Het al dan niet naleven van een groen beleid kan bepalend zijn voor de toegang van een individu of een bedrijf tot financiële middelen.

De U.S. Federal Reserve heeft zich onlangs aangesloten bij een weinig bekend internationaal conglomeraat van centrale banken, die zich allen fundamenteel inzetten om de “groene”, milieuvriendelijke dictaten van de levensvijandige, globalistische, Overeenkomst van Parijs op te leggen, in lijn met de Great Reset.

Een dergelijke stap heeft alarmerende bezorgdheid gewekt over de invloed die banken zullen uitoefenen bij het afdwingen van groen beleid als onderdeel van de zogenaamde “Great Reset” van het Wereld Economisch Forum. Een van de doelen van dit almachtige wereldbankenconglomeraat lijkt bijvoorbeeld te zijn om de hele fossiele brandstoffenindustrie en de vele duizenden industrieën en miljoenen banen die daarmee samenhangen, te decimeren, schrijft Life Site News.

In september waarschuwde LifeSiteNews mede-oprichter Steve Jalsevac dat COVID-19 wordt gebruikt als een middel om extreem, globalistisch beleid te implementeren om de groene agenda te bevorderen. Hij wees op de “schokkende connectie tussen klimaatverandering en het beleid ter bestrijding van het virus en dat het werkelijk gaat om de uitvoering van het extreme beleid van het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, de ‘Great Reset’ en de wereldbevolkingsdoelen”.

“Lockdowns hebben geleid tot enorme, door de mens veroorzaakte kooldioxide- en vervuilingsafnames. De globalisten dwingen de mensen te zien hoe de wereld eruit zou zien als er minder mensen op de wereld zouden zijn, alsof we allemaal positief onder de indruk zouden zijn van lege straten en snelwegen, geen cruiseschepen op zee en weinig vliegtuigen in het luchtruim. Het is ronduit kwaadaardig.”

In december 2020 kondigde de U.S. Federal Reserve Board aan dat het zich had aangesloten bij het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), een internationale groep van “Centrale Banken en toezichthouders” met als doel de wereldeconomie te transformeren in overeenstemming met groen, duurzaam beleid.

De New York Times schreef over deze stap dat het een welkom succes was voor de Democraten, die hierop hadden aangedrongen, en beschreef het als een “evolutie” voor de Federal Reserve in de zin van het besteden van veel nauwere en meer publieke aandacht aan “extreme weersomstandigheden” en hun potentiële “risico voor het financiële systeem”.

Breitbart merkte op dat het eigenaardig was dat links, met name de groene beweging, de stap van de Federal Reserve met “applaus” had begroet, gezien het feit dat links historisch gezien “meestal vijandig staat tegenover grote financiële instellingen, die zij als steunpilaren van het kapitaal beschouwen”.

De NGFS en haar inzet voor het klimaatakkoord van Parijs

Het vrijwel onbekende NGFS werd geboren op de Parijse “One Planet Summit” in december 2017, met als doel: “het versterken van de mondiale respons die nodig is om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen en het versterken van de rol van het financiële systeem om risico’s te beheren en kapitaal te mobiliseren voor groene en koolstofarme investeringen in de bredere context van ecologische duurzame ontwikkeling.”

De groep concentreert zich op de rol die “klimaatverandering” zal hebben op de economie, het financiële stelsel en het bankwezen.

De groep beperkt zich echter niet tot het uitstippelen van beleid voor interne discussie, maar tracht dit ook buiten de leden uit te voeren. “Het netwerk definieert en bevordert de toepassing van beste praktijken binnen en buiten de leden van het NGFS en verricht analytisch werk op het gebied van groene financiering of geeft daar opdracht toe.

Hoewel het NGFS een organisatie is die niet in het publieke bewustzijn is doorgedrongen, is zij zeker niet onbelangrijk. In de drie jaar van haar bestaan is zij van slechts acht leden uitgegroeid tot 83 leden, met nog eens 13 banken die als “waarnemers” te boek staan. De banken die lid zijn, behoren tot de invloedrijkste ter wereld, met nationale en internationale namen als: “Bank of Canada; Bank of England; Banque de France; Dubai Financial Services Authority; Europese Centrale Bank; Japan FSA; People’s Bank of China; Swiss National Bank; U.S. Federal Reserve.”

