vergelijking: na de eerste dosis bleef volgens een analoge berekening 17,8 procent zonder bijwerkingen. In de placebogroep bleef 43,1 procent (1e dosis) en 58,0 procent (2e dosis) symptoomvrij.

Zelfs na weglating van alle “milde” bijwerkingen, meldde 45,1 procent van alle deelnemers nog steeds “matige” of “ernstige” bijwerkingen na de eerste dosis vaccin, vaccinreacties en vermoeidheid niet meegerekend. Na de tweede dosis meldden maar liefst 66,6 dergelijke bijwerkingen. De overeenkomstige cijfers van de placebogroep: na de eerste dosis meldde 23,1 procent “matige” of “ernstige” bijwerkingen, na de tweede dosis 16,0 procent.

Een soortgelijk beeld ontstaat voor “ernstige” bijwerkingen. De kans op het NIET krijgen van “ernstige” bijwerkingen na de tweede dosis was 93,2 procent in de vaccingroep. Met andere woorden, 6,8 procent van degenen die volledig waren gevaccineerd, had “ernstige” bijwerkingen, die volgens BioNTech niet alleen de dagelijkse activiteiten belemmerden, maar deze zelfs onmogelijk maakten. In de placebogroep bleef 98,8 procent zonder “ernstige” bijwerkingen na de eerste dosis, die hier met meer bijwerkingen wordt geassocieerd.

Dit betekent dat als de bijna drie miljoen kinderen en adolescenten tussen twaalf en vijftien jaar die momenteel in Duitsland wonen, zouden worden gevaccineerd, ten minste 204.000 kinderen “ernstige” bijwerkingen zouden moeten verwachten. Als zij in plaats daarvan niet zouden worden gevaccineerd – en zij allemaal (opnieuw) besmet zouden raken met SARS-CoV-2 – met een hospitalisatiegraad van 0,45 procent, zouden ongeveer 13.500 – of 15 keer minder – kinderen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, aldus de DGPI.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Viroloog slaat alarm: We hebben een fout gemaakt, spike-eiwit is giftig

 

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties