We zijn niet tegen vaccins bij Dissident, we zeggen het nog maar eens voor alle duidelijkheid. Vaccins hebben miljoenen mensenlevens gered.

Verschillende Covid-vaccins zijn echter ontwikkeld onder omstandigheden die anders ontoelaatbaar zouden zijn.

Zo werkt Astra-Zeneca niet bij senioren, de enige risicogroep. Zweden zal het dan ook niet langer aan 65-plussers geven, net als Polen en Frankrijk.

Pfizer weigert zijn onderzoeksresultaten te delen, die dus niet reproduceerbaar, en daarmee onwetenschappelijk zijn, en hun vaccin lijkt veel minder effectief te zijn dan ze zelf beweren. Pfizer verwacht dit jaar wel 15 miljard dollar omzet te halen uit de verkoop van coronavaccins.

Corona-vaccins zijn niet zonder risico en het is zinloos ze aan gezonde mensen te geven.

Er komt steeds meer kritiek van artsen, en vanuit meer beroepsgroepen.

Brief van de Duitse artsen:

Hele brief hier.

Wij, ondergetekende artsen, apothekers en natuurwetenschappers, kunnen deze vaccinaties om medisch-wetenschappelijke, ethische en professioneel-juridische redenen niet steunen of goedkeuren.

Wij dringen er bij u op aan de medische en apothekersgemeenschap onmiddellijk op de hoogte te brengen van de onderstaande feiten. Wij dringen er bij u op aan uw steun aan deze vaccinatiecampagnes te staken, gezien de huidige stand van de kennis over onberekenbare risico’s die specifiek zijn voor deze vaccinatie. Dit is in overeenstemming met de verantwoordelijkheid van onze medische en farmaceutische beroepsgroep en de gelofte van de beroepsgroep om patiënten te beschermen.

Rechtvaardiging 1.

  1. Vaccins hebben, net als andere medicijnen, bijwerkingen. In individuele gevallen kunnen deze ernstig of zelfs dodelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld gebleken uit de Pandemrix-vaccinatie tegen H1N1-virussen in 2009. Achteraf gezien, was de risico-baten verhouding duidelijk negatief. De immense schade, met name de toegenomen incidentie van narcolepsie bij kinderen en adolescenten, was uiteindelijk veel groter dan het vooraf veronderstelde voordeel 13. De slachtoffers lijden tot vandaag onder deze vaccinatieschade. 2. 2.
  2. Om schade door geneesmiddelen en vaccins zoveel mogelijk te voorkomen, zijn in Duitsland in 1978 als lering uit de thalidomideramp wettelijke voorschriften voor de ontwikkeling, vervaardiging en het testen van geneesmiddelen en vaccins in de vorm van de geneesmiddelenwet in het leven geroepen, die tot op de dag van vandaag voortdurend zijn verbeterd. Deze voorschriften zijn nu wereldwijd grotendeels gestandaardiseerd. Het belang van vroegtijdige opsporing van bijwerkingen van geneesmiddelen voor een risico-batenanalyse van vaccins is niet alleen duidelijk geworden door het Pandemrix-schandaal.
  3. De ontwikkeling van een vaccin is complex en kostbaar en vereist uitgebreide tests, niet alleen op werkzaamheid maar ook op veiligheid. Deze proeven omvatten preklinisch farmacologisch en toxicologisch onderzoek, dat onder normale omstandigheden verscheidene jaren kan duren.Pas wanneer deze studies geen onevenredige risico’s aan het licht brengen, mag een vaccin voor het eerst aan mensen worden toegediend. Deze zogenaamde preklinische studies, met name studies op lange termijn, ontbreken grotendeels wegens de korte ontwikkelingstijd van het SARS-CoV-2-vaccin. Onder andere de immunoloog en toxicoloog Hockertz heeft gewezen op de risico’s van vaccinatie tegen SARS-CoV-2. 3.8.
  4. Ook in het onafhankelijke informatieblad “Der Arzneimittelbrief” (uitgever is o.a. de voorzitter van de geneesmiddelencommissie van de Duitse artsenvereniging) wordt ingegaan op openstaande vragen en bezorgdheid over werkzaamheid en veiligheid van de vaccins tegen SARS-CoV-2, die zich in het goedkeuringsproces bevinden7.De huidige klinische fasen I en II zijn sterk verkort door zogeheten “telescoping”; dit gaat ten koste van niet te overziene risico’s (b.v. ongewenste auto-immuunreacties).In de Arzneimittelbrief staat ook7: “Ook aan een zeer belangrijk eindpunt van de werkzaamheid van vaccins, de “steriele immuniteit”, wordt in de huidige studies nauwelijks aandacht besteed. Indien door vaccinatie een aanhoudende steriele immuniteit zou worden bereikt – het ideale effect van vaccinatie – zouden besmettingsketens kunnen worden onderbroken. De tot dusver gepubliceerde resultaten van lopende vaccinatieproeven wijzen daar echter nauwelijks op.”
  5. Sommige van de SARSCoV-2-vaccins die zich momenteel in het vergunningsproces in Europa bevinden, zijn genetische vaccins met nieuwe werkingsmechanismen. Dergelijke vaccins zijn wereldwijd nog niet goedgekeurd voor menselijk gebruik5,8. De ontwikkeling en het testen van deze vaccins vereisen een bijzonder zorgvuldige beoordeling van het baten/risicoprofiel. De hiervoor vereiste gegevens kunnen niet worden verkregen in het kader van de verkorte goedkeuringsprocedures.
  6. Daarom moet met betrekking tot de geplande vaccinatie tegen SARS-CoV-2 worden vastgesteld dat de vaccins niet overeenkomstig de wettelijke voorschriften zijn ontwikkeld. De kortere ontwikkelingsperiodes houden aanzienlijke risico’s in. Uitgaande van de eerder geldende eisen voor goedkeuring, zou hier een ontwikkelings- en goedkeuringstijd van 5 tot 8 jaar vereist zijn8.
  7. Wegens grote bezorgdheid over de veiligheid in het licht van de studiesituatie tot op heden9 hebben Wodarg en Yeadon bij het EMA een verzoek ingediend om de lopende klinische goedkeuringsstudies te beëindigen. De potentiële schade van vaccins kan momenteel noch qua frequentie, noch qua ernst naar behoren worden geëvalueerd5,6.Risico’s die moeten worden vermeld, zijn bijvoorbeeld: a.Antibody Dependent Enhancement (ADE), een bekend schadelijk effect van vaccins dat is bestudeerd voor dengue, ebola, HI, RS en andere coronavirussen. In dit geval is er sprake van een overdreven immuunreactie wanneer men na vaccinatie met het desbetreffende virus wordt besmet, wat meestal leidt tot ernstige ziekte en zelfs de dood. Dit waren de redenen waarom eerdere pogingen om vaccins tegen coronavirussen te ontwikkelen reeds moesten worden gestaakt op basis van in vitro gegevens of dierproeven7. b.Allergeniciteit met ernstige en zeer ernstige allergische reacties tegen vaccins waaraan polyethyleenglycol of nanodeeltjes zijn toegevoegd5. c.

    Ontwikkeling van antilichamen tegen spike-eiwitten en dus ook tegen syncytin-1 met als mogelijk gevolg vrouwelijke onvruchtbaarheid9 en mogelijke invloed op de ontwikkeling van neuropsychiatrische ziekten zoals MS en schizofrenie9,10.

  8. Het toedienen van vaccins waarvoor een positieve risico-batenverhouding niet met voldoende zekerheid kan worden aangetoond, lijkt ons ethisch niet te verantwoorden. Indien echter, zoals in dit geval, de potentiële risico’s niet afdoende zijn onderzocht en er ernstige aanwijzingen zijn voor aanzienlijke gezondheidsrisico’s die specifiek aan deze vaccinatie verbonden zijn, dan is het toedienen van een dergelijke vaccinatie naar onze mening onverantwoord en onverenigbaar met de beroepsethiek van artsen1.

Conclusie Om bovengenoemde redenen (onvolledige gegevens, onberekenbare medische risico’s) kunnen wij de invoering van de nieuwe vaccins noch bepleiten, noch steunen.

Zelfs de goedkeuring van de nieuwe vaccins door het EMA ontslaat ons als artsen en apothekers niet van onze medisch-wetenschappelijke11 en juridische verantwoordelijkheid12 jegens elke individuele persoon. Dit omvat gewetensvolle, geïndividualiseerde informatie, advies en toepassing.

Het is absoluut noodzakelijk dat kritische deskundigen en wetenschappers bij het proces worden betrokken en worden geraadpleegd, en dit moet nu ook worden geëist door de organisaties van artsen en apothekers.

De politici en de farmaceutische industrie zullen, met het argument dat zij naar beste weten hebben gehandeld, hun verantwoordelijkheid uiteindelijk afwentelen op de artsen en ook op de apothekers als adviserende en uitvoerende instanties.

De betrokken artsen en apothekers staan aan het eind van de verantwoordelijkheidsketen.

Het is de plicht van alle artsen en apothekers om hun kennis van de medische risico’s, met name van deze vaccinatie tegen SARS-CoV-2, in het belang van de aan hen toevertrouwde patiënten aan te wenden en zich te onthouden van handelingen met mogelijk schadelijke gevolgen.

In dringende bekommernis verzoeken wij onze professionele vertegenwoordigers om de hierboven opgesomde aspecten mee te nemen in de overwegingen inzake vaccinatie tegen SARS-CoV-2, om adequaat te informeren over de risico’s en om informatie te verstrekken aan het publiek.

Noten en ondertekenaars bij het origineel.

Lees hier alles over Corona.

Lees hier meer over vaccins.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Mark Rutte kreeg ‘The Global Citizen Awards 2019’ uit handen van Klaus Schwab

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties