160 artsen waarschuwen in open brief tegen vaccinaties: “Onnodig, ondoeltreffend, onveilig”

In een open brief hebben meer dan 160 deskundigen de ernstige tekortkomingen van de Corona-vaccins in detail geanalyseerd. Hun conclusie: de vaccinaties zijn “onnodig, ondoeltreffend en onveilig”. Zij waarschuwen met klem tegen voortzetting van de vaccinatiecampagne.

‘Doctors for COVID-19 Ethics’ omschrijft zichzelf als artsen en wetenschappers uit 30 landen die pleiten voor en opkomen voor medische ethiek, patiëntenveiligheid en mensenrechten in de Corona-crisis, meldt Report24. Mede-oprichter is voormalig Pfizer vice-voorzitter Michael Yeadon. Professor Dr Sucharit Bhakdi en Dr Wolfgang Wodarg behoren ook tot de leden. Sommige kritische artikelen van de groep zijn nog steeds te lezen op Medium, maar teksten zoals de open brief hebben te maken gekregen met censuurmaatregelen en zijn alleen nog in gearchiveerde vorm toegankelijk.

COVID vaccins: Noodzaak, doeltreffendheid en veiligheid

Samenvatting: Fabrikanten van COVID-19 vaccins zijn vrijgesteld van wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door vaccins. Het is daarom in het belang van allen die COVID-19-vaccins goedkeuren, uitvoeren en toedienen dat zij het bewijsmateriaal betreffende de risico’s en voordelen van deze vaccins begrijpen, aangezien de aansprakelijkheid voor schade bij hen berust.

Kortom, het beschikbare bewijsmateriaal en de wetenschappelijke kennis tonen aan dat COVID-19-vaccins onnodig, ondoeltreffend en onveilig zijn.

 • Noodzakelijkheid: Immunocompetente personen zijn beschermd tegen SARS-CoV-2 door cellulaire immuniteit. Vaccinatie van laagrisicogroepen is daarom niet nodig. Voor immuno-incompetente personen die COVID-19 oplopen, zijn er een aantal medische behandelingen die veilig en effectief zijn gebleken. Vaccinatie van de kwetsbaren is dus ook niet nodig. Zowel immunocompetente als kwetsbare groepen zijn beter beschermd tegen varianten van SARS-CoV-2 door natuurlijk verworven immuniteit en geneesmiddelen dan door vaccinatie.
 • Doeltreffendheid: Covid-19-vaccins hebben geen levensvatbaar werkingsmechanisme tegen SARS-CoV-2-ademhalingsinfectie. Inductie van antilichamen kan infectie door een virus als SARS-CoV-2, dat via de luchtwegen binnenkomt, niet voorkomen. Bovendien heeft geen van de vaccinstudies aangetoond dat vaccinatie de overdracht van de infectie door gevaccineerde personen voorkomt. Daarom is de oproep tot vaccinatie om “anderen te beschermen” niet op feiten gebaseerd.
 • Veiligheid: Vaccins zijn om de volgende redenen gevaarlijk voor zowel gezonde personen als personen met reeds bestaande chronische aandoeningen: risico op fatale en niet-fatale bloedstollingsstoornissen, waaronder bloedingsstoornissen, trombose in de hersenen, beroerte en hartaanval; auto-immuunreacties en allergische reacties; antilichaam-afhankelijke versterking van ziekten; en vaccinbesmetting als gevolg van overhaaste productie en ongereguleerde productienormen.

De risico-batenanalyse is dus duidelijk: experimentele vaccins zijn onnodig, ondoeltreffend en gevaarlijk. Actoren die experimentele COVID-19 vaccinatie goedkeuren, afdwingen of toedienen, stellen bevolkingsgroepen en patiënten bloot aan ernstige, onnodige en ongerechtvaardigde medische risico’s.

