De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention heeft weer toegeslagen: Zwangere vrouwen worden nu aangespoord om de COVID-19 genmanipulatie prik te krijgen, gebaseerd op voorlopige bevindingen.

De follow-up controlegegevens, gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, vonden “geen duidelijke veiligheidssignalen” bij de 35.691 zwangere vrouwen die tussen 14 december 2020 en 28 februari 2021 ofwel de Moderna ofwel de Pfizer injecties kregen, schrijft DR. Mercola. De vrouwen varieerden in leeftijd van 16 tot 54 jaar oud. CDC-directeur Dr. Rochelle Walensky gaf een verklaring uit:

“Er werden geen veiligheidsproblemen waargenomen bij mensen die in het derde trimester werden gevaccineerd of veiligheidsproblemen voor hun baby’s. Als zodanig beveelt CDC aan dat zwangere mensen COVID-19-vaccins krijgen.”

Kunnen zelfgerapporteerde gegevens worden vertrouwd?

Er is meer dan één reden om wantrouwig te staan tegenover deze goed-verklaring voor zwangere vrouwen. Ten eerste, zoals opgemerkt door Jeremy Hammond in een recente Tweet:

“Dit was GEEN gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek. Er zijn geen gegevens uit klinische studies die aantonen dat het veilig is voor zwangere vrouwen om een COVID-19-vaccin te krijgen. Follow-up controlegegevens zijn GEEN afdoende vervanging voor deugdelijk veiligheidsonderzoek.”

De auteurs stellen zelf dat de gegevens over mRNA-“vaccins” tijdens de zwangerschap beperkt zijn, en dat het zonder longitudinale follow-up van grote aantallen vrouwen niet mogelijk is om de “moeder-, zwangerschaps- en zuigelingenuitkomsten” te bepalen.

Ten tweede zijn alle gegevens over het toezicht na het in de handel brengen voorlopig, zodat het ongelooflijk onbezonnen lijkt om in dit vroege stadium een algemene aanbeveling voor alle zwangere vrouwen te doen. Ten derde zijn deze gegevens uitsluitend gebaseerd op vrijwillige zelfrapportage aan een van de twee bronnen:

  • The Vaccine Safe (V-Safe) After Vaccination Health Checker program, een register voor de veiligheid van vaccins dat speciaal is opgezet voor het toezicht op bijwerkingen van COVID-19 “vaccins
  • Het U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

Door gebruik te maken van vrijwillige zelfrapportage kunnen we niet weten hoeveel bijwerkingen niet zijn gerapporteerd en kunnen we niet bevestigen dat de gegevens een nauwkeurig beeld geven. Historisch gezien weten we dat vrijwillige rapportage van bijwerkingen van vaccins varieert van minder dan 1% tot een maximum van 10%, dus het is waarschijnlijk dat we niet het volledige verhaal krijgen.

Een aanwijzing dat een enorme hoeveelheid gegevens over zwangerschapsuitkomsten over het hoofd wordt gezien of wordt verborgen, kan worden afgeleid uit het feit dat in het document slechts naar 11% van het totale aantal aan V-Safe gemelde zwangerschappen is gekeken. Hoewel zij verklaren dat in totaal 35.691 zwangere vrouwen in de analyse zijn opgenomen, hebben zij in feite slechts 3.958 van hen onderzocht. Het artikel luidt als volgt:

“Een totaal van 35.691 V-safe deelnemers van 16 tot 54 jaar identificeerde zich als zwanger … Onder 3.958 deelnemers ingeschreven in het v-safe zwangerschapsregister, hadden 827 een voltooide zwangerschap, waarvan 115 (13,9%) resulteerde in een zwangerschapsverlies en 712 (86,1%) resulteerde in een levende geboorte (meestal onder deelnemers met vaccinatie in het derde trimester).”

Als er 35.691 zwangere V-Safe deelnemers waren, waarom kijken ze dan naar slechts 11% van hen?

