Waarschuw alstublieft iedereen om niet in de buurt te komen van aanvullende vaccins. Ze zijn absoluut niet nodig. Als iemand in de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zou willen schaden of doden, dan zullen de systemen die nu in werking worden gesteld dat mogelijk maken. Ik ben van mening dat het heel goed mogelijk is dat dit gebruikt zal worden voor massale ontvolking“, vertelde Dr. Mike Yeadon aan de Amerikaanse Frontline Doctors.

Dr. Michael Yeadon, een voormalig Vice President en Chief Science Officer voor Pfizer, sprak eind vorige week met grote urgentie voor America’s Frontline Doctors (AFLDS) om te waarschuwen dat de drang om een zo groot mogelijk deel van de bevolking in te spuiten met experimentele COVID-19 vaccins “waanzin” is, “kwaadaardig misdaden tegen de menselijkheid” inhoudt en de bedoeling kan hebben van “grootschalige ontvolking”.

Yeadon’s opmerkingen worden ook gemaakt in de bredere context van een scherp debat over theorieën aangeboden door Geert Vanden Bossche, een vaccin expert vroeger verbonden aan de Bill & Melinda Gates Foundation, die, met als een “klokkenluider” ook heeft gewaarschuwd voor een “wereldwijde catastrofe zonder weerga” als gevolg van de manier waarop deze vaccins zijn gebruikt.

Kortom, Vanden Bossche vreest dat deze experimentele vaccins, die infectie of overdracht van het virus niet voorkomen, de ontwikkeling zullen bevorderen van “gevaarlijke varianten” die veel dodelijker zullen zijn voor zowel de ongevaccineerden als de gevaccineerden, die om verschillende redenen niet over voldoende immuniteit zullen beschikken om hen te beschermen.

Naast de onmiddellijke stopzetting van de huidige vaccinatiecampagne, is de door Vanden Bossche voorgestelde oplossing een nieuwe wereldwijde vaccinatie van een ander type.

Hoewel ook Yeadon vreest voor de verschrikkelijke gevolgen van deze vaccinatiecampagnes, is hij het volstrekt oneens met de theorie van Vanden Bossche, en met de voorgestelde oplossing van meer vaccinatie.

“Ik vind het verhaal van Gerrt Vanden Bossche zeer verdacht,” zei Yeadon. “Er is geen enkel bewijs dat vaccinatie leidt of zal leiden tot ‘gevaarlijke varianten’. Ik ben bang dat het een soort truc is.”

Afgelopen december diende Yeadon, een Brits onderdaan, een petitie in bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om het testen op deze experimentele vaccins onmiddellijk op te schorten vanwege de vele veiligheidsrisico’s, waaronder pathogene priming, waarbij sprake is van “een overdreven immuunreactie, vooral wanneer de proefpersoon na vaccinatie wordt geconfronteerd met het echte, ‘wilde’ virus.”

In hun witboek over dit onderwerp waarschuwde AFLDS dat dergelijke reacties, die dodelijk kunnen zijn, “moeilijk te bewijzen zijn,” omdat ze vaak worden geïnterpreteerd als infectie met “een slechter virus,” of, misschien, een gevaarlijkere variant.

Na volgehouden te hebben dat er “geen nood is aan vaccins” voor COVID-19, benadrukt Yeadon hieronder: “Waarschuw a.u.b. iedereen om niet in de buurt te komen van aanvullende vaccins. Er is absoluut geen noodzaak toe.”

America’s Frontline Doctors (AFLDS) sprak met voormalig Pfizer Vice President en Chief Science Officer Dr. Mike Yeadon over zijn visie op het COVID-19 vaccin, hydroxychloroquine en ivermectine, de regelgevende instanties, en meer.

In het begin zei Dr. Yeadon: “Ik ben me terdege bewust van de wereldwijde misdaden tegen de menselijkheid die tegen een groot deel van de wereldbevolking worden begaan.

“Ik voel grote angst, maar ik laat me niet weerhouden om deskundige getuigenissen af te leggen aan meerdere groepen bekwame advocaten, zoals Rocco Galati in Canada en Reiner Fuellmich in Duitsland.

“Ik twijfel er absoluut niet aan dat we in de aanwezigheid zijn van kwaadaardige (een vaststelling die ik nooit eerder heb gedaan in een 40-jarige onderzoekscarrière) en gevaarlijke producten.