1. de vaccins zijn niet nodig

 1. Verschillende onderzoekslijnen wijzen erop dat immunocompetente mensen een “robuuste” en duurzame cellulaire (T-cel) immuniteit vertonen tegen SARS-CoV-virussen [1], waaronder SARS-CoV-2 en de varianten daarvan [2]. T-celbescherming is niet alleen gebaseerd op blootstelling aan SARS-CoV-2 zelf, maar ook op kruisreactieve immuniteit na eerdere blootstelling aan verkoudheids- en SARS-coronavirussen [1,3-10]. Dergelijke immuniteit was aantoonbaar na infecties tot 17 jaar eerder [1,3]. Daarom hoeven immunocompetente personen niet tegen SARS-CoV-2 te worden ingeënt.
 2. Natuurlijke T-celimmuniteit biedt een sterkere en meer omvattende bescherming tegen alle SARS-CoV-2-stammen dan vaccins, omdat de natuurlijk geprimede immuniteit meerdere virale epitopen en costimulatoire signalen herkent, en niet slechts één enkel (spike)eiwit. Immunocompetente personen zijn dus beter beschermd tegen SARS-CoV-2 en alle varianten die uit hun eigen immuniteit kunnen voortkomen dan door de huidige vaccins.
 3. Vaccins zijn aangeprezen als een middel om asymptomatische infectie te voorkomen [11] en, bij uitbreiding, “asymptomatische overdracht”. Asymptomatische overdracht” is echter een artefact van ongeldige en onbetrouwbare PCR-testprocedures en interpretaties die resulteren in hoge fout-positieve percentages [12-15]. Er zijn aanwijzingen dat PCR-positieve, asymptomatische personen gezonde vals-positieven zijn en geen dragers. Uit een uitgebreide studie van 9.899.828 personen in China bleek dat asymptomatische personen die positief testten voor COVID-19 nooit anderen besmetten [16]. Daarentegen zijn de door het Center for Disease Control [17, 18] aangehaalde documenten ter staving van beweringen over asymptomatische overdracht gebaseerd op hypothetische modellen, niet op empirische studies; zij bevatten eerder veronderstellingen en ramingen dan bewijzen. Preventie van asymptomatische infectie is geen geldige reden om vaccinatie van de algemene bevolking te bevorderen.
 4. In de meeste landen zijn de meeste mensen nu immuun voor SARS-CoV-2 [19]. Afhankelijk van de mate waarin zij eerder kruisimmuniteit hebben verworven, kunnen zij geen symptomen, milde en ongewone symptomen, of ernstiger symptomen hebben gehad, waaronder mogelijk anosmie (verlies van reukzin) of andere enigszins kenmerkende tekenen van de ziekte van COVID-19. Ongeacht de ernst van de ziekte zijn zij nu voldoende immuun om bij een nieuwe blootstelling tegen ernstige ziekte te worden beschermd. Deze meerderheid van de bevolking heeft helemaal geen baat bij vaccinatie.
 5. De overleving van COVID-19 bedraagt wereldwijd meer dan 99,8% [20-22]. In landen die gedurende verscheidene maanden zwaar besmet waren, stierf minder dan 0,2% van de bevolking en werd geclassificeerd als hebbende covid19. COVID-19 is ook typisch een milde tot matige ziekte. Daarom loopt de overgrote meerderheid van de mensen geen risico voor COVID-19 en hoeven zij niet gevaccineerd te worden voor hun eigen bescherming.
 6. Bij patiënten die vatbaar zijn voor ernstige infecties, is Covid-19 een behandelbare ziekte. Uit een convergentie van gegevens blijkt dat een vroegtijdige behandeling met bestaande geneesmiddelen de ziekenhuisopname en het sterftecijfer met respectievelijk ~85% en 75% vermindert [23-27]. Deze geneesmiddelen omvatten vele bewezen ontstekingsremmende, antivirale en antistollingsmedicijnen, alsmede monoklonale antilichamen, zink en de vitaminen C en D. Besluiten van de industrie en de overheid om dergelijke bewezen behandelingen te steunen door selectief onderzoek [24], vooringenomenheid in de regelgeving en zelfs sancties tegen artsen die het aandurven om dergelijke behandelingen zelf te gebruiken, hebben geen gelijke tred gehouden met bestaande wetten, standaard medische praktijken en onderzoek. De wettelijke verplichting om reëel bewijsmateriaal in aanmerking te nemen is terzijde geschoven [28]. De systematische ontkenning en kleinering van deze doeltreffende therapieën heeft ten grondslag gelegen aan de valse rechtvaardiging voor het verlenen van vergunningen voor vaccins voor gebruik in noodsituaties, namelijk dat “er geen aanvaardbare standaardbehandeling beschikbaar is” [29]. Simpel gezegd: vaccins zijn niet nodig om ernstige ziekten te voorkomen.
Lees meer  De Libische kustwacht plukt 1000 asielparasieten uit zee en brengt ze terug naar Afrika