Experimenten van de ergste soort

Zwangere vrouwen niet-gelicentieerde COVID-19 gentherapieën geven is een laakbaar onverantwoordelijke experimentele geneeskunde, en om te suggereren dat de veiligheidsgegevens zich “opstapelen” is pure propaganda. Alles is nog in de experimentele fase en alle gegevens zijn voorlopig. Het zal jaren duren voordat we een duidelijker beeld hebben van het effect van deze injecties op jonge vrouwen en hun baby’s.

Zwangerschap is een periode waarin experimenten uiterst gevaarlijk zijn, omdat je niet alleen te maken hebt met mogelijke gevolgen voor de moeder, maar ook voor het kind. Er kan van alles misgaan als je tijdens de foetale ontwikkeling drugs, chemicaliën of vreemde stoffen introduceert.

De CDC heeft absoluut geen manier om de veiligheid voor zwangere vrouwen en baby’s tot nu toe te meten, dus om dit te doen is naar mijn mening laakbaar en er zijn geen woorden voor – vooral gezien het feit dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd vrijwel geen risico lopen om te sterven aan COVID-19, hun sterfterisico is slechts 0,01%.

Tegenover de potentiële voordelen van het vaccin staat; U kunt het virus nog steeds oplopen als u bent ingeënt en u kunt het nog steeds overdragen op anderen (Harvard Health, CDC, NBC, The Defender)  Het enige waar het vaccin voor ontworpen is, is uw symptomen verminderen als of wanneer u wordt besmet. Zwangere vrouwen hebben dit vaccin gewoon niet nodig, en daarom is elk risico waarschijnlijk buitensporig. Ik twijfel er niet aan dat we hierover in de toekomst een tweede Neurenbergproces zullen krijgen.

Zijn deze miskraamratio’s ‘normaal’?

Om terug te komen op de NEJM studie, de auteurs melden de volgende bevindingen, gebaseerd op gegevens verzameld bij VAERS en V-Safe:

“Onder 3.958 deelnemers ingeschreven in het v-safe zwangerschapsregister, hadden 827 een voltooide zwangerschap, waarvan 115 (13,9%) resulteerde in een zwangerschapsverlies en 712 (86,1%) resulteerde in een levende geboorte (meestal onder deelnemers met vaccinatie in het derde trimester). Ongunstige neonatale uitkomsten waren vroeggeboorte (in 9,4%) en een te kleine omvang voor de zwangerschapsduur (in 3,2%); er werden geen neonatale sterfgevallen gemeld.
Hoewel niet direct vergelijkbaar, waren de berekende percentages van nadelige zwangerschaps- en neonatale gevolgen bij personen die tegen COVID-19 waren gevaccineerd en een voltooide zwangerschap hadden, vergelijkbaar met de incidenties die werden gemeld in studies met zwangere vrouwen die vóór de COVID-19 pandemie werden uitgevoerd.
Onder de 221 zwangerschapsgerelateerde ongewenste voorvallen die aan de VAERS werden gemeld, was de meest gemelde gebeurtenis spontane abortus (46 gevallen).”

Dus, in VAERS, was het miskraampercentage 20,8% (46 van 221 meldingen), en in V-Safe (kijkend naar slechts 11% van de zwangere deelnemers), was het miskraampercentage 13,9% (115 van 827). Nogmaals, deze gegevens werden gerapporteerd tussen 14 december 2020 en 28 februari 2021.

Het gecombineerde miskraam- en vroeggeboortecijfer, per V-Safe, was 23,3% (13,9% + 9,4%). Per 1 april 2021 waren er 379 VAERS-meldingen ingediend door zwangere vrouwen, waarvan 110 betrekking hadden op een miskraam of vroeggeboorte, wat ons een bijgewerkt percentage van 29% geeft. Met andere woorden, het lijkt erop dat het aantal miskramen en vroeggeboorten toeneemt naarmate er meer meldingen binnenkomen.

Volgens de auteurs van het NEJM-rapport zijn deze percentages vergelijkbaar met het percentage miskramen dat normaal gesproken wordt waargenomen bij niet-gevaccineerde vrouwen, hoewel zij toegeven dat de gegevens “niet rechtstreeks vergelijkbaar” zijn.

Ik vind dat dubieus, aangezien bronnen met statistische gegevens benadrukken dat het risico van een miskraam daalt van een algemeen, gemiddeld risico van 21,3% voor de gehele duur van de zwangerschap, tot slechts 5% tussen 6 en 7 weken, en helemaal tot 1% tussen 14 en 20 weken.

En hoewel de NEJM-studie vermeldt dat 92,3% van de spontane abortussen plaatsvond vóór 13 weken zwangerschap, wordt aangegeven dat er nog zeer weinig bekend is over de effecten van de injecties wanneer deze aan vrouwen worden toegediend tijdens de periconceptieperiode en het eerste en tweede trimester, aangezien “ten tijde van deze analyse slechts in beperkte mate follow-upgesprekken waren gevoerd”.

Als het miskraampercentage normaal 5% is en na week 6 afneemt, dan is een miskraampercentage van 13,9%, 20,87% of 29% vóór week 13 duidelijk buitensporig. Wat het vroeggeboortecijfer betreft, lijkt 9,4% vrij “normaal” op basis van historische gegevens, die in 2019 varieerden van 7,28% tot 18,8%, afhankelijk van de regio, met een gemiddelde rond 10%.

De tijd zal leren of dat percentage binnen de normen zal blijven, naarmate de resultaten van zwangere vrouwen in databases worden opgenomen. Als het percentage vroeggeboorten boven de norm komt te liggen, is dat ook een belangrijk probleem voor de volksgezondheid, aangezien de impact van vroeggeboorte op de samenleving enorm is, gemiddeld 26,2 miljard dollar per jaar.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6Vj3xGT6izE&feature=emb_logo

Toxicologie-expert roept op tot beëindiging van mRNA-experiment

De video hierboven is de opname van een openbaar commentaar van Janci Chunn Lindsay, Ph.D., directeur toxicologie en moleculaire biologie voor Toxicology Support Services LLC, gegeven aan het CDC Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) op 23 april 2021.

Lindsay is deskundig op het gebied van de analyse van farmacologische dosis-respons, mechanistische biologie en complexe toxiciteitsdynamiek. In haar commentaar beschrijft Lindsay hoe zij heeft geholpen bij de ontwikkeling van een vaccin dat bij dieren onbedoelde auto-immuunvernietiging en steriliteit veroorzaakte die, ondanks zorgvuldige voorafgaande analyse, niet waren voorspeld.

Zij roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de COVID-19 mRNA- en DNA-vaccins wegens bezorgdheid over de veiligheid op meerdere fronten. Ze merkt op dat er een geloofwaardige bezorgdheid is dat ze zullen kruisreageren met syncytin (een retroviraal enveloppe-eiwit) en voortplantingsgenen in sperma, eicellen en placenta op manieren die “de vruchtbaarheid en de voortplantingsresultaten kunnen schaden”.

Ik heb dit in eerdere artikelen aangestipt, waaronder “Hoe COVID-19 de toekomst van vaccins verandert” en “Pfizer intimideert landen om onderpand te geven voor rechtszaken“. Geen enkele studie heeft deze hypothese weerlegd, merkt Lindsey op.

Een andere theorie over hoe deze injecties de vruchtbaarheid kunnen schaden, is te vinden in een studie uit 2006, waaruit bleek dat sperma vreemd mRNA kan opnemen, omzetten in DNA en als kleine pellets (plasmiden) in het medium rond de bevruchte eicel loslaten. Het embryo neemt deze plasmiden vervolgens op en draagt ze zijn hele leven bij zich (houdt ze in stand en kloont ze in veel van de dochtercellen) en geeft ze zelfs door aan volgende generaties.

Het is mogelijk dat de pseudo-exosomen die de mRNA-inhoud vormen, perfect zouden zijn om het sperma te voorzien van mRNA voor het spike-eiwit. Het is dus mogelijk dat een gevaccineerde vrouw die zwanger wordt van een embryo dat (via de plasmiden van het sperma) het spike-eiwit kan synthetiseren volgens de instructies in het vaccin, een immuunvermogen zou hebben om dat embryo aan te vallen vanwege het “vreemde” eiwit dat het op zijn cellen vertoont. Dit zou dan een miskraam veroorzaken.

We zouden in potentie een hele generatie kunnen steriliseren,” waarschuwt Lindsey. Het feit dat er levendgeborenen zijn geweest na COVID-19 vaccinatie is geen bewijs dat deze injecties geen voortplantingseffect hebben, zegt ze.

Lindsay wijst er ook op dat het aantal meldingen van onregelmatige menstruatie en vaginale bloedingen bij vrouwen die de injecties hebben gekregen in de duizenden loopt (MSN, UK-Gov, Life Site News), en ook dit wijst op effecten op de voortplanting.

Ik ben het eens met haar conclusie dat we kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd niet met deze experimentele technologieën mogen injecteren zolang er geen grondige studies zijn verricht en we geen beter inzicht hebben in de mechanismen ervan.

Zeldzame bloedstollingsstoornissen gemeld

Lindsay wijst er ook op dat er honderden meldingen zijn van zeldzame bloedstollingsstoornissen na alle COVID-19 “vaccins” bij mensen zonder onderliggende risicofactoren, waaronder immuun trombocytopenie (ITP)(Hopkins Medicine ITP, The Defender, The Defender, New York Times), een zeldzame auto-immuunziekte die ervoor zorgt dat je immuunsysteem je bloedplaatjes vernietigt (cellen die helpen bij de bloedstolling), wat bloedingen tot gevolg heeft. In dezelfde periode komen ook ernstige bloedstolsels voor.

Hier wijst zij op het voor de hand liggende: COVID-19 blijkt bloedstollingsstoornissen te veroorzaken als gevolg van het unieke spike-eiwit van het virus. De COVID-19 “vaccins” instrueren uw lichaam om juist die spike proteïne aan te maken. Waarom zou men aannemen dat dit spike eiwit geen gelijkaardige effecten kan hebben wanneer het door uw eigen cellen wordt aangemaakt?

Eén hypothese die naar voren is gebracht is dat bloedplaatjes-antagonistische antilichamen worden gevormd tegen het spike-antigeen. Een andere nieuwe hypothese is dat de met lipiden gecoate nanodeeltjes, die het mRNA transporteren, dat mRNA misschien naar de megakaryocyten in uw beenmerg brengen.

Megakaryocyten zijn cellen die bloedplaatjes produceren. Volgens deze hypothese zouden de megakaryocyten, zodra het mRNA in uw beenmerg terechtkomt, het SARS-CoV-2 spike-eiwit tot expressie gaan brengen, waardoor ze gemarkeerd zouden worden voor vernietiging door cytotoxische T-cellen. Als uw bloedplaatjes vernietigd worden, treedt trombocytopenie in.

Vermijd deze riskante praktijk van het delen van melk

Vrouwen die de COVID-19 prik hebben gekregen maken ook een naar mijn mening grote fout door moedermelk te delen in een misplaatste poging om de baby’s van niet-gevaccineerde moeders in te enten. Zoals gerapporteerd door The New York Times.

Meerdere studies tonen aan dat er antilichamen zitten in de melk van een gevaccineerde moeder. Dit heeft sommige vrouwen ertoe gebracht te proberen opnieuw borstvoeding te geven en anderen om melk te delen met de kinderen van vrienden.”

Nogmaals, er zijn nauwelijks gegevens over wat deze gentherapieën zouden kunnen aanrichten bij zuigelingen, wat op zich al een reden is om niet te experimenteren. Tot nu toe is slechts één verdacht geval van een stervende zuigeling toegeschreven aan borstvoeding. Een 5 maanden oude zuigeling stierf met een diagnose van trombotische trombocytopenie purpura binnen enkele dagen nadat zijn moeder haar tweede dosis van het Pfizer-vaccin had gekregen.

Maar terwijl factcheckers het idee dat het kind trombocytopenie zou kunnen hebben ontwikkeld door met mRNA verontreinigde moedermelk, ronduit van de hand wijzen, is het belangrijk te beseffen dat zij daarvoor geen bewijs hebben. Het is een pure mening.

Op dit moment kunnen we alleen met zekerheid zeggen dat de schadelijke effecten op korte termijn van COVID-19-vaccins in een duizelingwekkend tempo worden gemeld, en dat de effecten op lange termijn volledig onbekend zijn.
Op dit ogenblik hebben wij geen idee hoe of waarom de zuigeling deze zeldzame bloedziekte heeft ontwikkeld, maar het zou voorbarig en onverantwoordelijk zijn te zeggen dat zogende kinderen niet kunnen worden getroffen en dat er helemaal geen risico is. Afgezien van dit dodelijke geval zijn er nog minstens 20 andere gevallen waarin kinderen een bijwerking hebben gehad van moedermelk van een gevaccineerde moeder.

Op dit moment kunnen we alleen met zekerheid zeggen dat de schadelijke effecten op korte termijn van COVID-19-vaccins in een duizelingwekkend tempo worden gemeld, en dat de effecten op lange termijn volledig onbekend zijn.

Naast de meer onmiddellijke effecten die reeds besproken werden, zijn er mechanismen waardoor COVID-19 “vaccins” eigenlijk de ziekte kunnen verergeren bij blootstelling aan het wilde virus, zoals gedetailleerd in “Hoe het COVID-19 vaccin uw immuunsysteem kan vernietigen“, “Zullen gevaccineerde mensen vatbaarder zijn voor varianten?” en verschillende andere artikels.

Zoals wordt opgemerkt in een artikel in New England Journal of Medicine van 4 februari 2021, waarin verslag wordt gedaan van de veiligheid en doeltreffendheid van het door Moderna ontwikkelde mRNA-1273-vaccin, “is onbekend of mRNA-1273-vaccinatie op de lange termijn leidt tot meer ziekte bij blootstelling aan het virus”.

Rapporteer alle COVID-19 vaccin bijwerkingen

Over het geheel genomen is het injecteren van zwangere vrouwen met nieuwe gentherapie-technologie die systemische ontstekingen, harteffecten en bloedingsstoornissen (onder andere) kan veroorzaken, een schending van zowel de Eed van Hippocrates die artsen vermaant om “Allereerst geen kwaad te doen,” als van het voorzorgsprincipe dat historisch gezien de gezondheidszorg voor zwangere vrouwen heeft beheerst.

Naar mijn mening is dit massale experiment een humanitaire misdaad. Dat gezegd hebbende, als u of iemand die u liefheeft – zwanger of niet – een COVID-19 vaccin heeft gekregen en bijwerkingen ervaart, zorg er dan voor dat u dit meldt, bij voorkeur aan alle drie de locaties. Naarmate we verder gaan, is het absoluut cruciaal dat mensen hun ervaringen met deze vaccins melden, zodat we een duidelijker beeld kunnen krijgen van wat de effecten zijn.

  1. Als u in de VS woont, doe dan aangifte bij VAERS.
  2. Meld de bijwerking op VaxxTracker.com, een niet-gouvernementele website voor het opsporen van ongewenste voorvallen (u kunt de melding anoniem doen als u dat wilt)
  3. Meld de bijwerking op de website van Children’s Health Defense

Lees ook:


Help ons BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Britse regering publiceert schokkend rapport over bijwerkingen van Corona-vaccins – Beroertes, blindheid, miskramen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
1 jaar geleden

De toekomst zal laten zien dat de miskramen nog het minst erge van deze mishandeling van het nageslacht was.