“In het Verenigd Koninkrijk is het overduidelijk dat de autoriteiten een koers willen varen die ertoe zal leiden dat zoveel mogelijk van de bevolking ‘vaccins’ krijgt toegediend. Dit is waanzin, want zelfs als deze middelen legitiem zouden zijn, is bescherming alleen nodig voor degenen die een duidelijk verhoogd risico lopen aan het virus te overlijden. Bij die mensen zou zelfs kunnen worden aangevoerd dat de risico’s het dragen waard zijn. En er zijn zeker risico’s die wat ik noem ‘mechanistisch’ zijn: ingebouwd in de manier waarop ze werken.

“Maar al die andere mensen, die in goede gezondheid verkeren en jonger zijn dan 60 jaar, misschien iets ouder, die sterven niet aan het virus. Bij deze grote groep is het volstrekt onethisch om iets nieuws toe te dienen, waarvan de mogelijkheid van ongewenste effecten na een paar maanden volstrekt niet is gekarakteriseerd.

“In geen enkel ander tijdperk zou het verstandig zijn te doen wat als de bedoeling wordt aangegeven.

“Aangezien ik dit met zekerheid weet, en ik weet dat degenen die het aansturen dit ook weten, moeten we ons afvragen: Wat is hun motief?

“Hoewel ik het niet weet, heb ik sterke theoretische antwoorden, waarvan er slechts één betrekking heeft op geld en dat motief werkt niet, omdat hetzelfde kwantum kan worden bereikt door de eenheidskosten te verdubbelen en het middel aan half zoveel mensen te geven. Dilemma opgelost. Het is dus iets anders. Met hele bevolking wordt bedoeld dat ook minderjarige kinderen en uiteindelijk baby’s worden gevaccineerd, en dat interpreteer ik als een slechte daad.

“Er is geen medische onderbouwing voor. In de wetenschap dat het ontwerp van deze ‘vaccins’ tot gevolg heeft dat in het lichaam van de ontvangers het spike-eiwit tot expressie komt, dat zelf nadelige biologische effecten heeft die bij sommige mensen schadelijk zijn (het op gang brengen van de bloedstolling en het activeren van het immuun ‘complementsysteem’), ben ik vastbesloten erop te wijzen dat degenen die geen risico lopen door dit virus, niet moeten worden blootgesteld aan het risico van ongewenste effecten door deze middelen.”

INTERVIEWER: In een toespraak die u vier maanden geleden gaf, zei u:

De meest waarschijnlijke duur van immuniteit voor een respiratoir virus als SARS CoV-2 is meerdere jaren. Waarom zeg ik dat? We hebben gegevens over een virus dat zeventien jaar geleden delen van de wereld overspoelde, SARS genaamd, en SARS CoV-2 lijkt voor 80% op SARS, dus ik denk dat dit de beste vergelijking is die iemand kan geven.
Het bewijs is duidelijk: deze zeer slimme cellulaire immunologen bestudeerden alle mensen die ze te pakken konden krijgen en die 17 jaar geleden SARS hadden overleefd. Ze namen een bloedmonster en testten of ze al dan niet op de oorspronkelijke SARS reageerden en dat deden ze allemaal; ze hadden allemaal een volkomen normaal, robuust T-celgeheugen. Ze waren eigenlijk ook beschermd tegen SARS CoV-2, omdat ze zo op elkaar lijken; het is kruis immuniteit.
Dus, ik zou zeggen dat de beste gegevens die er zijn is dat immuniteit robuust moet zijn voor ten minste 17 jaar. Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat het levenslang is. De stijl van de reacties van de T-cellen van deze mensen waren dezelfde als wanneer je gevaccineerd bent en dan kom je jaren later terug om te zien of die immuniteit behouden is gebleven. Dus ik denk dat het bewijs echt sterk is dat de duur van de immuniteit meerdere jaren zal zijn, en mogelijk levenslang.

Met andere woorden, eerdere blootstelling aan SARS – dat wil zeggen een variant die lijkt op SARS CoV-2 – heeft SARS CoV-2 immuniteit verleend.

De Israëlische regering beroept zich op nieuwe varianten om lockdowns, vliegbeperkingen, restricties en de afgifte van een Groen Paspoort te rechtvaardigen. Denkt u dat het, gezien de uitspraak van het Hooggerechtshof, mogelijk is om toekomstige overheidsmaatregelen te voorkomen met nauwkeurige informatie over varianten, immuniteit, kudde-immuniteit, enz. die kan worden verstrekt aan de advocaten die deze toekomstige maatregelen zullen aanvechten?

DR. YEADON: Wat ik over de immuniteit tegen SARS zei, is precies wat we nu zien bij SARS-CoV-2. De studie is van een van de beste laboratoria op hun gebied.