2. De vaccins zijn niet effectief

 • Op een mechanistisch niveau is het concept van immuniteit tegen COVID-19 door antilichaam-inductie volgens COVID-19-vaccinatie medische onzin. Door de lucht verspreide virussen zoals SARS-CoV-2 komen het lichaam binnen via de luchtwegen en de longen, waar de antilichaamconcentraties te laag zijn om infectie te voorkomen. Door het vaccin geïnduceerde antilichamen circuleren hoofdzakelijk in de bloedbaan, terwijl de concentraties op de slijmvliezen van de longen en de luchtwegen laag zijn. Omdat COVID-19 zich hoofdzakelijk verspreidt en ziekte veroorzaakt door infectie van deze slijmvliezen, missen vaccins immunologisch hun doel. De documentatie die de vaccinproducenten bij de verschillende regelgevende instanties hebben ingediend, bevat geen bewijs dat vaccinatie infectie van de luchtwegen voorkomt, hetgeen van cruciaal belang zou zijn om de keten van overdracht te doorbreken. Daarom zijn vaccins voor COVID-19 immunologisch ongeschikt.
 • De werkzaamheid van het vaccin op middellange tot lange termijn is onbekend. Fase 3, middellangetermijnstudies van 24 maanden zullen pas in 2023 worden voltooid: er zijn geen middellange- of langetermijn longitudinale gegevens over de werkzaamheid van het COVID-19-vaccin beschikbaar.
 • Kortetermijngegevens hebben geen preventie van ernstige ziekte aangetoond. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft over het Comirnaty-vaccin (Pfizer mRNA) verklaard dat ernstige gevallen van COVID-19 “zeldzaam waren in de proef en dat er statistisch gezien geen harde conclusies kunnen worden getrokken” [30]. Evenzo wordt in het document van Pfizer dat bij de FDA is ingediend [31] geconcludeerd dat de werkzaamheid tegen sterfte niet is aangetoond. Er is dus niet aangetoond dat de vaccins sterfgevallen of ernstige ziekten voorkomen, zelfs niet op korte termijn.
 • De correlaten van bescherming tegen COVID-19 zijn onbekend. Onderzoekers zijn er nog niet uit hoe bescherming tegen COVID-19 gemeten kan worden. Als gevolg daarvan tast het onderzoek naar de werkzaamheid in het duister. Na de voltooiing van fase 1- en fase 2-studies werd bijvoorbeeld in een artikel in het tijdschrift Vaccine gesteld dat “zonder inzicht in de correlaten van bescherming, vragen over vaccin-geassocieerde bescherming, risico van herinfectie van COVID-19, kudde-immuniteit, en de mogelijkheid om SARS-CoV-2 uit de menselijke populatie te elimineren op dit moment niet kunnen worden beantwoord.”[32] De werkzaamheid van het vaccin is nog niet bekend. Daarom kan de werkzaamheid van het vaccin niet worden geëvalueerd, omdat nog niet is vastgesteld hoe deze zal worden gemeten.

3. De vaccins zijn gevaarlijk

 1. Net zoals werd voorspeld dat roken volgens de natuurwetten longkanker zou kunnen veroorzaken, kan worden verwacht dat alle op genen gebaseerde vaccins bloedstollings- en bloedingsstoornissen zullen veroorzaken als gevolg van hun moleculaire werkingsmechanismen [33]. In het verlengde hiervan zijn in verschillende leeftijdsgroepen ziekten van deze aard geconstateerd, die wereldwijd hebben geleid tot tijdelijke schorsingen van de vaccinatie. De vaccins zijn niet veilig.
 2. In tegenstelling tot de bewering dat bloedafwijkingen na het vaccin “zeldzaam” zijn, kunnen veel gewone bijwerkingen van het vaccin (hoofdpijn, misselijkheid, braken en hematoma-achtige “uitslag” over het lichaam) wijzen op trombose en andere ernstige afwijkingen. Bovendien kan door vaccinatie veroorzaakte diffuse microtrombose in de longen een longontsteking imiteren en verkeerd worden gediagnosticeerd als COVID-19. De stollingsgebeurtenissen die momenteel de media-aandacht krijgen, zijn waarschijnlijk slechts het “topje van een reusachtige ijsberg” [34] – Vaccins zijn niet veilig.
 3. Als gevolg van immunologische priming kan worden verwacht dat het risico van stolling, bloedingen en andere ongewenste voorvallen toeneemt bij elke hervaccinatie en blootstelling aan het coronavirus. Na verloop van tijd, maanden of jaren [35], zijn zowel vaccinatie als coronavirus gevaarlijk voor jonge en gezonde leeftijdsgroepen voor wie COVID-19 zonder vaccinatie geen significant risico vormt.                                                                                                                                                                        Sinds de invoering van het vaccin is de incidentie van COVID-19 toegenomen in talrijke gebieden met een hoge vaccinatiegraad [36-38]. Bovendien hebben zich verschillende series van COVID-19 sterfgevallen voorgedaan kort na het begin van de vaccinatie in bejaardentehuizen [39, 40]. Deze gevallen kunnen niet alleen te wijten zijn aan antilichaam-afhankelijke boosting, maar ook aan een algemeen immunosuppressief effect van de vaccins, hetgeen wordt gesuggereerd door de verhoogde incidentie van herpes zoster bij bepaalde patiënten [41]. Immunosuppressie kan ervoor gezorgd hebben dat een voorheen asymptomatische infectie klinisch tot uiting komt. Ongeacht het precieze mechanisme dat verantwoordelijk is voor deze gerapporteerde sterfgevallen, moeten we verwachten dat de vaccins de letaliteit van COVID-19 eerder zullen verhogen dan verlagen. De vaccins zijn niet veilig.
 4. De vaccins zijn per definitie experimenteel. Zij zullen tot 2023 in fase 3-proeven blijven. Ontvangers hebben recht op vrije geïnformeerde toestemming volgens de Code van Neurenberg en andere beschermingsmaatregelen, waaronder Resolutie 2361 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa [42] en FDA-voorschriften die gebruik in noodgevallen toestaan [29]. Wat de veiligheidsgegevens van de proeven van fase 1 en 2 betreft, meldt het tijdschrift Vaccine, ondanks de aanvankelijk grote aantallen monsters, dat “de voor de verdere ontwikkeling gekozen vaccinatiestrategie misschien bij niet meer dan 12 deelnemers is toegepast” [32]. Met zulke extreem kleine steekproeven, merkt het tijdschrift op dat “grotere fase 3 studies uitgevoerd over langere perioden nodig zijn” om de veiligheid te garanderen. Risico’s die nog moeten worden geëvalueerd in fase 3 proeven tot 2023 met hele populaties als proefpersonen omvatten niet alleen trombose en bloedingsstoornissen, maar ook andere auto-immuunreacties, allergische reacties, onbekende tropismen (weefseldoelwitten) van lipide nanodeeltjes [35], antilichaam-afhankelijke boosting [43-46], en het effect van overhaaste, twijfelachtig uitgevoerde, slecht gereguleerde [47], en naar verluidt inconsistente productiemethoden die het risico inhouden van potentieel schadelijke contaminanten zoals ongecontroleerde DNA-residuen [48]. De vaccins zijn niet veilig voor de ontvangers of voor degenen die ze toedienen of toestemming geven voor het gebruik ervan.
 5. De eerste ervaringen kunnen erop wijzen dat de van het adenovirus afgeleide vaccins (AstraZeneca / Johnson & Johnson) ernstiger bijwerkingen hebben dan de mRNA-vaccins (Pfizer / Moderna). Bij herhaalde injecties zullen deze echter spoedig antilichamen tegen de adenovirusvectorproteïnen opwekken. Deze antilichamen neutraliseren dan de meeste virusdeeltjes van het vaccin en leiden ertoe dat deze worden opgeruimd voordat zij cellen kunnen infecteren, waardoor de intensiteit van de weefselschade wordt beperkt.                                                                                                                                                                                                                                                  De mRNA-vaccins bevatten daarentegen geen eiwitantigeen dat door de antilichamen kan worden herkend. Zo zal het mRNA van het vaccin, ongeacht de bestaande mate van immuniteit, zijn doel bereiken – de lichaamscellen. Deze brengen dan het spike-eiwit tot expressie en ondergaan vervolgens de volledige aanval van het immuunsysteem. Bij mRNA-vaccins neemt het risico op ernstige ongewenste voorvallen gegarandeerd toe bij elke volgende injectie. Op lange termijn zijn zij dus zelfs gevaarlijker dan de vectorvaccins. De duidelijke voorkeur voor de laatste is zeer verontrustend; deze vaccins zijn niet veilig.
Lees meer  Farmaceutische klokkenluider: Covid en de 'giftige vaccins' zijn biowapens gemaakt door het Amerikaanse ministerie van Defensie (video)