Onder de waarnemende banken bevinden zich namen als “Bank for International Settlement; Europese Investeringsbank; Internationaal Monetair Fonds; Wereldbank en de Internationale Financieringsmaatschappij”.

“Onderschrijven” van het NGFS houdt in “een politieke verbintenis van een instelling en impliceert ook de wil en het vermogen om actief bij te dragen aan het werk.” Het eerste uitgebreide rapport van de groep uit 2019 biedt een voorbeeld van het soort werk waar de NGFS zich daadwerkelijk mee bezighoudt. Het is van plan om “wereldwijd samen te werken met beleidsmakers, de financiële sector, de academische wereld en andere belanghebbenden om beste praktijken te distilleren voor de aanpak van klimaatgerelateerde risico’s.”

“Klimaatverandering” en “klimaatgerelateerde risico’s zijn een bron van financieel risico,” verklaarde de groep. “We moeten actie ondernemen en we kunnen en zullen dit niet alleen doen. Wij zullen wereldwijd samenwerken met beleidsmakers, de financiële sector, de academische wereld en andere belanghebbenden om de beste praktijken te distilleren voor de aanpak van klimaatgerelateerde risico’s.”

Als onderdeel van haar actie heeft de NGFS zes aanbevelingen gedaan aan banken en beleidsmakers, gebaseerd op het Akkoord van Parijs van 2015, waarin de weg wordt geschetst naar een “koolstofarme economie” en uiteindelijk wordt opgeroepen tot “netto nul” om verdere klimaatverandering te voorkomen.

De bekendste doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015, dat de NGFS als norm hanteert, zijn het “beperken van de opwarming van de aarde”, het verminderen van het effect van “klimaatverandering” en het vaststellen van beleid dat dit doel wereldwijd bevordert.

De derde doelstelling is echter minder bekend en heeft rechtstreeks betrekking op het financiële element van de overeenkomst, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de toekomst van de wereldwijde financiën rechtstreeks wordt gekoppeld aan de verschillende inspanningen op het gebied van klimaatverandering die in de Overeenkomst van Parijs zijn vastgelegd. Het luidt als volgt: “Financieringsstromen consistent maken met een traject naar lage broeikasgasemissies en klimaatbestendige ontwikkeling.”

Deze doelstelling vormt de basis voor het beleid van het NGFS, dat financiering koppelt aan de uitvoering van de groene agenda van de overeenkomst van Parijs. Zelfs de zelfbeschrijving van de NGFS, namelijk het delen van “beste praktijken” en het bijdragen aan de “ontwikkeling van milieu- en klimaatrisicobeheer in de financiële sector om mainstreamfinanciering te mobiliseren ter ondersteuning van de overgang naar een duurzame economie”, sluit nauw aan bij de tekst van de Overeenkomst van Parijs, zoals te vinden in artikel 7: 7 (a).

Gekoppeld aan de groene agenda van de Great Reset

Alle groene beleidslijnen en plannen van de NGFS sluiten nauw aan bij de globalistische Great Reset van het Wereld Economisch Forum (WEF). Het WEF, opgericht en geleid door Klaus Schwab, heeft het COVID-19 virus gebruikt als een gelegenheid om zijn plan van een Great Reset van volledige maatschappelijke veranderingen en structurele verschuivingen te presenteren. In juni 2020 schreef Schwab dat de uitbraak van het coronavirus “de klimaatcrisis en de sociale crisis” verergerde, en dat als gevolg daarvan de wereld “minder duurzaam, minder gelijk en meer kwetsbaar” zou worden.

Prins Charles van Groot-Brittannië, een groot voorstander van de Great Reset, sloot zich aan bij Schwab door te zeggen dat COVID “een kans was die we nooit eerder hebben gehad en misschien ook nooit meer zullen krijgen”. De planeet bijna als een persoon beschouwend, zei hij: “Onze activiteiten hebben haar immuunsysteem aangetast.”

Schwab’s beoogde Reset wordt geschraagd door een focus op een groene financiële agenda, zoals hij de “intrekking van subsidies voor fossiele brandstoffen” noemt, en een nieuw financieel systeem gebaseerd op “investeringen” die “gelijkheid en duurzaamheid” bevorderen, en de bouw van een “groene” stedelijke infrastructuur. Bedrijven zouden zogenaamde “stimulansen” moeten krijgen om hun activiteiten te in overeenstemming te brengen met “milieu-, sociale en bestuurlijke criteria”.