“Dus theoretisch zouden mensen hun T-cel immuniteit kunnen testen door de respons van cellen in een klein monster van hun bloed te meten. Er bestaan dergelijke tests, ze zijn niet “high throughout” en ze zullen op schaal waarschijnlijk een paar honderd USD per stuk kosten. Maar geen duizenden. De test die mij bekend is, is nog niet commercieel verkrijgbaar, en alleen onderzocht in het V.K.

“Ik verwacht echter dat het bedrijf kan worden overgehaald om testkits “voor onderzoek” op schaal te leveren, op voorwaarde van een overeenkomst. Als je zou regelen dat een paar duizend niet-gevaccineerde Israëli’s worden getest, kan dat een tweesnijdend zwaard zijn. Op basis van ervaringen in andere landen was 30-50% van de mensen vooraf immuun en daarnaast is ongeveer 25% besmet en nu immuun.

“Persoonlijk zou ik niet met de autoriteiten willen omgaan op hun eigen voorwaarden: dat je verdacht wordt als bron van besmetting tot het tegendeel bewezen is. Je zou niet moeten hoeven bewijzen dat je geen gevaar voor de gezondheid van anderen bent. Wie geen symptomen heeft, is nooit een gevaar voor de gezondheid van anderen. En hoe dan ook, als degenen die zich zorgen maken over het virus eenmaal gevaccineerd zijn, is er gewoon geen argument meer voor dat iemand anders gevaccineerd moet worden.”

INTERVIEWER: Ik heb begrepen dat een “lek vaccin” (alternatieve versie voor als niet bereikbaar) alleen de symptomen bij de gevaccineerden vermindert, maar de overdracht niet stopt; het laat dus de verspreiding van een dodelijker virus toe.

In China gebruikt men bijvoorbeeld opzettelijk lekkende vaccins tegen vogelgriep om snel kippenkuddes te ruimen, omdat de niet-gevaccineerden binnen drie dagen sterven. Bij de ziekte van Marek, waarvan ze alle kippen moesten redden, was de enige oplossing om 100% van de kudde te vaccineren, omdat alle niet-gevaccineerden een groot risico liepen te sterven. De manier waarop een lek vaccin wordt gebruikt is dus intentioneel, dat wil zeggen dat het mogelijk is dat de bedoeling is om grote schade toe te brengen aan de niet-gevaccineerden.
Sterkere stammen zouden zich gewoonlijk niet door een populatie verspreiden omdat zij de gastheer te snel doden, maar als de gevaccineerden alleen minder ernstige ziekte oplopen, verspreiden zij deze stammen onder de niet-gevaccineerden die ernstige ziekte oplopen en sterven.
Bent u het eens met deze beoordeling? Bent u het er voorts mee eens dat, indien de ongevaccineerden de vatbaren worden, de enige weg vooruit HCQ-profylaxe is voor degenen die nog niet COVID-19 hebben gehad?
Zou het Zelenko Protocol werken tegen deze sterkere stammen als dit het geval is?
En als velen al de eerder genoemde “17 jaar SARS-immuniteit” hebben, zou dat dan geen bescherming bieden tegen een supervariant?

DR. YEADON: “Als algemene regel geldt dat varianten zich zeer vaak en routinematig vormen en mettertijd minder gevaarlijk en besmettelijker worden, naarmate ze in evenwicht komen met hun menselijke gastheer. Varianten worden over het algemeen niet gevaarlijker.

“Geen enkele variant verschilt meer dan 0,3% van de oorspronkelijke sequentie. Met andere woorden, alle varianten zijn ten minste 99,7% identiek aan de Wuhan-sequentie.

“Het is een fictie, en een kwalijke ook, dat varianten waarschijnlijk “aan immuniteit zullen ontsnappen”.

“Niet alleen is het intrinsiek onwaarschijnlijk – want deze mate van gelijkenis van varianten betekent nul kans dat een immuun persoon (hetzij door natuurlijke infectie of door vaccinatie) ziek wordt door een variant – maar het wordt empirisch ondersteund door hoogwaardig onderzoek.

“Het onderzoek waarnaar ik verwijs toont aan dat mensen die herstellen van een infectie of die gevaccineerd zijn ALLE immuuncellen hebben die ALLE varianten herkennen.

Dit paper laat zien WAAROM de uitgebreide moleculaire herkenning door het immuunsysteem de minuscule veranderingen in varianten irrelevant maakt.