4. Ethische en juridische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden

 • Er bestaan belangenconflicten in de wetenschappelijke literatuur en in organisaties die vaccins aanbevelen en promoten en tegelijkertijd alternatieve strategieën demoniseren (vertrouwen op natuurlijke immuniteit en vroegtijdige behandeling). Overheidsinstanties, artsen en medisch personeel moeten zichzelf beschermen door hun informatiebronnen zeer zorgvuldig te controleren op belangenconflicten.
 • Regeringsinstanties, artsen en medisch personeel moeten er evenzeer voor waken de geloofwaardige en onafhankelijke literatuur over de noodzaak, veiligheid en werkzaamheid van vaccins te negeren in het licht van de voorspelbare massale sterfte en schade die kunnen worden verwacht als de vaccinatiecampagne niet wordt stopgezet.
 • Vaccinproducenten hebben zich niet voor niets vrijgesteld van wettelijke aansprakelijkheid voor ongewenste voorvallen. Wanneer sterfgevallen en schade als gevolg van vaccins zich voordoen, ligt de verantwoordelijkheid bij degenen die verantwoordelijk zijn voor het afgeven van vergunningen, het toedienen van vaccins en/of het afdwingen van de naleving van vaccins door middel van vaccinpaspoorten, hetgeen geen van alle kan worden gerechtvaardigd door een nuchtere, op bewijs gebaseerde risico-batenanalyse.
 • Alle politieke, regelgevende en medische actoren die betrokken zijn bij de COVID-19-vaccinatie moeten zich vertrouwd maken met de code van Neurenberg en andere wettelijke voorschriften om zichzelf te beschermen.

Referenties

Lees meer  De UBER dossiers en hun verbinding met het Wereld Economisch Forum. Dit gaat echt over "De Huur-Economie" en niets bezitten. Geen auto's, geen eigendom

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/05/17/overal-hetzelfde-patroon-massale-vaccinatie-veroorzaakt-scherpe-piek-in-besmettingen-en-sterfgevallen/?swcfpc=1

Meer Laden

Leave a Comment