Hiertoe werkt het WEF samen met de Verenigde Naties (V.N.) bij het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de VN voor 2030, die pro-abortus zijn en een groene agenda “ter bestrijding van de klimaatverandering” zwaar promoten. Schwab heeft verklaard dat de SDG’s “essentieel zijn voor de toekomst van de mensheid,” nadat hij eerder vijf jaar in de VN-commissies voor duurzame ontwikkelingsplanning heeft gezeten.

Great Reset agenda

Om de groene doelstellingen van de VN en het WEF op grote schaal en naar behoren te kunnen uitvoeren, moet de Great Reset noodzakelijkerwijs worden ondersteund door een fundamentele verschuiving van het financiële systeem in overeenstemming met groen beleid. Zoals de directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Kristalina Georgieva, zei op de Great Reset conferentie van het WEF in juni 2020: “We zien een zeer massale injectie van fiscale stimulans […]. Maar het is van het grootste belang dat dit in de toekomst leidt tot een groenere, eerlijkere, slimmere wereld.”

Een paar maanden later herhaalde ze haar oproep tot financiële verandering gekoppeld aan klimaatveranderingsbeleid, door te zeggen dat “macro-economisch beleid centraal staat in de strijd tegen klimaatverandering.” In feite wees het WEF in een video van november 2020 opnieuw naar het Akkoord van Parijs, omdat het “groene financiering” promootte om “de planeet te helpen redden”.

Bovendien werd in een artikel dat diezelfde maand op de website van het WEF werd gepubliceerd, geschetst hoe cruciaal groen georiënteerde financiering was bij het bewerkstelligen van de Great Reset. “Strategische investeringen in ESG [milieu, maatschappij en bestuur] moeten een fundamenteel principe van dit kader vormen. Bij het opbouwen van deze ‘reset’ moet een hele reeks belanghebbenden van beleggers, bedrijven, overheden, financiële instellingen en consumenten op één lijn komen om een ecosysteem te creëren waarmee we investeren in een schonere, groenere toekomst.”

Het was in het licht van dit alles dat Breitbart opmerkte: “NGFS is de wereldwijde fusie van Big Green en Big Money, ook bekend als Woke Capital…het is datzelfde Woke Capital dat de push voor ‘The Great Reset’ heeft geleid.”

Lockdowns helpen de groene agenda van de Great Reset

Om het primaat van de groene agenda en groene financiering in de Great Reset te begrijpen, is het belangrijk op te merken hoe Schwab de verschillende lockdowns van het voorbije jaar heeft verwelkomd als een voordeel voor de planeet. Terwijl lockdowns landen over de hele wereld platlegden en economieën decimeerden, schreef Schwab in TIME in oktober 2020, wijzend op het voordeel dat voortvloeide uit dergelijke ongekende maatschappelijke ontwrichting: “De daling van de uitstoot van broeikasgassen, die een lichte, tijdelijke verlichting bracht voor de atmosfeer van de planeet”.

Maar in zijn recente boek, getiteld ‘COVID-19: The Great Reset‘, schreef Schwab dat er nog veel vooruitgang moest worden geboekt bij het terugdringen van de “koolstofemissies”. De geschatte vermindering van de koolstofuitstoot met 8% die hij noemde, werd “nogal teleurstellend” genoemd, en hij riep op tot een grotere, fundamentele verandering. Als een dergelijke focus op groen beleid niet wordt aangenomen, dan “zal de COVID-19 crisis voor wat betreft het klimaatbeleid voor niets zijn geweest”.

“De COVID-19-crisis mag niet verloren gaan en het is nu tijd om een duurzaam milieubeleid te voeren,” verklaarde Schwab. “Het klimaatrisico ontvouwt zich langzamer dan de pandemie deed, maar het zal nog ernstiger gevolgen hebben.”

“Onze consumptiepatronen zijn tijdens de lockdowns drastisch veranderd doordat we gedwongen werden ons op het essentiële te concentreren en geen andere keuze hadden dan ‘groener te gaan leven’.”

Naleving groene agenda bepaalt financiële toekomst

Als onderdeel van zijn reeks Great Reset-artikelen publiceerde TIME een stuk waarin een futuristische visie op het jaar 2023 wordt beschreven, die volledig is opgebouwd rond het concept van een enorme, financiële verschuiving in lijn met groen beleid en de zogenaamde klimaatverandering. Het werd geschreven door Mariana Mazzucato, lid van de VN-commissie voor ontwikkelingsbeleid, en voormalig lid van de WEF Global Agenda Council on the Economics of Innovation.

Mazzucato beschrijft een wereldbevolking die zich realiseert dat “regeringen een gecoördineerde reactie op klimaatverandering moeten formuleren en wereldwijd fiscale stimuleringsmaatregelen moeten nemen ter ondersteuning van een groene economie”. Het niveau van maatschappelijke verandering dat zij beschrijft, om het financiële systeem in overeenstemming te brengen met groene ideeën, is niets minder dan een paradigmaverschuiving. Ze heeft het over een “groene economie” die gebaseerd is op “volledige toeleveringsketens en elke fase van technologische ontwikkeling”, terwijl “op regionaal, nationaal en supranationaal niveau ambitieuze Green New Deal-programma’s erbij kwamen”.

Mazzucato herhaalde wat een veel voorkomend thema is in de literatuur over de Great Reset, namelijk hoe regeringen mensen overhaalden, of misschien vertelden, hoe ze zich moesten aanpassen aan de groene economie: “Overheden gebruikten aanbestedingen, subsidies en leningen om zoveel mogelijk innovatie te stimuleren.”

In werkelijkheid lijkt het plan de financiën drastisch te beperken tot alleen diegenen die de radicaal groene agenda volledig steunen.

Het al dan niet onderschrijven van groen beleid kan bepalen of een individu of een bedrijf toegang krijgt tot financiering, volgens de Great Reset architect, Klaus Schwab:

“Regeringen geleid door verlichte leiders zullen hun stimuleringspakketten afhankelijk maken van groene toezeggingen. Ze zullen bijvoorbeeld genereuzere financiële voorwaarden bieden aan bedrijven met koolstofarme bedrijfsmodellen.”

Een recent essay op de WEF-website riep “regeringen” en “regelgevers” op om “harde dollars en zachte macht” te gebruiken om de “duurzame investeringen” die nodig zijn voor een “schonere, groenere toekomst” te “mandateren en te stimuleren”.

Een ander herhaalde het thema van Schwab, door te vermelden dat “Banken een cruciale rol zullen spelen in het ondersteunen van de overgang naar netto nul koolstofemissies.”

“Bedrijven, en investeerders die zaken met hen doen, zullen moeten reageren” op de nadruk op duurzaamheid, zo luidde het artikel. “Deze verplichtingen creëren nieuwe kansen voor klimaatleiders en verhogen de druk op achterblijvers.”

“Om te voorkomen dat de klimaatcrisis zich verder uitbreidt en om een einde te maken aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, moeten banken stoppen met het financieren van de fossiele-brandstofindustrie”, schreef een internationale bankcampagnegroep, BankTrack genaamd.

Zullen banken de facto de Grote Reset afdwingen?

Het WEF-artikel, waarin wordt opgeroepen tot het opvoeren van de druk op “achterblijvers”, is geschreven door Barry O’Byrne, Chief Executive Officer van Global Commercial Banking, HSBC. Het was diezelfde bank, HSBC, die onlangs aankondigde dat zij van plan was de ongekende maatregel te nemen om de rekeningen van klanten te annuleren, indien zij de bank binnenkwamen zonder gezichtsmasker.

Onlangs hebben nog een aantal andere financiële “blokkades” plaatsgevonden, met name gericht tegen tegenstanders van COVID-lockdowns, aanhangers van voormalig president Trump, en zelfs Trump zelf. Hoewel dergelijke blokkades niet allemaal verband houden met de COVID-19-regelgeving, tonen zij aan welke maatregelen banken nu al nemen om politieke agenda’s af te dwingen.

Tucker Carlson onthulde onlangs dat Bank of America de aankoopgeschiedenis van klanten heeft gemarkeerd en naar de federale overheid heeft gestuurd in een poging mensen te identificeren die betrokken waren bij de pro-Trump protesten op 6 januari in Washington, D.C.

“Bank of America handelt in feite als een inlichtingendienst – maar ze vertellen je er niets over,” waarschuwde Carlson.

Bank of America identificeerde 211 klanten die voldeden aan het “profiel” – transacties die op 5 of 6 januari in Washington, D.C. werden gedaan; aankopen voor hotels of AirBnbs in D.C., Maryland of Virginia na 6 januari; elke aankoop van wapens of bij een wapen-gerelateerde handelaar (“t-shirts inbegrepen,” merkte Carlson op) tussen 7 januari en “het aanstaande verdachte verblijf in D.C. gebied rond Inauguration Day”; en “luchtvaartmaatschappij-gerelateerde aankopen” sinds 6 januari – en droeg ze over aan de overheid.

De hardhandige acties van deze banken vinden hun oorsprong in de geschriften van Klaus Schwab. Schwab beschreef een voorbeeld van hoe de groene financiële toekomst zich zou kunnen ontvouwen, door te zeggen dat klimaatactivisten “aangemoedigd” zullen worden en “hun inspanningen zullen verdubbelen, waardoor bedrijven en investeerders nog meer onder druk komen te staan.”

“Laten we ons de volgende situatie voorstellen om het punt te illustreren,” schreef hij. “Een groep groene activisten zou voor een kolencentrale kunnen demonstreren om meer handhaving van de vervuilingsvoorschriften te eisen, terwijl een groep investeerders hetzelfde doet in de bestuurskamer door de centrale de toegang tot kapitaal te ontzeggen.”

Het door Schwab beschreven scenario is niet moeilijk voor te stellen, wanneer men het aantal banken bekijkt dat zich heeft verbonden tot het bevorderen van groen beleid. In een toespraak in december heeft Lael Brainard, lid van de raad van bestuur van de Federal Reserve, meer licht geworpen op de hoeveelheid geld die in handen is van groen georiënteerde banken. Verwijzend naar de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), die “een consistent wereldwijd kader biedt voor bedrijven en andere organisaties om de standaardisering van klimaatgerelateerde financiële informatie te verbeteren”, zei Brainard: “In oktober 2020 hadden bijna 1.500 organisaties met een gecombineerde marktkapitalisatie van 12,6 biljoen dollar, waaronder financiële instellingen die activa ter waarde van 150 biljoen dollar bezitten of beheren, hun steun uitgesproken voor het TCFD-raamwerk.”

In 2019, toen de NGFS nog maar 34 leden telde (in tegenstelling tot de huidige 83), onthulde de NGFS dat de bankjurisdictie van haar leden “31%” van de wereldbevolking en “44% van het mondiale bbp” omvatte. De NGFS voegt daaraan toe dat haar leden nu verantwoordelijk zijn voor het toezicht op “alle systeemrelevante banken wereldwijd en twee derde van de systeemrelevante verzekeraars wereldwijd”.

Vervolgens stelde de groep in zijn recente voortgangsrapport van december 2020 “selectieve desinvestering” voor en zelfs financiële “uitsluitingen op basis van activiteiten,” voor bedrijven die niet in lijn waren met het klimaatveranderingsbeleid, of zogenaamd “Parijs afgestemd investeren”.

“Natuurlijk is dergelijke discriminatie precies wat NGFS – nu ook de Fed – in gedachten heeft,” schreef Virgil van Breitbart, “om de macht van discriminerende financiering te gebruiken om industrieën, bedrijven en mensen te dwingen groen te worden. Ofwel dat, ofwel helemaal ophouden te bestaan.”


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Duitse econoom: ‘The Great Reset’ zal een crash veroorzaken die erger is dan in de jaren dertig

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Noel Demeulenaere
Noel Demeulenaere
2 jaren geleden

Denk dat de mensen die reeds gestorven zijn , de gelukkigste zijn
Er gaat geen plaats meer zijn voor een gewoon leven , waarom lopen we hier nog , soms zou het beter zijn dat we bij de Heer zijn , als hij bestaat
Ik ben nu 70 jaar en begin nu al afscheid te nemen van het leven , het zal dan op de dag wanneer we moeten gaan mischien niet zo zwaar zijn