“Ik kan het niet krachtig genoeg zeggen: De verhalen over varianten en de noodzaak van aanvullende vaccins zijn VALS. Ik ben bang dat er een zeer kwaadaardige reden achter dit alles zit. Het wordt zeker niet ondersteund door de beste manieren om naar immuniteit te kijken. De beweringen missen altijd substantie wanneer ze worden onderzocht, en maken gebruik van verschillende trucs, zoals het manipuleren van de omstandigheden om de effectiviteit van antilichamen te testen. Antilichamen zijn waarschijnlijk vrij onbelangrijk in de bescherming van de gastheer tegen dit virus. Er zijn een paar ‘natuurlijke experimenten’ geweest, mensen die helaas geen antilichamen kunnen maken, maar toch in staat zijn om dit virus met succes af te weren. Zij zijn beslist beter af met antilichamen dan zonder. Ik noem deze zeldzame patiënten omdat zij aantonen dat antilichamen niet essentieel zijn voor de immuniteit van de gastheer, dus een of andere kunstmatige test in een laboratorium met antilichamen en gemanipuleerde virusvarianten rechtvaardigt NIET de noodzaak van extra vaccins.

“De enige mensen die kwetsbaar zouden kunnen blijven en profylaxe of behandeling nodig hebben, zijn ouderen en/of zieken die geen vaccin wensen (wat hun goed recht is).

“Het goede nieuws is dat er meerdere keuzemogelijkheden zijn: hydroxychloroquine, ivermectine, budesonide (inhalatiecorticosteroïde gebruikt bij astmapatiënten), en natuurlijk orale vitamine D, zink, azithromycine enz. Deze verminderen de ernst zodanig dat dit virus geen volksgezondheidscrisis hoefde te worden.”

INTERVIEWER: Vindt u dat de FDA goed werk verricht met het reguleren van de farma? Op welke manieren omzeilt big pharma de regelgever? Heeft u het gevoel dat ze dat deden voor de mRNA injectie?

DR. YEADON: “Tot voor kort had ik veel respect voor de wereldwijde geneesmiddelenregulatoren. Toen ik bij Pfizer werkte, en later CEO was van een biotech die ik had opgericht (Ziarco, later overgenomen door Novartis), hadden we respectvolle interacties met de FDA, het EMA en de Britse MHRA. Altijd interacties van goede kwaliteit.

“Onlangs zag ik dat de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) een subsidie had gegeven aan de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)! Kan dat ooit gepast zijn? Zij worden gefinancierd met overheidsgeld. Ze zouden nooit geld van een particuliere instantie mogen aannemen.

“Dus hier is een voorbeeld waar de Britse regelgever een belangenconflict heeft.

“Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft verzuimd bepaalde dingen te eisen, zoals onthuld in de ‘hack’ van hun dossiers tijdens de beoordeling van het Pfizer-vaccin.

“Je kunt voorbeelden vinden op Reiner Fuellmich’s ‘Corona Comité’ online.

“Dus ik geloof niet meer dat de regelgevers in staat zijn om ons te beschermen. Goedkeuring’ is dus zinloos.

“Dr. Wolfgang Wodarg en ik hebben een petitie ingediend bij de EMA op 1 december 2020 over de genetische vaccins. Ze negeerden ons.

“Onlangs schreven we hen privé, waarschuwend voor bloedstolsels, ze negeerden ons. Toen we publiek gingen met onze brief, werden we volledig gecensureerd. Dagen later pauzeerden meer dan tien landen het gebruik van een vaccin vanwege bloedstolsels.

“Ik denk dat het grote geld van de farmaceutische industrie plus het geld van BMGF een klimaat creëert waarin nee zeggen geen optie is voor de regelgever.

“Ik moet terugkomen op de kwestie van de ‘top up vaccins’ (booster shots) en het is dit hele verhaal waarvan ik bang ben dat het zal worden uitgebuit en gebruikt om ongeëvenaarde macht over ons te krijgen.

“Waarschuw alstublieft iedereen om niet in de buurt te komen van top up vaccins. Ze zijn absoluut niet nodig.

“Omdat ze niet nodig zijn, maar wel worden gemaakt in de farmaceutische industrie, en de regelgevende instanties zich afzijdig hebben gehouden (geen veiligheidstesten), kan ik alleen maar concluderen dat ze zullen worden gebruikt voor snode doeleinden.

“Als iemand bijvoorbeeld in de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zou willen beschadigen of doden, dan zullen de systemen die nu in gebruik zijn, dat mogelijk maken.

“Ik ben van mening dat het heel goed mogelijk is dat dit gebruikt zal worden voor grootschalige ontvolking.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Dramatische oproep aan WHO: topviroloog waarschuwt voor massale sterfte door Corona-vaccins

3.5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties